Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2253 ze dne 14. prosince 2016 o otevření a správě některých celních kvót Unie pro některé zemědělské a zpracované zemědělské produkty pocházející z Jihoafrické republiky

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2253/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 340/48
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2253
   ze dne 14. prosince 2016
   o otevření a správě některých celních kvót Unie pro některé zemědělské a zpracované zemědělské produkty pocházející z Jihoafrické republiky
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 58 odst. 1 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Rozhodnutím (EU) 2016/1623 ze dne 1. června 2016 (2) Rada schválila podpis a prozatímní provádění Dohody o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé (3) (dále jen „dohoda“).
            
   
               (2)
            
               Dohoda stanoví, že v souladu se sazebníkem pro odstraňování cel uvedeným v příloze I dohody je nutné snížit či zrušit cla na dovoz zboží pocházejícího ze států SADC EPA do Unie. V příloze I se stanoví, že pro některé druhy zboží pocházejícího z Jihoafrické republiky je snížení či zrušení cla uděleno v rámci celních kvót.
            
   
               (3)
            
               V části 1 oddíle B přílohy I dohody se stanoví, že Unie musí tyto celní kvóty spravovat podle zásady „kdo dřív přijde, ten je dřív na řadě“. Komise by měla tyto celní kvóty spravovat v souladu s pravidly pro správu celních kvót stanovenými v prováděcím nařízení Komise (EU) 2015/2447 (4).
            
   
               (4)
            
               V protokolu 4 k dohodě se stanoví, že v případě prozatímního provádění této dohody ze strany EU a ratifikace ze strany Jihoafrické republiky se pozastaví uplatňování článků Dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci s Jihoafrickou republikou (5), které jsou stanoveny v hlavě II o obchodu a hlavě III o otázkách souvisejících s obchodem, jakož i jejich odpovídajících příloh a protokolů, s výjimkou článku 31 o námořní dopravě. Platnost nařízení Rady (ES) č. 2793/1999 (6) by proto měla být ode dne prozatímního provádění dohody pozastavena.
            
   
               (5)
            
               V článku 16 protokolu 3 k dohodě se stanoví, že zemědělské koncese pro přístup na trh se poskytují pouze straně, která podá oznámení podle čl. 3 odst. 3 uvedeného protokolu od prvního dne měsíce následujícího po obdržení takového oznámení druhou stranou. Vzhledem k tomu, že příslušné oznámení bylo obdrženo v říjnu 2016, příslušné koncese by měly být uděleny ode dne 1. listopadu 2016.
               Aby bylo zajištěno účinné uplatňování a účinná správa celních kvót udělených na základě dohody, které Komise spravuje podle zásady „kdo dřív přijde, ten je dřív na řadě“, mělo by se toto nařízení použít ode dne 1. listopadu 2016.
            
   
               (6)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Pro zboží pocházející z Jihoafrické republiky se otevírají celní kvóty Unie podle přílohy.
   Článek 2
   Celní kvóty stanovené v příloze jsou spravovány v souladu s články 49 až 54 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447.
   Článek 3
   V souladu s protokolem 4 Dohody o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé se pozastavuje používání nařízení Rady (ES) č. 2793/1999.
   Článek 4
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 1. listopadu 2016.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 14. prosince 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1623 ze dne 1. června 2016 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé (Úř. věst. L 250, 16.9.2016, s. 1).
   
      (3)  Úř. věst. L 250, 16.9.2016, s. 3.
   
      (4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).
   
      (5)  Úř. věst. L 311, 4.12.1999, s. 3.
   
      (6)  Nařízení Rady (ES) č. 2793/1999 ze dne 17. prosince 1999 o některých postupech pro používání dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou (Úř. věst. L 337, 30.12.1999, s. 29).
   
   
      PŘÍLOHA
      Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, považuje se popis produktů pouze za orientační. Působnost preferenčního režimu se v rámci této přílohy určuje zněním kódů KN platným v době přijetí tohoto nařízení. Je-li před kódem KN uvedeno „ex“, určuje se působnost preferenčního režimu současně zněním kódu KN a odpovídajícím popisem.
      
      
                  Pořadové číslo
               
                  Kód KN
               
                  Třídění TARIC
               
                  Popis produktů
               
                  Kvótové období
               
                  Objem kvóty (t čisté hmotnosti, není-li uvedeno jinak)
               
                  Clo v rámci kvóty (% snížení)
               
                  09.1801
               
                  0402 10
               
                   
               
                  Mléko a smetana, zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, v prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu tuku nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních
               
                  Od 1.11.2016 do 31.12.2016
               
                  83,3
               
                  0
               
                  Pro každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
                  500
               
                  09.1802
               
                  0405 10
               
                   
               
                  Máslo
               
                  Od 1.11.2016 do 31.12.2016
               
                  83,3
               
                  0
               
                  Pro každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
                  500
               
                  09.1804
               
                  0811 10 90
               
                   
               
                  Jahody, zmrazené
               
                  Od 1.11.2016 do 31.12.2016
               
                  377,5 (1)
                  
               
                  0
               
                  Pro každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
                  385 (2)
                  
               
                  09.1806
               
                  1701 13 10
                  1701 14 10
                  1701 99 10
               
                   
               
                  Třtinový cukr určený k rafinaci a bílý cukr bez přísady aromatických přípravků nebo barviv
               
                  Od 1.11.2016 do 31.12.2016
               
                  8 333
               
                  0
               
                  Pro každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
                  50 000
               
                  09.1808
               
                  1701 13 10
                  1701 14 10
               
                   
               
                  Třtinový cukr, určený k rafinaci, bez přísady aromatických přípravků nebo barviv
               
                  Od 1.11.2016 do 31.12.2016
               
                  16 667
               
                  0
               
                  Pro každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
                  100 000
               
                  09.1818
               
                  1702 30 50
               
                   
               
                  Glukóza a glukózový sirup ve formě bílého krystalického prášku, též aglomerované, neobsahující fruktózu nebo obsahující méně než 20 % hmotnostních fruktózy v sušině
               
                  Od 1.11.2016 do 31.12.2016
               
                  83,3
               
                  0
               
                  Pro každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
                  500
               
                  09.1820
               
                  2007 91 30
               
                   
               
                  Džemy, želé, marmelády, protlaky (pyré) nebo pasty z citrusového ovoce s obsahem cukru převyšujícím 13 %, avšak nepřesahujícím 30 % hmotnostních
               
                  Od 1.11.2016 do 31.12.2016
               
                  16,7
               
                  50 % DNV
               
                  Pro každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
                  100
               
                  09.1822
               
                  ex 2007 99 39
               
                  16
                  17
                  18
                  19
                  22
                  24
                  26
                  27
                  29
                  30
                  32
                  34
                  39
                  40
                  46
                  47
                  54
                  56
               
                  Ovocné protlaky (pyré) z hrušek, meruněk, broskví (včetně nektarinek) nebo směsi (s výjimkou tropického ovoce), získané pasírováním poté, co byly přivedeny do varu ve vakuu, jejichž textura a chemické složení nebyly změněny tepelnou úpravou; hrušky, meruňky, broskve (včetně nektarinek) nebo směsi (s výjimkou tropického ovoce), upravené nebo konzervované, bez přídavku alkoholu
               
                  Od 1.11.2016 do 31.12.2016
               
                  57 156  (3)
                  
               
                  Od 1.11.2016 do 31.12.2016: 45 % DNV
                  Od 1.1.2017 do 31.12.2017: 41 % DNV
                  Od 1.1.2018 do 31.12.2018: 36 % DNV
                  Od 1.1.2019 do 31.12.2019: 32 % DNV
                  Od 1.1.2020 do 31.12.2020: 27 % DNV
                  Od 1.1.2021 do 31.12.2021: 23 % DNV
                  Od 1.1.2022 do 31.12.2022: 18 % DNV
                  Od 1.1.2023 do 31.12.2023: 14 % DNV
                  Od 1.1.2024 do 31.12.2024: 9 % DNV
                  Od 1.1.2025 do 31.12.2025: 5 % DNV
                  Od 1.1.2026 do 31.12.2026: 0
               
                  Pro každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
                  57 156
               
                  ex 2007 99 50
               
                  41
                  42
                  43
                  45
                  47
                  49
                  51
                  52
                  53
                  62
                  64
                  67
               
                  2007 99 97
               
                  32
                  33
                  35
                  37
                  38
                  39
                  40
                  41
                  42
                  44
                  46
                  48
                  52
                  57
                  62
               
                  2008 40 51
                  2008 40 59
                  2008 40 71
                  2008 40 79
                  2008 40 90
                  2008 50 61
                  2008 50 69
                  2008 50 71
                  2008 50 79
                  2008 50 92
                  2008 50 98
                  2008 70 61
                  2008 70 69
                  2008 70 71
                  2008 70 79
                  2008 70 92
                  2008 70 98
                  2008 97 59
                  2008 97 74
                  2008 97 78
                  2008 97 98
               
                   
               
                  09.1824
               
                  ex 2007 99 39
               
                  43
                  44
               
                  Ovocné protlaky (pyré) z tropického ovoce, získané pasírováním poté, co byly přivedeny do varu ve vakuu, jejichž textura a chemické složení nebyly změněny tepelnou úpravou; tropické ovoce, upravené nebo konzervované, bez přídavku alkoholu
               
                  Od 1.11.2016 do 31.12.2016
               
                  2 960  (4)
                  
               
                  50 % DNV
               
                  2008 97 72
               
                   
               
                  Pro každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
                  3 020  (5)
                  
               
                  09.1826
               
                  2009 11 99
               
                   
               
                  Zmrazená pomerančová šťáva
               
                  Od 1.11.2016 do 31.12.2016
               
                  1 036  (6)
                  
               
                  0
               
                  Pro každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
                  1 057  (7)
                  
               
                  09.1829
               
                  2009 71
                  2009 79
               
                   
               
                  Jablečná šťáva
               
                  Od 1.11.2016 do 31.12.2016
               
                  3 478  (8)
                  
               
                  50 % DNV
               
                  Pro každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
                  3 595  (9)
                  
               
                  09.1830
               
                  2102 10 90
               
                   
               
                  Aktivní droždí jiné než kultivované násadové kvasinky a pekařské droždí
               
                  Od 1.11.2016 do 31.12.2016
               
                  58,3
               
                  0
               
                  Pro každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
                  350
               
                  09.1891
               
                  ex 2204 21 93
               
                  19
                  29
                  31
               
                  Vína mající skutečný objemový obsah alkoholu nepřesahující 18 % objemových
               
                  Od 1.11.2016 do 31.12.2016
               
                  60 105 000  litrů (10)
                  
               
                  0
               
                  ex 2204 21 94
               
                  19
                  29
                  31
                  61
                  71
                  81
               
                  ex 2204 21 95
               
                  11
                  21
                  31
               
                  ex 2204 21 96
               
                  11
                  21
                  31
                  61
                  71
                  81
               
                  ex 2204 21 97
               
                  11
                  21
                  31
               
                  ex 2204 21 98
               
                  11
                  21
                  31
                  61
                  71
                  81
               
                  ex 2204 29 93
               
                  10
                  20
                  30
               
                  ex 2204 29 94
               
                  21
                  31
                  71
                  81
               
                  ex 2204 29 95
               
                  10
                  20
                  30
               
                  ex 2204 29 96
               
                  21
                  31
                  71
                  81
               
                  ex 2204 29 97
               
                  10
                  20
                  30
               
                  ex 2204 29 98
               
                  21
                  31
                  71
                  81
               
                  09.1892
               
                  ex 2204 21 93
               
                  19
                  29
                  31
               
                  Vína, v nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry, mající skutečný objemový obsah alkoholu nepřesahující 18 % objemových (11)
                  
               
                  Od 1.1.2017 do 31.12.2017 a pro každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
                  77 741 300  (12)
                  
               
                  0
               
                  ex 2204 21 94
               
                  19
                  29
                  31
                  61
                  71
                  81
               
                  ex 2204 21 95
               
                  11
                  21
                  31
               
                  ex 2204 21 96
               
                  11
                  21
                  31
                  61
                  71
                  81
               
                  ex 2204 21 97
               
                  11
                  21
                  31
               
                  ex 2204 21 98
               
                  11
                  21
                  31
                  61
                  71
                  81
               
                  09.1893
               
                  ex 2204 21 93
               
                  19
                  29
                  31
               
                  Vína mající skutečný objemový obsah alkoholu nepřesahující 18 % objemových
               
                  Od 1.1.2017 do 31.12.2017 a pro každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
                  33 317 700  litrů (13)
                  
               
                  0
               
                  ex 2204 21 94
               
                  19
                  29
                  31
                  61
                  71
                  81
               
                  ex 2204 21 95
               
                  11
                  21
                  31
               
                  ex 2204 21 96
               
                  11
                  21
                  31
                  61
                  71
                  81
               
                  ex 2204 21 97
               
                  11
                  21
                  31
               
                  ex 2204 21 98
               
                  11
                  21
                  31
                  61
                  71
                  81
               
                  ex 2204 29 93
               
                  10
                  20
                  30
               
                  ex 2204 29 94
               
                  21
                  31
                  71
                  81
               
                  ex 2204 29 95
               
                  10
                  20
                  30
               
                  ex 2204 29 96
               
                  21
                  31
                  71
                  81
               
                  ex 2204 29 97
               
                  10
                  20
                  30
               
                  ex 2204 29 98
               
                  21
                  31
                  71
                  81
               
                  09.1894
               
                  2207
               
                   
               
                  Líh nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu 80 % objemových nebo více; ethylalkohol a ostatní destiláty, denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu
               
                  Od 1.11.2016 do 31.12.2016
               
                  13 333
               
                  0
               
                  Pro každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
                  80 000
               
      
      
         (1)  Objem celní kvóty se snižuje o množství dovezené v roce 2016 v rámci celní kvóty 09.1811.
      
         (2)  Ode dne 1. ledna 2018 se objem každoročně zvýší o 7,5 tuny.
      
         (3)  Objem celní kvóty se snižuje o množství dovezené v roce 2016 v rámci celních kvót 09.1813 a 09.1815.
      
         (4)  Objem celní kvóty se snižuje o množství dovezené v roce 2016 v rámci celní kvóty 09.1817.
      
         (5)  Ode dne 1. ledna 2018 se objem každoročně zvýší o 60 tun.
      
         (6)  Objem celní kvóty se snižuje o množství dovezené v roce 2016 v rámci celní kvóty 09.1819.
      
         (7)  Ode dne 1. ledna 2018 se objem každoročně zvýší o 21 tun.
      
         (8)  Objem celní kvóty se snižuje o množství dovezené v roce 2016 v rámci celní kvóty 09.1821.
      
         (9)  Od 1. ledna 2018 do 31.12.2026 se objem každoročně zvýší o 117 tun. Ode dne 1. ledna 2027 se objem každoročně zvýší o 70,5 tuny.
      
         (10)  Objem celní kvóty se snižuje o množství dovezené v roce 2016 v rámci celní kvóty 09.1825.
      
         (11)  Od 1. 9. do 31. 12. každého roku je tato celní kvóta použitelná rovněž na vína, v nádobách o libovolném obsahu, mající skutečný objemový obsah alkoholu nepřesahující 18 % objemových.
      
         (12)  Ode dne 1. ledna 2018 se objem každoročně zvýší o 741 300 litrů.
      
         (13)  Ode dne 1. ledna 2018 se objem každoročně zvýší o 317 700 litrů.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.