Nařízení Rady (EU) 2016/2230 ze dne 12. prosince 2016, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2230/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               LI 336/1
            
   
   NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/2230
   ze dne 12. prosince 2016,
   kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/2231 ze dne 12. prosince 2016, kterým se mění rozhodnutí 2010/788/SZBP o omezujících opatřeních vůči Demokratické republice Kongo (1),
   s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízením Rady (ES) č. 1183/2005 (2) nabývá účinnosti rozhodnutí 2010/788/SZBP (3) a jsou jím stanovena některá opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Demokratické republice Kongo, včetně zmrazení jejich majetku.
            
   
               (2)
            
               Rozhodnutí (SZBP) 2016/2231 stanoví kritéria pro samostatné seznamy Unie.
            
   
               (3)
            
               K provedení rozhodnutí (SZBP) 2016/2231 je tedy nezbytné regulační opatření na úrovni Unie, a to zejména k zajištění jeho jednotného uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.
            
   
               (4)
            
               Nařízení (ES) č. 1183/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (5)
            
               Aby byla zajištěna účinnost opatření stanovených tímto nařízením, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Nařízení (ES) č. 1183/2005 se mění takto:
   
               1)
            
               Článek 2 se nahrazuje tímto:
               „Článek 2
               1.   Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které patří fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu uvedeným v příloze I nebo příloze Ia, které jsou jimi vlastněny, drženy nebo ovládány, přímo nebo nepřímo, včetně prostřednictvím třetí strany jednající jejich jménem nebo na jejich pokyn.
               2.   Ve prospěch fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů uvedených v příloze I nebo příloze Ia nesmějí být přímo ani nepřímo zpřístupněny žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje.“
            
   
               2)
            
               Vkládá se nový článek, který zní:
               „Článek 2b
               1.   Příloha Ia obsahuje seznam fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů označených Radou na základě kteréhokoli z těchto důvodů:
               
                           a)
                        
                           bránění konsensuálnímu a mírovému řešení ohledně voleb v Demokratické republice Kongo, a to i prostřednictvím násilných činů, represí nebo podněcování k násilí, nebo tím, že oslabují zásady právního státu;
                        
               
                           b)
                        
                           plánování, řízení nebo páchání činů, které představují závažné porušování či zneužívání lidských práv v Demokratické republice Kongo;
                        
               
                           c)
                        
                           spojení s fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty nebo orgány uvedenými v písmenech a) a b).
                        
               2.   Příloha Ia obsahuje důvody pro zařazení osob a subjektů uvedených v dané příloze.
               3.   V příloze Ia jsou rovněž uvedeny případné dostupné informace nezbytné k identifikaci dotčených osob nebo subjektů. Tyto informace mohou v případě fyzických osob zahrnovat jména, včetně přezdívek, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo pasu a číslo průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, a funkci nebo povolání. Pokud jde o subjekty, tyto informace mohou zahrnovat název, místo a datum registrace, registrační číslo a místo podnikání.“
            
   
               3)
            
               Článek 3 se nahrazuje tímto:
               „Článek 3
               1.   Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů za podmínek, které považují za vhodné, pokud rozhodnou, že dotyčné finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou:
               
                           a)
                        
                           nezbytné pro uspokojení základních potřeb fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů uvedených v příloze I a příloze Ia a rodinných příslušníků závislých na těchto fyzických osobách, včetně úhrad za potraviny, plateb nájemného nebo splácení hypotéky, plateb za léky a léčení, plateb daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;
                        
               
                           b)
                        
                           určeny výlučně k úhradě přiměřených honorářů za odborné výkony a náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb nebo
                        
               
                           c)
                        
                           určeny výlučně k úhradě poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, a
                        
               pokud se povolení týká osoby, subjektu nebo orgánu uvedeného v příloze I, dotčený členský stát oznámil Výboru pro sankce své rozhodnutí a svůj úmysl udělit povolení a Výbor pro sankce proti takovému postupu nevznesl námitky do čtyř pracovních dnů po tomto oznámení.
               2.   Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, jestliže rozhodnou, že dotyčné finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou nutné na mimořádné výdaje, jsou-li splněny tyto podmínky:
               
                           a)
                        
                           týká-li se povolení fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu uvedených v příloze I, dotčený členský stát oznámí toto rozhodnutí Výboru pro sankce a tento výbor jej schválí, a
                        
               
                           b)
                        
                           týká-li se povolení fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu uvedeného v příloze Ia, dotčený členský stát oznámí ostatním členským státům a Komisi alespoň dva týdny před udělením povolení důvody, na jejichž základě se domnívá, že by konkrétní povolení mělo být uděleno.
                        
               3.   V případě fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených v příloze Ia uvědomí dotčený členský stát ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavců 1 a 2.“
            
   
               4)
            
               Článek 4 se nahrazuje tímto:
               „Článek 4
               1.   Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud jsou splněny tyto podmínky:
               
                           a)
                        
                           tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem:
                           
                                       i)
                                    
                                       zástavního práva zřízeného soudem, správním orgánem nebo rozhodčím soudem přede dnem 18. dubna 2005 nebo rozhodnutí soudu, správního orgánu nebo rozhodčího soudu vydaného před tímto dnem, jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán uvedené v příloze I; nebo
                                    
                           
                                       ii)
                                    
                                       rozhodnutí rozhodčího soudu vydaného před dnem, k němuž byly fyzická či právnická osoba, subjekt nebo orgán zařazeny na seznam v příloze Ia, nebo rozhodnutí soudu či správního orgánu vydaného v Unii nebo rozhodnutí soudu vykonatelného v dotčeném členském státě před uvedeným dnem nebo po něm;
                                    
                        
               
                           b)
                        
                           finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity výlučně k uspokojení nároků zajištěných takovým zástavním právem nebo uznaných jako platné takovým rozhodnutím v rámci limitů stanovených platnými právními a správními předpisy, kterými se řídí práva osob uplatňujících takové nároky;
                        
               
                           c)
                        
                           zástavní právo nebo rozhodnutí není ve prospěch osoby, subjektu nebo orgánu uvedených v přílohách I nebo Ia;
                        
               
                           d)
                        
                           uznání zástavního práva nebo rozhodnutí není v rozporu s veřejným pořádkem v dotčeném členském státě.
                        
               2.   V případě fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených v příloze I oznámí členský stát zástavní právo nebo rozhodnutí uvedené v odst. 1 písm. a) bodu i) Výboru pro sankce.
               3.   V případě fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených v příloze Ia uvědomí dotčený členský stát ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto článku.“
            
   
               5)
            
               Vkládá se nový článek, který zní:
               „Článek 4b
               1.   Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů náležejících fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům uvedeným v příloze Ia nebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům uvedeným v příloze Ia za podmínek, které považují za vhodné, pokud rozhodnou, že poskytnutí těchto finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů je nezbytné pro humanitární účely, jako je poskytování pomoci nebo napomáhání poskytování pomoci, včetně zdravotnického vybavení a potravin, nebo přeprava humanitárních pracovníků a související pomoci, nebo pro evakuaci z DRK.
               2.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o kažédm povolení podle tohoto článku do čtyř týdnů od jeho vydání.“
            
   
               6)
            
               Článek 5 se nahrazuje tímto:
               „Článek 5
               1.   Ustanovení čl. 2 odst. 2 se nevztahuje na připisování na zmrazené účty:
               
                           a)
                        
                           úroků či jiných výnosů z těchto účtů;
                        
               
                           b)
                        
                           plateb splatných podle smluv, dohod či závazků, které byly uzavřeny nebo vznikly přede dnem, od nějž se na tyto účty vztahuje toto nařízení;
                        
               
                           c)
                        
                           plateb splatných fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu uvedeným v příloze Ia na základě rozhodnutí soudu, správního orgánu nebo rozhodčího soudu vydaného v EU nebo vykonatelného v dotčeném členském státě,
                        
               pokud jsou tyto úroky, jiné výnosy a platby zmrazeny podle čl. 2 odst. 1.
               2.   Ustanovení čl. 2 odst. 2 nebrání finančním nebo úvěrovým institucím, aby na zmrazený účet připisovaly finanční prostředky, které byly na účet fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu uvedených v příloze I nebo příloze Ia převedeny třetími osobami, pokud se přírůstky těchto účtů rovněž zmrazují. Dotčené finanční nebo úvěrové instituce o takových operacích neprodleně uvědomí příslušné orgány.“
            
   
               7)
            
               V článku 6 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
               „1.   Aniž jsou dotčena platná pravidla týkající se ohlašování, důvěrnosti údajů a profesního tajemství, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:
               
                           a)
                        
                           neprodleně poskytnou příslušnému orgánu členského státu, ve kterém mají bydliště nebo sídlo, veškeré informace, které mohou usnadnit dodržování tohoto nařízení, jako jsou účty a částky zmrazené v souladu s článkem 2, a předají tyto informace přímo nebo prostřednictvím těchto příslušných orgánů Komisi;
                        
               
                           b)
                        
                           spolupracují s příslušnými orgány při každém ověřování této informace.“
                        
            
   
               8)
            
               V čl. 7a odst. 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:
               
                           „a)
                        
                           určenými fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty či orgány uvedenými v přílohách I a Ia;“.
                        
            
   
               9)
            
               Článek 9 se nahrazuje tímto:
               „Článek 9
               1.   Pokud Rada bezpečnosti OSN nebo Výbor pro sankce označí fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán, Rada tuto fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán zařadí na seznam uvedený v příloze I.
               2.   Rada sestavuje a mění seznam fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů v příloze Ia.
               3.   Rada sdělí své rozhodnutí fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu uvedeným v odstavcích 1 a 2, včetně důvodů jejich zařazení na seznam, a to buď přímo, je-li známa jejich adresa, nebo zveřejněním oznámení, čímž těmto fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům umožní se k této záležitosti vyjádřit.
               4.   Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, Rada své rozhodnutí přezkoumá a dotčenou fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán o této skutečnosti informuje.
               5.   Pokud Rada bezpečnosti OSN nebo Výbor pro sankce rozhodne vyjmout fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán ze seznamu nebo pozměnit identifikační údaje o některých fyzických nebo právnických osobách, subjektech či orgánech uvedených na seznamu, Rada změní odpovídajícím způsobem přílohu I.
               6.   Komise je oprávněna měnit přílohu II na základě informací sdělených členskými státy.“
            
   
               10)
            
               V nařízení (ES) č. 1183/2005 se text uvedený v příloze tohoto nařízení vkládá za přílohu I.
            
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 12. prosince 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         F. MOGHERINI
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 336 I, 12.12.2016, s. 7.
   
      (2)  Nařízení Rady (ES) č. 1183/2005 ze dne 18. července 2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice (Úř. věst. L 193, 23.7.2005, s. 1).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady 2010/788/SZBP ze dne 20. prosince 2010 o omezujících opatřeních vůči Demokratické republice Kongo a o zrušení společného postoje 2008/369/SZBP (Úř. věst. L 336, 21.12.2010, s. 30).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
            „PŘÍLOHA Ia
            SEZNAM OSOB, SUBJEKTŮ A ORGÁNŮ PODLE ČLÁNKU 2b
            A.   OSOBY
            
                         
                     
                        Jméno
                     
                        Identifikační údaje
                     
                        Odůvodnění
                     
                        Datum zařazení na seznam
                     
                        1.
                     
                        Ilunga Kampete
                     
                        také znám jako Gaston Hughes Ilunga Kampete; také znám jako Hugues Raston Ilunga Kampete.
                        Narozen 24.11.1964 v Lubumbashi, vojenské identifikační číslo: 1-64-86-22311-29. Státní příslušnost: Demokratická republika Kongo.
                     
                        Jako velitel republikánské gardy (GR) byl Ilunga Kampete zodpovědný za nasazení jednotek GR v terénu a byl zapojený do nepřiměřeného použití síly a násilných represí v září 2016 v Kinshase. Ze své funkce byl Ilunga Kampete tedy zapojen do plánování, řízení či páchání činů, které představují závažné porušování lidských práv v DRK.
                     
                        12.12.2016
                     
                        2.
                     
                        Gabriel Amisi Kumba
                     
                        také znám jako Gabriel Amisi Nkumba; také znám jako „Tango Fort“; také znám jako „Tango Four“.
                        Narozen 28.5.1964 v Malela, vojenské identifikační číslo: 1-64-87-77512-30. Státní příslušnost: Demokratická republika Kongo.
                     
                        Velitel 1. obranné zóny konžské armády (FARDC), jejíž síly se účastnily nepřiměřeného použití síly a násilných represí v září 2016 v Kinshase. Ze své funkce byl Gabriel Amisi Kumba tedy zapojen do plánování, řízení či páchání činů, které představují závažné porušování lidských práv v DRK.
                     
                        12.12.2016
                     
                        3.
                     
                        Ferdinand Ilunga Luyoyo
                     
                        Narozen 8.3.1973 v Lubumbashi.
                        Číslo pasu: OB0260335 (platný od 15.4.2011 do 14.4.2016). Státní příslušnost: Demokratická republika Kongo.
                     
                        Jako velitel útvaru proti veřejným nepokojům Légion Nationale d'Intervention konžské národní policie (PNC) byl Ferdinand Ilunga Luyoyo zodpovědný za nepřiměřené použití síly a násilné represe v září 2016 v Kinshase. Ze své funkce byl Ferdinand Ilunga Luyoyo tedy zapojen do plánování, řízení či páchání činů, které představují závažné porušování lidských práv v DRK.
                     
                        12.12.2016
                     
                        4.
                     
                        Celestin Kanyama
                     
                        také znám jako Kanyama Tshisiku Celestin; také znám jako Kanyama Celestin Cishiku Antoine, také znám jako Kanyama Cishiku Bilolo Célestin, také znám jako Esprit de mort.
                        Narozen 4.10.1960 v Kananga. Státní příslušnost: Demokratická republika Kongo. Číslo pasu: OB0637580 (platný od 20.5.2014 do 19.5.2019).
                        Bylo mu uděleno schengenské vízum č. 011518403, vydané dne 2.7.2016.
                     
                        Jako policejní komisař v Kinshase (PNC) byl Celestin Kanyama zodpovědný za nepřiměřené použití síly a násilné represe v září 2016 v Kinshase. Ze své funkce byl Celsetin Kanyama tedy zapojen do plánování, řízení či páchání činů, které představují závažné porušování lidských práv v DRK.
                     
                        12.12.2016
                     
                        5.
                     
                        John Numbi
                     
                        také znám jako John Numbi Banza Tambo; také znám jako John Numbi Banza Ntambo; také znám jako Tambo Numbi.
                        Narozen 16.8.1962 v Jadotville-Likasi-Kolwezi. Státní příslušnost: Demokratická republika Kongo.
                     
                        Bývalý generální inspektor konžské národní policie (PNC) John Numbi zůstává vlivnou postavou, která byla zejména zapojena do kampaně násilného zastrašování během guvernérských voleb konaných v březnu roku 2016 ve čtyřech provinciích Demokratické republiky Kongo bývalé provincie Katanga a jako takový je zodpovědný za bránění konsensuálnímu a mírovému řešení ohledně voleb v Demokratické republice Kongo.
                     
                        12.12.2016
                     
                        6.
                     
                        Roger Kibelisa
                     
                        také znám jako Roger Kibelisa Ngambaswi.
                        Státní příslušnost: Demokratická republika Kongo.
                     
                        Jako ředitel vnitřních záležitostí národní zpravodajské služby (ANR) je Roger Kibelisa zapojen do zastrašovací kampaně prováděné příslušníky ANR vůči členům opozice, včetně svévolných zatčení a zadržení. Rober Kibelisa tedy oslabuje základy právního státu a brání konsensuálnímu a mírovému řešení ohledně voleb v Demokratické republice Kongo.
                     
                        12.12.2016
                     
                        7.
                     
                        Delphin Kaimbi
                     
                        také znám jako Delphin Kahimbi Kasagwe; také znám jako Delphin Kayimbi Demba Kasangwe; také znám jako Delphin Kahimbi Kasangwe; také znám jako Delphin Kahimbi Demba Kasangwe; také znám jako Delphin Kasagwe Kahimbi.
                        Narozen: 15.1.1969 (nebo: 15.7.1969) v Kiniezire/Goma. Státní příslušnost: Demokratická republika Kongo. Diplomatický pas č.: DB0006669 (platný od 13.11.2013 do 12.11.2018)
                     
                        Vedoucí vojenského zpravodajského útvaru (ex-DEMIAP), součásti Národního operativního střediska, velicí a řídicí struktury odpovědné za svévolná zatčení a násilné represe v Kinshase v září 2016 a zodpovědné za jednotky, které se podílely na zastrašování a svévolných zatčeních, což brání konsensuálnímu a mírovému řešení ohledně voleb v Demokratické republice Kongo.
                     
                        12.12.2016
                     
            B.   SUBJEKTY“
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.