Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/2283 ze dne 22. srpna 2016, kterým se opravuje německé znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Text s významem pro EHP )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2283/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 346/111
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/2283
   ze dne 22. srpna 2016,
   kterým se opravuje německé znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II)
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (1), a zejména na čl. 31 odst. 4, čl. 35 odst. 9, čl. 50 odst. 1 písm. a), čl. 50 odst. 1 písm. b), čl. 50 odst. 2 písm. a), čl. 50 odst. 2 písm. b), článek 56, čl. 92 odst. 1, čl. 92 odst. 1a), čl. 97 odst. 1, čl. 109a odst. 5, čl. 111 odst. 1 písm. a) až c), čl. 111 odst. 1 písm. f), čl. 111 odst. 1 písm. h), čl. 111 odst. 1 písm. k), čl. 111 odst. 1 písm. l), čl. 111 odst. 1 písm. o), čl. 211 odst. 2, čl. 244 odst. 4 a čl. 244 odst. 5 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Německé znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 (2) obsahuje chybu v čl. 71 odst. 1 písm. l) bodě i) a v čl. 73 odst. 1 písm. g) bodě i) týkající se právních nebo smluvních ujednání pro rysy určující zařazení položek primárního kapitálu.
            
   
               (2)
            
               Německé znění uvedeného nařízení obsahuje chybné křížové odkazy v čl. 73 odst. 3. Ustanovení čl. 73 odst. 3 stanoví, pod kterými písmeny čl. 73 odst. 1 se odkazy na solventnostní kapitálový požadavek považují za odkazy na minimální kapitálový požadavek, pokud nedodržení minimálního kapitálového požadavku nastane před nedodržením solventnostního kapitálového požadavku.
            
   
               (3)
            
               Německé znění uvedeného nařízení, konkrétně ustanovení čl. 104 odst. 3, přiděluje minimální období místo dur
                  i. uvedené v čl. 104 odst. 2 chybně dur
                  i. uvedené v čl. 104 odst. 1 písm. e).
            
   
               (4)
            
               Německé znění uvedeného nařízení, konkrétně v čl. 186 odst. 2 prvním pododstavci, chybně přiděluje rizikový faktor gi
                   pro koncentraci tržních rizik expozicím vůči jediné protistraně, pojišťovně nebo zajišťovně, pro které je k dispozici úvěrové hodnocení vypracované určenou externí ratingovou agenturou, zatímco tento rizikový faktor by měl být přidělen tehdy, pokud úvěrové hodnocení vypracované určenou externí ratingovou agenturou k dispozici není.
            
   
               (5)
            
               V německém znění uvedeného nařízení, konkrétně v návětí čl. 219 odst. 1 písm. e), byla chybně omezena působnost ustanovení, jelikož nebylo přeloženo slovo „včetně“.
            
   
               (6)
            
               Německé znění uvedeného nařízení, konkrétně v čl. 297 odst. 2 písm. f), vypouští slovo „vliv“ ve větě „vliv jakýchkoli parametrů specifických pro tuto pojišťovnu nebo zajišťovnu“.
            
   
               (7)
            
               V článku 303 německého znění jsou slova „po datu uplatnění“ do německého jazyka chybně přeložena ve smyslu slov „po datu vstupu v platnost“.
            
   
               (8)
            
               Německé znění uvedeného nařízení obsahuje další drobné chyby v bodě odůvodnění 53, čl. 63 odst. 4, názvu článku 68, čl. 70 odst. 1 písm. e) bodě i), čl. 83 odst. 2, čl. 84 odst. 2 písm. b), čl. 90 odst. 2 písm. b), čl. 103 odst. 2 písm. d), čl. 107 odst. 1 písm. b), čl. 108 písm. b) a c), čl. 112 odst. 1, čl. 124 odst. 1 písm. b), čl. 124 odst. 5 písm. a), čl. 130 odst. 3 písm. a), čl. 131 písm. b), čl. 134 odst. 2 a 3, čl. 136 odst. 3, čl. 149 odst. 2 písm. b) bodě ii) písm. B), čl. 161 odst. 1, čl. 172 odst. 1 písm. a), čl. 176 odst. 1, čl. 177 odst. 2 písm. h) bodě i), čl. 177 odst. 2 písm. k), l), q) a r), čl. 184 odst. 2 písm. b) bodě v), čl. 190 odst. 2, čl. 195 písm. c), čl. 211 odst. 2 písm. c), čl. 211 odst. 4, čl. 217 odst. 5 písm. b), čl. 258 odst. 1 písm. a), b), h) a l), čl. 258 odst. 2) a 3), čl. 259 odst. 1, čl. 260 odst. 1 písm. a) bodě i), čl. 260 odst. 1 písm. d) bodě iii), čl. 260 odst. 2, čl. 261 odst. 1 písm. c), čl. 261 odst. 2, čl. 263 písm. a) až c), čl. 264 odst. 3, článku 266, čl. 267 odst. 2, čl. 267 odst. 4 písm. a) a b), čl. 270 odst. 1, čl. 271 odst. 3 písm. a) a b), čl. 272 odst. 1 písm. f) a g), čl. 272 odst. 4), čl. 273 odst. 1), návětí čl. 274 odst. 4, čl. 274 odst. 4 písm. h) a k), názvu oddílu 5, návětí čl. 275 odst. 1, čl. 275 odst. 1 písm. a) až g), čl. 275 odst. 2 písm. g), čl. 275 odst. 3, čl. 290 odst. 2, názvu článku 293, čl. 293 odst. 1 písm. c) a f), čl. 293 odst. 2, čl. 293 odst. 4, návětí čl. 294 odst. 1 písm. c), čl. 294 odst. 1 písm. c) bodech i) a ii), návětí čl. 294 odst. 2, čl. 296 odst. 1 písm. a) a b), čl. 296 odst. 3 písm. a) a b), čl. 297 odst. 1 písm. a) až d) a g), čl. 297 odst. 4 písm. f), čl. 302 odst. 1, čl. 304 odst. 1 písm. c) a d), názvu a prvním pododstavci článku 306, názvu článku 307, návětí čl. 307 odst. 2, čl. 307 odst. 2 písm. a) až d), čl. 307 odst. 3 písm. b), čl. 307 odst. 4, čl. 308 odst. 1 písm. b), čl. 308 odst. 2 písm. a), čl. 308 odst. 5 písm. c), čl. 309 odst. 6, čl. 309 odst. 7 písm. a), čl. 312 odst. 1 písm. b), čl. 314 odst. 1 písm. a) až c), čl. 314 odst. 2, čl. 317 odst. 1, článku 318, čl. 325 odst. 2 písm. a), článku 373, čl. 375 odst. 2, čl. 376 odst. 2 písm. c) a čl. 376 odst. 3 písm. e).
            
   
               (9)
            
               Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno. Tato oprava se netýká ostatních jazykových znění.
            
   
               (10)
            
               Nutnost zajistit stejné podmínky pro všechny pojišťovny a zajišťovny, převažující zájmy integrity vnitřního trhu a rovněž právní jistota vyžadují, aby se toto nařízení v přenesené pravomoci použilo s účinkem ode dne 18. ledna 2015, tedy od data vstupu prováděcího nařízení (EU) 2015/35 v platnost,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Týká se pouze německého znění.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 18. ledna 2015.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 22. srpna 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 12, 17.1.2015, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.