Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/2250 ze dne 4. října 2016, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v Severním moři a ve vodách Unie divize ICES IIa

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2250/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 340/2
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/2250
   ze dne 4. října 2016,
   kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v Severním moři a ve vodách Unie divize ICES IIa
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (1), a zejména na čl. 15 odst. 6 uvedeného nařízení,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 850/98 ze dne 30. března 1998 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů (2), a zejména na článek 18a uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Cílem nařízení (EU) č. 1380/2013 je postupně odstranit výměty z veškerého rybolovu v Unii zavedením povinnosti vykládky úlovků druhů, na něž se vztahují omezení odlovu.
            
   
               (2)
            
               Ustanovení čl. 15 odst. 6 uvedeného nařízení zmocňuje Komisi přijmout plány výmětů prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci na maximálně tři roky na základě společných doporučení vypracovaných členskými státy po konzultaci s příslušnými poradními sbory.
            
   
               (3)
            
               Přímý zájem na řízení rybolovu v Severním moři má Belgie, Dánsko, Německo, Francie, Nizozemsko, Švédsko a Spojené království. Po konzultaci s poradním sborem pro Severní moře tyto členské státy předložily Komisi dne 3. června 2016 společné doporučení, pokud jde o nový plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v Severním moři. Příslušné vědecké subjekty poskytly vědecké mínění, jež bylo přezkoumáno Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství (VTHVR). Dne 14. července se konalo zasedání expertní skupiny 28 členských států a Komise, jakož i zástupců Evropského parlamentu jako pozorovatele, na kterém byla projednána dotčená opatření.
            
   
               (4)
            
               Tato opatření obsažená ve společném doporučení jsou v souladu s čl. 18 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013.
            
   
               (5)
            
               Pro účely uvedeného nařízení zahrnuje Severní moře oblasti ICES IIIa a IV. Jelikož se některé populace žijící při dně, které jsou pro navrhovaný plán výmětů relevantní, nachází rovněž ve vodách Unie divize ICES IIa, doporučují dotčené členské státy, aby tato divize byla rovněž zahrnuta do plánu výmětů.
            
   
               (6)
            
               Pokud jde o Severní moře, podle čl. 15 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1380/2013 se povinnost vykládky nejpozději od 1. ledna 2016 vztahuje na:
               
                           —
                        
                           smíšený rybolov tresky obecné, tresky jednoskvrnné, tresky bezvousé a tresky tmavé,
                        
               
                           —
                        
                           rybolov humra severského,
                        
               
                           —
                        
                           smíšený rybolov jazyka obecného a platýse evropského,
                        
               
                           —
                        
                           rybolov štikozubce obecného
                        
               
                           —
                        
                           a rybolov krevety severní.
                        
               V souladu s čl. 15 odst. 5 nařízení (EU) č. 1380/2013 stanoví nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2440 (3) druhy, které mají být vykládány od 1. ledna 2016. Jedná se o tyto druhy: tresku tmavou, tresku jednoskvrnnou, humra severského, jazyk obecný, platýse evropského, štikozubce obecného a krevetu severní. Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2440 také stanoví povinnost vykládat vedlejší úlovky krevety severní. Toto nařízení by mělo převzít ustanovení týkající se druhů, jež musí být vyloženy, z nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2440 a mělo by stanovit druhy ryb a druhy rybolovu, na něž se bude vztahovat povinnost vykládky v roce 2017 a 2018.
            
   
               (7)
            
               Dotčené členské státy tvrdí, že pravidla intenzity rybolovu stanovená v kapitole III nařízení Rady (ES) č. 1342/2008 (4) představují překážku pro úspěšné provádění povinnosti vykládky u tresky obecné, a to proto, že režim intenzity rybolovu stanovený v uvedené kapitole naruší flexibilitu potřebnou pro volbu způsobu rybolovu (např. volbu oblasti a lovného zařízení), jakmile bude povinnost vykládky zavedena. Nařízení (ES) č. 1342/2008 v současnosti revidují spolutvůrci právních předpisů. Aby se zabránilo tomu, že režim intenzity rybolovu a povinnost vykládky tresky obecné budou platit současně, měla by být povinnost vykládky u tresky obecné zavedena až tehdy, kdy přestane platit režim intenzity rybolovu.
            
   
               (8)
            
               Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2440 zavedlo výjimku z povinnosti vykládky všech úlovků u druhů, u kterých vědecké podklady prokazují vysokou míru přežití („výjimka z důvodu vysoké míry přežití“); tato výjimka platí pro úlovky humra severského v divizi ICES IIIa za podmínky, že se použijí vrše nebo určité vlečné sítě pro lov při dně. Uvedené nařízení v přenesené pravomoci ukládá členským státům, které mají přímý zájem na řízení rybolovu v Severním moři, aby Komisi předložily další vědecké informace, které by odůvodnily výjimky pro zmíněné vlečné sítě pro lov při dně. Tyto informace byly předloženy a výbor VTHVR dospěl k závěru, že jsou postačující. Proto by měla být tato výjimka zahrnuta do nového plánu výmětů.
            
   
               (9)
            
               Společné doporučení zahrnuje výjimku z důvodu vysoké míry přežití pro humra severského uloveného v podoblasti ICES IV pomocí určitých lovných zařízení pod podmínkou, že bude použito selektivní zařízení s třídící mřížkou (netgrid).
            
   
               (10)
            
               Společné doporučení zahrnuje výjimku z důvodu vysoké míry přežití pro jazyka obecného uloveného v podoblasti ICES IV pomocí určitých lovných zařízení a za určitých podmínek, které napomáhají jeho přežití.
            
   
               (11)
            
               Na základě vědeckých důkazů poskytnutých ve společném doporučení, které přezkoumal výbor VTHVR, a s přihlédnutím k charakteristikám lovného zařízení, rybolovných postupů a ekosystému by tyto výjimky měly být pro rok 2017 zahrnuty do tohoto nařízení. Členské státy by měly předložit dodatečné údaje, aby výbor VTHVR mohl dále posoudit míru přežití humra severského a jazyka obecného odloveného v podoblasti ICES IV pomocí dotčených vlečných sítí a aby Komise mohla přezkoumat příslušnou výjimku.
            
   
               (12)
            
               Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2440 zavádí výjimky de minimis pro:
               
                           —
                        
                           jazyka obecného odloveného pomocí třístěnných tenatových sítí a tenatových sítí v divizi ICES IIIa, podoblasti ICES IV a ve vodách Unie v podoblasti ICES IIa,
                        
               
                           —
                        
                           jazyka obecného odloveného pomocí určitých vlečných sítí vlečených pomocí výložníku po boku lodi v podoblasti ICES IV,
                        
               
                           —
                        
                           humra severského odloveného pomocí vlečných sítí pro lov při dně v podoblasti ICES IV a ve vodách Unie v divizi ICES IIa a
                        
               
                           —
                        
                           jazyka obecného a tresku jednoskvrnnou společně odlovené pomocí určitých vlečných sítí pro lov při dně v divizi ICES IIIa.
                        
               Společné doporučení navrhuje další používání těchto výjimek. Proto by měly být tyto výjimky zahrnuty do nového plánu výmětů.
            
   
               (13)
            
               Společné doporučení zahrnuje výjimku de minimis pro jazyka obecného, tresku jednoskvrnnou a tresku bezvousou odlovené společně pomocí určitých vlečných sítí pro lov při dně v divizi ICES IIIa; výjimku de minimis pro jazyka obecného, tresku jednoskvrnnou a tresku bezvousou odlovené společně pomocí vrší v divizi ICES IIIa a, pokud jde o rok 2018, výjimku de minimis pro tresku bezvousou odlovenou pomocí vlečných sítí pro lov při dně v divizi ICES IVc.
            
   
               (14)
            
               Komise se domnívá – na základě přesvědčivých důkazů, které členské státy pro tyto výjimky předložily a které přezkoumal výbor VTHVR (podle jeho názoru vycházejí tyto výjimky z podložených argumentů, podle kterých je obtížné dosáhnout dalších zlepšení u selektivity a/nebo jsou tato zlepšení spojena s nepřiměřenými náklady na manipulaci s nežádoucími úlovky) – že je vhodné zavést uvedené výjimky de minimis v souladu s procentními úrovněmi navrženými ve společném doporučení a v rámci horních hranic podle čl. 15 odst. 5 písm. c) nařízení (EU) č. 1380/2013.
            
   
               (15)
            
               Článek 18a nařízení (ES) č. 850/98 zmocňuje Komisi k tomu, aby pro účely přijímání plánů výmětů a pro druhy, na něž se vztahuje povinnost vykládky, stanovila minimální referenční velikost pro zachování zdrojů s cílem zajistit ochranu nedospělých mořských živočichů. Tyto minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů se případně mohou odchylovat od velikostí stanovených v příloze XII nařízení (ES) č. 850/98. Pokud jde o humra severského v divizi ICES IIIa, je vhodné zachovat minimální referenční velikosti stanovené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2440, tj. celková délka 105 mm a délka krunýře 32 mm. Na základě společného doporučení a hodnocení výboru VTHVR by se měla doplnit minimální délka ocasu (59 mm), jelikož tato délka ocasu podle mínění výboru odpovídá stávajícím hodnotám pro celkovou délku a délku krunýře.
            
   
               (16)
            
               Plány výmětů mohou rovněž zahrnovat technická opatření pro rybolov nebo druhy, na které se vztahuje povinnost vykládky. Aby se zvýšila selektivita lovných zařízení a snížilo se množství nežádoucích úlovků v oblasti Skagerrak, je vhodné zachovat platnost řady technických opatření, na kterých se dohodly Unie a Norsko v letech 2011 (5) a 2012 (6).
            
   
               (17)
            
               Aby se zajistila řádná kontrola, měly by se stanovit zvláštní požadavky, podle nichž musí členské státy vypracovat seznamy plavidel, na která se toto nařízení vztahuje.
            
   
               (18)
            
               Vzhledem k tomu, že opatření stanovená v tomto nařízení mají přímý dopad na hospodářské činnosti související s rybolovným obdobím plavidel Unie a na jeho plánování, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost ihned po svém zveřejnění. Toto nařízení by mělo platit od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2018, aby byl dodržen časový rámec stanovený v článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Provádění povinnosti vykládky
   Povinnost vykládky uvedená v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 platí v podoblasti ICES IV (Severní moře), v divizi ICES IIIa (Skagerrak a Kattegat) a ve vodách Unie v divizi ICES IIa (Norské moře) pro druhy rybolovu, které jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.
   Článek 2
   Definice
   Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:
   
               1)
            
               „Dílcem seltra“ se rozumí selektivní zařízení sestávající z horního dílce s velikostí ok nejméně 270 mm (kosočtvercová oka) umístěného v části se čtyřmi dílci a připevněného k jednomu oku o velikosti 270 mm pomocí tří ok o velikosti 90 mm, nebo z horního dílce s velikostí ok minimálně 140 mm (čtvercová oka). Tento dílec dlouhý nejméně 3 metry je umístěný nejvýše 4 metry od zatahovací šňůry podél celé šířky horního dílce vlečné sítě (tj. od jednoho lemového švu ke druhému).
            
   
               2)
            
               „Selektivním zařízením s třídící mřížkou (netgrid)“ se rozumí selektivní zařízení sestávající z části se čtyřmi panely vložené do vlečné sítě se dvěma dílci a s nakloněným panelem sítě s oky o velikosti nejméně 200 mm (kosočtvercová oka), přičemž toto selektivní zařízení vede k únikovému otvoru v horní části vlečné sítě.
            
   Článek 3
   Zvláštní pravidla pro povinnost vykládky u tresky obecné
   Aniž je dotčen článek 1, platí povinnost vykládky úlovků tresky obecné podle tohoto nařízení pouze v případě, že bude před 1. lednem 2017 zrušeno nařízení (ES) č. 1342/2008 nebo kapitola III uvedeného nařízení.
   Článek 4
   Výjimky z důvodu vysoké míry přežití u humra severského
   1.   Výjimka z povinnosti vykládky podle čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 pro druhy, u kterých vědecké podklady prokazují vysoké míry přežití, se použije pro tyto úlovky humra severského:
   
               a)
            
               úlovky pomocí vrší (FPO (7)),
            
   
               b)
            
               úlovky v divizi ICES IIIa s vlečnými sítěmi pro lov při dně (OTB, TBN) o velikosti ok nejméně 70 mm vybavenými třídící mřížkou pro daný druh o rozteči mřížek nejvýše 35 mm,
            
   
               c)
            
               úlovky v divizi ICES IIIa s vlečnými sítěmi pro lov při dně (OTB, TBN) o velikosti ok nejméně 90 mm vybavenými dílcem seltra,
            
   
               d)
            
               v roce 2017 – úlovky v divizi ICES IV s vlečnými sítěmi pro lov při dně (OTB, TBN) o velikosti ok nejméně 80 mm vybavenými selektivním zařízením s třídící mřížkou.
            
   2.   Úlovek humra severského ulovený v případech uvedených v odstavci 1 se vypustí kompletně, a to ihned a v oblasti, kde byl odloven.
   3.   Před 1. květnem 2017 předloží členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu v Severním moři, Komisi dodatečné údaje k těm, které jsou uvedeny ve společném doporučení ze dne 3. června 2016, a další příslušné vědecké informace odůvodňující výjimku stanovenou v odst. 1 písm. d). Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR), uvedené údaje a informace posoudí před 1. září 2017.
   Článek 5
   Výjimky z důvodu vysoké míry přežití u jazyka obecného
   1.   Výjimka z povinnosti vykládky podle v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 pro druhy, u kterých vědecké podklady prokazují vysoké míry přežití, platí v roce 2017 pro úlovky jazyka obecného, pokud nedosahuje minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, které byly uloveny ve vzdálenosti do šesti námořních mil od pobřeží v oblasti ICES IVc a úlovky mimo zjištěné oblasti reprodukce ulovené pomocí vlečné sítě s rozpěrnými deskami (OTB) s oky kapsy o velikosti 80–99 mm.
   2.   Výjimka uvedená v odstavci 1 platí pouze pro plavidla o maximální délce 10 metrů, s maximálním výkonem motoru 180 kW, pokud loví ve vodách s hloubkou 15 metrů nebo méně a s omezenou dobou zátahu v trvání nejvýše 1:30 hodiny.
   3.   Jazyk obecný ulovený v případech uvedených v odstavci 1 bude ihned vypuštěn.
   4.   Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu v Severním moři, předloží Komisi před 1. květnem 2017 další vědecké informace odůvodňující výjimku stanovenou v odstavci 1. Výbor VTHVR tyto informace posoudí před 1. září 2017.
   Článek 6
   Výjimky de minimis
   
   Odchylně od čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 lze jako výměty vyřadit následující množství podle čl. 15 odst. 4 písm. c) uvedeného nařízení:
   
               a)
            
               u jazyka obecného: maximálně až 3 % celkového ročního úlovku tohoto druhu uloveného v divizi ICES IIIa, podoblasti ICES IV a vodách Unie v divizi ICES IIa plavidly, která používají třístěnné tenatové sítě a tenatové sítě (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF),
            
   
               b)
            
               u jazyka obecného menšího než je minimální referenční velikost pro zachování zdrojů: v roce 2017 maximálně 7 % a v roce 2018 maximálně 6 % celkového ročního odlovu tohoto druhu uloveného v podoblasti ICES IV plavidly, která používají vlečné sítě vlečené za pomoci výložníku po boku lodi (TBB) o velikosti ok 80 až 119 mm s větší velikostí ok v rozšířené části vlečné sítě vlečené za pomoci výložníku po boku lodi,
            
   
               c)
            
               u humra severského menšího než minimální referenční velikost pro zachování zdrojů: maximálně 6 % celkového ročního úlovku tohoto druhu uloveného v podoblasti ICES IV a vodách Unie v divizi ICES IIa plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně (OTB, TBN, OTT, TB) o velikosti ok 80 až 99 mm,
            
   
               d)
            
               v roce 2017 společně u jazyka obecného a tresky jednoskvrnné menších než minimální referenční velikost pro zachování zdrojů: maximálně 2 % celkového ročního odlovu humra severského, jazyka obecného a tresky jednoskvrnné a krevety severní ulovené v divizi ICES IIIa plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně (OTB, TBN) o velikosti ok rovnající se nebo větší než 70 mm a vybavené třídící mřížkou pro daný druh o rozteči mřížek nejvýše 35 mm,
            
   
               e)
            
               v roce 2018 společně u jazyka obecného, tresky jednoskvrnné a tresky bezvousé menších než minimální referenční velikost pro zachování zdrojů: maximálně 4 % celkového ročního odlovu humra severského, jazyka obecného, tresky jednoskvrnné, tresky bezvousé a krevety severní ulovené v divizi ICES IIIa plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně (OTB, TBN) o velikosti ok rovnající se nebo větší než 70 mm a vybavené třídící mřížkou pro daný druh o rozteči mřížek nejvýše 35 mm,
            
   
               f)
            
               společně u jazyka obecného, tresky jednoskvrnné a tresky bezvousé menších než minimální referenční velikost pro zachování zdrojů: maximálně 1 % celkového ročního odlovu humra severského, jazyka obecného, tresky jednoskvrnné, tresky bezvousé a krevety severní ulovené v divizi ICES IIIa plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně (OTB, TBN) o velikosti ok rovnající se nebo větší než 35 mm a vybavené třídící mřížkou pro daný druh o rozteči mřížek nejvýše 19 mm s nezablokovaným otvorem pro ryby,
            
   
               g)
            
               společně u jazyka obecného, tresky jednoskvrnné a tresky bezvousé: maximálně 0,5 % celkového ročního odlovu humra severského, jazyka obecného, tresky jednoskvrnné, tresky bezvousé, krevety severní v oblasti rybolovu humra severského provedené pomocí vrší (FPO) v divizi ICES IIIa.
            
   
               h)
            
               v roce 2018 u tresky bezvousé: maximálně 7 % celkového ročního úlovku humra severského, tresky jednoskvrnné, jazyka obecného, krevety severní, tresky bezvousé, platýse evropského, tresky tmavé a tresky obecné při smíšeném rybolovu jazyka obecného, tresky bezvousé a druhů bez omezení úlovků, které byly v divizi ICES IVc uloveny plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně (OTB, OTT) o velikosti ok 70 až 99 mm.
            
   Článek 7
   Minimální referenční velikost pro zachování zdrojů
   Odchylně od minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů stanovené v příloze XII nařízení (ES) č. 850/98 je minimální referenční velikost pro zachování zdrojů humra severského v divizi ICES IIIa následující:
   
               a)
            
               celková délka 105 mm,
            
   
               b)
            
               délka ocasu 59 mm,
            
   
               c)
            
               délka krunýře 32 mm.
            
   Článek 8
   Zvláštní technická opatření v oblasti Skagerrak
   1.   V oblasti Skagerrak je zakázáno mít na palubě nebo používat jakýkoliv druh vlečné sítě, dánského nevodu, vlečné sítě vlečené za pomoci výložníku po boku lodi nebo podobné vlečné sítě o velikosti ok menší než 120 mm.
   2.   Odchylně od ustanovení odstavce 1 lze používat i následující vlečné sítě:
   
               a)
            
               vlečné sítě s kapsou sítě o velikosti ok alespoň 90 mm za předpokladu, že jsou vybaveny dílcem setra nebo třídící mřížkou o rozteči mřížek nejvýše 35 mm,
            
   
               b)
            
               vlečné sítě s kapsou sítě o velikosti ok alespoň 70 mm (čtvercová oka) vybavené třídící mřížkou o rozteči mřížek nejvýše 35 mm,
            
   
               c)
            
               vlečné sítě o minimální velikosti ok menší než 70 mm při lovu pelagických nebo průmyslově zpracovávaných druhů, pokud úlovek obsahuje více než 80 % jednoho nebo více pelagických nebo průmyslově zpracovávaných druhů,
            
   
               d)
            
               vlečné sítě s kapsou sítě o velikosti alespoň 35 mm při lovu krevety severní za předpokladu, že jsou vybaveny třídící mřížkou o maximální rozteči mřížek 19 mm.
            
   3.   Ryby lze na palubě uchovávat při rybolovu krevety severní podle odst. 2 písm. d), pokud existují odpovídající rybolovná práva upravující vedlejší úlovky a prostředek pro uchování je:
   
               —
            
               tvořen horním dílcem se čtvercovými oky o velikosti ok minimálně 120 mm,
            
   
               —
            
               nejméně 3 metry dlouhý a
            
   
               —
            
               široký alespoň jako třídící mřížka.
            
   Článek 9
   Seznam plavidel
   Členské státy v souladu s kritérii stanovenými v příloze tohoto nařízení určí plavidla, na něž se pro každý jednotlivý druh rybolovu vztahuje povinnost vykládky. Do 31. prosince 2015 předloží dotčené členské státy Komisi a ostatním členským státům prostřednictvím zabezpečených kontrolních internetových stránek Unie seznamy sestavené podle první věty uvádějící všechna plavidla, jež se zaměřují na rybolov tresky tmavé, jak jsou určena v příloze. Členské státy by měly tyto seznamy pravidelně aktualizovat.
   Článek 10
   Vstup v platnost a použitelnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2018.
   
      Článek 9 se však použije ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 4. října 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22.
   
      (2)  Úř. věst. L 125, 27.4.1998, s. 1.
   
      (3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2440 ze dne 22. října 2015, kterým se stanoví plán výmětů pro rybolov určitých druhů žijících při dně v Severním moři a ve vodách Unie divize ICES IIa (Úř. věst. L 336, 23.12.2015, s. 42).
   
      (4)  Nařízení Rady (ES) č. 1342/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se zavádí dlouhodobý plán pro populace tresky obecné a lov těchto populací a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 423/2004 (Úř. věst. L 348, 24.12.2008, s. 20).
   
      (5)  Schválený zápis konzultací o rybolovu, během nichž Norsko a Evropská unie projednávaly regulaci rybolovu v oblastech Skagerrak a Kattegat pro rok 2012.
   
      (6)  Schválený zápis konzultací o rybolovu, během nichž Evropská unie a Norsko projednávaly opatření pro provedení zákazu výmětů a kontrolní opatření v oblasti Skagerrak (4. červenec 2012).
   
      (7)  Kódy lovných zařízení používané v tomto nařízení odkazují na kódy uvedené v příloze XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 404/2011 ze dne 8. dubna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (Úř. věst. L 112 30.4.2011, s. 1). Pro plavidla, jejichž celková délka je menší než 10 metrů, odkazují kódy lovných zařízení použité v této tabulce na kódy podle klasifikace lovného zařízení stanovené organizací FAO.
   
   
      PŘÍLOHA
      Druhy rybolovu, na něž se vztahuje povinnost vykládky:
      
                  Lovné zařízení (1)
                      (2)
                  
               
                  Velikost ok
               
                  Dotčené druhy
               
                  Vlečné sítě:
                  OTB, OTT, OT, PTB, PT, TBN, TBS, OTM, PTM, TMS, TM, TX, SDN, SSC, SPR, TB, SX, SV
               
                  ≥ 100 mm
               
                  V letech 2017 a 2018: všechny úlovky tresky tmavé (pokud jsou odloveny plavidly, jež se zaměřují na rybolov tresky tmavé (3)), platýse evropského, tresky jednoskvrnné, tresky bezvousé, tresky obecné, krevety severní, jazyka obecného a humra severského.
               
                  Vlečné sítě:
                  OTB, OTT, OT, PTB, PT, TBN, TBS, OTM, PTM, TMS, TM, TX, SDN, SSC, SPR, TB, SX, SV
               
                  70–99 mm
               
                  V letech 2017 a 2018: všechny úlovky humra severského, jazyka obecného, tresky jednoskvrnné a krevety severní.
                  V roce 2018: všechny úlovky tresky bezvousé.
               
                  Vlečné sítě:
                  OTB, OTT, OT, PTB, PT, TBN, TBS, OTM, PTM, TMS, TM, TX, SDN, SSC, SPR, TB, SX, SV
               
                  32–69 mm
               
                  V letech 2017 a 2018: všechny úlovky krevety severní, humra severského, jazyka obecného, tresky jednoskvrnné a tresky bezvousé.
               
                  Vlečné sítě vlečené pomocí výložníku na boku lodi:
                  TBB
               
                  ≥ 120 mm
               
                  V letech 2017 a 2018: všechny úlovky platýse evropského, krevety severní, humra severského, jazyka obecného, tresky obecné, tresky jednoskvrnné a tresky bezvousé.
               
                  Vlečné sítě vlečené pomocí výložníku na boku lodi:
                  TBB
               
                  80–119 mm
               
                  V letech 2017 a 2018: všechny úlovky jazyka obecného, humra severského, krevety severní a tresky jednoskvrnné.
                  V roce 2018: všechny úlovky tresky bezvousé.
               
                  Tenatové sítě a třístěnné tenatové sítě:
                  GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF
               
                   
               
                  V letech 2017 a 2018: všechny úlovky jazyka obecného, humra severského, krevety severní, tresky jednoskvrnné, tresky bezvousé a tresky obecné (4).
               
                  Háčky a šňůry:
                  LLS, LLD, LL, LTL, LX, LHP, LHM
               
                   
               
                  V letech 2017 a 2018: všechny úlovky štikozubce obecného, krevety severní, humra severského, jazyka obecného, tresky jednoskvrnné, tresky bezvousé a tresky obecné.
               
                  Pasti:
                  FPO, FIX, FYK, FPN
               
                   
               
                  V letech 2017 a 2018: všechny úlovky humra severského, krevety severní, jazyka obecného, tresky jednoskvrnné a tresky bezvousé.
               
      
      
         (1)  Kódy lovných zařízení používané v této tabulce odkazují na kódy uvedené v příloze XI prováděcího nařízení (EU) č. 404/2011.
      
         (2)  Pro plavidla, jejichž celková délka je nižší než 10 metrů, odkazují kódy lovných zařízení použité v této tabulce na kódy podle klasifikace lovného zařízení stanovené organizací FAO.
      
         (3)  Plavidla jsou považována za plavidla, která se zaměřují na rybolov tresky tmavé, tehdy, pokud používají vlečné sítě o velikosti ok ≥ 100 mm, jejich roční průměrné vykládky tresky tmavé dosáhly ≥ 50 % všech jejich vykládek, a to jak v EU, tak i v oblastech Severního moře spadajících pod třetí země, v období x – 4 až x – 2, kde x je rokem použití; tj. 2012 až 2014 pro rok 2016, 2013 až 2015 pro rok 2017 a 2014 až 2016 pro rok 2018. Pokud se plavidlo v jednom roce považuje za plavidlo, jež se zaměřuje na rybolov tresky tmavé, mělo by se za něj považovat i v následujících letech.
      
         (4)  Povinnost vykládky u tresky obecné ulovené tenatovou sítí a třístěnnou tenatovou sítí neplatí v oblasti ICES IIIaS.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.