Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2236 ze dne 12. prosince 2016, kterým se upřesňují technické ukazatele modulu ad hoc pro rok 2018 o slaďování pracovního a rodinného života (Text s významem pro EHP )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2236/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 337/6
               
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2236
      ze dne 12. prosince 2016,
      kterým se upřesňují technické ukazatele modulu ad hoc pro rok 2018 o slaďování pracovního a rodinného života
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 577/98 ze dne 9. března 1998 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství (1), a zejména na čl. 7a odst. 5 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  EU si stanovila dlouhodobý závazek podporovat rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Minimální normy v této oblasti jsou stanoveny směrnicí o mateřské dovolené (2) a směrnicí o rodičovské dovolené (3). EU si rovněž stanovila cíle, jež mají zlepšit poskytování péče o děti ve smyslu barcelonských cílů, a v rámci evropského semestru 2016 byla také vydána doporučení pro jednotlivé země v oblasti rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem.
               
      
                  (2)
               
                  Ve svém pracovním programu na rok 2016 (4) Komise předkládá své plány na zřízení iniciativy, která se bude zabývat řešením problémů rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, jimž čelí rodiče a pečovatelé.
               
      
                  (3)
               
                  Monitorování problémů rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a pokrok v této oblasti je tedy zásadní a důležité je také lepší shromažďování údajů.
               
      
                  (4)
               
                  Nařízení Komise (EU) č. 318/2013 (5) zřizuje modul ad hoc o slaďování pracovního a rodinného života.
               
      
                  (5)
               
                  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1397/2014 (6) upřesňuje a popisuje oblasti specializovaných informací („dílčí moduly ad hoc“), které mají být začleněny do modulu ad hoc pro rok 2018 o slaďování pracovního a soukromého života.
               
      
                  (6)
               
                  Komise by měla upřesnit technické ukazatele, filtry, kódy a lhůtu pro předávání údajů v rámci modulu ad hoc o slaďování pracovního a soukromého života.
               
      
                  (7)
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský statistický systém,
               
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Technické ukazatele modulu ad hoc pro rok 2018 o slaďování pracovního a soukromého života, filtry, kódy, které se mají použít, a lhůta, ve které musí být výsledky zaslány Komisi, jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 12. prosince 2016.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 77, 14.3.1998, s. 3.
      
         (2)  Směrnice Rady 92/85/EHS ze dne 19. října 1992 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň (desátá směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Úř. věst. L 348, 28.11.1992, s. 1).
      
         (3)  Směrnice Rady 2010/18/EU ze dne 8. března 2010, kterou se provádí revidovaná rámcová dohoda o rodičovské dovolené uzavřená mezi organizacemi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a EKOS a zrušuje se směrnice 96/34/ES (Úř. věst. L 68, 18.3.2010, s. 13).
      
         (4)  COM(2015) 610 final.
      
         (5)  Nařízení Komise (EU) č. 318/2013 ze dne 8. dubna 2013 o přijetí programu modulů ad hoc na období 2016 až 2018 pro výběrové šetření pracovních sil stanovené podle nařízení Rady (ES) č. 577/98 (Úř. věst. L 99, 9.4.2013, s. 11).
      
         (6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1397/2014 ze dne 22. října 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 318/2013 o přijetí programu modulů ad hoc na období 2016 až 2018 pro výběrové šetření pracovních sil stanovené podle nařízení Rady (ES) č. 577/98 (Úř. věst. L 370, 30.12.2014, s. 42).
      
      
         PŘÍLOHA
         Tato příloha stanoví technické ukazatele, filtry a kódy, které se mají použít pro modul ad hoc o slaďování pracovního a soukromého života, jehož provedení se plánuje na rok 2018. Stanoví rovněž lhůty pro předkládání údajů Komisi.
         
            Lhůta pro předání výsledků Komisi:31. březen 2019.
         
            Filtry a kódy, které se mají použít pro zasílání údajů: jak je stanoveno v příloze III nařízení Komise (ES) č. 377/2008 (1).
         
            Položky vyhrazené pro volitelné váhové faktory; mají se použít v případě dílčího výběrového souboru nebo neposkytnutí odpovědi: položky 223–226 obsahující celá čísla a položky 227–228 obsahující desetinná místa.
         1)   Dílčí modul 1: Pečovatelské povinnosti
         
         
                     Název/položka
                  
                     Kód
                  
                     Popis
                  
                     Filtr
                  
                     CARERES
                  
                      
                  
                     
                        Existence pečovatelských povinností
                     
                  
                     AGE = 18–64
                  
                     211
                  
                      
                  
                     
                        Pravidelná péče o vlastní nebo partnerovy děti (< 15 let) nebo o nezpůsobilé příbuzné (15 let a starší)
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                     1
                  
                     Žádné pečovatelské povinnosti
                  
                      
                  
                      
                  
                     2
                  
                     Pouze o vlastní nebo partnerovy děti v domácnosti
                  
                      
                  
                      
                  
                     3
                  
                     Pouze o vlastní nebo partnerovy děti mimo domácnost
                  
                      
                  
                      
                  
                     4
                  
                     Pouze o vlastní nebo partnerovy děti v domácnosti i mimo domácnost
                  
                      
                  
                      
                  
                     5
                  
                     Pouze o nezpůsobilé příbuzné
                  
                      
                  
                      
                  
                     6
                  
                     O vlastní nebo partnerovy děti v domácnosti a nezpůsobilé příbuzné
                  
                      
                  
                      
                  
                     7
                  
                     O vlastní nebo partnerovy děti mimo domácnost a nezpůsobilé příbuzné
                  
                      
                  
                      
                  
                     8
                  
                     O vlastní nebo partnerovy děti v domácnosti i mimo domácnost a nezpůsobilé příbuzné
                  
                      
                  
                      
                  
                     9
                  
                     Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)
                  
                      
                  
                      
                  
                     Prázdné
                  
                     Žádná odpověď/neví
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     CHCARUSE
                  
                      
                  
                     
                        Využívání služeb péče o děti
                     
                  
                     CARERES = 2-4,6-8
                  
                     212
                  
                      
                  
                     
                        Využívání profesionálních služeb péče o děti u některých nebo všech dětí
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                     1
                  
                     Ne
                  
                      
                  
                      
                  
                     2
                  
                     Ano, u některých dětí
                  
                      
                  
                      
                  
                     3
                  
                     Ano, u všech dětí
                  
                      
                  
                      
                  
                     9
                  
                     Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)
                  
                      
                  
                      
                  
                     Prázdné
                  
                     Žádná odpověď/neví
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     CHCAROBS
                  
                      
                  
                     
                        Příčiny nevyužívání služeb péče o děti
                     
                  
                     CHCARUSE = 1,2
                  
                     213/214
                  
                      
                  
                     
                        Hlavní důvod, proč (více) nevyužívají služeb péče o děti u vlastních nebo partnerových dětí
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                     01
                  
                     Služby jsou nedostupné/není volná kapacita
                  
                      
                  
                      
                  
                     02
                  
                     Náklady
                  
                      
                  
                      
                  
                     03
                  
                     Kvalita/druh služeb
                  
                      
                  
                      
                  
                     04
                  
                     Jiné překážky týkající se služeb
                  
                      
                  
                      
                  
                     05
                  
                     Péče zajišťována svépomocí/s partnerem
                  
                      
                  
                      
                  
                     06
                  
                     Péče zajišťována mj. s jinou neformální podporou
                  
                      
                  
                      
                  
                     07
                  
                     Profesionální služby využívané u některých, nikoli však všech dětí, jsou dostačující
                  
                      
                  
                      
                  
                     08
                  
                     Děti o sebe pečují samy
                  
                      
                  
                      
                  
                     09
                  
                     Jiné osobní důvody
                  
                      
                  
                      
                  
                     99
                  
                     Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)
                  
                      
                  
                      
                  
                     Prázdné
                  
                     Žádná odpověď/neví
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     CHCAREFF
                  
                      
                  
                     
                        Dopad povinnosti péče o děti na zaměstnání
                     
                  
                     CARERES = 2-4,6-8 a WSTATOR = 1,2
                  
                     215
                  
                      
                  
                     
                        Hlavní způsob, jak zaměstnané osoby přizpůsobily svou práci kvůli lepšímu plnění povinnosti péče o děti
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                     1
                  
                     Jakékoli změny vedoucí k vyššímu příjmu
                  
                      
                  
                      
                  
                     2
                  
                     Nižší počet odpracovaných hodin
                  
                      
                  
                      
                  
                     3
                  
                     Méně náročné úkoly v zaměstnání
                  
                      
                  
                      
                  
                     4
                  
                     Změna pracovního místa nebo zaměstnavatele kvůli snazšímu slaďování
                  
                      
                  
                      
                  
                     5
                  
                     V současné době pracovní volno z rodinných důvodů
                  
                      
                  
                      
                  
                     6
                  
                     Ostatní
                  
                      
                  
                      
                  
                     7
                  
                     Žádný dopad
                  
                      
                  
                      
                  
                     9
                  
                     Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)
                  
                      
                  
                      
                  
                     Prázdné
                  
                     Žádná odpověď/neví
                  
                      
                  
         2)   Dílčí modul 2: Pružnost při organizaci pracovní doby
         
         
                     Název/položka
                  
                     Kód
                  
                     Popis
                  
                     Filtr
                  
                     POSSTEND
                  
                      
                  
                     
                        Pružnost pracovní doby kvůli péči
                     
                  
                     STAPRO = 3 a CARERES = 2-8
                  
                     216
                  
                      
                  
                     
                        Možnost posunout začátek a/nebo konec pracovního dne v hlavním zaměstnání kvůli usnadnění péče
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                     1
                  
                     Obecně možné
                  
                      
                  
                      
                  
                     2
                  
                     Málokdy možné
                  
                      
                  
                      
                  
                     3
                  
                     Nemožné
                  
                      
                  
                      
                  
                     9
                  
                     Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)
                  
                      
                  
                      
                  
                     Prázdné
                  
                     Žádná odpověď/neví
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     POSORGWT
                  
                      
                  
                     
                        Možnost brát si kvůli péči celodenní volno
                     
                  
                     STAPRO = 3 a CARERES = 2-8
                  
                     217
                  
                      
                  
                     
                        Možnost uspořádat si pracovní dobu tak, aby bylo možné brát si celodenní volno v hlavním zaměstnání kvůli usnadnění péče
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                     1
                  
                     Obecně možné
                  
                      
                  
                      
                  
                     2
                  
                     Málokdy možné
                  
                      
                  
                      
                  
                     3
                  
                     Nemožné
                  
                      
                  
                      
                  
                     9
                  
                     Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)
                  
                      
                  
                      
                  
                     Prázdné
                  
                     Žádná odpověď/neví
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     WORKOBS
                  
                      
                  
                     
                        Hlavní překážka v zaměstnání bránící sladění
                     
                  
                     WSTATOR = 1,2 a CARERES = 2-8
                  
                     218
                  
                      
                  
                     
                        Rys hlavního zaměstnání, který sladění nejvíce ztěžuje
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                     1
                  
                     Žádná překážka
                  
                      
                  
                      
                  
                     2
                  
                     Příliš dlouhá pracovní doba
                  
                      
                  
                      
                  
                     3
                  
                     Nepředvídatelná či nevyhovující pracovní doba
                  
                      
                  
                      
                  
                     4
                  
                     Dlouhé dojíždění
                  
                      
                  
                      
                  
                     5
                  
                     Náročné nebo namáhavé zaměstnání
                  
                      
                  
                      
                  
                     6
                  
                     Nedostatek podpory ze strany zaměstnavatelů a kolegů
                  
                      
                  
                      
                  
                     7
                  
                     Jiné překážky
                  
                      
                  
                      
                  
                     9
                  
                     Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)
                  
                      
                  
                      
                  
                     Prázdné
                  
                     Žádná odpověď/neví
                  
                      
                  
         3)   Dílčí modul 3: Přerušení kariéry a rodičovská dovolená
         
         
                     Název/položka
                  
                     Kód
                  
                     Popis
                  
                     Filtr
                  
                     STOPWORK
                  
                      
                  
                     
                        Přerušení kariéry kvůli péči o děti
                     
                  
                     AGE = 18–64
                  
                     219
                  
                      
                  
                     
                        V průběhu zaměstnání po dobu alespoň jednoho měsíce nepracovali a starali se o vlastní nebo partnerovy děti
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                     1
                  
                     Ano
                  
                      
                  
                      
                  
                     2
                  
                     Kvůli péči o děti nikdy nepracovali
                  
                      
                  
                      
                  
                     3
                  
                     Ne (ale byli/jsou v pracovním poměru a děti mají)
                  
                      
                  
                      
                  
                     4
                  
                     Z jiného důvodu nikdy nepracovali
                  
                      
                  
                      
                  
                     5
                  
                     Nemají děti
                  
                      
                  
                      
                  
                     9
                  
                     Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)
                  
                      
                  
                      
                  
                     Prázdné
                  
                     Žádná odpověď/neví
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     STOPLENG
                  
                      
                  
                     
                        Celková délka přerušení kariéry kvůli péči o děti
                     
                  
                     STOPWORK = 1
                  
                     220
                  
                      
                  
                     
                        Součet všech období přerušení zaměstnání v délce nejméně jednoho měsíce
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                     1
                  
                     Nejvýše 6 měsíců
                  
                      
                  
                      
                  
                     2
                  
                     Od více než 6 měsíců do 1 roku
                  
                      
                  
                      
                  
                     3
                  
                     Od více než 1 roku do 2 let
                  
                      
                  
                      
                  
                     4
                  
                     Od více než 2 let do 3 let
                  
                      
                  
                      
                  
                     5
                  
                     Od více než 3 let do 5 let
                  
                      
                  
                      
                  
                     6
                  
                     Více než 5 let
                  
                      
                  
                      
                  
                     9
                  
                     Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)
                  
                      
                  
                      
                  
                     Prázdné
                  
                     Žádná odpověď/neví
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     PARLEAV
                  
                      
                  
                     
                        Využívání rodičovské dovolené
                     
                  
                     STOPWORK = 1
                  
                     221
                  
                      
                  
                     
                        Využívání rodičovské dovolené a/nebo mateřské/otcovské dovolené v rámci přerušení zaměstnání kvůli péči o děti
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                     1
                  
                     Pouze rodičovská dovolená
                  
                      
                  
                      
                  
                     2
                  
                     Kombinace pracovního volna z rodinných důvodů
                  
                      
                  
                      
                  
                     3
                  
                     Pouze mateřská/otcovská dovolená
                  
                      
                  
                      
                  
                     4
                  
                     Žádné pracovní volno z rodinných důvodů
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     DEREDSTP
                  
                      
                  
                     
                        Přerušení kariéry kvůli nezpůsobilým příbuzným
                     
                  
                     AGE = 18 – 64 a (EXISTPR = 1 nebo WSTATOR = 1,2)
                  
                     222
                  
                      
                  
                     
                        Kvůli péči o nezpůsobilé příbuzné (ve věku 15 let nebo starší) v průběhu zaměstnání po dobu alespoň jednoho měsíce nepracovali nebo museli mít kratší pracovní dobu
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                     1
                  
                     Přerušení zaměstnání
                  
                      
                  
                      
                  
                     2
                  
                     Pouze zkrácená pracovní doba
                  
                      
                  
                      
                  
                     3
                  
                     Žádné přerušení zaměstnání ani zkrácení pracovní doby
                  
                      
                  
                      
                  
                     4
                  
                     Nikdy nemuseli pečovat o nezpůsobilé příbuzné
                  
                      
                  
                      
                  
                     9
                  
                     Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)
                  
                      
                  
                      
                  
                     Prázdné
                  
                     Žádná odpověď/neví
                  
                      
                  
         
         
            (1)  Nařízení Komise (ES) č. 377/2008 ze dne 25. dubna 2008, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 577/98 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství, pokud jde o kódování používané pro přenos dat od roku 2009, používání dílčího výběrového souboru pro sběr údajů o strukturálních proměnných a o definici referenčních čtvrtletí (Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 57).
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.