Nařízení Komise (EU) 2016/2282 ze dne 30. listopadu 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1275/2008, (ES) č. 107/2009, (ES) č. 278/2009, (ES) č. 640/2009, (ES) č. 641/2009, (ES) č. 642/2009, (ES) č. 643/2009, (EU) č. 1015/2010, (EU) č. 1016/2010, (EU) č. 327/2011, (EU) č. 206/2012, (EU) č. 547/2012, (EU) č. 932/2012, (EU) č. 617/2013, (EU) č. 666/2013, (EU) č. 813/2013, (EU) č. 814/2013, (EU) č. 66/2014, (EU) č. 548/2014, (EU) č. 1253/2014, (EU) 2015/1095, (EU) 2015/1185, (EU) 2015/1188, (EU) 2015/1189 a (EU) 2016/2281, pokud jde o používání tolerancí v postupech ověřování (Text s významem pro EHP )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2282/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 346/51
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2282
   ze dne 30. listopadu 2016,
   kterým se mění nařízení (ES) č. 1275/2008, (ES) č. 107/2009, (ES) č. 278/2009, (ES) č. 640/2009, (ES) č. 641/2009, (ES) č. 642/2009, (ES) č. 643/2009, (EU) č. 1015/2010, (EU) č. 1016/2010, (EU) č. 327/2011, (EU) č. 206/2012, (EU) č. 547/2012, (EU) č. 932/2012, (EU) č. 617/2013, (EU) č. 666/2013, (EU) č. 813/2013, (EU) č. 814/2013, (EU) č. 66/2014, (EU) č. 548/2014, (EU) č. 1253/2014, (EU) 2015/1095, (EU) 2015/1185, (EU) 2015/1188, (EU) 2015/1189 a (EU) 2016/2281, pokud jde o používání tolerancí v postupech ověřování
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie (1), a zejména na čl. 15 odst. 1 uvedené směrnice,
   po poradě s konzultačním fórem o ekodesignu,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Zkušenosti s prováděním nařízení Komise o požadavcích na ekodesign, jež byla přijata na základě směrnice 2009/125/ES, ukazují, že tolerance pro ověřování, které jsou stanoveny v prováděcích opatřeních a jejichž použití je zamýšleno pouze v případě orgánů dohledu nad trhem, jsou používány některými výrobci a dovozci ke stanovení hodnot, které je třeba uvést v technické dokumentaci, nebo k interpretaci těchto hodnot za účelem dosažení shody nebo za účelem deklarování lepší výkonnosti jejich výrobků.
            
   
               (2)
            
               Tolerance pro ověřování jsou navrženy tak, aby připouštěly odchylky, které vznikají při měření během ověřovacích zkoušek a které jsou způsobeny rozdíly v měřicích zařízeních používaných výrobci, dovozci a orgány dohledu napříč Unií. Tolerance pro ověřování by neměly být používány výrobci či dovozci ke stanovení hodnot v technické dokumentaci nebo k interpretaci těchto hodnot za účelem dosažení souladu s ekodesignovými pravidly nebo za účelem deklarování lepší výkonnosti, než jaká byla ve skutečnosti naměřena a vypočtena. Parametry, které výrobce nebo vývozce deklaruje či zveřejňuje, by pro daného výrobce nebo vývozce neměly být příznivější než hodnoty obsažené v technické dokumentaci.
            
   
               (3)
            
               Aby byla zajištěna spravedlivá hospodářská soutěž, aby se dosahovalo úspor energie, o které koncepce uvedených nařízení usiluje, a aby byly spotřebitelům poskytovány správné informace o environmentálních a funkčních vlastnostech výrobků, mělo by být vyjasněno, že tolerance pro ověřování stanovené v prováděcích opatřeních mohou používat pouze orgány členských států za účelem ověření shody.
            
   
               (4)
            
               Nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 (2), (ES) č. 107/2009 (3), (ES) č. 278/2009 (4), (ES) č. 640/2009 (5), (ES) č. 641/2009 (6), (ES) č. 642/2009 (7), (ES) č. 643/2009 (8), (EU) č. 1015/2010 (9), (EU) č. 1016/2010 (10), (EU) č. 327/2011 (11), (EU) č. 206/2012 (12), (EU) č. 547/2012 (13), (EU) č. 932/2012 (14), (EU) č. 617/2013 (15), (EU) č. 666/2013 (16), (EU) č. 813/2013 (17), (EU) č. 814/2013 (18), (EU) č. 66/2014 (19), (EU) č. 548/2014 (20), (EU) č. 1253/2014 (21), (EU) 2015/1095 (22), (EU) 2015/1185 (23), (EU) 2015/1188 (24), (EU) 2015/1189 (25) a (EU) 2016/2281 (26) by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
   
               (5)
            
               Z údajů, jež poskytly subjekty z odvětví osvětlení, vyplývá, že pokud by se výrobcům zakázalo uplatňovat přístup k deklarování údajů a informací popsaný v normách měření, jež jsou oporou pro tolerance pro ověřování stanovené v nařízeních (ES) č. 244/2009 (27), (ES) č. 245/2009 (28) a (EU) č. 1194/2012 (29), tak, jak je nyní v celém odvětví běžnou praxí, byly by z trhu uvedenými nařízeními zcela odstraněny mnohé typy světelných zdrojů, které mají být alternativami k nejméně účinným zakázaným typům zdrojů (např. halogenové žárovky standardního napětí, jež mají nahradit žárovky). Je proto vhodné uvedená tři nařízení tímto nařízením neměnit, ale objasnit zamýšlené používání tolerancí ve spojitosti s opětovným posuzováním souvisejících minimálních požadavků při příštím přezkumu uvedených nařízení.
            
   
               (6)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 19 odst. 1 směrnice 2009/125/ES,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Změny nařízení (ES) č. 1275/2008
   Příloha III nařízení (ES) č. 1275/2008 se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.
   Článek 2
   Změny nařízení (ES) č. 107/2009
   Přílohy I a II nařízení (ES) č. 107/2009 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.
   Článek 3
   Změny nařízení (ES) č. 278/2009
   Přílohy I a II nařízení (ES) č. 278/2009 se mění v souladu s přílohou III tohoto nařízení.
   Článek 4
   Změny nařízení (ES) č. 640/2009
   Příloha III nařízení (ES) č. 640/2009 se mění v souladu s přílohou IV tohoto nařízení.
   Článek 5
   Změny nařízení (ES) č. 641/2009
   Příloha III nařízení (ES) č. 641/2009 se mění v souladu s přílohou V tohoto nařízení.
   Článek 6
   Změny nařízení (ES) č. 642/2009
   Přílohy II a III nařízení (ES) č. 642/2009 se mění v souladu s přílohou VI tohoto nařízení.
   Článek 7
   Změny nařízení (ES) č. 643/2009
   Příloha V nařízení (ES) č. 643/2009 se mění v souladu s přílohou VII tohoto nařízení.
   Článek 8
   Změny nařízení (EU) č. 1015/2010
   Příloha III nařízení (EU) č. 1015/2010 se mění v souladu s přílohou VIII tohoto nařízení.
   Článek 9
   Změny nařízení (EU) č. 1016/2010
   Příloha III nařízení (EU) č. 1016/2010 se mění v souladu s přílohou IX tohoto nařízení.
   Článek 10
   Změny nařízení (EU) č. 327/2011
   Příloha III nařízení (EU) č. 327/2011 se mění v souladu s přílohou X tohoto nařízení.
   Článek 11
   Změny nařízení (EU) č. 206/2012
   Příloha III nařízení (EU) č. 206/2012 se mění v souladu s přílohou XI tohoto nařízení.
   Článek 12
   Změny nařízení (EU) č. 547/2012
   Příloha IV nařízení (EU) č. 547/2012 se mění v souladu s přílohou XII tohoto nařízení.
   Článek 13
   Změny nařízení (EU) č. 932/2012
   Příloha III nařízení (EU) č. 932/2012 se mění v souladu s přílohou XIII tohoto nařízení.
   Článek 14
   Změny nařízení (EU) č. 617/2013
   Nařízení (EU) č. 617/2013 se mění takto:
   
               1)
            
               v čl. 2 odst. 20 se druhé písmeno e) nahrazuje tímto:
               
                           „e)
                        
                           dělení 1 000 slouží k převodu výsledku z mega na giga“;
                        
            
   
               2)
            
               přílohy II a III se mění v souladu s přílohou XIV tohoto nařízení.
            
   Článek 15
   Změny nařízení (EU) č. 666/2013
   Příloha III nařízení (EU) č. 666/2013 se mění v souladu s přílohou XV tohoto nařízení.
   Článek 16
   Změny nařízení (EU) č. 813/2013
   Příloha IV nařízení (EU) č. 813/2013 se mění v souladu s přílohou XVI tohoto nařízení.
   Článek 17
   Změny nařízení (EU) č. 814/2013
   Příloha V nařízení (EU) č. 814/2013 se mění v souladu s přílohou XVII tohoto nařízení.
   Článek 18
   Změny nařízení (EU) č. 66/2014
   Příloha III nařízení (EU) č. 66/2014 se mění v souladu s přílohou XVIII tohoto nařízení.
   Článek 19
   Změny nařízení (EU) č. 548/2014
   Příloha III nařízení (EU) č. 548/2014 se mění v souladu s přílohou XIX tohoto nařízení.
   Článek 20
   Změny nařízení (EU) č. 1253/2014
   Příloha VI nařízení (EU) č. 1253/2014 se mění v souladu s přílohou XX tohoto nařízení.
   Článek 21
   Změny nařízení (EU) 2015/1095
   Přílohy IX, X a XI nařízení (EU) 2015/1095 se mění v souladu s přílohou XXI tohoto nařízení.
   Článek 22
   Změny nařízení (EU) 2015/1185
   Příloha IV nařízení (EU) 2015/1185 se mění v souladu s přílohou XXII tohoto nařízení.
   Článek 23
   Změny nařízení (EU) 2015/1188
   Příloha IV nařízení (EU) 2015/1188 se mění v souladu s přílohou XXIII tohoto nařízení.
   Článek 24
   Změny nařízení (EU) 2015/1189
   Příloha IV nařízení (EU) 2015/1189 se mění v souladu s přílohou XXIV tohoto nařízení.
   Článek 25
   Změny nařízení (EU) 2016/2281
   Příloha IV nařízení (EU) 2016/2281 se mění v souladu s přílohou XXV tohoto nařízení.
   Článek 26
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské Unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 30. listopadu 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 285, 31.10.2009, s. 10.
   
      (2)  Nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 ze dne 17. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie elektrických a elektronických zařízení určených pro domácnosti a kanceláře v pohotovostním režimu, ve vypnutém stavu a v pohotovostním režimu při připojení na síť (Úř. věst. L 339, 18.12.2008, s. 45).
   
      (3)  Nařízení Komise (ES) č. 107/2009 ze dne 4. února 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign jednoduchých set-top-boxů (Úř. věst. L 36, 5.2.2009, s. 8).
   
      (4)  Nařízení Komise (ES) č. 278/2009 ze dne 6. dubna 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie externích zdrojů napájení ve stavu bez zátěže a jejich průměrné energetické účinnosti v aktivním režimu (Úř. věst. L 93, 7.4.2009, s. 3).
   
      (5)  Nařízení Komise (ES) č. 640/2009 ze dne 22. července 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign elektromotorů (Úř. věst. L 191, 23.7.2009, s. 26).
   
      (6)  Nařízení Komise (ES) č. 641/2009 ze dne 22. července 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign samostatných bezucpávkových oběhových čerpadel a bezucpávkových oběhových čerpadel vestavěných ve výrobcích (Úř. věst. L 191, 23.7.2009, s. 35).
   
      (7)  Nařízení Komise (ES) č. 642/2009 ze dne 22. července 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign televizních přijímačů (Úř. věst. L 191, 23.7.2009, s. 42).
   
      (8)  Nařízení Komise (ES) č. 643/2009 ze dne 22. července 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign chladicích spotřebičů pro domácnost (Úř. věst. L 191, 23.7.2009, s. 53).
   
      (9)  Nařízení Komise (EU) č. 1015/2010 ze dne 10. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign praček pro domácnost (Úř. věst. L 293, 11.11.2010, s. 21).
   
      (10)  Nařízení Komise (EU) č. 1016/2010 ze dne 10. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign myček nádobí pro domácnost (Úř. věst. L 293, 11.11.2010, s. 31).
   
      (11)  Nařízení Komise (EU) č. 327/2011 ze dne 30. března 2011, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ventilátorů poháněných elektromotory s příkonem v rozmezí od 125 W do 500 kW (Úř. věst. L 90, 6.4.2011, s. 8).
   
      (12)  Nařízení Komise (EU) č. 206/2012 ze dne 6. března 2012, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign klimatizátorů vzduchu a komfortních ventilátorů (Úř. věst. L 72, 10.3.2012, s. 7).
   
      (13)  Nařízení Komise (EU) č. 547/2012 ze dne 25. června 2012, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign vodních čerpadel (Úř. věst. L 165, 26.6.2012, s. 28).
   
      (14)  Nařízení Komise (EU) č. 932/2012 ze dne 3. října 2012, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign bubnových sušiček pro domácnost (Úř. věst. L 278, 12.10.2012, s. 41).
   
      (15)  Nařízení Komise (EU) č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, terým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign počítačů a počítačových serverů (Úř. věst. L 175, 27.6.2013, s. 13).
   
      (16)  Nařízení Komise (EU) č. 666/2013 ze dne 8. července 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign vysavačů (Úř. věst. L 192, 13.7.2013, s. 24).
   
      (17)  Nařízení Komise (EU) č. 813/2013 ze dne 2. srpna 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (Úř. věst. L 239, 6.9.2013, s. 136).
   
      (18)  Nařízení Komise (EU) č. 814/2013 ze dne 2. srpna 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů vody a zásobníků teplé vody (Úř. věst. L 239, 6.9.2013, s. 162).
   
      (19)  Nařízení Komise (EU) č. 66/2014 ze dne 14. ledna 2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign trub, varných desek a sporákových odsavačů par pro domácnost (Úř. věst. L 29, 31.1.2014, s. 33).
   
      (20)  Nařízení Komise (EU) č. 548/2014 ze dne 21. května 2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o malé, střední a velké výkonové transformátory (Úř. věst. L 152, 22.5.2014, s. 1).
   
      (21)  Nařízení Komise (EU) č. 1253/2014 ze dne 7. července 2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign větracích jednotek (Úř. věst. L 337, 25.11.2014, s. 8).
   
      (22)  Nařízení Komise (EU) 2015/1095 ze dne 5. května 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign profesionálních chladicích boxů, šokových zchlazovačů, kondenzačních jednotek a procesních chladičů (Úř. věst. L 177, 8.7.2015, s. 19).
   
      (23)  Nařízení Komise (EU) 2015/1185 ze dne 24. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign lokálních topidel na tuhá paliva (Úř. věst. L 193, 21.7.2015, s. 1).
   
      (24)  Nařízení Komise (EU) 2015/1188 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign lokálních topidel (Úř. věst. L 193, 21.7.2015, s. 76).
   
      (25)  Nařízení Komise (EU) 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva (Úř. věst. L 193, 21.7.2015, s. 100).
   
      (26)  Nařízení Komise (EU) 2016/2281 ze dne 30. listopadu 2016, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů vzduchu, chladicích zařízení, vysokoteplotních procesních chladičů a ventilátorových konvektorů (viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku).
   
      (27)  Nařízení Komise (ES) č. 244/2009 ze dne 18. března 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign nesměrových světelných zdrojů pro domácnost (Úř. věst. L 76, 24.3.2009, s. 3).
   
      (28)  Nařízení Komise (ES) č. 245/2009 ze dne 18. března 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign zářivek bez integrovaného předřadníku, vysoce intenzivních výbojek a předřadníků a svítidel, jež mohou sloužit k provozu těchto zářivek a výbojek, a kterým se zrušuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/55/ES (Úř. věst. L 76, 24.3.2009, s. 17).
   
      (29)  Nařízení Komise (EU) č. 1194/2012 ze dne 12. prosince 2012, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign směrových světelných zdrojů, světelných zdrojů využívajících elektroluminiscenčních diod a souvisejících zařízení (Úř. věst. L 342, 14.12.2012, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA I
      
         Změny přílohy III nařízení (ES) č. 1275/2008
      
      Příloha III se nahrazuje tímto:
      
         
            „PŘÍLOHA III
            
               Ověřování shody výrobku ze strany orgánů dohledu nad trhem
            
            Tolerance pro ověřování definované v této příloze se vztahují pouze na ověřování naměřených parametrů ze strany orgánů členského státu a nesmí být použity výrobcem nebo dovozcem jako přípustné tolerance ke stanovení hodnot v technické dokumentaci nebo k interpretaci těchto hodnot za účelem dosažení shody nebo za účelem deklarování lepší výkonnosti jakýmikoliv prostředky.
            1.   POSTUP OVĚŘOVÁNÍ
            Při ověřování, zda určitý model výrobku vyhovuje požadavkům stanoveným v tomto nařízení, podle čl. 3 odst. 2 směrnice 2009/125/ES uplatní orgány členského státu u požadavků uvedených v této příloze následující postup:
            
                        1)
                     
                        Orgány členského státu provedou ověření na jediné jednotce daného modelu.
                     
            
                        2)
                     
                        Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže:
                        
                                    a)
                                 
                                    hodnoty uvedené v technické dokumentaci podle bodu 2 přílohy IV směrnice 2009/125/ES (deklarované hodnoty) a případně hodnoty použité k jejich výpočtu nejsou pro výrobce nebo dovozce příznivější než výsledky odpovídajících měření provedených podle písmene g) uvedeného bodu a
                                 
                        
                                    b)
                                 
                                    deklarované hodnoty splňují veškeré požadavky stanovené v tomto nařízení a žádné požadované informace o výrobku zveřejněné výrobcem nebo dovozcem neobsahují hodnoty, které jsou pro výrobce nebo dovozce příznivější než deklarované hodnoty, a
                                 
                        
                                    c)
                                 
                                    při zkoušení předmětné jednotky daného modelu ze strany orgánů členského státu jsou zjištěné hodnoty (hodnoty příslušných parametrů naměřené při zkoušení a hodnoty vypočítané z těchto měření) v souladu s příslušnými tolerancemi pro ověřování, tak jak jsou stanoveny v níže uvedené tabulce.
                                 
                     
            
                        3)
                     
                        Nedosáhne-li se výsledků podle bodu 2 písm. a) nebo b), má se za to, že model není v souladu s tímto nařízením.
                     
            
                        4)
                     
                        Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 2 písm. c), vyberou orgány členského státu ke zkoušení tři další jednotky téhož modelu.
                     
            
                        5)
                     
                        Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže je u těchto tří jednotek aritmetický průměr zjištěných hodnot v souladu s příslušnými tolerancemi pro ověřování, tak jak jsou stanoveny v níže uvedené tabulce.
                     
            
                        6)
                     
                        Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 5, má se za to, že model není v souladu s tímto nařízením.
                     
            
                        7)
                     
                        Neprodleně po přijetí rozhodnutí o tom, že podle bodů 3 a 6 daný model požadavkům nevyhovuje, poskytnou orgány členského státu všechny relevantní informace orgánům ostatních členských států a Komisi.
                     
            Orgány členského státu použijí metody měření a výpočtů stanovené v bodě 8 přílohy II a v části 2 této přílohy. U požadavků uvedených v této příloze použijí orgány členského státu pouze tolerance pro ověřování stanovené v níže uvedené tabulce a pouze postup popsaný v bodech 1 až 7. Žádné další tolerance, jako jsou ty, které jsou stanoveny v harmonizovaných normách nebo v jiných metodách měření, používat nelze.
            
               Tolerance pro ověřování
            
            
                        Druh požadavku
                     
                        Kategorie
                     
                        Tolerance
                     
                        Příloha II bod 1 písm. a) a b) nebo bod 2 písm. a) a b)
                     
                        U požadavků na spotřebu elektrické energie vyšší než 1,00 W
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 10 %.
                     
                        U požadavků na spotřebu elektrické energie rovnající se 1,00 W nebo nižší
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 0,10 W.
                     
                        Příloha II bod 3 písm. c) a bod 4 písm. a)
                     
                        —
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 10 %.
                     
            2.   ZKUŠEBNÍ POSTUP V PŘÍPADĚ ZAŘÍZENÍ PŘIPOJENÝCH NA SÍŤ
            K přezkoušení souladu s požadavky stanovenými v bodě 3 písm. c) a v bodě 4 písm. a) přílohy II použijí orgány členského státu postup stanovený v části 1 této přílohy, a to po deaktivaci a/nebo případně odpojení všech síťových portů dané jednotky.
            K přezkoušení souladu s ostatními požadavky stanovenými v bodech 3 a 4 přílohy II provedou orgány členského státu zkoušku na jediné jednotce, a to následovně:
            Jestliže má zařízení podle technické dokumentace jeden typ síťového portu a jestliže jsou k dispozici dva nebo více portů uvedeného typu, jeden z těchto portů se náhodně vybere a připojí se k příslušné síti splňující maximální specifikaci daného portu. V případě většího počtu bezdrátových síťových portů stejného typu se musí ostatní bezdrátové porty deaktivovat, pokud je to možné. V případě většího počtu pevných síťových portů stejného typu se musí pro účely ověření dle požadavků uvedených v příloze II bodě 3 ostatní síťové porty deaktivovat, je-li to možné. Pokud je k dispozici pouze jeden síťový port, tento port se připojí k příslušné síti splňující maximální specifikaci portu.
            Jednotka se uvede do zapnutého stavu. Jakmile jednotka v zapnutém stavu řádně funguje, je povoleno přejít do stavu zajišťujícího pohotovostní režim při připojení na síť a měří se spotřeba elektrické energie. Poté se do zařízení přes síťový port vyšle příslušný signál a provede se kontrola, zda je zařízení opětovně aktivováno.
            Jestliže má zařízení podle technické dokumentace více než jeden typ síťového portu, u každého typu síťového portu se opakuje následující postup. Jsou-li k dispozici dva nebo více síťových portů určitého typu, vybere se náhodně jeden port z každého typu síťového portu a tento port se připojí k příslušné síti splňující maximální specifikaci daného portu.
            Je-li pro určitý typ síťového portu k dispozici pouze jeden port, tento port se připojí k příslušné síti splňující maximální specifikaci portu. Nevyužité bezdrátové porty se musí deaktivovat, pokud je to možné. V případě ověřování dle požadavků uvedených v příloze II bodě 3 se musí deaktivovat nevyužité pevné síťové porty, pokud je to možné.
            Jednotka se uvede do zapnutého stavu. Jakmile jednotka v zapnutém stavu řádně funguje, je povoleno přejít do stavu zajišťujícího pohotovostní režim při připojení na síť a měří se spotřeba elektrické energie. Poté se do zařízení přes síťový port vyšle příslušný signál a provede se kontrola, zda je zařízení opětovně aktivováno. Pokud je jeden fyzický síťový port společný pro dva nebo více typů (logických) síťových portů, opakuje se tento postup pro každý typ logického síťového portu, přičemž ostatní logické síťové porty jsou logicky odpojeny.“
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      
         Změny příloh I a II nařízení (ES) č. 107/2009
      
      
                  1)
               
                  V příloze I se zrušuje druhý pododstavec bodu 5.
               
      
                  2)
               
                  Příloha II se nahrazuje tímto:
                  
                     „PŘÍLOHA II
                     
                        Ověřování shody výrobku ze strany orgánů dohledu nad trhem
                     
                     Tolerance pro ověřování definované v této příloze se vztahují pouze na ověřování naměřených parametrů ze strany orgánů členského státu a nesmí být použity výrobcem nebo dovozcem jako přípustné tolerance ke stanovení hodnot v technické dokumentaci nebo k interpretaci těchto hodnot za účelem dosažení shody nebo za účelem deklarování lepší výkonnosti jakýmikoliv prostředky.
                     Při ověřování, zda určitý model výrobku vyhovuje požadavkům stanoveným v tomto nařízení, podle čl. 3 odst. 2 směrnice 2009/125/ES uplatní orgány členského státu u požadavků uvedených v této příloze následující postup:
                     
                                 1)
                              
                                 Orgány členského státu provedou ověření na jediném kuse daného modelu.
                              
                     
                                 2)
                              
                                 Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže:
                                 
                                             a)
                                          
                                             hodnoty uvedené v technické dokumentaci podle bodu 2 přílohy IV směrnice 2009/125/ES (deklarované hodnoty) a případně hodnoty použité k jejich výpočtu nejsou pro výrobce nebo dovozce příznivější než výsledky odpovídajících měření provedených podle písmene g) uvedeného bodu a
                                          
                                 
                                             b)
                                          
                                             deklarované hodnoty splňují veškeré požadavky stanovené v tomto nařízení a žádné požadované informace o výrobku zveřejněné výrobcem nebo dovozcem neobsahují hodnoty, které jsou pro výrobce nebo dovozce příznivější než deklarované hodnoty, a
                                          
                                 
                                             c)
                                          
                                             při zkoušení předmětného kusu daného modelu ze strany orgánů členského státu jsou zjištěné hodnoty (hodnoty příslušných parametrů naměřené při zkoušení a hodnoty vypočítané z těchto měření) v souladu s příslušnými tolerancemi pro ověřování, tak jak jsou stanoveny tabulce 1.
                                          
                              
                     
                                 3)
                              
                                 Nedosáhne-li se výsledků podle bodu 2 písm. a) nebo b), má se za to, že model není v souladu s tímto nařízením.
                              
                     
                                 4)
                              
                                 Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 2 písm. c), vyberou orgány členského státu ke zkoušení tři další kusy téhož modelu.
                              
                     
                                 5)
                              
                                 Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže je u těchto tří kusů aritmetický průměr zjištěných hodnot v souladu s příslušnými tolerancemi pro ověřování, tak jak jsou stanoveny v tabulce 1.
                              
                     
                                 6)
                              
                                 Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 5, má se za to, že model není v souladu s tímto nařízením.
                              
                     
                                 7)
                              
                                 Neprodleně po přijetí rozhodnutí o tom, že podle bodů 3 a 6 daný model požadavkům nevyhovuje, poskytnou orgány členského státu všechny relevantní informace orgánům ostatních členských států a Komisi.
                              
                     Orgány členského státu použijí metody měření a výpočtů stanovené v příloze I.
                     U požadavků uvedených v této příloze použijí orgány členského státu pouze tolerance pro ověřování stanovené v tabulce 1 a pouze postup popsaný v bodech 1 až 7. Žádné další tolerance, jako jsou ty, které jsou stanoveny v harmonizovaných normách nebo v jiných metodách měření, používat nelze.
                     
                        Tabulka 1
                     
                     
                        Tolerance pro ověřování
                     
                     
                                 Ustanovení přílohy I bodu 1, respektive 2
                              
                                 Tolerance pro ověřování
                              
                                 U spotřeby elektrické energie vyšší než 1,00 W
                              
                                 Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 10 %.
                              
                                 U spotřeby elektrické energie rovnající se 1,00 W nebo nižší
                              
                                 Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 0,10 W.“
                              
                  
               
   
   
   
      PŘÍLOHA III
      
         Změny příloh I a II nařízení (ES) č. 278/2009
      
      
                  1)
               
                  V příloze I se zrušuje druhý pododstavec bodu 2.
               
      
                  2)
               
                  Příloha II se nahrazuje tímto:
                  
                     „PŘÍLOHA II
                     
                        Ověřování shody výrobku ze strany orgánů dohledu nad trhem
                     
                     Tolerance pro ověřování definované v této příloze se vztahují pouze na ověřování naměřených parametrů ze strany orgánů členského státu a nesmí být použity výrobcem nebo dovozcem jako přípustné tolerance ke stanovení hodnot v technické dokumentaci nebo k interpretaci těchto hodnot za účelem dosažení shody nebo za účelem deklarování lepší výkonnosti jakýmikoliv prostředky.
                     Při ověřování, zda určitý model výrobku vyhovuje požadavkům stanoveným v tomto nařízení, podle čl. 3 odst. 2 směrnice 2009/125/ES uplatní orgány členského státu u požadavků uvedených v této příloze následující postup:
                     
                                 1)
                              
                                 Orgány členského státu provedou ověření na jediném kuse daného modelu.
                              
                     
                                 2)
                              
                                 Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže:
                                 
                                             a)
                                          
                                             hodnoty uvedené v technické dokumentaci podle bodu 2 přílohy IV směrnice 2009/125/ES (deklarované hodnoty) a případně hodnoty použité k jejich výpočtu nejsou pro výrobce nebo dovozce příznivější než výsledky odpovídajících měření provedených podle písmene g) uvedeného bodu a
                                          
                                 
                                             b)
                                          
                                             deklarované hodnoty splňují veškeré požadavky stanovené v tomto nařízení a žádné požadované informace o výrobku zveřejněné výrobcem nebo dovozcem neobsahují hodnoty, které jsou pro výrobce nebo dovozce příznivější než deklarované hodnoty, a
                                          
                                 
                                             c)
                                          
                                             při zkoušení předmětného kusu daného modelu ze strany orgánů členského státu jsou zjištěné hodnoty (hodnoty příslušných parametrů naměřené při zkoušení a hodnoty vypočítané z těchto měření) v souladu s příslušnými tolerancemi pro ověřování, tak jak jsou stanoveny v níže uvedené tabulce.
                                          
                              
                     
                                 3)
                              
                                 Nedosáhne-li se výsledků podle bodu 2 písm. a) nebo b), má se za to, že model není v souladu s tímto nařízením.
                              
                     
                                 4)
                              
                                 Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 2 písm. c), vyberou orgány členského státu ke zkoušení tři další kusy téhož modelu.
                              
                     
                                 5)
                              
                                 Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže je u těchto tří kusů aritmetický průměr zjištěných hodnot v souladu s příslušnými tolerancemi pro ověřování, tak jak jsou stanoveny v níže uvedené tabulce.
                              
                     
                                 6)
                              
                                 Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 5, má se za to, že model není v souladu s tímto nařízením.
                              
                     
                                 7)
                              
                                 Neprodleně po přijetí rozhodnutí o tom, že podle bodů 3 a 6 daný model požadavkům nevyhovuje, poskytnou orgány členského státu všechny relevantní informace orgánům ostatních členských států a Komisi.
                              
                     Orgány členského státu použijí metody měření a výpočtů stanovené v příloze I.
                     U požadavků uvedených v této příloze použijí orgány členského státu pouze tolerance pro ověřování stanovené v níže uvedené tabulce a pouze postup popsaný v bodech 1 až 7. Žádné další tolerance, jako jsou ty, které jsou stanoveny v harmonizovaných normách nebo v jiných metodách měření, používat nelze.
                     
                        Tolerance pro ověřování
                     
                     
                                 Parametry
                              
                                 Tolerance pro ověřování
                              
                                 Stav bez zátěže
                              
                                 Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 0,10 W.
                              
                                 Aritmetický průměr účinnosti ve stavu zátěže 1–4 definovaný v příloze I
                              
                                 Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 5 %.“
                              
                  
               
   
   
   
      PŘÍLOHA IV
      
         Změny přílohy III nařízení (ES) č. 640/2009
      
      Příloha III se nahrazuje tímto:
      
         
            „PŘÍLOHA III
            
               Ověřování shody výrobku ze strany orgánů dohledu nad trhem
            
            Tolerance pro ověřování definované v této příloze se vztahují pouze na ověřování naměřených parametrů ze strany orgánů členského státu a nesmí být použity výrobcem nebo dovozcem jako přípustné tolerance ke stanovení hodnot v technické dokumentaci nebo k interpretaci těchto hodnot za účelem dosažení shody nebo za účelem deklarování lepší výkonnosti jakýmikoliv prostředky.
            Při ověřování, zda určitý model výrobku vyhovuje požadavkům stanoveným v tomto nařízení, podle čl. 3 odst. 2 směrnice 2009/125/ES uplatní orgány členského státu u požadavků uvedených v této příloze následující postup:
            
                        1)
                     
                        Orgány členského státu provedou ověření na jediném kuse daného modelu.
                     
            
                        2)
                     
                        Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže:
                        
                                    a)
                                 
                                    hodnoty uvedené v technické dokumentaci podle bodu 2 přílohy IV směrnice 2009/125/ES (deklarované hodnoty) a případně hodnoty použité k jejich výpočtu nejsou pro výrobce nebo dovozce příznivější než výsledky odpovídajících měření provedených podle písmene g) uvedeného bodu a
                                 
                        
                                    b)
                                 
                                    deklarované hodnoty splňují veškeré požadavky stanovené v tomto nařízení a žádné požadované informace o výrobku zveřejněné výrobcem nebo dovozcem neobsahují hodnoty, které jsou pro výrobce nebo dovozce příznivější než deklarované hodnoty, a
                                 
                        
                                    c)
                                 
                                    při zkoušení předmětného kusu daného modelu ze strany orgánů členského státu jsou zjištěné hodnoty (hodnoty příslušných parametrů naměřené při zkoušení a hodnoty vypočítané z těchto měření), včetně celkových ztrát (1–η) jakožto rozhodujícího kritéria pro účinnost, v souladu s příslušnými tolerancemi pro ověřování, tak jak jsou stanoveny v tabulce 3.
                                 
                     
            
                        3)
                     
                        Nedosáhne-li se výsledků podle bodu 2 písm. a) nebo b), má se za to, že model není v souladu s tímto nařízením.
                     
            
                        4)
                     
                        Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 2 písm. c):
                        
                                    a)
                                 
                                    u modelů, které se vyrábějí v menším množství než pět kusů za rok, se má za to, že model není v souladu s tímto nařízením;
                                 
                        
                                    b)
                                 
                                    u modelů, které se vyrábějí v množství pět nebo více kusů za rok, vyberou orgány členského státu ke zkoušení další tři kusy téhož modelu. Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže je u těchto tří kusů aritmetický průměr zjištěných hodnot, včetně celkových ztrát (1–η) jakožto rozhodujícího kritéria pro účinnost, v souladu s příslušnými tolerancemi pro ověřování, tak jak jsou stanoveny v tabulce 3.
                                 
                     
            
                        5)
                     
                        Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 4 písm. b), má se za to, že model není v souladu s tímto nařízením.
                     
            
                        6)
                     
                        Neprodleně po přijetí rozhodnutí o tom, že podle bodu 3, bodu 4 písm. a) a bodu 5 daný model požadavkům nevyhovuje, poskytnou orgány členského státu všechny relevantní informace orgánům ostatních členských států a Komisi.
                     
            Orgány členského státu použijí metody měření a výpočtů stanovené v příloze II.
            U požadavků uvedených v této příloze použijí orgány členského státu pouze tolerance pro ověřování stanovené v tabulce 3 a pouze postup popsaný v bodech 1 až 6. Žádné další tolerance, jako jsou ty, které jsou stanoveny v harmonizovaných normách nebo v jiných metodách měření, používat nelze.
            
               Tabulka 3
            
            
               Tolerance pro ověřování
            
            
                        Parametry
                     
                        Motory výkonnostní třídy 0,75–150 kW
                     
                        Motory výkonnostní třídy 150–375 kW
                     
                        Celkové ztráty (1–η)
                     
                        Maximálně o 15 % vyšší než hodnoty odvozené od deklarovaných hodnot podle přílohy I
                     
                        Maximálně o 10 % vyšší než hodnoty odvozené od deklarovaných hodnot podle přílohy I“
                     
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA V
      
         Změny přílohy III nařízení (ES) č. 641/2009
      
      Příloha III se nahrazuje tímto:
      
         
            „PŘÍLOHA III
            
               Ověřování shody výrobku ze strany orgánů dohledu nad trhem
            
            Tolerance pro ověřování definované v této příloze se vztahují pouze na ověřování naměřených parametrů ze strany orgánů členského státu a nesmí být použity výrobcem nebo dovozcem jako přípustné tolerance ke stanovení hodnot v technické dokumentaci nebo k interpretaci těchto hodnot za účelem dosažení shody nebo za účelem deklarování lepší výkonnosti jakýmikoliv prostředky.
            Při ověřování, zda určitý model výrobku vyhovuje požadavkům stanoveným v tomto nařízení, podle čl. 3 odst. 2 směrnice 2009/125/ES uplatní orgány členského státu u požadavků uvedených v této příloze následující postup:
            
                        1)
                     
                        Orgány členského státu provedou ověření na jediném kuse daného modelu.
                     
            
                        2)
                     
                        Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže:
                        
                                    a)
                                 
                                    hodnoty uvedené v technické dokumentaci podle bodu 2 přílohy IV směrnice 2009/125/ES (deklarované hodnoty) a případně hodnoty použité k jejich výpočtu nejsou pro výrobce nebo dovozce příznivější než výsledky odpovídajících měření provedených podle písmene g) uvedeného bodu a
                                 
                        
                                    b)
                                 
                                    deklarované hodnoty splňují veškeré požadavky stanovené v tomto nařízení a žádné požadované informace o výrobku zveřejněné výrobcem nebo dovozcem neobsahují hodnoty, které jsou pro výrobce nebo dovozce příznivější než deklarované hodnoty, a
                                 
                        
                                    c)
                                 
                                    při zkoušení předmětného kusu daného modelu ze strany orgánů členského státu jsou zjištěné hodnoty (hodnoty příslušných parametrů naměřené při zkoušení a hodnoty vypočítané z těchto měření) v souladu s příslušnými tolerancemi pro ověřování, tak jak jsou stanoveny tabulce 1.
                                 
                     
            
                        3)
                     
                        Nedosáhne-li se výsledků podle bodu 2 písm. a) nebo b), má se za to, že model není v souladu s tímto nařízením.
                     
            
                        4)
                     
                        Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 2 písm. c), vyberou orgány členského státu ke zkoušení tři další kusy téhož modelu.
                     
            
                        5)
                     
                        Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže je u těchto tří kusů aritmetický průměr zjištěných hodnot v souladu s příslušnými tolerancemi pro ověřování, tak jak jsou stanoveny v tabulce 1.
                     
            
                        6)
                     
                        Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 5, má se za to, že model není v souladu s tímto nařízením.
                     
            
                        7)
                     
                        Neprodleně po přijetí rozhodnutí o tom, že podle bodů 3 a 6 daný model požadavkům nevyhovuje, poskytnou orgány členského státu všechny relevantní informace orgánům ostatních členských států a Komisi.
                     
            Orgány členského státu použijí metody měření a výpočtů stanovené v příloze II.
            U požadavků uvedených v této příloze použijí orgány členského státu pouze tolerance pro ověřování stanovené v tabulce 1 a pouze postup popsaný v bodech 1 až 7. Žádné další tolerance, jako jsou ty, které jsou stanoveny v harmonizovaných normách nebo v jiných metodách měření, používat nelze.
            
               Tabulka 1
            
            
               Tolerance pro ověřování
            
            
                        Parametr
                     
                        Tolerance pro ověřování
                     
                        Index energetické účinnosti
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 7 %.“
                     
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA VI
      
         Změny příloh II a III nařízení (ES) č. 642/2009
      
      
                  1)
               
                  V příloze II části 1 písmeni c) se zrušuje čtvrtá odrážka.
               
      
                  2)
               
                  Název přílohy III se nahrazuje názvem „Ověřování shody výrobku ze strany orgánů dohledu nad trhem“.
               
      
                  3)
               
                  Část A přílohy III se nahrazuje tímto:
                  
                              „A.
                           
                              Tolerance pro ověřování definované v této příloze se vztahují pouze na ověřování naměřených parametrů ze strany orgánů členského státu a nesmí být použity výrobcem nebo dovozcem jako přípustné tolerance ke stanovení hodnot v technické dokumentaci nebo k interpretaci těchto hodnot za účelem dosažení shody nebo za účelem deklarování lepší výkonnosti jakýmikoliv prostředky.
                              Při ověřování, zda určitý model výrobku vyhovuje požadavkům stanoveným v tomto nařízení, podle čl. 3 odst. 2 směrnice 2009/125/ES uplatní orgány členského státu u požadavků uvedených v této příloze následující postup. Kroky stanovené v níže uvedeném bodě 2 písm. a) a b) a bodě 3 uplatňují i během postupu ověřování stanoveného v části B této přílohy.
                              
                                          1)
                                       
                                          Orgány členského státu provedou ověření na jediném kuse daného modelu.
                                       
                              
                                          2)
                                       
                                          Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže:
                                          
                                                      a)
                                                   
                                                      hodnoty uvedené v technické dokumentaci podle bodu 2 přílohy IV směrnice 2009/125/ES (deklarované hodnoty) a případně hodnoty použité k jejich výpočtu nejsou pro výrobce nebo dovozce příznivější než výsledky odpovídajících měření provedených podle písmene g) uvedeného bodu a
                                                   
                                          
                                                      b)
                                                   
                                                      deklarované hodnoty splňují veškeré požadavky stanovené v tomto nařízení a žádné požadované informace o výrobku zveřejněné výrobcem nebo dovozcem neobsahují hodnoty, které jsou pro výrobce nebo dovozce příznivější než deklarované hodnoty, a
                                                   
                                          
                                                      c)
                                                   
                                                      při zkoušení předmětného kusu daného modelu ze strany orgánů členského státu jsou zjištěné hodnoty (hodnoty příslušných parametrů naměřené při zkoušení a hodnoty vypočítané z těchto měření) v souladu s příslušnými tolerancemi pro ověřování, tak jak jsou stanoveny tabulce 1.
                                                   
                                       
                              
                                          3)
                                       
                                          Nedosáhne-li se výsledků podle bodu 2 písm. a) nebo b), má se za to, že model není v souladu s tímto nařízením.
                                       
                              
                                          4)
                                       
                                          Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 2 písm. c), vyberou orgány členského státu ke zkoušení tři další kusy téhož modelu.
                                       
                              
                                          5)
                                       
                                          Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže je u těchto tří kusů aritmetický průměr zjištěných hodnot v souladu s příslušnými tolerancemi pro ověřování, tak jak jsou stanoveny v tabulce 1.
                                       
                              
                                          6)
                                       
                                          Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 5, má se za to, že model není v souladu s tímto nařízením.
                                       
                              
                                          7)
                                       
                                          Neprodleně po přijetí rozhodnutí o tom, že podle bodů 3 a 6 daný model požadavkům nevyhovuje, poskytnou orgány členského státu všechny relevantní informace orgánům ostatních členských států a Komisi.
                                       
                              Orgány členského státu použijí metody výpočtu stanovené v příloze I a podmínky měření stanovené v příloze II.
                              U požadavků uvedených v této příloze použijí orgány členského státu pouze tolerance pro ověřování stanovené v tabulce 1 a pouze postup popsaný v bodech 1 až 7. Žádné další tolerance, jako jsou ty, které jsou stanoveny v harmonizovaných normách nebo v jiných metodách měření, používat nelze.
                              
                                 Tabulka 1
                              
                              
                                 Tolerance pro ověřování
                              
                              
                                          Parametry
                                       
                                          Tolerance pro ověřování
                                       
                                          Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu uvedená v příloze I části 1 bodech 1 a 2
                                       
                                          Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 7 %.
                                       
                                          Spotřeba ve vypnutém stavu/pohotovostním režimu uvedená v příloze I části 2 bodě 1 písm. a) a b) a bodě 2 písm. a) a b)
                                       
                                          Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 0,10 W.
                                       
                                          Poměr nejvyšších stupňů jasu uvedený v příloze I části 5
                                       
                                          Zjištěná hodnota nesmí být nižší než 60 % nejvyššího stupně jasu nejjasnějšího stavu v zapnutém stavu, jehož může televizní přijímač dosáhnout.“
                                       
                           
               
      
                  4)
               
                  V příloze III části B se devátý, desátý, jedenáctý a dvanáctý odstavec nahrazují tímto:
                  „Model se považuje za vyhovující tomuto nařízení, jestliže výsledky pro každý typ síťového portu nepřesahují deklarovanou hodnotu o více než 7 %.
                  V opačném případě se zkoušejí další tři jednotky. Model se považuje za vyhovující tomuto nařízení, pokud aritmetický průměr zjištěných hodnot nepřesahuje deklarovanou hodnotu o více než 7 %.
                  V opačném případě se model považuje za nevyhovující.
                  Neprodleně po přijetí rozhodnutí o tom, že daný model požadavkům nevyhovuje, poskytnou orgány členského státu výsledky zkoušek a další relevantní informace orgánům ostatních členských států a Komisi.“
               
   
   
   
      PŘÍLOHA VII
      
         Změny přílohy V nařízení (ES) č. 643/2009
      
      Příloha V se nahrazuje tímto:
      
         
            „PŘÍLOHA V
            
               Ověřování shody výrobku ze strany orgánů dohledu nad trhem
            
            Přípustné odchylky pro ověřování definované v této příloze se vztahují pouze na ověřování naměřených parametrů ze strany orgánů členského státu a nesmí být použity výrobcem nebo dovozcem jako přípustné odchylky ke stanovení hodnot v technické dokumentaci nebo k interpretaci těchto hodnot za účelem dosažení shody nebo za účelem deklarování lepší výkonnosti jakýmikoliv prostředky.
            Při ověřování, zda určitý model výrobku vyhovuje požadavkům stanoveným v tomto nařízení, podle čl. 3 odst. 2 směrnice 2009/125/ES uplatní orgány členského státu u požadavků uvedených v této příloze následující postup:
            
                        1)
                     
                        Orgány členského státu provedou ověření na jediném kuse daného modelu.
                     
            
                        2)
                     
                        Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže:
                        
                                    a)
                                 
                                    hodnoty uvedené v technické dokumentaci podle bodu 2 přílohy IV směrnice 2009/125/ES (deklarované hodnoty) a případně hodnoty použité k jejich výpočtu nejsou pro výrobce nebo dovozce příznivější než výsledky odpovídajících měření provedených podle písmene g) uvedeného bodu a
                                 
                        
                                    b)
                                 
                                    deklarované hodnoty splňují veškeré požadavky stanovené v tomto nařízení a žádné požadované informace o výrobku zveřejněné výrobcem nebo dovozcem neobsahují hodnoty, které jsou pro výrobce nebo dovozce příznivější než deklarované hodnoty, a
                                 
                        
                                    c)
                                 
                                    při zkoušení předmětného kusu daného modelu ze strany orgánů členského státu jsou zjištěné hodnoty (hodnoty příslušných parametrů naměřené při zkoušení a hodnoty vypočítané z těchto měření) v souladu s příslušnými přípustnými odchylkami pro ověřování, tak jak jsou stanoveny tabulce 1.
                                 
                     
            
                        3)
                     
                        Nedosáhne-li se výsledků podle bodu 2 písm. a) nebo b), má se za to, že daný model a všechny modely, které byly v technické dokumentaci výrobce nebo dovozce uvedeny jako rovnocenné modely chladicích spotřebičů pro domácnost, nejsou v souladu s tímto nařízením.
                     
            
                        4)
                     
                        Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 2 písm. c), vyberou orgány členského státu ke zkoušení tři další kusy téhož modelu. Alternativně mohou tyto tři další vybrané kusy představovat jeden nebo více různých modelů, které byly uvedeny jako rovnocenné modely v technické dokumentaci výrobce nebo dovozce.
                     
            
                        5)
                     
                        Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže je u těchto tří kusů aritmetický průměr zjištěných hodnot v souladu s příslušnými přípustnými odchylkami pro ověřování, tak jak jsou stanoveny v tabulce 1.
                     
            
                        6)
                     
                        Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 5, má se za to, že daný model a všechny modely, které byly v technické dokumentaci výrobce nebo dovozce uvedeny jako rovnocenné modely chladicích spotřebičů pro domácnost, nejsou v souladu s tímto nařízením.
                     
            
                        7)
                     
                        Neprodleně po přijetí rozhodnutí o tom, že podle bodů 3 a 6 daný model požadavkům nevyhovuje, poskytnou orgány členského státu všechny relevantní informace orgánům ostatních členských států a Komisi.
                     
            Orgány členského státu použijí metody měření a výpočtů stanovené v přílohách III a IV.
            U požadavků uvedených v této příloze použijí orgány členského státu pouze přípustné odchylky pro ověřování stanovené v tabulce 1 a pouze postup popsaný v bodech 1 až 7. Žádné další přípustné odchylky, jako jsou ty, které jsou stanoveny v harmonizovaných normách nebo v jiných metodách měření, používat nelze.
            
               Tabulka 1
            
            
               Přípustné odchylky pro ověřování
            
            
                        Parametry
                     
                        Přípustné odchylky pro ověřování
                     
                        Hrubý objem
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 3 % nebo 1 l, podle toho, která hodnota je vyšší.
                     
                        Užitný objem
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 3 % nebo 1 l, podle toho, která hodnota je vyšší. Pokud jsou objemy prostoru s mírnou teplotou a prostoru pro čerstvé potraviny vzájemně nastavitelné uživatelem, objem se zkouší, když je prostor s mírnou teplotou nastaven na minimální objem.
                     
                        Mrazicí výkon
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 10 %.
                     
                        Spotřeba energie
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu (E24h
                           ) o více než 10 %.
                     
                        Spotřeba energie u chladicích spotřebičů pro domácnost s užitným objemem menším než 10 litrů
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 0,10 W.
                     
                        Vlhkost spotřebičů pro uchovávání vína
                     
                        Zjištěná hodnota relativní vlhkosti nesmí překročit deklarovaný rozsah o více než 10 % v kterémkoli směru.“
                     
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA VIII
      
         Změny přílohy III nařízení (EU) č. 1015/2010
      
      Příloha III se nahrazuje tímto:
      
         
            „PŘÍLOHA III
            
               Ověřování shody výrobku ze strany orgánů dohledu nad trhem
            
            Přípustné odchylky pro ověřování definované v této příloze se vztahují pouze na ověřování naměřených parametrů ze strany orgánů členského státu a nesmí být použity výrobcem nebo dovozcem jako přípustné odchylky ke stanovení hodnot v technické dokumentaci nebo k interpretaci těchto hodnot za účelem dosažení shody nebo za účelem deklarování lepší výkonnosti jakýmikoliv prostředky.
            Při ověřování, zda určitý model výrobku vyhovuje požadavkům stanoveným v tomto nařízení, podle čl. 3 odst. 2 směrnice 2009/125/ES uplatní orgány členského státu u požadavků uvedených v této příloze následující postup:
            
                        1)
                     
                        Orgány členského státu provedou ověření na jediném kuse daného modelu.
                     
            
                        2)
                     
                        Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže:
                        
                                    a)
                                 
                                    hodnoty uvedené v technické dokumentaci podle bodu 2 přílohy IV směrnice 2009/125/ES (deklarované hodnoty) a případně hodnoty použité k jejich výpočtu nejsou pro výrobce nebo dovozce příznivější než výsledky odpovídajících měření provedených podle písmene g) uvedeného bodu a
                                 
                        
                                    b)
                                 
                                    deklarované hodnoty splňují veškeré požadavky stanovené v tomto nařízení a žádné požadované informace o výrobku zveřejněné výrobcem nebo dovozcem neobsahují hodnoty, které jsou pro výrobce nebo dovozce příznivější než deklarované hodnoty, a
                                 
                        
                                    c)
                                 
                                    při zkoušení předmětného kusu daného modelu ze strany orgánů členského státu jsou zjištěné hodnoty (hodnoty příslušných parametrů naměřené při zkoušení a hodnoty vypočítané z těchto měření) v souladu s příslušnými tolerancemi pro ověřování, tak jak jsou stanoveny tabulce 1.
                                 
                     
            
                        3)
                     
                        Nedosáhne-li se výsledků podle bodu 2 písm. a) nebo b), má se za to, že daný model a všechny modely, které byly v technické dokumentaci výrobce nebo dovozce uvedeny jako ekvivalentní modely praček pro domácnost, nejsou v souladu s tímto nařízením.
                     
            
                        4)
                     
                        Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 2 písm. c), vyberou orgány členského státu ke zkoušení tři další kusy téhož modelu. Alternativně mohou tyto tři další vybrané kusy představovat jeden nebo více různých modelů, které byly uvedeny jako ekvivalentní modely v technické dokumentaci výrobce nebo dovozce.
                     
            
                        5)
                     
                        Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže je u těchto tří kusů aritmetický průměr zjištěných hodnot v souladu s příslušnými přípustnými odchylkami pro ověřování, tak jak jsou stanoveny v tabulce 1.
                     
            
                        6)
                     
                        Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 5, má se za to, že daný model a všechny modely, které byly v technické dokumentaci výrobce nebo dovozce uvedeny jako ekvivalentní modely praček pro domácnost, nejsou v souladu s tímto nařízením.
                     
            
                        7)
                     
                        Neprodleně po přijetí rozhodnutí o tom, že podle bodů 3 a 6 daný model požadavkům nevyhovuje, poskytnou orgány členského státu všechny relevantní informace orgánům ostatních členských států a Komisi.
                     
            Orgány členského státu použijí postupy měření, jež zohledňují obecně uznávané, nejmodernější, spolehlivé, přesné a opakovatelné metody měření, včetně metod stanovených v dokumentech, jejichž referenční čísla byla za tím účelem zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie. Orgány členského státu použijí metody měření a výpočtů stanovené v příloze II.
            U požadavků uvedených v této příloze použijí orgány členského státu pouze přípustné odchylky pro ověřování stanovené v tabulce 1 a pouze postup popsaný v bodech 1 až 7. Žádné další přípustné odchylky, jako jsou ty, které jsou stanoveny v harmonizovaných normách nebo v jiných metodách měření, používat nelze.
            
               Tabulka 1
            
            
               Přípustné odchylky pro ověřování
            
            
                        Parametry
                     
                        Přípustné odchylky pro ověřování
                     
                        Roční spotřeba energie (AEC
                           )
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu AEC
                            o více než 10 %.
                     
                        Index prací účinnosti (IW
                           )
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota IW
                            o více než 4 %.
                     
                        Spotřeba energie (Et
                           )
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu Et
                            o více než 10 %. Je-li zapotřebí vybrat tři další kusy, aritmetický průměr zjištěných hodnot těchto tří kusů nesmí překročit deklarovanou hodnotu Et
                            o více než 6 %.
                     
                        Trvání programu (Tt
                           )
                     
                        Zjištěné hodnoty nesmí překročit deklarované hodnoty Tt
                            o více než 10 %.
                     
                        Spotřeba vody (Wt
                           )
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu Wt
                            o více než 10 %.
                     
                        Spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání v zapnutém stavu (Po
                            a Pl
                           )
                     
                        Zjištěné hodnoty spotřeby energie Po
                            a Pl
                            vyšší než 1,00 W nesmí překročit deklarované hodnoty Po
                            a Pl
                            o více než 10 %. Zjištěné hodnoty spotřeby energie Po
                            a Pl
                            menší než 1,00 W nebo rovné této hodnotě nesmí překročit deklarované hodnoty Po
                            a Pl
                            o více než 0,10 W.
                     
                        Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu (Tl
                           )
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu Tl
                            o více než 10 %.“
                     
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA IX
      
         Změny přílohy III nařízení (EU) č. 1016/2010
      
      Příloha III se nahrazuje tímto:
      
         
            „PŘÍLOHA III
            
               Ověřování shody výrobku ze strany orgánů dohledu nad trhem
            
            Přípustné odchylky pro ověřování definované v této příloze se vztahují pouze na ověřování naměřených parametrů ze strany orgánů členského státu a nesmí být použity výrobcem nebo dovozcem jako přípustné odchylky ke stanovení hodnot v technické dokumentaci nebo k interpretaci těchto hodnot za účelem dosažení shody nebo za účelem deklarování lepší výkonnosti jakýmikoliv prostředky.
            Při ověřování, zda určitý model výrobku vyhovuje požadavkům stanoveným v tomto nařízení, podle čl. 3 odst. 2 směrnice 2009/125/ES uplatní orgány členského státu u požadavků uvedených v této příloze následující postup:
            
                        1)
                     
                        Orgány členského státu provedou ověření na jediném kuse daného modelu.
                     
            
                        2)
                     
                        Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže:
                        
                                    a)
                                 
                                    hodnoty uvedené v technické dokumentaci podle bodu 2 přílohy IV směrnice 2009/125/ES (deklarované hodnoty) a případně hodnoty použité k jejich výpočtu nejsou pro výrobce nebo dovozce příznivější než výsledky odpovídajících měření provedených podle písmene g) uvedeného bodu a
                                 
                        
                                    b)
                                 
                                    deklarované hodnoty splňují veškeré požadavky stanovené v tomto nařízení a žádné požadované informace o výrobku zveřejněné výrobcem nebo dovozcem neobsahují hodnoty, které jsou pro výrobce nebo dovozce příznivější než deklarované hodnoty, a
                                 
                        
                                    c)
                                 
                                    při zkoušení předmětného kusu daného modelu ze strany orgánů členského státu jsou zjištěné hodnoty (hodnoty příslušných parametrů naměřené při zkoušení a hodnoty vypočítané z těchto měření) v souladu s příslušnými přípustnými odchylkami pro ověřování, tak jak jsou stanoveny tabulce 1.
                                 
                     
            
                        3)
                     
                        Nedosáhne-li se výsledků podle bodu 2 písm. a) nebo b), má se za to, že daný model a všechny modely, které byly v technické dokumentaci výrobce nebo dovozce uvedeny jako modely ekvivalentních myček nádobí pro domácnost, nejsou v souladu s tímto nařízením.
                     
            
                        4)
                     
                        Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 2 písm. c), vyberou orgány členského státu ke zkoušení tři další kusy téhož modelu. Alternativně mohou tyto tři další vybrané kusy představovat jeden nebo více různých modelů, které byly uvedeny jako ekvivalentní modely v technické dokumentaci výrobce nebo dovozce.
                     
            
                        5)
                     
                        Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže je u těchto tří kusů aritmetický průměr zjištěných hodnot v souladu s příslušnými přípustnými odchylkami pro ověřování, tak jak jsou stanoveny v tabulce 1.
                     
            
                        6)
                     
                        Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 5, má se za to, že daný model a všechny modely, které byly v technické dokumentaci výrobce nebo dovozce uvedeny jako modely ekvivalentních myček nádobí pro domácnost, nejsou v souladu s tímto nařízením.
                     
            
                        7)
                     
                        Neprodleně po přijetí rozhodnutí o tom, že podle bodů 3 a 6 daný model požadavkům nevyhovuje, poskytnou orgány členského státu všechny relevantní informace orgánům ostatních členských států a Komisi.
                     
            Orgány členského státu použijí postupy měření, jež zohledňují obecně uznávané, nejmodernější, spolehlivé, přesné a opakovatelné metody měření, včetně metod stanovených v dokumentech, jejichž referenční čísla byla za tím účelem zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie. Orgány členského státu použijí metody měření a výpočtů stanovené v příloze II.
            U požadavků uvedených v této příloze použijí orgány členského státu pouze přípustné odchylky pro ověřování stanovené v tabulce 1 a pouze postup popsaný v bodech 1 až 7. Žádné další přípustné odchylky, jako jsou ty, které jsou stanoveny v harmonizovaných normách nebo v jiných metodách měření, používat nelze.
            
               Tabulka 1
            
            
               Přípustné odchylky pro ověřování
            
            
                        Parametry
                     
                        Přípustné odchylky pro ověřování
                     
                        Roční spotřeba energie (AE
                           C)
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu AE
                           C o více než 10 %.
                     
                        Index mycí účinnosti (I
                           C)
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota I
                           C o více než 10 %.
                     
                        Index účinnosti sušení (I
                           D)
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota I
                           D o více než 19 %.
                     
                        Spotřeba energie (E
                           t)
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu E
                           t o více než 10 %. Je-li zapotřebí vybrat další tři kusy, aritmetický průměr zjištěných hodnot těchto tří kusů nesmí překročit deklarovanou hodnotu E
                           t o více než 6 %.
                     
                        Trvání programu (T
                           t)
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarované hodnoty T
                           t o více než 10 %.
                     
                        Spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání v zapnutém stavu (P
                           o
                           a P
                           l)
                     
                        Zjištěné hodnoty spotřeby energie P
                           o a P
                           l vyšší než 1,00 W nesmí překročit deklarované hodnoty P
                           o a P
                           l o více než 10 %. Zjištěné hodnoty spotřeby energie P
                           o a P
                           l menší než 1,00 W nebo rovné této hodnotě nesmí překročit deklarované hodnoty P
                           o a P
                           l o více než 0,10 W.
                     
                        Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu (T
                           l)
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu Tl o více než 10 %.“
                     
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA X
      
         Změny přílohy III nařízení (EU) č. 327/2011
      
      Příloha III se nahrazuje tímto:
      
         
            „PŘÍLOHA III
            
               Ověřování shody výrobku ze strany orgánů dohledu nad trhem
            
            Tolerance pro ověřování definované v této příloze se vztahují pouze na ověřování naměřených parametrů ze strany orgánů členského státu a nesmí být použity výrobcem nebo dovozcem jako přípustné tolerance ke stanovení hodnot v technické dokumentaci nebo k interpretaci těchto hodnot za účelem dosažení shody nebo za účelem deklarování lepší výkonnosti jakýmikoliv prostředky.
            Při ověřování, zda určitý model výrobku vyhovuje požadavkům stanoveným v tomto nařízení, podle čl. 3 odst. 2 směrnice 2009/125/ES uplatní orgány členského státu u požadavků uvedených v této příloze následující postup:
            
                        1)
                     
                        Orgány členského státu provedou ověření na jediném kuse daného modelu.
                     
            
                        2)
                     
                        Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže:
                        
                                    a)
                                 
                                    hodnoty uvedené v technické dokumentaci podle bodu 2 přílohy IV směrnice 2009/125/ES (deklarované hodnoty) a případně hodnoty použité k jejich výpočtu nejsou pro výrobce nebo dovozce příznivější než výsledky odpovídajících měření provedených podle písmene g) uvedeného bodu a
                                 
                        
                                    b)
                                 
                                    deklarované hodnoty splňují veškeré požadavky stanovené v tomto nařízení a žádné požadované informace o výrobku zveřejněné výrobcem nebo dovozcem neobsahují hodnoty, které jsou pro výrobce nebo dovozce příznivější než deklarované hodnoty, a
                                 
                        
                                    c)
                                 
                                    při zkoušení předmětného kusu daného modelu ze strany orgánů členského státu jsou zjištěné hodnoty (hodnoty příslušných parametrů naměřené při zkoušení a hodnoty vypočítané z těchto měření) v souladu s příslušnými tolerancemi pro ověřování, tak jak jsou stanoveny tabulce 3.
                                 
                     
            
                        3)
                     
                        Nedosáhne-li se výsledků podle bodu 2 písm. a) nebo b), má se za to, že model není v souladu s tímto nařízením.
                     
            
                        4)
                     
                        Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 2 písm. c):
                        
                                    a)
                                 
                                    u modelů, které se vyrábějí v menším množství než pět kusů za rok, se má za to, že model není v souladu s tímto nařízením;
                                 
                        
                                    b)
                                 
                                    u modelů, které se vyrábějí v množství pět nebo více kusů za rok, vyberou orgány členského státu ke zkoušení další tři kusy téhož modelu. Modely se považují za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže je u těchto tří kusů aritmetický průměr zjištěných hodnot v souladu s příslušnými tolerancemi pro ověřování, tak jak jsou stanoveny v tabulce 3.
                                 
                     
            
                        5)
                     
                        Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 4 písm. b), má se za to, že model není v souladu s tímto nařízením.
                     
            
                        6)
                     
                        Neprodleně po přijetí rozhodnutí o tom, že podle bodu 3, bodu 4 písm. a) a bodu 5 daný model požadavkům nevyhovuje, poskytnou orgány členského státu všechny relevantní informace orgánům ostatních členských států a Komisi.
                     
            Orgány členského státu použijí metody měření a výpočtů stanovené v příloze II.
            U požadavků uvedených v této příloze použijí orgány členského státu pouze tolerance pro ověřování stanovené v tabulce 3 a pouze postup popsaný v bodech 1 až 6. Žádné další tolerance, jako jsou ty, které jsou stanoveny v harmonizovaných normách nebo v jiných metodách měření, používat nelze.
            
               Tabulka 3
            
            
               Tolerance pro ověřování
            
            
                        Parametr
                     
                        Tolerance pro ověřování
                     
                        Celková účinnost (η
                           e)
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí být nižší než hodnota představující 90 % příslušné deklarované hodnoty.“
                     
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA XI
      
         Změny přílohy III nařízení (EU) č. 206/2012
      
      Příloha III se nahrazuje tímto:
      
         
            „PŘÍLOHA III
            
               Ověřování shody výrobku ze strany orgánů dohledu nad trhem
            
            Tolerance pro ověřování definované v této příloze se vztahují pouze na ověřování naměřených parametrů ze strany orgánů členského státu a nesmí být použity výrobcem nebo dovozcem jako přípustné tolerance ke stanovení hodnot v technické dokumentaci nebo k interpretaci těchto hodnot za účelem dosažení shody nebo za účelem deklarování lepší výkonnosti jakýmikoliv prostředky.
            Při ověřování, zda určitý model výrobku vyhovuje požadavkům stanoveným v tomto nařízení, podle čl. 3 odst. 2 směrnice 2009/125/ES uplatní orgány členského státu u požadavků uvedených v této příloze následující postup:
            
                        1)
                     
                        Orgány členského státu provedou ověření na jediném kuse daného modelu.
                     
            
                        2)
                     
                        Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže:
                        
                                    a)
                                 
                                    hodnoty uvedené v technické dokumentaci podle bodu 2 přílohy IV směrnice 2009/125/ES (deklarované hodnoty) a případně hodnoty použité k jejich výpočtu nejsou pro výrobce nebo dovozce příznivější než výsledky odpovídajících měření provedených podle písmene g) uvedeného bodu a
                                 
                        
                                    b)
                                 
                                    deklarované hodnoty splňují veškeré požadavky stanovené v tomto nařízení a žádné požadované informace o výrobku zveřejněné výrobcem nebo dovozcem neobsahují hodnoty, které jsou pro výrobce nebo dovozce příznivější než deklarované hodnoty, a
                                 
                        
                                    c)
                                 
                                    při zkoušení předmětného kusu daného modelu ze strany orgánů členského státu jsou zjištěné hodnoty (hodnoty příslušných parametrů naměřené při zkoušení a hodnoty vypočítané z těchto měření) v souladu s příslušnými tolerancemi pro ověřování, tak jak jsou stanoveny tabulce 1.
                                 
                     
            
                        3)
                     
                        Nedosáhne-li se výsledků podle bodu 2 písm. a) nebo b), má se za to, že model není v souladu s tímto nařízením.
                     
            
                        4)
                     
                        Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 2 písm. c), vyberou orgány členského státu ke zkoušení tři další kusy téhož modelu.
                     
            
                        5)
                     
                        Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže je u těchto tří kusů aritmetický průměr zjištěných hodnot v souladu s příslušnými tolerancemi pro ověřování, tak jak jsou stanoveny v tabulce 1.
                     
            
                        6)
                     
                        Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 5, má se za to, že model není v souladu s tímto nařízením.
                     
            
                        7)
                     
                        Neprodleně po přijetí rozhodnutí o tom, že podle bodů 3 a 6 daný model požadavkům nevyhovuje, poskytnou orgány členského státu všechny relevantní informace orgánům ostatních členských států a Komisi.
                     
            Orgány členského státu použijí metody měření a výpočtů stanovené v příloze II.
            U požadavků uvedených v této příloze použijí orgány členského státu pouze tolerance pro ověřování stanovené v tabulce 1 a pouze postup popsaný v bodech 1 až 7. Žádné další tolerance, jako jsou ty, které jsou stanoveny v harmonizovaných normách nebo v jiných metodách měření, používat nelze.
            
               Tabulka 1
            
            
               Tolerance pro ověřování
            
            
                        Parametry
                     
                        Tolerance pro ověřování
                     
                        Chladicí faktor daného období (SEER)
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 8 %.
                     
                        Topný faktor v daném období (SCOP)
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 8 %.
                     
                        Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 10 %.
                     
                        Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 10 %.
                     
                        Chladicí faktor (EER
                           rated)
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 10 %.
                     
                        Topný faktor (COP
                           rated)
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 10 %.
                     
                        Hladina akustického výkonu
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 2 dB(A).“
                     
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA XII
      
         Změny přílohy IV nařízení (EU) č. 547/2012
      
      Příloha IV se nahrazuje tímto:
      
         
            „PŘÍLOHA IV
            
               Ověřování shody výrobku ze strany orgánů dohledu nad trhem
            
            Tolerance pro ověřování definované v této příloze se vztahují pouze na ověřování naměřených parametrů ze strany orgánů členského státu a nesmí být použity výrobcem nebo dovozcem jako přípustné tolerance ke stanovení hodnot v technické dokumentaci nebo k interpretaci těchto hodnot za účelem dosažení shody nebo za účelem deklarování lepší výkonnosti jakýmikoliv prostředky.
            Při ověřování, zda určitý model výrobku vyhovuje požadavkům stanoveným v příloze II tohoto nařízení, podle čl. 3 odst. 2 směrnice 2009/125/ES uplatní orgány členského státu u požadavků uvedených v této příloze následující postup:
            
                        1)
                     
                        Orgány členského státu provedou ověření na jediném kuse daného modelu.
                     
            
                        2)
                     
                        Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže:
                        
                                    a)
                                 
                                    hodnoty uvedené v technické dokumentaci podle bodu 2 přílohy IV směrnice 2009/125/ES (deklarované hodnoty) a případně hodnoty použité k jejich výpočtu nejsou pro výrobce nebo dovozce příznivější než výsledky odpovídajících měření provedených podle písmene g) uvedeného bodu a
                                 
                        
                                    b)
                                 
                                    deklarované hodnoty splňují veškeré požadavky stanovené v tomto nařízení a žádné požadované informace o výrobku zveřejněné výrobcem nebo dovozcem neobsahují hodnoty, které jsou pro výrobce nebo dovozce příznivější než deklarované hodnoty, a
                                 
                        
                                    c)
                                 
                                    při zkoušení předmětného kusu daného modelu ze strany orgánů členského státu jsou zjištěné hodnoty (hodnoty příslušných parametrů naměřené při zkoušení a hodnoty vypočítané z těchto měření) v souladu s příslušnými tolerancemi pro ověřování, tak jak jsou stanoveny tabulce 2.
                                 
                     
            
                        3)
                     
                        Nedosáhne-li se výsledků podle bodu 2 písm. a) nebo b), má se za to, že model není v souladu s tímto nařízením.
                     
            
                        4)
                     
                        Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 2 písm. c), vyberou orgány členského státu ke zkoušení tři další kusy téhož modelu.
                     
            
                        5)
                     
                        Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže je u těchto tří kusů aritmetický průměr zjištěných hodnot v souladu s příslušnými tolerancemi pro ověřování, tak jak jsou stanoveny v tabulce 2.
                     
            
                        6)
                     
                        Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 5, má se za to, že model není v souladu s tímto nařízením.
                     
            
                        7)
                     
                        Neprodleně po přijetí rozhodnutí o tom, že podle bodů 3 a 6 daný model požadavkům nevyhovuje, poskytnou orgány členského státu všechny relevantní informace orgánům ostatních členských států a Komisi.
                     
            Orgány členského státu použijí metody měření a výpočtů stanovené v příloze III.
            U požadavků uvedených v této příloze použijí orgány členského státu pouze tolerance pro ověřování stanovené v tabulce 2 a pouze postup popsaný v bodech 1 až 7. Žádné další tolerance, jako jsou ty, které jsou stanoveny v harmonizovaných normách nebo v jiných metodách měření, používat nelze.
            
               Tabulka 2
            
            
               Tolerance pro ověřování
            
            
                        Parametry
                     
                        Tolerance pro ověřování
                     
                        Účinnost v bodě nejvyšší účinnosti (ηΒΕΡ)
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 5 %.
                     
                        Účinnost při částečném zatížení (ηΡ
                           L)
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 5 %.
                     
                        Účinnost při přetížení (ηΟ
                           L)
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 5 %.“
                     
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA XIII
      
         Změny přílohy III nařízení (EU) č. 932/2012
      
      Příloha III se nahrazuje tímto:
      
         
            „PŘÍLOHA III
            
               Ověřování shody výrobku ze strany orgánů dohledu nad trhem
            
            Přípustné odchylky pro ověřování definované v této příloze se vztahují pouze na ověřování naměřených parametrů ze strany orgánů členského státu a nesmí být použity výrobcem nebo dovozcem jako přípustné odchylky ke stanovení hodnot v technické dokumentaci nebo k interpretaci těchto hodnot za účelem dosažení shody nebo za účelem deklarování lepší výkonnosti jakýmikoliv prostředky.
            Při ověřování, zda určitý model výrobku vyhovuje požadavkům stanoveným v tomto nařízení, podle čl. 3 odst. 2 směrnice 2009/125/ES uplatní orgány členského státu u požadavků uvedených v této příloze následující postup:
            
                        1)
                     
                        Orgány členského státu provedou ověření na jediném kuse daného modelu.
                     
            
                        2)
                     
                        Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže:
                        
                                    a)
                                 
                                    hodnoty uvedené v technické dokumentaci podle bodu 2 přílohy IV směrnice 2009/125/ES (deklarované hodnoty) a případně hodnoty použité k jejich výpočtu nejsou pro výrobce nebo dovozce příznivější než výsledky odpovídajících měření provedených podle písmene g) uvedeného bodu a
                                 
                        
                                    b)
                                 
                                    deklarované hodnoty splňují veškeré požadavky stanovené v tomto nařízení a žádné požadované informace o výrobku zveřejněné výrobcem nebo dovozcem neobsahují hodnoty, které jsou pro výrobce nebo dovozce příznivější než deklarované hodnoty, a
                                 
                        
                                    c)
                                 
                                    při zkoušení předmětného kusu daného modelu ze strany orgánů členského státu jsou zjištěné hodnoty (hodnoty příslušných parametrů naměřené při zkoušení a hodnoty vypočítané z těchto měření) v souladu s příslušnými přípustnými odchylkami pro ověřování, tak jak jsou stanoveny tabulce 1.
                                 
                     
            
                        3)
                     
                        Nedosáhne-li se výsledků podle bodu 2 písm. a) nebo b), má se za to, že daný model a všechny modely, které byly v technické dokumentaci výrobce nebo dovozce uvedeny jako modely ekvivalentních bubnových sušiček pro domácnost, nejsou v souladu s tímto nařízením.
                     
            
                        4)
                     
                        Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 2 písm. c), vyberou orgány členského státu ke zkoušení tři další kusy téhož modelu. Alternativně mohou tyto tři další vybrané kusy představovat jeden nebo více různých modelů, které byly uvedeny jako ekvivalentní modely v technické dokumentaci výrobce nebo dovozce.
                     
            
                        5)
                     
                        Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže je u těchto tří kusů aritmetický průměr zjištěných hodnot v souladu s příslušnými přípustnými odchylkami pro ověřování, tak jak jsou stanoveny v tabulce 1.
                     
            
                        6)
                     
                        Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 5, má se za to, že daný model a všechny modely, které byly v technické dokumentaci výrobce nebo dovozce uvedeny jako modely ekvivalentních bubnových sušiček pro domácnost, nejsou v souladu s tímto nařízením.
                     
            
                        7)
                     
                        Neprodleně po přijetí rozhodnutí o tom, že podle bodů 3 a 6 daný model požadavkům nevyhovuje, poskytnou orgány členského státu všechny relevantní informace orgánům ostatních členských států a Komisi.
                     
            Orgány členského státu použijí postupy měření, jež zohledňují obecně uznávané, nejmodernější, spolehlivé, přesné a opakovatelné metody měření, včetně metod stanovených v dokumentech, jejichž referenční čísla byla za tím účelem zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie. Orgány členského státu použijí metody měření a výpočtů stanovené v příloze II.
            U požadavků uvedených v této příloze použijí orgány členského státu pouze přípustné odchylky pro ověřování stanovené v tabulce 1 a pouze postup popsaný v bodech 1 až 7. Žádné další přípustné odchylky, jako jsou ty, které jsou stanoveny v harmonizovaných normách nebo v jiných metodách měření, používat nelze.
            
               Tabulka 1
            
            
               Přípustné odchylky pro ověřování
            
            
                        Parametry
                     
                        Přípustné odchylky pro ověřování
                     
                        Vážená roční spotřeba energie (AE
                           C)
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu AE
                           C o více než 6 %.
                     
                        Vážená spotřeba energie (E
                           t)
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu E
                           t o více než 6 %.
                     
                        Vážená účinnost kondenzace (C
                           t)
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota C
                           t o více než 6 %.
                     
                        Vážené trvání programu (T
                           t)
                     
                        Zjištěné hodnoty nesmí překročit deklarované hodnoty T
                           t o více než 6 %.
                     
                        Spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání v zapnutém stavu (P
                           o a P
                           l)
                     
                        Zjištěné hodnoty spotřeby energie P
                           o a P
                           l vyšší než 1,00 W nesmí překročit deklarované hodnoty P
                           o a P
                           l o více než 6 %. Zjištěné hodnoty spotřeby energie P
                           o a P
                           l menší než 1,00 W nebo rovné této hodnotě nesmí překročit deklarované hodnoty P
                           o a P
                           l o více než 0,10 W.
                     
                        Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu (T
                           l)
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu T
                           l o více než 6 %.“
                     
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA XIV
      
         Změny příloh II a III nařízení (EU) č. 617/2013
      
      
                  1)
               
                  V příloze II se bod 6.2.1 nahrazuje tímto:
                  
                              „6.2.1
                           
                              Při přechodu do režimu spánku nebo do vypnutého stavu s aktivovanou funkcí buzení po síti sníží počítač rychlost případných aktivních síťových připojení k síti Ethernet o rychlosti 1 Gb/s nebo vyšší.“
                           
               
      
                  2)
               
                  Příloha III se nahrazuje tímto:
                  
                     „PŘÍLOHA III
                     
                        Měření ze strany orgánů dohledu nad trhem a ověřování shody výrobku ze strany orgánů dohledu nad trhem
                     
                     Tolerance pro ověřování definované v této příloze se vztahují pouze na ověřování naměřených parametrů ze strany orgánů členského státu a nesmí být použity výrobcem nebo dovozcem jako přípustné tolerance ke stanovení hodnot v technické dokumentaci nebo k interpretaci těchto hodnot za účelem dosažení shody nebo za účelem deklarování lepší výkonnosti jakýmikoliv prostředky.
                     1.   MĚŘENÍ
                     Pro účely shody a ověření souladu s platnými požadavky tohoto nařízení se k měření a výpočtům použijí harmonizované normy, jejichž referenční čísla byla zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie, nebo jiné spolehlivé, přesné a opakovatelné metody, které zohledňují obecně uznávaný současný stav techniky a u jejichž výsledků se předpokládá nízká míra nejistoty.
                     Počítače uváděné na trh bez operačního systému podporujícího systém ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) nebo podobný systém se testují s operačním systémem, který systém ACPI (nebo podobný) podporuje.
                     2.   OVĚŘOVÁNÍ SHODY VÝROBKU ZE STRANY ORGÁNŮ DOHLEDU NAD TRHEM
                     Při ověřování, zda určitý model výrobku vyhovuje požadavkům stanoveným v příloze II tohoto nařízení, podle čl. 3 odst. 2 směrnice 2009/125/ES uplatní orgány členského státu u požadavků uvedených v této příloze následující postup:
                     
                                 1)
                              
                                 Orgány členského státu provedou ověření na jediné jednotce modelu nebo konfigurace modelu.
                              
                     
                                 2)
                              
                                 Model nebo konfigurace modelu se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže:
                                 
                                             a)
                                          
                                             hodnoty uvedené v technické dokumentaci podle bodu 2 přílohy IV směrnice 2009/125/ES (deklarované hodnoty) a případně hodnoty použité k jejich výpočtu nejsou pro výrobce nebo dovozce příznivější než výsledky odpovídajících měření provedených podle písmene g) uvedeného bodu a
                                          
                                 
                                             b)
                                          
                                             deklarované hodnoty splňují veškeré požadavky stanovené v tomto nařízení a žádné požadované informace o výrobku zveřejněné výrobcem nebo dovozcem neobsahují hodnoty, které jsou pro výrobce nebo dovozce příznivější než deklarované hodnoty, a
                                          
                                 
                                             c)
                                          
                                             při zkoušení předmětné jednotky daného modelu nebo konfigurace modelu ze strany orgánů členského státu podle částí 3 až 5 této přílohy jsou zjištěné hodnoty (hodnoty příslušných parametrů naměřené při zkoušení a hodnoty vypočítané z těchto měření) v souladu s příslušnými tolerancemi pro ověřování, které jsou uvedeny v částech 3 a 4 této přílohy, a jednotka splňuje požadavky na řízení spotřeby elektrické energie, které jsou uvedeny v části 5 této přílohy.
                                          
                              
                     
                                 3)
                              
                                 Nedosáhne-li se výsledků podle bodu 2 písm. a) nebo b), má se za to, že daný model a všechny konfigurace modelu, kterých se týkají tytéž informace o výrobku (podle přílohy II bodů 7.1.2 a 7.3.2), nejsou v souladu s tímto nařízením.
                              
                     
                                 4)
                              
                                 Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 2 písm. c), orgány členského státu vyberou ke zkoušení tři další jednotky téhož modelu nebo jedné či vícero konfigurací modelu, kterých se týkají tytéž informace o výrobku (podle přílohy II bodů 7.1.2 a 7.3.2).
                              
                     
                                 5)
                              
                                 Model nebo konfigurace modelu se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže je u těchto tří jednotek aritmetický průměr zjištěných hodnot v souladu s příslušnými tolerancemi, které jsou uvedeny v částech 3 a 4 této přílohy, a jestliže všechny jednotky splňují požadavky na řízení spotřeby elektrické energie, které jsou uvedeny v části 5 této přílohy.
                              
                     
                                 6)
                              
                                 Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 5, má se za to, že daný model a všechny konfigurace modelu, kterých se týkají tytéž informace o výrobku (podle přílohy II bodů 7.1.2 a 7.3.2), nejsou v souladu s tímto nařízením.
                              
                     
                                 7)
                              
                                 Neprodleně po přijetí rozhodnutí o tom, že podle bodů 3 a 6 daný model požadavkům nevyhovuje, poskytnou orgány členského státu všechny relevantní informace orgánům ostatních členských států a Komisi.
                              
                     Orgány členského státu použijí metody měření a výpočtů stanovené v této příloze.
                     U požadavků uvedených v této příloze použijí orgány členského státu pouze tolerance pro ověřování stanovené v částech 3 a 4 této přílohy a pouze postup popsaný v bodech 1 až 7. Žádné další tolerance používat nelze.
                     3.   E TEC, REŽIM SPÁNKU, VYPNUTÝ STAV A STAV NEJNIŽŠÍ SPOTŘEBY ENERGIE:
                     
                                 1)
                              
                                 Jsou-li požadavky na příkon vyšší než 1,00 W nebo jestliže požadavky na spotřebu energie vyjádřené jako celková spotřeba energie (TEC) mají za následek požadavek na příkon vyšší než 1,00 W alespoň u jednoho z režimů spotřeby energie, má se za to, že konfigurace modelu je v souladu s platnými požadavky stanovenými v bodech 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2 a 2.3 přílohy II, jestliže výsledky zkoušky nepřekračují příslušné tolerance pro ověřování stanovené v níže uvedené tabulce.
                                 
                                    Tolerance pro ověřování v případě požadavků na příkon vyšší než 1,00 W
                                 
                                 
                                             Stanovené požadavky
                                          
                                             Tolerance pro ověřování
                                          
                                             Body 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 a 2.3 přílohy II
                                          
                                             Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 7 %.
                                          
                                             Bod 2.2 přílohy II (s dalším zvýšením uvedeným v bodě 2.4 a bez něho)
                                          
                                             Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 7 %.
                                          
                                 Další zvýšení uvedená v bodě 2.4 přílohy II lze přičíst k požadavku uvedenému v bodě 2.2 tehdy, je-li daná konfigurace modelu uváděna na trh s funkcí buzení po síti v režimu spánku. Daná konfigurace modelu by měla být testována s povolenou i zakázanou funkcí buzení po síti a měla by splňovat oba požadavky. Konfigurace modelu, která je uváděna na trh bez možnosti připojení k síti Ethernet, se testuje při zakázané funkci buzení po síti.
                              
                     
                                 2)
                              
                                 Jsou-li požadavky na příkon nižší než 1,00 W nebo rovné této hodnotě, má se za to, že konfigurace modelu je v souladu s platnými požadavky stanovenými v bodě 3.1 a 4.1 přílohy II, jestliže výsledky zkoušky nepřekračují příslušné tolerance pro ověřování stanovené v níže uvedené tabulce.
                                 
                                    Tolerance pro ověřování v případě požadavků na příkon 1,00 W a nižší
                                 
                                 
                                             Stanovené požadavky
                                          
                                             Tolerance pro ověřování
                                          
                                             Bod 3.1 přílohy II (s dalším zvýšením uvedeným v bodě 3.3 a bez něho)
                                          
                                             Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 0,10 W.
                                          
                                             Bod 4.1 přílohy II (s dalším zvýšením uvedeným v bodě 4.3 a bez něho)
                                          
                                             Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 0,10 W.
                                          
                                 Další zvýšení uvedené v bodě 3.3 přílohy II lze přičíst k požadavku uvedenému v bodě 3.1 tehdy, je-li daná konfigurace modelu uváděna na trh s informačním displejem nebo s displejem pro indikaci stavu.
                                 Další zvýšení uvedené v bodě 4.3 přílohy II lze přičíst k požadavku uvedenému v bodě 4.1 tehdy, je-li daná konfigurace modelu uváděna na trh s funkcí buzení po síti ve vypnutém stavu. Daná konfigurace modelu by měla být testována s povolenou i zakázanou funkcí buzení po síti a měla by splňovat oba požadavky. Konfigurace modelu, která je uváděna na trh bez možnosti připojení k síti Ethernet, se testuje při zakázané funkci buzení po síti.
                              
                     4.   ÚČINNOST VNITŘNÍHO NAPÁJECÍHO ZDROJE
                     Má se za to, že model je v souladu s požadavky stanovenými v bodě 5 přílohy II, jestliže výsledky zkoušky nepřekračují příslušné tolerance pro ověřování stanovené v níže uvedené tabulce.
                     
                        Tolerance pro ověřování v případě účinnosti vnitřního napájecího zdroje
                     
                     
                                 Stanovené požadavky
                              
                                 Tolerance pro ověřování
                              
                                 Aritmetický průměr účinnosti při stavech zátěže vymezených v příloze II je nižší než příslušné požadavky na průměrnou účinnost v aktivním režimu.
                              
                                 Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 2 %.
                              
                                 Aritmetický průměr účiníku vymezeného v příloze II je nižší než příslušné požadavky na účiník.
                              
                                 Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 10 %.
                              
                     5.   ŘÍZENÍ SPOTŘEBY ELEKTRICKÉ ENERGIE
                     Při ověřování souladu s požadavky stanovenými v bodě 6.1 přílohy II použijí orgány členského státu příslušný postup, kterým se měří příkon, poté, co funkce řízení spotřeby elektrické energie nebo jiná podobná funkce přepne přístroj do příslušného režimu spotřeby elektrické energie.
                     Při ověřování, zda jsou splněny požadavky stanovené v bodech 6.2.1 až 6.2.6 přílohy II, se konfigurace modelu považuje za vyhovující příslušným požadavkům stanoveným:
                     
                                 —
                              
                                 v bodě 6.2.1, jestliže se rychlost případných aktivních síťových připojení k síti Ethernet o rychlosti 1 Gb/s nebo vyšší sníží, když stolní počítač, integrovaný stolní počítač nebo notebook přejde do režimu spánku nebo do vypnutého stavu s aktivovanou funkcí buzení po síti,
                              
                     
                                 —
                              
                                 v bodě 6.2.2, jestliže je stolní počítač, integrovaný stolní počítač nebo notebook plně připraven k použití (včetně vykreslení obrazu na obrazovce) do 5 sekund od spuštění aktivující události v režimu spánku,
                              
                     
                                 —
                              
                                 v bodě 6.2.3, jestliže se obrazovka stolního počítače, integrovaného stolního počítače nebo notebooku přepne do režimu spánku do 10 minut nečinnosti uživatele,
                              
                     
                                 —
                              
                                 v bodě 6.2.4, jestliže funkci buzení po síti pro režim spánku a vypnutý stav lze povolit a zakázat,
                              
                     
                                 —
                              
                                 v bodě 6.2.5, jestliže se stolní počítač, integrovaný stolní počítač nebo notebook přepne do režimu spánku do 30 minut nečinnosti uživatele,
                              
                     
                                 —
                              
                                 v bodě 6.2.6, jestliže uživatelé mají možnost snadno aktivovat a deaktivovat případná bezdrátová připojení k síti a v okamžiku aktivace či deaktivace jsou na tuto skutečnost jasně upozorněni symbolem, světelným signálem nebo jiným rovnocenným způsobem.“
                              
                  
               
   
   
   
      PŘÍLOHA XV
      
         Změny přílohy III nařízení (EU) č. 666/2013
      
      Příloha III se nahrazuje tímto:
      
         
            „PŘÍLOHA III
            
               Ověřování shody výrobku ze strany orgánů dohledu nad trhem
            
            Přípustné odchylky pro ověřování definované v této příloze se vztahují pouze na ověřování naměřených parametrů ze strany orgánů členského státu a nesmí být použity výrobcem nebo dovozcem jako přípustné odchylky ke stanovení hodnot v technické dokumentaci nebo k interpretaci těchto hodnot za účelem dosažení shody nebo za účelem deklarování lepší výkonnosti jakýmikoliv prostředky.
            Při ověřování, zda určitý model výrobku vyhovuje požadavkům stanoveným v tomto nařízení, podle čl. 3 odst. 2 směrnice 2009/125/ES uplatní orgány členského státu u požadavků uvedených v této příloze následující postup:
            
                        1)
                     
                        Orgány členského státu provedou ověření na jediném kuse daného modelu.
                     
            
                        2)
                     
                        Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže:
                        
                                    a)
                                 
                                    hodnoty uvedené v technické dokumentaci podle bodu 2 přílohy IV směrnice 2009/125/ES (deklarované hodnoty) a případně hodnoty použité k jejich výpočtu nejsou pro výrobce nebo dovozce příznivější než výsledky odpovídajících měření provedených podle písmene g) uvedeného bodu a
                                 
                        
                                    b)
                                 
                                    deklarované hodnoty splňují veškeré požadavky stanovené v tomto nařízení a žádné požadované informace o výrobku zveřejněné výrobcem nebo dovozcem neobsahují hodnoty, které jsou pro výrobce nebo dovozce příznivější než deklarované hodnoty, a
                                 
                        
                                    c)
                                 
                                    při zkoušení předmětného kusu daného modelu ze strany orgánů členského státu jsou zjištěné hodnoty (hodnoty příslušných parametrů naměřené při zkoušení a hodnoty vypočítané z těchto měření) v souladu s příslušnými přípustnými odchylkami pro ověřování, tak jak jsou stanoveny tabulce 1.
                                 
                     
            
                        3)
                     
                        Nedosáhne-li se výsledků podle bodu 2 písm. a) nebo b), má se za to, že daný model a všechny modely, které byly v technické dokumentaci výrobce nebo dovozce uvedeny jako modely ekvivalentních vysavačů, nejsou v souladu s tímto nařízením.
                     
            
                        4)
                     
                        Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 2 písm. c), vyberou orgány členského státu ke zkoušení tři další kusy téhož modelu. Alternativně mohou tyto tři další vybrané kusy představovat jeden nebo více různých modelů, které byly uvedeny jako ekvivalentní vysavače v technické dokumentaci výrobce nebo dovozce.
                     
            
                        5)
                     
                        Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže je u těchto tří kusů aritmetický průměr zjištěných hodnot v souladu s příslušnými přípustnými odchylkami pro ověřování, tak jak jsou stanoveny v tabulce 1.
                     
            
                        6)
                     
                        Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 5, má se za to, že daný model a všechny modely, které byly v technické dokumentaci výrobce nebo dovozce uvedeny jako modely ekvivalentních vysavačů, nejsou v souladu s tímto nařízením.
                     
            
                        7)
                     
                        Neprodleně po přijetí rozhodnutí o tom, že podle bodů 3 a 6 daný model požadavkům nevyhovuje, poskytnou orgány členského státu všechny relevantní informace orgánům ostatních členských států a Komisi.
                     
            Orgány členského státu použijí metody měření a výpočtů stanovené v příloze II.
            U požadavků uvedených v této příloze použijí orgány členského státu pouze přípustné odchylky pro ověřování stanovené v tabulce 1 a pouze postup popsaný v bodech 1 až 7. Žádné další přípustné odchylky, jako jsou ty, které jsou stanoveny v harmonizovaných normách nebo v jiných metodách měření, používat nelze.
            
               Tabulka 1
            
            
               Přípustné odchylky pro ověřování
            
            
                        Parametry
                     
                        Přípustné odchylky pro ověřování
                     
                        Roční spotřeba energie
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 10 %.
                     
                        Schopnost odstraňování prachu na koberci
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 0,03.
                     
                        Schopnost odstraňování prachu na tvrdé podlaze
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 0,03.
                     
                        Emise prachu z vysavače
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 15 %.
                     
                        Hladina akustického výkonu
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu.
                     
                        Provozní životnost motoru
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 5 %.“
                     
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA XVI
      
         Změny přílohy IV nařízení (EU) č. 813/2013
      
      Příloha IV se nahrazuje tímto:
      
         
            „PŘÍLOHA IV
            
               Ověřování shody výrobku ze strany orgánů dohledu nad trhem
            
            Tolerance pro ověřování definované v této příloze se vztahují pouze na ověřování naměřených parametrů ze strany orgánů členského státu a nesmí být použity výrobcem nebo dovozcem jako přípustné tolerance ke stanovení hodnot v technické dokumentaci nebo k interpretaci těchto hodnot za účelem dosažení shody nebo za účelem deklarování lepší výkonnosti jakýmikoliv prostředky.
            Při ověřování, zda určitý model výrobku vyhovuje požadavkům stanoveným v tomto nařízení, podle čl. 3 odst. 2 směrnice 2009/125/ES uplatní orgány členského státu u požadavků uvedených v této příloze následující postup:
            
                        1)
                     
                        Orgány členského státu provedou ověření na jediném kuse daného modelu.
                     
            
                        2)
                     
                        Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže:
                        
                                    a)
                                 
                                    hodnoty uvedené v technické dokumentaci podle bodu 2 přílohy IV směrnice 2009/125/ES (deklarované hodnoty) a případně hodnoty použité k jejich výpočtu nejsou pro výrobce nebo dovozce příznivější než výsledky odpovídajících měření provedených podle písmene g) uvedeného bodu a
                                 
                        
                                    b)
                                 
                                    deklarované hodnoty splňují veškeré požadavky stanovené v tomto nařízení a žádné požadované informace o výrobku zveřejněné výrobcem nebo dovozcem neobsahují hodnoty, které jsou pro výrobce nebo dovozce příznivější než deklarované hodnoty, a
                                 
                        
                                    c)
                                 
                                    při zkoušení předmětného kusu daného modelu ze strany orgánů členského státu jsou zjištěné hodnoty (hodnoty příslušných parametrů naměřené při zkoušení a hodnoty vypočítané z těchto měření) v souladu s příslušnými tolerancemi pro ověřování, tak jak jsou stanoveny tabulce 8.
                                 
                     
            
                        3)
                     
                        Nedosáhne-li se výsledků podle bodu 2 písm. a) nebo b), má se za to, že daný model a všechny ostatní rovnocenné modely nejsou v souladu s tímto nařízením.
                     
            
                        4)
                     
                        Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 2 písm. c), vyberou orgány členského státu ke zkoušení tři další kusy téhož modelu. Alternativně mohou tyto tři další vybrané kusy představovat jeden nebo více různých rovnocenných modelů.
                     
            
                        5)
                     
                        Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže je u těchto tří kusů aritmetický průměr zjištěných hodnot v souladu s příslušnými tolerancemi pro ověřování, tak jak jsou stanoveny v tabulce 8.
                     
            
                        6)
                     
                        Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 5, má se za to, že daný model a všechny ostatní rovnocenné modely nejsou v souladu s tímto nařízením.
                     
            
                        7)
                     
                        Neprodleně po přijetí rozhodnutí o tom, že podle bodů 3 a 6 daný model požadavkům nevyhovuje, poskytnou orgány členského státu všechny relevantní informace orgánům ostatních členských států a Komisi.
                     
            Orgány členského státu použijí metody měření a výpočtů stanovené v příloze III.
            U požadavků uvedených v této příloze použijí orgány členského státu pouze tolerance pro ověřování stanovené v tabulce 8 a pouze postup popsaný v bodech 1 až 7. Žádné další tolerance, jako jsou ty, které jsou stanoveny v harmonizovaných normách nebo v jiných metodách měření, používat nelze.
            
               Tabulka 8
            
            
               Tolerance pro ověřování
            
            
                        Parametry
                     
                        Tolerance pro ověřování
                     
                        Sezonní energetická účinnost vytápění vnitřních prostorů (η
                           s)
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 8 %.
                     
                        Energetická účinnost ohřevu vody (η
                           wh)
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 8 %.
                     
                        Hladina akustického výkonu (L
                           WA)
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 2 dB(A).
                     
                        Emise oxidů dusíku
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 20 %.“
                     
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA XVII
      
         Změny přílohy V nařízení (EU) č. 814/2013
      
      Příloha V se nahrazuje tímto:
      
         
            „PŘÍLOHA V
            
               Ověřování shody výrobku ze strany orgánů dohledu nad trhem
            
            Tolerance pro ověřování definované v této příloze se vztahují pouze na ověřování naměřených parametrů ze strany orgánů členského státu a nesmí být použity výrobcem nebo dovozcem jako přípustné tolerance ke stanovení hodnot v technické dokumentaci nebo k interpretaci těchto hodnot za účelem dosažení shody nebo za účelem deklarování lepší výkonnosti jakýmikoliv prostředky.
            Při ověřování, zda určitý model výrobku vyhovuje požadavkům stanoveným v tomto nařízení, podle čl. 3 odst. 2 směrnice 2009/125/ES uplatní orgány členského státu u požadavků uvedených v této příloze následující postup:
            
                        1)
                     
                        Orgány členského státu provedou ověření na jediném kuse daného modelu.
                     
            
                        2)
                     
                        Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže:
                        
                                    a)
                                 
                                    hodnoty uvedené v technické dokumentaci podle bodu 2 přílohy IV směrnice 2009/125/ES (deklarované hodnoty) a případně hodnoty použité k jejich výpočtu nejsou pro výrobce nebo dovozce příznivější než výsledky odpovídajících měření provedených podle písmene g) uvedeného bodu a
                                 
                        
                                    b)
                                 
                                    deklarované hodnoty splňují veškeré požadavky stanovené v tomto nařízení a žádné požadované informace o výrobku zveřejněné výrobcem nebo dovozcem neobsahují hodnoty, které jsou pro výrobce nebo dovozce příznivější než deklarované hodnoty, a
                                 
                        
                                    c)
                                 
                                    při zkoušení předmětného kusu daného modelu ze strany orgánů členského státu jsou zjištěné hodnoty (hodnoty příslušných parametrů naměřené při zkoušení a hodnoty vypočítané z těchto měření) v souladu s příslušnými tolerancemi pro ověřování, tak jak jsou stanoveny tabulce 7.
                                 
                     
            
                        3)
                     
                        Nedosáhne-li se výsledků podle bodu 2 písm. a) nebo b), má se za to, že daný model a všechny modely, které byly v technické dokumentaci výrobce nebo dovozce uvedeny jako rovnocenné modely ohřívačů vody nebo zásobníků teplé vody, nejsou v souladu s tímto nařízením.
                     
            
                        4)
                     
                        Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 2 písm. c), vyberou orgány členského státu ke zkoušení tři další kusy téhož modelu. Alternativně mohou tyto tři další vybrané kusy představovat jeden nebo více různých modelů, které byly uvedeny jako rovnocenné modely v technické dokumentaci výrobce nebo dovozce.
                     
            
                        5)
                     
                        Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže je u těchto tří kusů aritmetický průměr zjištěných hodnot v souladu s příslušnými tolerancemi pro ověřování, tak jak jsou stanoveny v tabulce 7.
                     
            
                        6)
                     
                        Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 5, má se za to, že daný model a všechny modely, které byly v technické dokumentaci výrobce nebo dovozce uvedeny jako rovnocenné modely ohřívačů vody nebo zásobníků teplé vody, nejsou v souladu s tímto nařízením.
                     
            
                        7)
                     
                        Neprodleně po přijetí rozhodnutí o tom, že podle bodů 3 a 6 daný model požadavkům nevyhovuje, poskytnou orgány členského státu všechny relevantní informace orgánům ostatních členských států a Komisi.
                     
            Orgány členského státu použijí metody měření a výpočtů stanovené v přílohách III a IV.
            U požadavků uvedených v této příloze použijí orgány členského státu pouze tolerance pro ověřování stanovené v tabulce 7 a pouze postup popsaný v bodech 1 až 7. Žádné další tolerance, jako jsou ty, které jsou stanoveny v harmonizovaných normách nebo v jiných metodách měření, používat nelze.
            
               Tabulka 7
            
            
               Tolerance pro ověřování
            
            
                        Parametry
                     
                        Tolerance pro ověřování
                     
                        Denní spotřeba elektrické energie (Qelec
                           )
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 5 %.
                     
                        Hladina akustického výkonu (LWA
                           ) ve vnitřním a/nebo venkovním prostředí
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 2 dB.
                     
                        Denní spotřeba paliva (Qfuel
                           )
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 5 %.
                     
                        Emise oxidů dusíku
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 20 %.
                     
                        Týdenní spotřeba paliva s inteligentním ovládáním (Qfuel,week,smart
                           )
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 5 %.
                     
                        Týdenní spotřeba elektrické energie s inteligentním ovládáním (Qelec,week,smart
                           )
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 5 %.
                     
                        Týdenní spotřeba paliva bez inteligentního ovládání (Qfuel,week
                           )
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 5 %.
                     
                        Týdenní spotřeba elektrické energie bez inteligentního ovládání (Qelec,week
                           )
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 5 %.
                     
                        Užitný objem (V)
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 2 %.
                     
                        Smíšená voda při 40 °C (V40)
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 3 %.
                     
                        Plocha apertury kolektoru (Asol
                           )
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 2 %.
                     
                        Spotřeba elektrické energie čerpadla (solpump)
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 3 %.
                     
                        Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu (solstandby)
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 5 %.
                     
                        Statická ztráta (S)
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 5 %.“
                     
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA XVIII
      
         Změny přílohy III nařízení (EU) č. 66/2014
      
      Příloha III se nahrazuje tímto:
      
         
            „PŘÍLOHA III
            
               Ověřování shody výrobku ze strany orgánů dohledu nad trhem
            
            Tolerance pro ověřování definované v této příloze se vztahují pouze na ověřování naměřených parametrů ze strany orgánů členského státu a nesmí být použity výrobcem nebo dovozcem jako přípustné tolerance ke stanovení hodnot v technické dokumentaci nebo k interpretaci těchto hodnot za účelem dosažení shody nebo za účelem deklarování lepší výkonnosti jakýmikoliv prostředky.
            Při ověřování, zda určitý model výrobku vyhovuje požadavkům stanoveným v tomto nařízení, podle čl. 3 odst. 2 směrnice 2009/125/ES uplatní orgány členského státu u požadavků uvedených v této příloze následující postup:
            
                        1)
                     
                        Orgány členského státu provedou ověření na jediném kuse daného modelu.
                     
            
                        2)
                     
                        Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže:
                        
                                    a)
                                 
                                    hodnoty uvedené v technické dokumentaci podle bodu 2 přílohy IV směrnice 2009/125/ES (deklarované hodnoty) a případně hodnoty použité k jejich výpočtu nejsou pro výrobce nebo dovozce příznivější než výsledky odpovídajících měření provedených podle písmene g) uvedeného bodu a
                                 
                        
                                    b)
                                 
                                    deklarované hodnoty splňují veškeré požadavky stanovené v tomto nařízení a žádné požadované informace o výrobku zveřejněné výrobcem nebo dovozcem neobsahují hodnoty, které jsou pro výrobce nebo dovozce příznivější než deklarované hodnoty, a
                                 
                        
                                    c)
                                 
                                    při zkoušení předmětného kusu daného modelu ze strany orgánů členského státu jsou zjištěné hodnoty (hodnoty příslušných parametrů naměřené při zkoušení a hodnoty vypočítané z těchto měření) v souladu s příslušnými tolerancemi pro ověřování, tak jak jsou stanoveny tabulce 7.
                                 
                     
            
                        3)
                     
                        Nedosáhne-li se výsledků podle bodu 2 písm. a) nebo b), má se za to, že daný model a všechny modely, které byly v technické dokumentaci výrobce nebo dovozce uvedeny jako ekvivalentní modely, nejsou v souladu s tímto nařízením.
                     
            
                        4)
                     
                        Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 2 písm. c), vyberou orgány členského státu ke zkoušení tři další kusy téhož modelu. Alternativně mohou tyto tři další vybrané kusy představovat jeden nebo více různých modelů, které byly uvedeny jako ekvivalentní modely v technické dokumentaci výrobce nebo dovozce.
                     
            
                        5)
                     
                        Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže je u těchto tří kusů aritmetický průměr zjištěných hodnot v souladu s příslušnými tolerancemi pro ověřování, tak jak jsou stanoveny v tabulce 7.
                     
            
                        6)
                     
                        Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 5, má se za to, že daný model a všechny modely, které byly v technické dokumentaci výrobce nebo dovozce uvedeny jako ekvivalentní modely, nejsou v souladu s tímto nařízením.
                     
            
                        7)
                     
                        Neprodleně po přijetí rozhodnutí o tom, že podle bodů 3 a 6 daný model požadavkům nevyhovuje, poskytnou orgány členského státu všechny relevantní informace orgánům ostatních členských států a Komisi.
                     
            Orgány členského státu použijí metody měření a výpočtů stanovené v příloze II.
            U požadavků uvedených v této příloze použijí orgány členského státu pouze tolerance pro ověřování stanovené v tabulce 7 a pouze postup popsaný v bodech 1 až 7. Žádné další tolerance, jako jsou ty, které jsou stanoveny v harmonizovaných normách nebo v jiných metodách měření, používat nelze.
            
               Tabulka 7
            
            
               Tolerance pro ověřování
            
            
                        Parametry
                     
                        Tolerance pro ověřování
                     
                        Hmotnost trouby pro domácnost (M)
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu M o více než 5 %.
                     
                        Objem pečicího prostoru trouby pro domácnost (V)
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota V o více než 5 %.
                     
                        
                           EC
                           electric
                           cavity, EC
                           gas
                           cavity
                        
                     
                        Zjištěné hodnoty nesmí překročit deklarované hodnoty EC
                           electric
                           cavity a EC
                           gas
                           cavity o více než 5 %.
                     
                        ECelectric
                           hob
                        
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu EC
                           electric
                           hob o více než 5 %.
                     
                        EEgas
                           hob
                        
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota EE
                           gas
                           hob o více než 5 %.
                     
                        
                           W
                           BEP, W
                           L
                        
                     
                        Zjištěné hodnoty nesmí překročit deklarované hodnoty W
                           BEP a W
                           L o více než 5 %.
                     
                        
                           Q
                           BEP, P
                           BEP
                        
                     
                        Zjištěné hodnoty nesmí být nižší než deklarované hodnoty Q
                           BEP a P
                           BEP o více než 5 %.
                     
                        Qmax
                        
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu Q
                           max o více než 8 %.
                     
                        Emiddle
                        
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota E
                           middle o více než 5 %.
                     
                        Hladina akustického výkonu (L
                           WA)
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu L
                           WA.
                     
                        
                           P
                           o, P
                           s
                        
                     
                        Zjištěné hodnoty spotřeby energie Po a Ps nesmí překročit deklarované hodnoty Po a Ps o více než 10 %. Zjištěné hodnoty spotřeby energie Po a Ps menší než 1,00 W nebo rovné této hodnotě nesmí překročit deklarované hodnoty Po a Ps o více než 0,10 W.“
                     
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA XIX
      
         Změny přílohy III nařízení (EU) č. 548/2014
      
      Příloha III se nahrazuje tímto:
      
         
            „PŘÍLOHA III
            
               Ověřování shody výrobku ze strany orgánů dohledu nad trhem
            
            Přípustné odchylky pro ověřování definované v této příloze se vztahují pouze na ověřování naměřených parametrů ze strany orgánů členského státu a nesmí být použity výrobcem nebo dovozcem jako přípustné odchylky ke stanovení hodnot v technické dokumentaci nebo k interpretaci těchto hodnot za účelem dosažení shody nebo za účelem deklarování lepší výkonnosti jakýmikoliv prostředky.
            Při ověřování, zda určitý model výrobku vyhovuje požadavkům stanoveným v tomto nařízení a jeho přílohách, podle čl. 3 odst. 2 směrnice 2009/125/ES uplatní orgány členského státu u požadavků uvedených v této příloze následující postup:
            
                        1)
                     
                        Orgány členského státu provedou ověření na jediném kuse daného modelu. Vzhledem k omezením souvisejícím s hmotností a velikostí při dopravě středních a velkých výkonových transformátorů mohou orgány členského státu rozhodnout, že provedou ověřovací postup v prostorách výrobců, než budou transformátory uvedeny do provozu na místě konečného určení.
                     
            
                        2)
                     
                        Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže:
                        
                                    a)
                                 
                                    hodnoty uvedené v technické dokumentaci podle bodu 2 přílohy IV směrnice 2009/125/ES (deklarované hodnoty) a případně hodnoty použité k jejich výpočtu nejsou pro výrobce nebo dovozce příznivější než výsledky odpovídajících měření provedených podle písmene g) uvedeného bodu a
                                 
                        
                                    b)
                                 
                                    deklarované hodnoty splňují veškeré požadavky stanovené v tomto nařízení a žádné požadované informace o výrobku zveřejněné výrobcem nebo dovozcem neobsahují hodnoty, které jsou pro výrobce nebo dovozce příznivější než deklarované hodnoty, a
                                 
                        
                                    c)
                                 
                                    při zkoušení předmětného kusu daného modelu ze strany orgánů členského státu jsou zjištěné hodnoty (hodnoty příslušných parametrů naměřené při zkoušení a hodnoty vypočítané z těchto měření) v souladu s příslušnými přípustnými odchylkami pro ověřování, tak jak jsou stanoveny tabulce 1.
                                 
                     
            
                        3)
                     
                        Nedosáhne-li se výsledků podle bodu 2 písm. a), b) nebo c), má se za to, že model není v souladu s tímto nařízením.
                     
            
                        4)
                     
                        Neprodleně po přijetí rozhodnutí o tom, že podle bodu 3 daný model požadavkům nevyhovuje, poskytnou orgány členského státu všechny relevantní informace orgánům ostatních členských států a Komisi.
                     
            Orgány členského státu použijí metody měření a výpočtů stanovené v příloze II.
            U požadavků uvedených v této příloze použijí orgány členského státu pouze přípustné odchylky pro ověřování stanovené v tabulce 1 a pouze postup popsaný v bodech 1 až 4. Žádné další přípustné odchylky, jako jsou ty, které jsou stanoveny v harmonizovaných normách nebo v jiných metodách měření, používat nelze.
            
               Tabulka 1
            
            
               Přípustné odchylky pro ověřování
            
            
                        Parametry
                     
                        Přípustné odchylky pro ověřování
                     
                        Ztráty pod zatížením
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 5 %.
                     
                        Ztráty při chodu naprázdno
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 5 %.
                     
                        Elektrický výkon vyžadovaný chladicím systémem při chodu naprázdno
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 5 %.“
                     
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA XX
      
         Změny přílohy VI nařízení (EU) č. 1253/2014
      
      Příloha VI se nahrazuje tímto:
      
         
            „PŘÍLOHA VI
            
               Ověřování shody výrobku ze strany orgánů dohledu nad trhem
            
            Odchylky pro ověřování definované v této příloze se vztahují pouze na ověřování naměřených parametrů ze strany orgánů členského státu a nesmí být použity výrobcem nebo dovozcem jako přípustné odchylky ke stanovení hodnot v technické dokumentaci nebo k interpretaci těchto hodnot za účelem dosažení shody nebo za účelem deklarování lepší výkonnosti jakýmikoliv prostředky.
            Při ověřování, zda určitý model výrobku vyhovuje požadavkům stanoveným v tomto nařízení, podle čl. 3 odst. 2 směrnice 2009/125/ES uplatní orgány členského státu u požadavků uvedených v této příloze následující postup:
            
                        1)
                     
                        Orgány členského státu provedou ověření na jediném kuse daného modelu.
                     
            
                        2)
                     
                        Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže:
                        
                                    a)
                                 
                                    hodnoty uvedené v technické dokumentaci podle bodu 2 přílohy IV směrnice 2009/125/ES (deklarované hodnoty) a případně hodnoty použité k jejich výpočtu nejsou pro výrobce nebo dovozce příznivější než výsledky odpovídajících měření provedených podle písmene g) uvedeného bodu a
                                 
                        
                                    b)
                                 
                                    deklarované hodnoty splňují veškeré požadavky stanovené v tomto nařízení a žádné požadované informace o výrobku zveřejněné výrobcem nebo dovozcem neobsahují hodnoty, které jsou pro výrobce nebo dovozce příznivější než deklarované hodnoty, a
                                 
                        
                                    c)
                                 
                                    při zkoušení předmětného kusu daného modelu ze strany orgánů členského státu jsou zjištěné hodnoty (hodnoty příslušných parametrů naměřené při zkoušení a hodnoty vypočítané z těchto měření) v souladu s příslušnými odchylkami pro ověřování, tak jak jsou stanoveny tabulce 1.
                                 
                     
            
                        3)
                     
                        Nedosáhne-li se výsledků podle bodu 2 písm. a) nebo b), má se za to, že daný model a všechny rovnocenné modely větracích jednotek, které byly v technické dokumentaci výrobce nebo dovozce uvedeny jako rovnocenné modely, nejsou v souladu s tímto nařízením.
                     
            
                        4)
                     
                        Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 2 písm. c):
                        
                                    a)
                                 
                                    u modelů, které se vyrábějí v menším množství než pět kusů za rok, se má za to, že model není v souladu s tímto nařízením,
                                 
                        
                                    b)
                                 
                                    u modelů, které se vyrábějí v množství pět nebo více kusů za rok, vyberou orgány členského státu ke zkoušení další tři kusy téhož modelu. Alternativně mohou tyto tři další vybrané kusy představovat jeden nebo více různých modelů, které byly uvedeny jako rovnocenné modely v technické dokumentaci výrobce nebo dovozce. Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže je u těchto tří kusů aritmetický průměr zjištěných hodnot v souladu s příslušnými odchylkami pro ověřování, tak jak jsou stanoveny v tabulce 1.
                                 
                     
            
                        5)
                     
                        Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 4 písm. b), má se za to, že daný model a všechny rovnocenné modely větracích jednotek, které byly v technické dokumentaci výrobce nebo dovozce uvedeny jako rovnocenné modely, nejsou v souladu s tímto nařízením.
                     
            
                        6)
                     
                        Neprodleně po přijetí rozhodnutí o tom, že podle bodu 3, bodu 4 písm. a) a bodu 5 daný model požadavkům nevyhovuje, poskytnou orgány členského státu všechny relevantní informace orgánům ostatních členských států a Komisi.
                     
            Orgány členského státu použijí metody měření a výpočtů stanovené v přílohách VIII a IX.
            U požadavků uvedených v této příloze použijí orgány členského státu pouze odchylky pro ověřování stanovené v tabulce 1 a pouze postup popsaný v bodech 1 až 6. Žádné další odchylky, jako jsou ty, které jsou stanoveny v harmonizovaných normách nebo v jiných metodách měření, používat nelze.
            
               Tabulka 1
            
            
               Odchylky pro ověřování
            
            
                        Parametry
                     
                        Odchylky pro ověřování
                     
                        Měrný příkon (SPI)
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí být více než 1,07násobkem deklarované hodnoty.
                     
                        Tepelná účinnost větracích jednotek pro obytné budovy a větracích jednotek pro jiné než obytné budovy
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí být méně než 0,93násobkem deklarované hodnoty.
                     
                        Vnitřní měrný příkon ventilátoru větracích součástí (SFPint)
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí být více než 1,07násobkem deklarované hodnoty.
                     
                        Účinnost ventilátoru jednosměrných větracích jednotek pro jiné než obytné budovy
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí být méně než 0,93násobkem deklarované hodnoty.
                     
                        Hladina akustického výkonu větracích jednotek pro obytné budovy
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí být více než deklarovaná hodnota plus 2 dB.
                     
                        Hladina akustického výkonu větracích jednotek pro jiné než obytné budovy
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí být více než deklarovaná hodnota plus 5 dB.“
                     
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA XXI
      
         Změny příloh IX, X a XI nařízení (EU) 2015/1095
      
      
                  1)
               
                  Příloha IX se nahrazuje tímto:
                  
                     „PŘÍLOHA IX
                     
                        Ověřování shody výrobku ze strany orgánů dohledu nad trhem v případě profesionálních chladicích boxů
                     
                     Přípustné odchylky pro ověřování definované v této příloze se vztahují pouze na ověřování naměřených parametrů ze strany orgánů členského státu a nesmí být použity výrobcem nebo dovozcem jako přípustné odchylky ke stanovení hodnot v technické dokumentaci nebo k interpretaci těchto hodnot za účelem dosažení shody nebo za účelem deklarování lepší výkonnosti jakýmikoliv prostředky.
                     Při ověřování, zda určitý model výrobku vyhovuje požadavkům stanoveným v tomto nařízení, podle čl. 3 odst. 2 směrnice 2009/125/ES uplatní orgány členského státu u požadavků uvedených v této příloze následující postup:
                     
                                 1)
                              
                                 Orgány členského státu provedou ověření na jediném kuse daného modelu.
                              
                     
                                 2)
                              
                                 Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže:
                                 
                                             a)
                                          
                                             hodnoty uvedené v technické dokumentaci podle bodu 2 přílohy IV směrnice 2009/125/ES (deklarované hodnoty) a případně hodnoty použité k jejich výpočtu nejsou pro výrobce nebo dovozce příznivější než výsledky odpovídajících měření provedených podle písmene g) uvedeného bodu a
                                          
                                 
                                             b)
                                          
                                             deklarované hodnoty splňují veškeré požadavky stanovené v tomto nařízení a žádné požadované informace o výrobku zveřejněné výrobcem nebo dovozcem neobsahují hodnoty, které jsou pro výrobce nebo dovozce příznivější než deklarované hodnoty, a
                                          
                                 
                                             c)
                                          
                                             při zkoušení předmětného kusu daného modelu ze strany orgánů členského státu jsou zjištěné hodnoty (hodnoty příslušných parametrů naměřené při zkoušení a hodnoty vypočítané z těchto měření) v souladu s příslušnými přípustnými odchylkami pro ověřování, tak jak jsou stanoveny tabulce 8.
                                          
                              
                     
                                 3)
                              
                                 Nedosáhne-li se výsledků podle bodu 2 písm. a) nebo b), má se za to, že daný model a všechny rovnocenné profesionální chladicí boxy, které byly v technické dokumentaci výrobce nebo dovozce uvedeny jako rovnocenné výrobky, nejsou v souladu s tímto nařízením.
                              
                     
                                 4)
                              
                                 Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 2 písm. c), vyberou orgány členského státu ke zkoušení tři další kusy téhož modelu. Alternativně mohou tyto tři další vybrané kusy představovat jeden nebo více různých modelů, které jsou v technické dokumentaci uvedeny jako rovnocenné výrobky.
                              
                     
                                 5)
                              
                                 Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže je u těchto tří kusů aritmetický průměr zjištěných hodnot v souladu s příslušnými přípustnými odchylkami pro ověřování, tak jak jsou stanoveny v tabulce 8.
                              
                     
                                 6)
                              
                                 Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 5, má se za to, že daný model a všechny rovnocenné profesionální chladicí boxy, které byly v technické dokumentaci výrobce nebo dovozce uvedeny jako rovnocenné výrobky, nejsou v souladu s tímto nařízením.
                              
                     
                                 7)
                              
                                 Neprodleně po přijetí rozhodnutí o tom, že podle bodů 3 a 6 daný model požadavkům nevyhovuje, poskytnou orgány členského státu všechny relevantní informace orgánům ostatních členských států a Komisi.
                              
                     Orgány členského státu použijí metody měření a výpočtů stanovené v přílohách III a IV.
                     U požadavků uvedených v této příloze použijí orgány členského státu pouze přípustné odchylky pro ověřování stanovené v tabulce 8 a pouze postup popsaný v bodech 1 až 7. Žádné další přípustné odchylky, jako jsou ty, které jsou stanoveny v harmonizovaných normách nebo v jiných metodách měření, používat nelze.
                     
                        Tabulka 8
                     
                     
                        Přípustné odchylky pro ověřování
                     
                     
                                 Parametry
                              
                                 Přípustné odchylky pro ověřování
                              
                                 Užitný objem
                              
                                 Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 3 %.
                              
                                 Spotřeba energie (E24h)
                              
                                 Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 10 %.“
                              
                  
               
      
                  2)
               
                  Příloha X se nahrazuje tímto:
                  
                     „PŘÍLOHA X
                     
                        Ověřování shody výrobku ze strany orgánů dohledu nad trhem v případě kondenzačních jednotek
                     
                     Přípustné odchylky pro ověřování definované v této příloze se vztahují pouze na ověřování naměřených parametrů ze strany orgánů členského státu a nesmí být použity výrobcem nebo dovozcem jako přípustné odchylky ke stanovení hodnot v technické dokumentaci nebo k interpretaci těchto hodnot za účelem dosažení shody nebo za účelem deklarování lepší výkonnosti jakýmikoliv prostředky.
                     Při ověřování, zda určitý model výrobku vyhovuje požadavkům stanoveným v tomto nařízení, podle čl. 3 odst. 2 směrnice 2009/125/ES uplatní orgány členského státu u požadavků uvedených v této příloze následující postup:
                     
                                 1)
                              
                                 Orgány členského státu provedou ověření na jediném kuse daného modelu.
                              
                     
                                 2)
                              
                                 Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže:
                                 
                                             a)
                                          
                                             hodnoty uvedené v technické dokumentaci podle bodu 2 přílohy IV směrnice 2009/125/ES (deklarované hodnoty) a případně hodnoty použité k jejich výpočtu nejsou pro výrobce nebo dovozce příznivější než výsledky odpovídajících měření provedených podle písmene g) uvedeného bodu a
                                          
                                 
                                             b)
                                          
                                             deklarované hodnoty splňují veškeré požadavky stanovené v tomto nařízení a žádné požadované informace o výrobku zveřejněné výrobcem nebo dovozcem neobsahují hodnoty, které jsou pro výrobce nebo dovozce příznivější než deklarované hodnoty, a
                                          
                                 
                                             c)
                                          
                                             při zkoušení předmětného kusu daného modelu ze strany orgánů členského státu jsou zjištěné hodnoty (hodnoty příslušných parametrů naměřené při zkoušení a hodnoty vypočítané z těchto měření) v souladu s příslušnými přípustnými odchylkami pro ověřování, tak jak jsou stanoveny tabulce 9.
                                          
                              
                     
                                 3)
                              
                                 Nedosáhne-li se výsledků podle bodu 2 písm. a) nebo b), má se za to, že model není v souladu s tímto nařízením.
                              
                     
                                 4)
                              
                                 Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 2 písm. c), vyberou orgány členského státu ke zkoušení tři další kusy téhož modelu.
                              
                     
                                 5)
                              
                                 Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže je u těchto tří kusů aritmetický průměr zjištěných hodnot v souladu s příslušnými přípustnými odchylkami pro ověřování, tak jak jsou stanoveny v tabulce 9.
                              
                     
                                 6)
                              
                                 Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 5, má se za to, že model není v souladu s tímto nařízením.
                              
                     
                                 7)
                              
                                 Neprodleně po přijetí rozhodnutí o tom, že podle bodů 3 a 6 daný model požadavkům nevyhovuje, poskytnou orgány členského státu všechny relevantní informace orgánům ostatních členských států a Komisi.
                              
                     Orgány členského státu použijí metody měření a výpočtů stanovené v příloze VI.
                     U požadavků uvedených v této příloze použijí orgány členského státu pouze přípustné odchylky pro ověřování stanovené v tabulce 9 a pouze postup popsaný v bodech 1 až 7. Žádné další přípustné odchylky, jako jsou ty, které jsou stanoveny v harmonizovaných normách nebo v jiných metodách měření, používat nelze.
                     
                        Tabulka 9
                     
                     
                        Přípustné odchylky pro ověřování
                     
                     
                                 Parametry
                              
                                 Přípustné odchylky pro ověřování
                              
                                 Koeficient sezonní energetické účinnosti (SEPR) kondenzačních jednotek se jmenovitým chladicím výkonem vyšším než 2 kW při nízké teplotě a 5 kW při střední teplotě
                              
                                 Zjištěná hodnota nesmí být o více než 10 % nižší než deklarovaná hodnota, přičemž v bodě A se hodnota měří při jmenovitém chladicím výkonu.
                              
                                 Jmenovitý chladicí koeficient (COPA) kondenzačních jednotek se jmenovitým chladicím výkonem nižším než 2 kW při nízké teplotě a 5 kW při střední teplotě
                              
                                 Zjištěná hodnota nesmí být o více než 10 % nižší než deklarovaná hodnota, měřeno při jmenovitém chladicím výkonu.
                              
                                 Chladicí koeficienty COPB
                                    , COPC
                                     a COPD
                                     kondenzačních jednotek se jmenovitým chladicím výkonem vyšším než 2 kW při nízké teplotě a 5 kW při střední teplotě
                              
                                 Zjištěné hodnoty nesmí být o více než 10 % nižší než deklarovaná hodnota, měřeno při jmenovitém chladicím výkonu.“
                              
                  
               
      
                  3)
               
                  Příloha XI se nahrazuje tímto:
                  
                     „PŘÍLOHA XI
                     
                        Ověřování shody výrobku ze strany orgánů dohledu nad trhem v případě procesních chladičů
                     
                     Přípustné odchylky pro ověřování definované v této příloze se vztahují pouze na ověřování naměřených parametrů ze strany orgánů členského státu a nesmí být použity výrobcem nebo dovozcem jako přípustné odchylky ke stanovení hodnot v technické dokumentaci nebo k interpretaci těchto hodnot za účelem dosažení shody nebo za účelem deklarování lepší výkonnosti jakýmikoliv prostředky.
                     Při ověřování, zda určitý model výrobku vyhovuje požadavkům stanoveným v tomto nařízení, podle čl. 3 odst. 2 směrnice 2009/125/ES uplatní orgány členského státu u požadavků uvedených v této příloze následující postup:
                     
                                 1)
                              
                                 Orgány členského státu provedou ověření na jediném kuse daného modelu.
                              
                     
                                 2)
                              
                                 Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže:
                                 
                                             a)
                                          
                                             hodnoty uvedené v technické dokumentaci podle bodu 2 přílohy IV směrnice 2009/125/ES (deklarované hodnoty) a případně hodnoty použité k jejich výpočtu nejsou pro výrobce nebo dovozce příznivější než výsledky odpovídajících měření provedených podle písmene g) uvedeného bodu a
                                          
                                 
                                             b)
                                          
                                             deklarované hodnoty splňují veškeré požadavky stanovené v tomto nařízení a žádné požadované informace o výrobku zveřejněné výrobcem nebo dovozcem neobsahují hodnoty, které jsou pro výrobce nebo dovozce příznivější než deklarované hodnoty, a
                                          
                                 
                                             c)
                                          
                                             při zkoušení předmětného kusu daného modelu ze strany orgánů členského státu jsou zjištěné hodnoty (hodnoty příslušných parametrů naměřené při zkoušení a hodnoty vypočítané z těchto měření) v souladu s příslušnými přípustnými odchylkami pro ověřování, tak jak jsou stanoveny tabulce 10.
                                          
                              
                     
                                 3)
                              
                                 Nedosáhne-li se výsledků podle bodu 2 písm. a) nebo b), má se za to, že model není v souladu s tímto nařízením.
                              
                     
                                 4)
                              
                                 Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 2 písm. c), vyberou orgány členského státu ke zkoušení tři další kusy téhož modelu.
                              
                     
                                 5)
                              
                                 Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže je u těchto tří kusů aritmetický průměr zjištěných hodnot v souladu s příslušnými přípustnými odchylkami pro ověřování, tak jak jsou stanoveny v tabulce 10.
                              
                     
                                 6)
                              
                                 Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 5, má se za to, že model není v souladu s tímto nařízením.
                              
                     
                                 7)
                              
                                 Neprodleně po přijetí rozhodnutí o tom, že podle bodů 3 a 6 daný model požadavkům nevyhovuje, poskytnou orgány členského státu všechny relevantní informace orgánům ostatních členských států a Komisi.
                              
                     Orgány členského státu použijí metody měření a výpočtů stanovené v příloze VIII.
                     U požadavků uvedených v této příloze použijí orgány členského státu pouze přípustné odchylky pro ověřování stanovené v tabulce 10 a pouze postup popsaný v bodech 1 až 7. Žádné další přípustné odchylky, jako jsou ty, které jsou stanoveny v harmonizovaných normách nebo v jiných metodách měření, používat nelze.
                     
                        Tabulka 10
                     
                     
                        Přípustné odchylky pro ověřování
                     
                     
                                 Parametry
                              
                                 Přípustné odchylky pro ověřování
                              
                                 Koeficient sezonní energetické účinnosti (SEPR)
                              
                                 Zjištěná hodnota nesmí být o více než 10 % nižší než deklarovaná hodnota, přičemž v bodě A se hodnota měří při jmenovitém chladicím výkonu.
                              
                                 Jmenovitá účinnost (EERA
                                    )
                              
                                 Zjištěná hodnota nesmí být o více než 10 % nižší než deklarovaná hodnota, měřeno při jmenovitém chladicím výkonu.“
                              
                  
               
   
   
   
      PŘÍLOHA XXII
      
         Změny přílohy IV nařízení (EU) 2015/1185
      
      Příloha IV se nahrazuje tímto:
      
         
            „PŘÍLOHA IV
            
               Ověřování shody výrobku ze strany orgánů dohledu nad trhem
            
            Tolerance pro ověřování definované v této příloze se vztahují pouze na ověřování naměřených parametrů ze strany orgánů členského státu a nesmí být použity výrobcem nebo dovozcem jako přípustné tolerance ke stanovení hodnot v technické dokumentaci nebo k interpretaci těchto hodnot za účelem dosažení shody nebo za účelem deklarování lepší výkonnosti jakýmikoliv prostředky.
            Při ověřování, zda určitý model výrobku vyhovuje požadavkům stanoveným v tomto nařízení, podle čl. 3 odst. 2 směrnice 2009/125/ES uplatní orgány členského státu u požadavků uvedených v této příloze následující postup:
            
                        1)
                     
                        Orgány členského státu provedou ověření na jediném kuse daného modelu.
                     
            
                        2)
                     
                        Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže:
                        
                                    a)
                                 
                                    hodnoty uvedené v technické dokumentaci podle bodu 2 přílohy IV směrnice 2009/125/ES (deklarované hodnoty) a případně hodnoty použité k jejich výpočtu nejsou pro výrobce nebo dovozce příznivější než výsledky odpovídajících měření provedených podle písmene g) uvedeného bodu a
                                 
                        
                                    b)
                                 
                                    deklarované hodnoty splňují veškeré požadavky stanovené v tomto nařízení a žádné požadované informace o výrobku zveřejněné výrobcem nebo dovozcem neobsahují hodnoty, které jsou pro výrobce nebo dovozce příznivější než deklarované hodnoty, a
                                 
                        
                                    c)
                                 
                                    při zkoušení předmětného kusu daného modelu ze strany orgánů členského státu jsou zjištěné hodnoty (hodnoty příslušných parametrů naměřené při zkoušení a hodnoty vypočítané z těchto měření) v souladu s příslušnými tolerancemi pro ověřování, tak jak jsou stanoveny tabulce 4. Příslušný kus se zkouší s jedním nebo více palivy, jejichž charakteristiky jsou ve stejném rozmezí jako v případě paliv, která použil výrobce při měřeních popsaných v příloze III.
                                 
                     
            
                        3)
                     
                        Nedosáhne-li se výsledků podle bodu 2 písm. a) nebo b), má se za to, že daný model a všechny modely, které byly v technické dokumentaci výrobce nebo dovozce uvedeny jako rovnocenné modely, nejsou v souladu s tímto nařízením.
                     
            
                        4)
                     
                        Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 2 písm. c), vyberou orgány členského státu ke zkoušení tři další kusy téhož modelu. Alternativně mohou tyto tři další vybrané kusy představovat jeden nebo více různých modelů, které byly uvedeny jako rovnocenné modely v technické dokumentaci výrobce nebo dovozce.
                     
            
                        5)
                     
                        Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže je u těchto tří kusů aritmetický průměr zjištěných hodnot v souladu s příslušnými tolerancemi pro ověřování, tak jak jsou stanoveny v tabulce 4.
                     
            
                        6)
                     
                        Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 5, má se za to, že daný model a všechny modely, které byly v technické dokumentaci výrobce nebo dovozce uvedeny jako rovnocenné modely, nejsou v souladu s tímto nařízením.
                     
            
                        7)
                     
                        Neprodleně po přijetí rozhodnutí o tom, že podle bodů 3 a 6 daný model požadavkům nevyhovuje, poskytnou orgány členského státu všechny relevantní informace orgánům ostatních členských států a Komisi.
                     
            Orgány členského státu použijí metody měření a výpočtů stanovené v příloze III.
            U požadavků uvedených v této příloze použijí orgány členského státu pouze tolerance pro ověřování stanovené v tabulce 4 a pouze postup popsaný v bodech 1 až 7. Žádné další tolerance, jako jsou ty, které jsou stanoveny v harmonizovaných normách nebo v jiných metodách měření, používat nelze.
            
               Tabulka 4
            
            
               Tolerance pro ověřování
            
            
                        Parametry
                     
                        Tolerance pro ověřování
                     
                        Sezonní energetická účinnost vytápění vnitřních prostorů (η
                           s)
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 5 %.
                     
                        Emise částic
                     
                        V případě lokálních topidel na tuhá paliva s otevřenou spalovací komorou, lokálních topidel na tuhá paliva s uzavřenou spalovací komorou využívajících tuhá paliva jiná než lisované dřevo ve formě pelet a v případě sporáků nesmí zjištěná hodnota překročit deklarovanou hodnotu o více než 20 mg/m3 při 13 % O2, měřeno metodou popsanou v příloze III odst. 4 písm. a) bodě i) podbodě 1.
                        V případě lokálních topidel na tuhá paliva s uzavřenou spalovací komorou využívajících lisované dřevo ve formě pelet nesmí zjištěná hodnota překročit deklarovanou hodnotu o více než 10 mg/m3 při 13 % O2, měřeno metodou popsanou v příloze III odst. 4 písm. a) bodě i) podbodě 1.
                        Při měření metodou popsanou v příloze III odst. 4 písm. a) bodě i) podbodě 2 nesmí zjištěná hodnota překročit deklarovanou hodnotu o více než 1 g/kg.
                        Při měření metodou popsanou v příloze III odst. 4 písm. a) bodě i) podbodě 3 nesmí zjištěná hodnota překročit deklarovanou hodnotu o více než 0,8 g/kg.
                     
                        Emise plynných organických sloučenin
                     
                        V případě lokálních topidel na tuhá paliva s otevřenou spalovací komorou, lokálních topidel na tuhá paliva s uzavřenou spalovací komorou využívajících tuhá paliva jiná než lisované dřevo ve formě pelet a v případě sporáků nesmí zjištěná hodnota překročit deklarovanou hodnotu o více než 25 mgC/m3 při 13 % O2.
                        V případě lokálních topidel na tuhá paliva s uzavřenou spalovací komorou využívajících lisované dřevo ve formě pelet nesmí zjištěná hodnota překročit deklarovanou hodnotu o více než 15 mgC/m3 při 13 % O2.
                     
                        Emise oxidu uhelnatého
                     
                        V případě lokálních topidel na tuhá paliva s otevřenou spalovací komorou, lokálních topidel na tuhá paliva s uzavřenou spalovací komorou využívajících tuhá paliva jiná než lisované dřevo ve formě pelet a v případě sporáků nesmí zjištěná hodnota překročit deklarovanou hodnotu o více než 275 mg/m3 při 13 % O2.
                        V případě lokálních topidel na tuhá paliva s uzavřenou spalovací komorou využívajících lisované dřevo ve formě pelet nesmí zjištěná hodnota překročit deklarovanou hodnotu o více než 60 mg/m3 při 13 % O2.
                     
                        Emise oxidů dusíku
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 30 mg/m3 vyjádřeno jako NO2 při 13 % O2.“
                     
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA XXIII
      
         Změny přílohy IV nařízení (EU) 2015/1188
      
      Příloha IV se nahrazuje tímto:
      
         
            „PŘÍLOHA IV
            
               Ověřování shody výrobku ze strany orgánů dohledu nad trhem
            
            Tolerance pro ověřování definované v této příloze se vztahují pouze na ověřování naměřených parametrů ze strany orgánů členského státu a nesmí být použity výrobcem nebo dovozcem jako přípustné tolerance ke stanovení hodnot v technické dokumentaci nebo k interpretaci těchto hodnot za účelem dosažení shody nebo za účelem deklarování lepší výkonnosti jakýmikoliv prostředky.
            Při ověřování, zda určitý model výrobku vyhovuje požadavkům stanoveným v tomto nařízení, podle čl. 3 odst. 2 směrnice 2009/125/ES uplatní orgány členského státu u požadavků uvedených v této příloze následující postup:
            
                        1)
                     
                        Orgány členského státu provedou ověření na jediném kuse daného modelu.
                     
            
                        2)
                     
                        Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže:
                        
                                    a)
                                 
                                    hodnoty uvedené v technické dokumentaci podle bodu 2 přílohy IV směrnice 2009/125/ES (deklarované hodnoty) a případně hodnoty použité k jejich výpočtu nejsou pro výrobce nebo dovozce příznivější než výsledky odpovídajících měření provedených podle písmene g) uvedeného bodu a
                                 
                        
                                    b)
                                 
                                    deklarované hodnoty splňují veškeré požadavky stanovené v tomto nařízení a žádné požadované informace o výrobku zveřejněné výrobcem nebo dovozcem neobsahují hodnoty, které jsou pro výrobce nebo dovozce příznivější než deklarované hodnoty, a
                                 
                        
                                    c)
                                 
                                    při zkoušení předmětného kusu daného modelu ze strany orgánů členského státu jsou zjištěné hodnoty (hodnoty příslušných parametrů naměřené při zkoušení a hodnoty vypočítané z těchto měření) v souladu s příslušnými tolerancemi pro ověřování, tak jak jsou stanoveny tabulce 9.
                                 
                     
            
                        3)
                     
                        Nedosáhne-li se výsledků podle bodu 2 písm. a) nebo b), má se za to, že daný model a všechny modely, které byly v technické dokumentaci výrobce nebo dovozce uvedeny jako rovnocenné modely, nejsou v souladu s tímto nařízením.
                     
            
                        4)
                     
                        Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 2 písm. c), vyberou orgány členského státu ke zkoušení tři další kusy téhož modelu, s výjimkou elektrických lokálních topidel, kde se neshoda určuje bez dalších zkoušek a okamžitě platí body 6 a 7. U jiných modelů mohou alternativně tyto tři další vybrané kusy představovat jeden nebo více různých modelů, které byly uvedeny jako rovnocenné modely v technické dokumentaci výrobce nebo dovozce.
                     
            
                        5)
                     
                        Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže je u těchto tří kusů aritmetický průměr zjištěných hodnot v souladu s příslušnými tolerancemi pro ověřování, tak jak jsou stanoveny v tabulce 9.
                     
            
                        6)
                     
                        Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 4 nebo 5, má se za to, že daný model a všechny modely, které byly v technické dokumentaci výrobce nebo dovozce uvedeny jako rovnocenné modely, nejsou v souladu s tímto nařízením.
                     
            
                        7)
                     
                        Neprodleně po přijetí rozhodnutí o tom, že podle bodů 3 a 6 daný model požadavkům nevyhovuje, poskytnou orgány členského státu všechny relevantní informace orgánům ostatních členských států a Komisi.
                     
            Orgány členského státu použijí metody měření a výpočtů stanovené v příloze III.
            U požadavků uvedených v této příloze použijí orgány členského státu pouze tolerance pro ověřování stanovené v tabulce 9 a pouze postup popsaný v bodech 1 až 7. Žádné další tolerance, jako jsou ty, které jsou stanoveny v harmonizovaných normách nebo v jiných metodách měření, používat nelze.
            
               Tabulka 9
            
            
               Tolerance pro ověřování
            
            
                        Parametry
                     
                        Tolerance pro ověřování
                     
                        Sezonní energetická účinnost vytápění (η
                           s) u elektrických lokálních topidel
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota při jmenovitém tepelném výkonu jednotky.
                     
                        Sezonní energetická účinnost vytápění (η
                           s) u lokálních topidel pro domácnost na kapalná a plynná paliva
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 8 %.
                     
                        Sezonní energetická účinnost vytápění (η
                           s) u světlých zářičů a tmavých trubkových zářičů
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 10 %.
                     
                        Emise oxidů dusíku u lokálních topidel pro domácnost na plynná a kapalná paliva, u světlých zářičů a tmavých trubkových zářičů
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 10 %.“
                     
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA XXIV
      
         Změny přílohy IV nařízení (EU) 2015/1189
      
      Příloha IV se nahrazuje tímto:
      
         
            „PŘÍLOHA IV
            
               Ověřování shody výrobku ze strany orgánů dohledu nad trhem
            
            Přípustné odchylky pro ověřování definované v této příloze se vztahují pouze na ověřování naměřených parametrů ze strany orgánů členského státu a nesmí být použity výrobcem nebo dovozcem jako přípustné odchylky ke stanovení hodnot v technické dokumentaci nebo k interpretaci těchto hodnot za účelem dosažení shody nebo za účelem deklarování lepší výkonnosti jakýmikoliv prostředky.
            Při ověřování, zda určitý model výrobku vyhovuje požadavkům stanoveným v tomto nařízení, podle čl. 3 odst. 2 směrnice 2009/125/ES uplatní orgány členského státu u požadavků uvedených v této příloze následující postup:
            
                        1)
                     
                        Orgány členského státu provedou ověření na jediném kuse daného modelu.
                     
            
                        2)
                     
                        Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže:
                        
                                    a)
                                 
                                    hodnoty uvedené v technické dokumentaci podle bodu 2 přílohy IV směrnice 2009/125/ES (deklarované hodnoty) a případně hodnoty použité k jejich výpočtu nejsou pro výrobce nebo dovozce příznivější než výsledky odpovídajících měření provedených podle písmene g) uvedeného bodu a
                                 
                        
                                    b)
                                 
                                    deklarované hodnoty splňují veškeré požadavky stanovené v tomto nařízení a žádné požadované informace o výrobku zveřejněné výrobcem nebo dovozcem neobsahují hodnoty, které jsou pro výrobce nebo dovozce příznivější než deklarované hodnoty, a
                                 
                        
                                    c)
                                 
                                    při zkoušení předmětného kusu daného modelu ze strany orgánů členského státu jsou zjištěné hodnoty (hodnoty příslušných parametrů naměřené při zkoušení a hodnoty vypočítané z těchto měření) v souladu s příslušnými přípustnými odchylkami pro ověřování, tak jak jsou stanoveny tabulce 2. Příslušný kus se zkouší s jedním nebo více palivy, jejichž charakteristiky jsou ve stejném rozmezí jako v případě paliv, která použil výrobce při měřeních popsaných v příloze III.
                                 
                     
            
                        3)
                     
                        Nedosáhne-li se výsledků podle bodu 2 písm. a) nebo b), má se za to, že daný model a všechny modely, které byly v technické dokumentaci výrobce nebo dovozce uvedeny jako rovnocenné modely, nejsou v souladu s tímto nařízením.
                     
            
                        4)
                     
                        Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 2 písm. c), vyberou orgány členského státu ke zkoušení tři další kusy téhož modelu. Alternativně mohou tyto tři další vybrané kusy představovat jeden nebo více různých modelů, které byly uvedeny jako rovnocenné modely v technické dokumentaci výrobce nebo dovozce.
                     
            
                        5)
                     
                        Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže je u těchto tří kusů aritmetický průměr zjištěných hodnot v souladu s příslušnými přípustnými odchylkami pro ověřování, tak jak jsou stanoveny v tabulce 2.
                     
            
                        6)
                     
                        Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 5, má se za to, že daný model a všechny modely, které byly v technické dokumentaci výrobce nebo dovozce uvedeny jako rovnocenné modely, nejsou v souladu s tímto nařízením.
                     
            
                        7)
                     
                        Neprodleně po přijetí rozhodnutí o tom, že podle bodů 3 a 6 daný model požadavkům nevyhovuje, poskytnou orgány členského státu všechny relevantní informace orgánům ostatních členských států a Komisi.
                     
            Orgány členského státu použijí metody měření a výpočtů stanovené v příloze III.
            U požadavků uvedených v této příloze použijí orgány členského státu pouze přípustné odchylky pro ověřování stanovené v tabulce 2 a pouze postup popsaný v bodech 1 až 7. Žádné další přípustné odchylky, jako jsou ty, které jsou stanoveny v harmonizovaných normách nebo v jiných metodách měření, používat nelze.
            
               Tabulka 2
            
            
               Přípustné odchylky pro ověřování
            
            
                        Parametry
                     
                        Přípustné odchylky pro ověřování
                     
                        Sezonní energetická účinnost vytápění vnitřních prostorů (η
                           s)
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 4 %.
                     
                        Emise částic
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 9 mg/m3.
                     
                        Emise organických plynných sloučenin
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 7 mg/m3.
                     
                        Emise oxidu uhelnatého
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 30 mg/m3.
                     
                        Emise oxidů dusíku
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 30 mg/m3.“
                     
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA XXV
      
         Změny přílohy IV nařízení (EU) 2016/2281
      
      Příloha IV se nahrazuje tímto:
      
         
            „PŘÍLOHA IV
            
               Ověřování shody výrobku ze strany orgánů dohledu nad trhem
            
            Tolerance pro ověřování definované v této příloze se vztahují pouze na ověřování naměřených parametrů ze strany orgánů členského státu a nesmí být použity výrobcem nebo dovozcem jako přípustné tolerance ke stanovení hodnot v technické dokumentaci nebo k interpretaci těchto hodnot za účelem dosažení shody nebo za účelem deklarování lepší výkonnosti jakýmikoliv prostředky.
            Při ověřování, zda určitý model výrobku vyhovuje požadavkům stanoveným v tomto nařízení, podle čl. 3 odst. 2 směrnice 2009/125/ES uplatní orgány členského státu u požadavků uvedených v této příloze následující postup:
            
                        1)
                     
                        Orgány členského státu provedou ověření na jediném kuse daného modelu.
                     
            
                        2)
                     
                        Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže:
                        
                                    a)
                                 
                                    hodnoty uvedené v technické dokumentaci podle bodu 2 přílohy IV směrnice 2009/125/ES (deklarované hodnoty) a případně hodnoty použité k jejich výpočtu nejsou pro výrobce nebo dovozce příznivější než výsledky odpovídajících měření provedených podle písmene g) uvedeného bodu a
                                 
                        
                                    b)
                                 
                                    deklarované hodnoty splňují veškeré požadavky stanovené v tomto nařízení a žádné požadované informace o výrobku zveřejněné výrobcem nebo dovozcem neobsahují hodnoty, které jsou pro výrobce nebo dovozce příznivější než deklarované hodnoty, a
                                 
                        
                                    c)
                                 
                                    při zkoušení předmětného kusu daného modelu ze strany orgánů členského státu jsou zjištěné hodnoty (hodnoty příslušných parametrů naměřené při zkoušení a hodnoty vypočítané z těchto měření) v souladu s příslušnými tolerancemi pro ověřování, tak jak jsou stanoveny tabulce 30.
                                 
                     
            
                        3)
                     
                        Nedosáhne-li se výsledků podle bodu 2 písm. a) nebo b), má se za to, že model a veškeré další modely, u nichž byly informace obsažené v technické dokumentaci získány na stejném základě, nejsou v souladu s tímto nařízením.
                     
            
                        4)
                     
                        Pokud se u modelu ohřívače vzduchu, chladicího zařízení, vysokoteplotního procesního chladiče nebo ventilátorového konvektoru, který má jmenovitý topný výkon, chladicí výkon nebo výkon chlazení ≥ 70 kW nebo který se vyrábí v množství menším než 5 kusů za rok, nepodaří dosáhnout výsledku podle bodu 2 písm. c), má se za to, že tento model a veškeré další modely, u nichž byly informace obsažené v technické dokumentaci získány na stejném základě, nejsou v souladu s tímto nařízením.
                     
            
                        5)
                     
                        Pokud se u modelu ohřívače vzduchu, chladicího zařízení, vysokoteplotního procesního chladiče nebo ventilátorového konvektoru, který má jmenovitý topný výkon, chladicí výkon nebo výkon chlazení < 70 kW nebo který se vyrábí v množství 5 a více kusů za rok, nepodaří dosáhnout výsledku podle bodu 2 písm. c), orgány členského státu vyberou ke zkoušení další tři kusy téhož modelu.
                     
            
                        6)
                     
                        Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže je u těchto tří kusů aritmetický průměr zjištěných hodnot v souladu s příslušnými tolerancemi pro ověřování, tak jak jsou stanoveny v tabulce 30.
                     
            
                        7)
                     
                        Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 6, má se za to, že model a veškeré další modely, u nichž byly informace obsažené v technické dokumentaci získány na stejném základě, nejsou v souladu s tímto nařízením.
                     
            
                        8)
                     
                        Neprodleně po přijetí rozhodnutí o tom, že podle bodů 3, 4 a 7 daný model požadavkům nevyhovuje, poskytnou orgány členského státu všechny relevantní informace orgánům ostatních členských států a Komisi.
                     
            Orgány členského státu použijí metody měření a výpočtů stanovené v příloze III.
            U požadavků uvedených v této příloze použijí orgány členského státu pouze tolerance pro ověřování stanovené v tabulce 30 a pouze postup popsaný v bodech 1 až 8. Žádné další tolerance, jako jsou ty, které jsou stanoveny v harmonizovaných normách nebo v jiných metodách měření, používat nelze.
            
               Tabulka 30
            
            
               Tolerance pro ověřování
            
            
                        Parametry
                     
                        Tolerance pro ověřování
                     
                        Sezonní energetická účinnost vytápění (η
                           s,h) u ohřívačů vzduchu při jmenovitém topném výkonu jednotky
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 8 %.
                     
                        Sezonní energetická účinnost chlazení (η
                           s,c) u chladicích zařízení při jmenovitém chladicím výkonu jednotky
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 8 %.
                     
                        Hladina akustického výkonu (L
                           WA) u ohřívačů vzduchu a chladicích zařízení
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 1,5 dB.
                     
                        Emise oxidů dusíku, vyjádřené jako emise oxidu dusičitého, u ohřívačů vzduchu a chladicích zařízení na paliva
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 20 %.
                     
                        Koeficient sezonní energetické účinnosti (SEPR) u vysokoteplotních procesních chladičů při jmenovitém výkonu chlazení jednotky
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 10 %.
                     
                        Jmenovitý chladicí faktor (EER
                           A) u vysokoteplotních procesních chladičů při jmenovitém výkonu chlazení
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 5 %.“
                     
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.