Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2244 ze dne 13. prosince 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1979/2006, pokud jde o dovozní celní kvóty pro konzervované houby pocházející z Číny

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2244/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 339/4
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2244
   ze dne 13. prosince 2016,
   kterým se mění nařízení (ES) č. 1979/2006, pokud jde o dovozní celní kvóty pro konzervované houby pocházející z Číny
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/1972, (EHS) č. 234/1979, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 187 písm. a) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízení Komise (ES) č. 1979/2006 (2) stanoví otevření a správu celních kvót pro konzervované houby rodu Agaricus kódů KN 0711 51 00, 2003 10 20 a 2003 10 30 (dále jen „konzervované houby“), dovážené ze třetích zemí.
            
   
               (2)
            
               Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou uzavřená podle čl. XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listinách Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii, schválená rozhodnutím Rady (EU) 2016/243 (3), stanoví zvýšení stávajícího objemu celní kvóty EU pro konzervované houby pocházející z Číny o 650 tun (čistá hmotnost po odkapání).
            
   
               (3)
            
               Zvýšení celní kvóty by se mělo promítnout do přílohy I nařízení (ES) č. 1979/2006.
            
   
               (4)
            
               Nařízení (ES) č. 1979/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (5)
            
               Dohodu mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou schválila Rada dne 18. října 2016 (4). Podle čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 1979/2006 musí dovozci předložit své žádosti o licence během prvních pěti pracovních dnů měsíce ledna. Je proto vhodné, aby se toto nařízení používalo od 1. ledna 2017.
            
   
               (6)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Změna nařízení (ES) č. 1979/2006
   Příloha I nařízení (ES) č. 1979/2006 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
   Článek 2
   Vstup v platnost a použitelnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se od 1. ledna 2017.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 13. prosince 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (2)  Nařízení Komise (ES) č. 1979/2006 ze dne 22. prosince 2006 o otevření a správě celních kvót pro konzervované houby dovážené ze třetích zemí (Úř. věst. L 368, 23.12.2006, s. 91).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/243 ze dne 12. února 2016 o podpisu, jménem Evropské unie, Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii (Úř. věst. L 45, 20.2.2016, s. 12).
   
      (4)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1885 ze dne 18. října 2016 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii (Úř. věst. L 291, 26.10.2016, s. 7).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
            „PŘÍLOHA I
            Objem, pořadová čísla a doba použití celních kvót uvedených v čl. 1 odst. 1 v tunách (čistá hmotnost po odkapání)
            
                        Země původu
                     
                        Pořadová čísla
                     
                        1. ledna až 31. prosince každého roku
                     
                        Čína
                     
                        Tradiční dovozci: 09.4157
                     
                        30 400
                     
                        Noví dovozci: 09.4193
                     
                        Ostatní třetí země
                     
                        Tradiční dovozci: 09.4158
                     
                        5 030 “
                     
                        Noví dovozci: 09.4194
                     
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.