Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2243 ze dne 13. prosince 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 341/2007, pokud jde o dovozní celní kvóty pro česnek pocházející z Číny

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2243/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 339/1
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2243
   ze dne 13. prosince 2016,
   kterým se mění nařízení (ES) č. 341/2007, pokud jde o dovozní celní kvóty pro česnek pocházející z Číny
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/1972, (EHS) č. 234/1979, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 187 písm. a) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízení Komise (ES) č. 341/2007 (2) stanoví otevření a správu celních kvót pro česnek kódu KN 0703 20 00 a některé jiné zemědělské produkty dovážené ze třetích zemí.
            
   
               (2)
            
               Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou podle čl. XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listinách Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii, schválená rozhodnutím Rady (EU) 2016/243 (3), stanoví zvýšení stávajícího objemu celní kvóty EU pro česnek pocházející z Číny o 2 150 tun.
            
   
               (3)
            
               Zvýšení celní kvóty by mělo být zohledněno v příloze I nařízení (ES) č. 341/2007. Nařízení (ES) č. 341/2007 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (4)
            
               Vzhledem k tomu, že dohodu mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou schválila Rada dne 18. října 2016 (4), mohli by mít dovozci přístup ke zvýšeným množstvím od čtvrtého podobdobí dovozního celního kvótového období 2016/2017. V čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 341/2007 se stanoví, že dovozci musí své žádosti o dovozní licence podat během prvních sedmi dnů měsíce ledna na čtvrté podobdobí. Je proto vhodné, aby se toto nařízení používalo od 1. ledna 2017.
            
   
               (5)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Změna nařízení (ES) č. 341/2007
   Příloha I nařízení (ES) č. 341/2007 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
   Článek 2
   Vstup v platnost a použitelnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se od 1. ledna 2017.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 13. prosince 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (2)  Nařízení Komise (ES) č. 341/2007 ze dne 29. března 2007 o otevření a správě celních kvót a zavedení režimu dovozních licencí a osvědčení o původu pro česnek a některé jiné zemědělské produkty dovážené ze třetích zemí (Úř. věst. L 90, 30.3.2007, s. 12).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/243 ze dne 12. února 2016 o podpisu, jménem Evropské unie, Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii (Úř. věst. L 45, 20.2.2016, s. 12).
   
      (4)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1885 ze dne 18. října 2016 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii (Úř. věst. L 291, 26.10.2016, s. 7).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
            „PŘÍLOHA I
            
               Celní kvóty otevřené podle rozhodnutí 2001/404/ES, 2006/398/ES, 2014/116/EU a (EU) 2016/243 pro dovoz česneku kódu 0703 20 00
            
            
                        Původ
                     
                        Pořadové číslo
                     
                        Kvóta (v tunách)
                     
                        První podobdobí (červen–srpen)
                     
                        Druhé podobdobí (září–listopad)
                     
                        Třetí podobdobí (prosinec–únor)
                     
                        Čtvrté podobdobí (březen–květen)
                     
                        Celkem
                     
                        
                           Argentina
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                           19 147
                        
                     
                        Tradiční dovozci
                     
                        09.4104
                     
                        —
                     
                        —
                     
                        9 590
                     
                        3 813
                     
                         
                     
                        Noví dovozci
                     
                        09.4099
                     
                        —
                     
                        —
                     
                        4 110
                     
                        1 634
                     
                         
                     
                        
                           Celkem
                        
                     
                         
                     
                        —
                     
                        —
                     
                        
                           13 700
                        
                     
                        
                           5 447
                        
                     
                         
                     
                        
                           Čína
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                           48 225
                        
                     
                        Tradiční dovozci
                     
                        09.4105
                     
                        8 664
                     
                        8 664
                     
                        7 548
                     
                        8 884
                     
                         
                     
                        Noví dovozci
                     
                        09.4100
                     
                        3 713
                     
                        3 713
                     
                        3 233
                     
                        3 806
                     
                         
                     
                        
                           Celkem
                        
                     
                         
                     
                        
                           12 377
                        
                     
                        
                           12 377
                        
                     
                        
                           10 781
                        
                     
                        
                           12 690
                        
                     
                         
                     
                        
                           Ostatní třetí země
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                           6 023
                        
                     
                        Tradiční dovozci
                     
                        09.4106
                     
                        941
                     
                        1 960
                     
                        929
                     
                        386
                     
                         
                     
                        Noví dovozci
                     
                        09.4102
                     
                        403
                     
                        840
                     
                        398
                     
                        166
                     
                         
                     
                        
                           Celkem
                        
                     
                         
                     
                        
                           1 344
                        
                     
                        
                           2 800
                        
                     
                        
                           1 327
                        
                     
                        
                           552
                        
                     
                         
                     
                        
                           Celkem
                        
                     
                         
                     
                        
                           13 721
                        
                     
                        
                           15 177
                        
                     
                        
                           25 808
                        
                     
                        
                           18 689
                        
                     
                        
                           73 395 “
                     
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.