Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2226 ze dne 9. prosince 2016 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2016 z důvodu nadměrného rybolovu v předchozích letech

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2226/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 336/28
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2226
   ze dne 9. prosince 2016
   o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2016 z důvodu nadměrného rybolovu v předchozích letech
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (1), a zejména na čl. 105 odst. 1, 2 a 3 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Rybolovné kvóty na rok 2015 byly stanoveny:
               
                           —
                        
                           nařízením Rady (EU) č. 1221/2014 (2),
                        
               
                           —
                        
                           nařízením Rady (EU) č. 1367/2014 (3),
                        
               
                           —
                        
                           nařízením Rady (EU) 2015/104 (4) a
                        
               
                           —
                        
                           nařízením Rady (EU) 2015/106 (5).
                        
            
   
               (2)
            
               Rybolovné kvóty na rok 2016 byly stanoveny:
               
                           —
                        
                           nařízením Rady (EU) č. 1367/2014,
                        
               
                           —
                        
                           nařízením Rady (EU) 2015/2072 (6),
                        
               
                           —
                        
                           nařízením Rady (EU) 2016/72 (7) a
                        
               
                           —
                        
                           nařízením Rady (EU) 2016/73 (8).
                        
            
   
               (3)
            
               V čl. 105 odst. 1 nařízení (ES) č. 1224/2009 se stanoví, že zjistí-li Komise, že členský stát překročil přidělené rybolovné kvóty, provede odpočty z budoucích rybolovných kvót tohoto členského státu.
            
   
               (4)
            
               Podle čl. 105 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 1224/2009 se tyto odpočty provedou v následujícím roce nebo letech pomocí příslušných násobících koeficientů, jež jsou v uvedeném článku stanoveny.
            
   
               (5)
            
               Některé členské státy překročily své rybolovné kvóty na rok 2015. Za nadměrný odlov populací je proto vhodné provést odpočty z rybolovných kvót, které jim byly přiděleny na rok 2016, a v příslušných případech na roky následující.
            
   
               (6)
            
               Prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/1801 (9) a prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/2404 (10) byly pro některé země a druhy stanoveny odpočty z rybolovných kvót na rok 2015. V případě některých členských států však byly uplatnitelné odpočty u některých druhů vyšší než dostupná odpovídající kvóta na rok 2015, a v uvedeném roce tudíž nemohly být provedeny v plném rozsahu. Aby bylo zajištěno, že i v takových případech bude u příslušných populací proveden plný odpočet, je třeba zbývající množství zohlednit při stanovení odpočtů z kvót na rok 2016, případně na roky následující.
            
   
               (7)
            
               Dopisem ze dne 25. října 2015 požádalo Německo Komisi v souladu s čl. 3 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 847/96 (11) o povolení vyložit v mezích 10 % dané kvóty dodatečná množství pakambaly velké a pakambaly východoatlantské ve vodách Unie oblastí IIa a IV (T/B/2AC4-C). Dodatečná množství, která byla tímto postupem přidělena, by se měla považovat za překročení povolených vykládek s ohledem na odpočty uvedené v článku 105 nařízení (ES) č. 1224/2009.
            
   
               (8)
            
               Odpočty z rybolovných kvót stanovené tímto nařízením by měly být uplatněny, aniž jsou dotčeny odpočty uplatnitelné na kvóty na rok 2016 podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 185/2013 (12).
            
   
               (9)
            
               Jelikož jsou kvóty vyjádřeny v tunách, neměla by být brána v úvahu množství menší než jedna tuna,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   1.   Rybolovné kvóty stanovené nařízeními (EU) č. 1367/2014, (EU) 2015/2072, (EU) 2016/72 a (EU) 2016/73 na rok 2016 se snižují tak, jak je uvedeno v příloze tohoto nařízení.
   2.   Odstavec 1 se použije, aniž by byly dotčeny odpočty stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 185/2013.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 9. prosince 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Rady (EU) č. 1221/2014 ze dne 10. listopadu 2014, kterým se pro rok 2015 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři a kterým se mění nařízení (EU) č. 1180/2013 a (EU) č. 43/2014 (Úř. věst. L 330, 15.11.2014, s. 16.)
   
      (3)  Nařízení Rady (EU) č. 1367/2014 ze dne 15. prosince 2014, kterým se pro roky 2015 a 2016 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla Unie (Úř. věst. L 366, 20.12.2014, s. 1).
   
      (4)  Nařízení Rady (EU) 2015/104 ze dne 19. ledna 2015, kterým se pro rok 2015 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací, kterým se mění nařízení (EU) č. 43/2014 a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 779/2014 (Úř. věst. L 22, 28.1.2015, s. 1).
   
      (5)  Nařízení Rady (EU) 2015/106 ze dne 19. ledna 2015, kterým se pro rok 2015 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Černém moři (Úř. věst. L 19, 24.1.2015, s. 8).
   
      (6)  Nařízení Rady (EU) 2015/2072 ze dne 17. listopadu 2015, kterým se pro rok 2016 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři a kterým se mění nařízení (EU) č. 1221/2014 a (EU) 2015/104 (Úř. věst. L 302, 19.11.2015, s. 1).
   
      (7)  Nařízení Rady (EU) 2016/72 ze dne 22. ledna 2016, kterým se pro rok 2016 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací a kterým se mění nařízení (EU) 2015/104 (Úř. věst. L 22, 28.1.2016, s. 1).
   
      (8)  Nařízení Rady (EU) 2016/73 ze dne 18. ledna 2016, kterým se na rok 2016 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb v Černém moři (Úř. věst. L 16, 23.1.2016, s. 1).
   
      (9)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1801 ze dne 7. října 2015 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2015 z důvodu nadměrného rybolovu v předchozích letech (Úř. věst. L 263, 8.10.2015, s. 19).
   
      (10)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2404 ze dne 16. prosince 2015 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2015 z důvodu nadměrného rybolovu jiných populací v předchozích letech a o změně prováděcího nařízení (EU) 2015/1801 (Úř. věst. L 333, 19.12.2015, s. 73).
   
      (11)  Nařízení Rady (ES) č. 847/96 ze dne 6. května 1996, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót (Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 3).
   
      (12)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 185/2013 ze dne 5. března 2013, kterým se stanoví odpočty z některých rybolovných kvót přidělených Španělsku na rok 2013 a následující roky z důvodu překročení určité kvóty pro makrelu obecnou v roce 2009 (Úř. věst. L 62, 6.3.2013, s. 62).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         ODPOČTY Z KVÓT PRO NADMĚRNĚ ODLOVENÉ POPULACE
      
      
                  Členský stát
               
                  Kód druhu
               
                  Kód oblasti
               
                  Název druhu
               
                  Název oblasti
               
                  Původní kvóta na rok 2015 (v kilogramech)
               
                  Povolené vykládky v roce 2015 (celkové upravené množství v kilogramech) (1)
                  
               
                  Celkové úlovky v roce 2015 (množství v kilogramech)
               
                  Čerpání kvóty v poměru k povoleným vykládkám
               
                  Přečerpání v poměru k povolené vykládce (množství v kilogramech)
               
                  Násobící koeficient (2)
                  
               
                  Dodatečný násobící koeficient (3)
                      (4)
                  
               
                  Zbývající odpočty z předchozích let (5) (množství v kilogramech)
               
                  Odpočty, které se mají provést v roce 2016 (množství v kilogramech)
               
                  (1)
               
                  (2)
               
                  (3)
               
                  (4)
               
                  (5)
               
                  (6)
               
                  (7)
               
                  (8)
               
                  (9)
               
                  (10)
               
                  (11)
               
                  (12)
               
                  (13)
               
                  (14)
               
                  BE
               
                  SOL
               
                  24-C.
               
                  Jazyk obecný
               
                  Vody Unie oblastí IIa a IV
               
                  991 000
               
                  929 510
               
                  939 590
               
                  101,08 %
               
                  10 080
               
                  /
               
                  /
               
                  /
               
                  10 080
               
                  BE
               
                  SRX
               
                  07D.
               
                  Rejnokovití
               
                  Vody Unie oblasti VIId
               
                  72 000
               
                  70 511
               
                  69 495
               
                  98,56 %
               
                  – 1 016
               
                  /
               
                  /
               
                  1 097
               
                  81
               
                  BE
               
                  SRX
               
                  2AC4-C
               
                  Rejnokovití
               
                  Vody Unie oblastí IIa a IV
               
                  211 000
               
                  245 500
               
                  256 147
               
                  104,34 %
               
                  10 647
               
                  /
               
                  /
               
                  /
               
                  10 647
               
                  BE
               
                  SRX
               
                  67AKXD
               
                  Rejnokovití
               
                  Vody Unie oblastí VIa, VIb, VIIa–c a VIIe–k
               
                  725 000
               
                  915 262
               
                  918 243
               
                  100,33 %
               
                  2 981
               
                  /
               
                  /
               
                  /
               
                  2 981
               
                  DE
               
                  T/B
               
                  2AC4-C
               
                  Pakambala velká/pakambala východoatlantská
               
                  Vody Unie oblastí IIa a IV
               
                  186 000
               
                  349 000
               
                  350 186
               
                  100,34 %
               
                  1 186
               
                  /
               
                  /
               
                  /
               
                  1 186  (10)
                  
               
                  DK
               
                  COD
               
                  03AN.
               
                  Treska obecná
               
                  Skagerrak
               
                  3 336 000
               
                  3 223 407
               
                  3 349 360
               
                  103,91 %
               
                  125 923
               
                  /
               
                  (C) (6)
                  
               
                  /
               
                  125 923
               
                  DK
               
                  DGS
               
                  03 A-C.
               
                  Ostroun obecný
               
                  Vody Unie oblasti IIIa
               
                  0
               
                  0
               
                  3 840
               
                  Neuplatňuje se
               
                  3 840
               
                  1,00
               
                  /
               
                  /
               
                  3 840
               
                  DK
               
                  DGS
               
                  2AC4-C
               
                  Ostroun obecný
               
                  Vody Unie oblastí IIa a IV
               
                  0
               
                  0
               
                  1 540
               
                  Neuplatňuje se
               
                  1 540
               
                  1,00
               
                  /
               
                  /
               
                  1 540
               
                  DK
               
                  HER
               
                  03 A-BC
               
                  Sleď obecný
               
                  IIIa
               
                  5 692 000
               
                  5 770 000
               
                  6 056 070
               
                  104,96 %
               
                  286 070
               
                  /
               
                  /
               
                  /
               
                  286 070
               
                  DK
               
                  NOP
               
                  04-N.
               
                  Treska Esmarkova
               
                  Vody Norska oblasti IV
               
                  0
               
                  0
               
                  28 270
               
                  Neuplatňuje se
               
                  28 270
               
                  1,00
               
                  /
               
                  /
               
                  28 270
               
                  DK
               
                  SAN
               
                  234_1
               
                  Smaček rodu Ammodytes
                  
               
                  Vody Unie oblasti řízení smačků rodu Ammodytes 1
               
                  125 459 000
               
                  115 924 000
               
                  130 977 950
               
                  112,99 %
               
                  15 053 950
               
                  1,2
               
                  /
               
                  /
               
                  18 064 740
               
                  DK
               
                  SAN
               
                  234_6
               
                  Smaček rodu Ammodytes
                  
               
                  Vody Unie oblasti řízení smačků rodu Ammodytes 6
               
                  206 000
               
                  219 000
               
                  228 860
               
                  104,50 %
               
                  9 860
               
                  /
               
                  /
               
                  /
               
                  9 860
               
                  ES
               
                  ALF
               
                  3X14-
               
                  Pilonoši rodu Beryx
                  
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV
               
                  67 000
               
                  80 045
               
                  62 544
               
                  78,13 %
               
                  – 9 496  (7)
                  
               
                  /
               
                  /
               
                  16 159
               
                  6 663
               
                  ES
               
                  ANE
               
                  08.
               
                  Sardel obecná
               
                  VIII
               
                  22 500 000
               
                  22 923 784
               
                  24 068 471
               
                  104,99 %
               
                  1 144 687
               
                  /
               
                  /
               
                  /
               
                  1 144 687
               
                  ES
               
                  BSF
               
                  8910-
               
                  Tkaničnice tmavá
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí VIII, IX a X
               
                  12 000
               
                  30 050
               
                  110
               
                  0,37 %
               
                  – 26 936  (8)
                  
               
                  /
               
                  /
               
                  29 639
               
                  2 703
               
                  ES
               
                  BUM
               
                  ATLANT
               
                  Marlín modrý
               
                  Atlantský oceán
               
                  10 360
               
                  20 360
               
                  134 082
               
                  658,56 %
               
                  113 722
               
                  2,0
               
                  A
               
                  172 878
               
                  514 044
               
                  ES
               
                  COD
               
                  1/2B
               
                  Treska obecná
               
                  I a IIb
               
                  13 283 000
               
                  12 182 091
               
                  12 391 441
               
                  101,72 %
               
                  209 350
               
                  /
               
                  /
               
                  /
               
                  209 350
               
                  ES
               
                  GHL
               
                  1N2AB.
               
                  Platýs černý
               
                  Vody Norska oblastí I a II
               
                  /
               
                  0
               
                  24 239
               
                  Neuplatňuje se
               
                  24 239
               
                  1,00
               
                  A
               
                  /
               
                  36 359
               
                  ES
               
                  RED
               
                  N3LN.
               
                  Okouníci rodu Sebastes
                  
               
                  NAFO 3LN
               
                  /
               
                  171 440
               
                  173 836
               
                  101,40 %
               
                  2 396
               
                  /
               
                  /
               
                  /
               
                  2 396
               
                  ES
               
                  SOL
               
                  8AB.
               
                  Jazyk obecný
               
                  VIIIa a VIIIb
               
                  9 000
               
                  6 968
               
                  7 397
               
                  106,13 %
               
                  (429) (9)
                  
               
                  /
               
                  (A+C) (6)
                      (9)
                  
               
                  2 759
               
                  2 759
               
                  ES
               
                  SRX
               
                  67AKXD
               
                  Rejnokovití
               
                  Vody Unie oblastí VIa, VIb, VIIa–c a VIIe–k
               
                  43 800
               
                  412 000
               
                  445 713
               
                  108,18 %
               
                  33 713
               
                  /
               
                  /
               
                  /
               
                  33 713
               
                  ES
               
                  SRX
               
                  89-C.
               
                  Rejnokovití
               
                  Vody Unie oblastí VIII a IX
               
                  1 057 000
               
                  650 485
               
                  771 246
               
                  118,56 %
               
                  120 761
               
                  1,2
               
                  /
               
                  118 622
               
                  263 535
               
                  ES
               
                  USK
               
                  567EI.
               
                  Mníkovec bělolemý
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII
               
                  46 000
               
                  135 008
               
                  62 646
               
                  46,40 %
               
                  – 72 362
               
                  /
               
                  /
               
                  58 762
               
                  0
               
                  ES
               
                  WHM
               
                  ATLANT
               
                  Marlín bělavý
               
                  Atlantský oceán
               
                  24 310
               
                  24 310
               
                  68 613
               
                  282,24 %
               
                  44 303
               
                  1,00
               
                  A
               
                  72 539
               
                  138 994
               
                  FR
               
                  GHL
               
                  1N2AB.
               
                  Platýs černý
               
                  Vody Norska oblastí I a II
               
                  /
               
                  2 000
               
                  7 957
               
                  397,85 %
               
                  5 957
               
                  1,00
               
                  /
               
                  /
               
                  5 957
               
                  FR
               
                  HAD
               
                  7X7A34
               
                  Treska jednoskvrnná
               
                  VIIb-k, VIII, IX a X; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1
               
                  5 561 000
               
                  5 760 984
               
                  5 775 607
               
                  100,25 %
               
                  14 623
               
                  /
               
                  /
               
                  /
               
                  14 623
               
                  FR
               
                  PLE
               
                  7HJK.
               
                  Platýs evropský
               
                  VIIh, VIIj a VIIk
               
                  17 000
               
                  57 007
               
                  59 833
               
                  104,95 %
               
                  2 826
               
                  /
               
                  /
               
                  /
               
                  2 826
               
                  FR
               
                  SRX
               
                  07D.
               
                  Rejnokovití
               
                  Vody Unie oblasti VIId
               
                  602 000
               
                  591 586
               
                  689 868
               
                  116,61 %
               
                  98 282
               
                  1,00
               
                  /
               
                  /
               
                  98 282
               
                  FR
               
                  SRX
               
                  89-C.
               
                  Rejnokovití
               
                  Vody Unie oblastí VIII a IX
               
                  1 298 000
               
                  1 507 000
               
                  1 578 469
               
                  104,74 %
               
                  71 469
               
                  /
               
                  /
               
                  /
               
                  71 469
               
                  IRSKO
               
                  COD
               
                  07 A.
               
                  Treska obecná
               
                  VIIa
               
                  120 000
               
                  134 776
               
                  138 122
               
                  102,48 %
               
                  3 346
               
                  /
               
                  /
               
                  /
               
                  3 346
               
                  IRSKO
               
                  SRX
               
                  67AKXD
               
                  Rejnokovití
               
                  Vody Unie oblastí VIa, VIb, VIIa–c a VIIe–k
               
                  1 048 000
               
                  946 554
               
                  1 044 694
               
                  110,37 %
               
                  98 140
               
                  1,00
               
                  /
               
                  /
               
                  98 140
               
                  NL
               
                  ANE
               
                  08.
               
                  Sardel obecná
               
                  VIII
               
                  /
               
                  0
               
                  12 493
               
                  Neuplatňuje se
               
                  12 493
               
                  1,00
               
                  /
               
                  /
               
                  12 493
               
                  NL
               
                  COD
               
                  2A3AX4
               
                  Treska obecná
               
                  IV; vody Unie oblasti IIa; část oblasti IIIa, která nepatří do Skagerraku a Kattegatu
               
                  2 800 000
               
                  1 340 520
               
                  1 348 815
               
                  100,62 %
               
                  8 295
               
                  /
               
                  (C) (6)
                  
               
                  /
               
                  8 295
               
                  NL
               
                  HER
               
                  *25B-F
               
                  Sleď obecný
               
                  Oblasti II, Vb severně od 62° s. š. (vody Faerských ostrovů)
               
                  1 104 000
               
                  1 841 160
               
                  2 230 998
               
                  121,17 %
               
                  389 838
               
                  1,4
               
                  /
               
                  /
               
                  545 773
               
                  NL
               
                  HKE
               
                  3 A/BCD
               
                  Štikozubec obecný
               
                  Oblast IIIa; vody Unie subdivizí 22–32
               
                  /
               
                  0
               
                  1 575
               
                  Neuplatňuje se
               
                  1 575
               
                  1,00
               
                  A+C6 (11)
                  
               
                  /
               
                  2 363
               
                  NL
               
                  MAC
               
                  *3A4BC
               
                  Makrela obecná
               
                  IIIa a IVbc
               
                  490 000
               
                  1 084 500
               
                  1 090 087
               
                  100,52 %
               
                  5 587
               
                  /
               
                  /
               
                  /
               
                  5 587
               
                  NL
               
                  POK
               
                  2A34.
               
                  Treska tmavá
               
                  IIIa a IV; vody Unie oblastí IIa, IIIb, IIIc a subdivizí 22–32
               
                  68 000
               
                  56 600
               
                  63 411
               
                  112,03 %
               
                  6 811
               
                  1,00
               
                  /
               
                  /
               
                  6 811
               
                  NL
               
                  SRX
               
                  2AC4-C
               
                  Rejnokovití
               
                  Vody Unie oblastí IIa a IV
               
                  180 000
               
                  245 300
               
                  252 765
               
                  103,04 %
               
                  7 465
               
                  /
               
                  /
               
                  /
               
                  7 465
               
                  NL
               
                  T/B
               
                  2AC4-C
               
                  Pakambala velká a pakambala východoatlantská
               
                  Vody Unie oblastí IIa a IV
               
                  2 579 000
               
                  2 783 000
               
                  2 793 239
               
                  100,37 %
               
                  10 239
               
                  /
               
                  /
               
                  /
               
                  10 239
               
                  NL
               
                  WHB
               
                  1X14
               
                  Treska modravá
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV
               
                  36 711 000
               
                  55 297 456
               
                  55 584 332
               
                  100,52 %
               
                  286 876
               
                  /
               
                  /
               
                  /
               
                  286 876
               
                  NL
               
                  WHG
               
                  2AC4.
               
                  Treska bezvousá
               
                  IV; vody Unie oblasti IIa
               
                  699 000
               
                  527 900
               
                  547 717
               
                  103,75 %
               
                  19 817
               
                  /
               
                  /
               
                  /
               
                  19 817
               
                  NL
               
                  WHG
               
                  56-14
               
                  Treska bezvousá
               
                  VI; vody Unie a mezinárodní vody oblasti Vb mezinárodní vody oblastí XII a XIV
               
                  /
               
                  0
               
                  11 475
               
                  Neuplatňuje se
               
                  11 475
               
                  1,00
               
                  /
               
                  /
               
                  11 475
               
                  PT
               
                  GHL
               
                  1N2AB
               
                  Platýs černý
               
                  Vody Norska oblastí I a II
               
                  /
               
                  0
               
                  6 098
               
                  Neuplatňuje se
               
                  6 098
               
                  1,00
               
                  /
               
                  /
               
                  6 098
               
                  PT
               
                  POK
               
                  1N2AB.
               
                  Treska tmavá
               
                  Vody Norska oblastí I a II
               
                  /
               
                  9 700
               
                  9 690
               
                  99,90 %
               
                  – 10
               
                  /
               
                  /
               
                  145 616
               
                  145 606
               
                  UK
               
                  COD
               
                  2A3AX4
               
                  Treska obecná
               
                  IV; vody Unie oblasti IIa; část oblasti IIIa, která nepatří do Skagerraku a Kattegatu
               
                  11 369 000
               
                  14 828 600
               
                  14 846 189
               
                  100,12 %
               
                  17 589
               
                  /
               
                  (C) (6)
                  
               
                  /
               
                  17 589
               
                  UK
               
                  HER
               
                  4AB.
               
                  Sleď obecný
               
                  Vody Unie a vody Norska oblasti IV severně od 53° 30′ s. š.
               
                  62 292 000
               
                  66 892 860
               
                  68 024 970
               
                  101,69 %
               
                  1 132 100
               
                  /
               
                  /
               
                  /
               
                  1 132 110
               
                  UK
               
                  MAC
               
                  2CX14-
               
                  Makrela obecná
               
                  VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody Unie a mezinárodní vody oblasti Vb mezinárodní vody oblastí IIa, XII a XIV
               
                  245 363 000
               
                  237 093 794
               
                  242 496 391
               
                  102,28 %
               
                  5 402 597
               
                  /
               
                  (A) (6)
                  
               
                  /
               
                  5 402 597
               
                  UK
               
                  MAC
               
                  *3A4BC
               
                  Makrela obecná
               
                  IIIa a IVbc
               
                  490 000
               
                  620 500
               
                  626 677
               
                  101,00 %
               
                  6 177
               
                  /
               
                  /
               
                  /
               
                  6 177
               
                  UK
               
                  SAN
               
                  234_1
               
                  Smaček rodu Ammodytes
                  
               
                  Vody Unie oblasti řízení smačků rodu Ammodytes 1
               
                  2 742 000
               
                  1 219 400
               
                  2 000 034
               
                  164,02 %
               
                  780 634
               
                  2,00
               
                  /
               
                  /
               
                  1 561 268
               
      
      
         (1)  Kvóty dostupné členskému státu podle příslušných nařízení o rybolovných právech po zohlednění výměny rybolovných práv v souladu s čl. 16 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22), převodu kvót z roku 2014 do roku 2015 v souladu s čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 847/96 (Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 3), článkem 5a nařízení Rady (EU) č. 1221/2014 (Úř. věst. L 330, 15.11.2014, s. 16), článkem 18a nařízení Rady (EU) 2015/104 (Úř. věst. L 22, 28.1.2015, p. 1) nebo přerozdělení a odpočtu rybolovných práv v souladu s články 37 a 105 nařízení (ES) č. 1224/2009.
      
         (2)  Podle čl. 105 odst. 2 nařízení (ES) č. 1224/2009. Ve všech případech přečerpání vykládky, která se rovná nejvýše 100 tunám, se uplatní odpočet rovnající se přečerpání násobenému koeficientem 1,00.
      
         (3)  Podle čl. 105 odst. 3 nařízení (ES) č. 1224/2009 a za předpokladu, že je rozsah přečerpání překročí 10 %.
      
         (4)  Písmeno „A“ značí, že byl uplatněn dodatečný násobící koeficient 1,5 z důvodu opakovaného přečerpání v letech 2013, 2014 a 2015. Písmeno „C“ značí, že byl uplatněn dodatečný násobící koeficient 1,5, jelikož se na populaci vztahuje víceletý plán.
      
         (5)  Zbývající množství, která nemohla být odečtena v roce 2015 podle nařízení (EU) 2015/1801 ve znění nařízení (EU) 2015/2404 kvůli žádné nebo nedostačující kvótě.
      
         (6)  Dodatečný násobící koeficient se nepoužije, protože přečerpání nedosahuje 10 % povolených vykládek.
      
         (7)  Zbývající nevyužitá množství po převodu 8 005 kilogramů z roku 2015 do roku 2016 uskutečněného podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1142 (Úř. věst. L 189, 14.7.2016, s. 9).
      
         (8)  Zbývající nevyužitá množství po převodu 3 004 kilogramů z roku 2015 do roku 2016 uskutečněného podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1142.
      
         (9)  Množství menší než jedna tuna se nezohledňují.
      
         (10)  Na žádost Německa povolila Komise podle čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 847/96 vykládky dodatečných množství až do výše 10 % kvóty pro pakambalu velkou a pakambalu východoatlantskou.
      
         (11)  Dodatečné násobící koeficienty nejsou kumulativní a provedou se pouze jednou.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.