Nařízení Rady (EU) 2016/2285 ze dne 12. prosince 2016, kterým se pro roky 2017 a 2018 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla Unie a kterým se mění nařízení (EU) 2016/72

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2285/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 344/32
            
   
   NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/2285
   ze dne 12. prosince 2016,
   kterým se pro roky 2017 a 2018 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla Unie a kterým se mění nařízení (EU) 2016/72
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               V čl. 43 odst. 3 Smlouvy se stanoví, že Rada přijme na návrh Komise opatření týkající se stanovení a přidělení rybolovných práv.
            
   
               (2)
            
               Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (1) požaduje, aby byla s přihlédnutím k dostupnému vědeckému, technickému a ekonomickému poradenství, případně včetně zpráv vypracovaných Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství (VTHVR), přijata opatření pro zachování zdrojů.
            
   
               (3)
            
               Rada má přijmout opatření ke stanovení a přidělení rybolovných práv, případně včetně některých podmínek, jež jsou s nimi funkčně spojeny. Rybolovná práva by měla být rozdělena mezi jednotlivé členské státy způsobem, který každému členskému státu zajistí relativní stabilitu rybolovných činností pro každou populaci nebo druh rybolovu, s náležitým ohledem na cíle společné rybářské politiky stanovené v nařízení (EU) č. 1380/2013.
            
   
               (4)
            
               O rybolovných právech pro hlubinné druhy ve smyslu čl. 2 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 2347/2002 (2) se rozhoduje každé dva roky.
            
   
               (5)
            
               Celkové přípustné odlovy (TAC) by měly být stanoveny na základě dostupných vědeckých doporučení s ohledem na biologické a sociálně-ekonomické aspekty a současně by měly odvětvím rybolovu zajistit spravedlivé zacházení; rovněž je nezbytné zohlednit názory vyjádřené v konzultacích se zúčastněnými stranami, zejména na jednáních dotčených poradních sborů.
            
   
               (6)
            
               Rybolovná práva by měla být v souladu s mezinárodními dohodami a zásadami, například s dohodou Organizace spojených národů o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací z roku 1995 (3), a s podrobnými zásadami řízení stanovenými v mezinárodních pokynech Organizace OSN pro výživu a zemědělství určených pro řízení lovu hlubinných druhů na volném moři z roku 2008, podle nichž by měl regulační orgán zejména zvýšit obezřetnost v případech, kdy jsou informace neurčité, nespolehlivé nebo nedostatečné. Nedostatek odpovídajících vědeckých informací by neměl být použit jako důvod pro odklad nebo nepřijetí opatření pro zachování a řízení zdrojů.
            
   
               (7)
            
               Nejnovější vědecká doporučení Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES) a VTHVR uvádějí, že většina populací hlubinných druhů je stále lovena neudržitelným způsobem a že v zájmu udržitelnosti by rybolovná práva na tyto populace měla být dále snižována do doby, než vývoj stavu těchto populací začne vykazovat pozitivní tendenci.
            
   
               (8)
            
               Vzhledem k doporučení ICES je vhodné, aby se celkový přípustný odlov (TAC) růžichy šedé v severozápadních vodách vztahoval pouze na vedlejší úlovky.
            
   
               (9)
            
               Významný odlov růžichy šedé byl zaznamenán v příslušných oblastech Výboru pro rybolov ve středovýchodním Atlantiku (CECAF) a Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři (GFCM), které hraničí s podoblastí ICES IX. Vzhledem k tomu, že údaje ICES pro tyto přilehlé oblasti jsou neúplné, by měl rozsah TAC zůstat omezen na podoblast ICES IX. Nicméně s ohledem na přípravu budoucích rozhodnutí v oblasti řízení by mělo být stanoveno oznamování údajů pro tyto přilehlé oblasti.
            
   
               (10)
            
               ICES doporučuje, aby až do roku 2020 nebyl prováděn odlov červenice obecné. V minulosti byly pro červenici obecnou stanoveny TAC (od roku 2010 byly tyto TAC stanoveny na nulovou hodnotu). Je vhodné zakázat odlov tohoto druhu a jeho uchovávání na palubě, překládku či vykládku, protože tato populace je vyčerpaná a neobnovuje se. ICES připomíná, že od roku 2010 není červenice obecná v severovýchodním Atlantiku plavidly Unie cíleně lovena.
            
   
               (11)
            
               Podle doporučení ICES prokazují pozorování omezená na paluby plavidel, že procentní podíl hlavouna severního byl nižší než 1 % vykázaných úlovků hlavouna tuponosého. Na základě výše uvedeného ICES doporučuje, aby již nebyl prováděn cílený lov hlavouna severního a vedlejší úlovky byly započteny do TAC pro hlavouna tuponosého s cílem minimalizovat potenciál pro nesprávné vykazování druhů. ICES uvádí, že existují značné řádové rozdíly (více než desetinásobné) mezi relativními podíly hlavouna tuponosého a hlavouna severního vykazované v oficiálních záznamech o vykládkách a mezi pozorovanými úlovky a vědeckými průzkumy v oblastech, ve kterých se v současnosti lov hlavouna severního provádí. O tomto druhu jsou k dispozici jen velmi omezené informace a některé z vykazovaných údajů o vykládkách považuje ICES za případy nesprávného vykazování druhů. V důsledku toho není možné zjistit přesnou statistiku dosavadního odlovu hlavouna severního. V souladu s vědeckým poradenstvím by proto měly být veškeré vedlejší úlovky hlavouna severního omezeny na 1 % kvóty pro hlavouna severního každého členského státu a do této kvóty započteny.
            
   
               (12)
            
               ICES doporučuje, aby cílené odlovy hlubinných druhů žraloků byly stanoveny na nulovou úroveň. Avšak ICES rovněž uvádí, že stávající platná restriktivní omezení odlovů vedou k nesprávnému vykazování vedlejších úlovků hlubinných druhů žraloků. Zejména cílený drobný hlubinný lov tkaničnice tmavé za použití dlouhých lovných šňůr má nevyhnutelné vedlejší úlovky hlubinných druhů žraloků, kteří jsou v současnosti vhazováni mrtví zpět do moře. S ohledem na tyto skutečnost by za účelem shromažďování vědeckých informací o hlubinných druzích žraloků mělo být zkušebně zavedeno restriktivní povolení vedlejších úlovků na roky 2017 a 2018 tím, že by se povolily omezené vykládky nevyhnutelných vedlejších úlovků hlubinných druhů žraloků v rámci cíleného drobného hlubinného lovu tkaničnice tmavé za použití dlouhých lovných šňůr. Dlouhé lovné šňůry jsou v tomto drobném rybolovu považovány za selektivní rybolovné zařízení. Dotčené členské státy by měly vypracovat regionální opatření pro řízení lovu tkaničnice tmavé a stanovit konkrétní opatření v oblasti shromažďování údajů o hlubinných druzích žraloků s cílem zajistit podrobné monitorování těchto populací. Stanovením takového unijního povolení vedlejších úlovků pro hlubinné druhy žraloků ve vodách Unie a v mezinárodních vodách podoblastí ICES V, VI, VII, VIII a IX, ve vodách Unie a v mezinárodních vodách podoblasti ICES X a ve vodách Unie oblastí CECAF 34.1.1, 34.1.2 a 34.2 není dotčena zásada relativní stability pro hlubinné druhy žraloků v těchto oblastech.
            
   
               (13)
            
               V souladu s nařízením Rady (ES) č. 847/96 (4) je třeba určit populace, které mají podléhat různým opatřením, na něž uvedené nařízení odkazuje. Preventivní TAC by se měl vztahovat na populace, pro které neexistuje žádné vědecky podložené vyhodnocení rybolovných práv pro rok, v jehož průběhu mají být TAC stanoveny; ve všech ostatních případech je třeba použít analytický TAC. Vzhledem k doporučením vydaným radou ICES a VTHVR pro populace hlubinných druhů by se na populace ryb, pro něž není dostupné žádné vědecky podložené vyhodnocení dotčených rybolovných práv, měl vztahovat preventivní TAC.
            
   
               (14)
            
               V souladu s čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 847/96 předložilo Portugalsko dne 15. září 2016 Komisi žádost o zvýšení TAC sardele obecné v podoblastech ICES IX a X a vodách Unie oblasti CECAF 34.1.1 na 15 000 tun. Ve svém doporučení ze dne 21. října 2016 ICES potvrdila výjimečně dobrý stav této populace sardele obecné a skutečnost, že odlov ve výši 15 000 tun v roce 2016 může být považován za udržitelný. Nařízení Rady (EU) 2016/72 (5) by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (15)
            
               Rybolovná práva pro sardel obecnou v podoblastech ICES IX a X a vodách Unie oblasti CECAF 34.1.1 stanovená v nařízení (EU) 2016/72 se použijí ode dne 1. ledna 2016. Pozměňující ustanovení stanovená tímto nařízením by se měla použít rovněž od uvedeného dne. Tímto zpětným použitím nejsou dotčeny zásady právní jistoty a ochrany legitimního očekávání, neboť příslušná rybolovná práva se v porovnání s právy stanovenými v nařízení (EU) 2016/72 zvyšují.
            
   
               (16)
            
               Aby nedošlo k přerušení rybolovných činností a aby byla zajištěna obživa rybářů v Unii, mělo by se toto nařízení použít ode dne 1. ledna 2017. Z důvodu naléhavosti by toto nařízení mělo vstoupit v platnost bezprostředně po vyhlášení,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Předmět
   Tímto nařízením se pro roky 2017 a 2018 stanoví roční rybolovná práva na populace ryb některých hlubinných druhů pro rybářská plavidla Unie ve vodách Unie a v některých vodách mimo Unii, které podléhají omezením odlovů.
   Článek 2
   Definice
   1.   Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
   
               a)
            
               „rybářským plavidlem Unie“ rybářské plavidlo plující pod vlajkou členského státu a zaregistrované v Unii;
            
   
               b)
            
               „vodami Unie“ vody spadající pod svrchovanost nebo do jurisdikce členských států s výjimkou vod přiléhajících k územím uvedeným v příloze II Smlouvy;
            
   
               c)
            
               „celkovým přípustným odlovem“ (TAC) množství, které může být každoročně z každé populace ryb uloveno a vyloženo;
            
   
               d)
            
               „kvótou“ podíl TAC přidělený Unii nebo členskému státu;
            
   
               e)
            
               „mezinárodními vodami“ vody, které nepodléhají svrchovanosti ani jurisdikci žádného státu.
            
   2.   Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice oblastí:
   
               a)
            
               „oblastmi ICES“ (Mezinárodní rada pro průzkum moří) se rozumějí zeměpisné oblasti vymezené v příloze III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 218/2009 (6);
            
   
               b)
            
               „oblastmi CECAF“ (Výbor pro rybolov ve středovýchodním Atlantiku) se rozumějí zeměpisné oblasti vymezené v příloze II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2009 (7).
            
   Článek 3
   Celkové přípustné odlovy a jejich rozdělení
   Celkové přípustné odlovy pro hlubinné druhy lovené rybářskými plavidly Unie ve vodách Unie nebo v některých vodách mimo Unii a rozdělení těchto celkových přípustných odlovů mezi členské státy a případně podmínky, které jsou s nimi funkčně spjaty, jsou stanoveny v příloze.
   Článek 4
   Zvláštní ustanovení o rozdělení rybolovných práv
   1.   Rozdělením rybolovných práv mezi členské státy stanoveným v tomto nařízení nejsou dotčeny:
   
               a)
            
               výměny provedené podle čl. 16 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013;
            
   
               b)
            
               odpočty a přerozdělení provedené podle článku 37 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 (8);
            
   
               c)
            
               přerozdělení provedená podle čl. 10 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 (9);
            
   
               d)
            
               dodatečné vykládky povolené podle článku 3 nařízení (ES) č. 847/96;
            
   
               e)
            
               množství převedená v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 847/96;
            
   
               f)
            
               odpočty provedené podle článků 105 a 107 nařízení (ES) č. 1224/2009.
            
   2.   Není-li v příloze tohoto nařízení uvedeno jinak, použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 na populace, na které se vztahuje preventivní TAC, a čl. 3 odst. 2 a 3 a článek 4 uvedeného nařízení na populace, na které se vztahuje analytický TAC.
   Článek 5
   Podmínky vykládky úlovků a vedlejších úlovků
   Ryby populací, pro něž jsou stanoveny celkové přípustné odlovy, smějí být uchovávány na palubě nebo vyloženy pouze tehdy, pokud odlovy provedla rybářská plavidla plující pod vlajkou členského státu, jenž disponuje kvótou, která dosud nebyla vyčerpána.
   Článek 6
   Zákaz
   Rybářským plavidlům Unie se zakazuje lovit červenici obecnou (Hoplostethus atlanticus) ve vodách Unie a v mezinárodních vodách podoblastí ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV a červenici obecnou odlovenou v uvedené oblasti uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat.
   Článek 7
   Předávání údajů
   Předkládají-li členské státy podle článků 33 a 34 nařízení (ES) č. 1224/2009 Komisi údaje vztahující se k vykládkám objemů odlovených populací, použijí kódy populací stanovené v příloze tohoto nařízení.
   Článek 8
   Změny nařízení (EU) 2016/72
   V příloze IA nařízení (EU) 2016/72 se položka v tabulce týkající se sardele obecné v podoblastech ICES IX a X a ve vodách Unie oblasti CECAF 34.1.1 (ANE/9/3411) nahrazuje tímto:
   
               
                  Druh:
               
            
               Sardel obecná
               
                  Engraulis encrasicolus
               
            
               
                  Oblast:
               
            
               IX a X; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1
               (ANE/9/3411)
            
               Španělsko
            
               7 174
            
                
            
                
            
               Portugalsko
            
               7 826
            
                
            
                
            
               Unie
            
               15 000
            
                
            
                
            
               TAC
            
               15 000
            
                
            
               Preventivní TAC
            
   Článek 9
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 1. ledna 2017. Článek 8 se však použije ode dne 1. ledna 2016.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 12. prosince 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         G. MATEČNÁ
      
   
   
   
      (1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).
   
      (2)  Nařízení Rady (ES) č. 2347/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se stanoví zvláštní podmínky přístupu k rybolovu hlubinných populací a s tím spojené požadavky (Úř. věst. L 351, 28.12.2002, s. 6).
   
      (3)  Dohoda o provedení ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací (Úř. věst. L 189, 3.7.1998, s. 16).
   
      (4)  Nařízení Rady (ES) č. 847/96 ze dne 6. května 1996, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót (Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 3).
   
      (5)  Nařízení Rady (EU) 2016/72 ze dne 22. ledna 2016, kterým se pro rok 2016 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací a kterým se mění nařízení (EU) 2015/104 (Úř. věst. L 22, 28.1.2016, s. 1).
   
      (6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 218/2009 ze dne 11. března 2009 o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v severovýchodním Atlantiku (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 70).
   
      (7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2009 ze dne 11. března 2009 o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v některých oblastech mimo severní Atlantik (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 1).
   
      (8)  Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).
   
      (9)  Nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 ze dne 29. září 2008 o udělování oprávnění k rybolovným činnostem provozovaným rybářskými plavidly Společenství mimo vody Společenství a o přístupu plavidel třetích zemí do vod Společenství, o změně nařízení (EHS) č. 2847/93 a (ES) č. 1627/94 a o zrušení nařízení (ES) č. 3317/94 (Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 33).
   
   
      PŘÍLOHA
      Není-li uvedeno jinak, představují odkazy na rybolovné oblasti odkazy na oblasti ICES.
      ČÁST 1
      
         Definice druhů a skupiny druhů
      
      
                  1.
               
                  Na seznamu uvedeném v části 2 této přílohy jsou populace ryb vyjmenovány v abecedním pořadí podle latinského názvu druhů. Hlubinné druhy žraloků jsou však uvedeny na začátku tohoto seznamu. Pro účely tohoto nařízení je níže uvedena srovnávací tabulka obecných a latinských názvů:
                  
                              Obecný název
                           
                              Třímístný písmenný kód
                           
                              Vědecký název
                           
                              Tkaničnice tmavá
                           
                              BSF
                           
                              
                                 Aphanopus carbo
                              
                           
                              Pilonoši rodu Beryx
                              
                           
                              ALF
                           
                              
                                 Beryx spp.
                           
                              Hlavoun tuponosý
                           
                              RNG
                           
                              
                                 Coryphaenoides rupestris
                              
                           
                              Hlavoun severní
                           
                              RHG
                           
                              
                                 Macrourus berglax
                              
                           
                              Růžicha šedá
                           
                              SBR
                           
                              
                                 Pagellus bogaraveo
                              
                           
                              Mníkovec velkooký
                           
                              GFB
                           
                              
                                 Phycis blennoides
                              
                           
               
      
                  2.
               
                  Pro účely tohoto nařízení se „hlubinnými druhy žraloků“ rozumějí druhy uvedené v tomto seznamu:
                  
                              Obecný název
                           
                              Třímístný písmenný kód
                           
                              Vědecký název
                           
                              Máčky rodu Apristurus
                              
                           
                              API
                           
                              
                                 Apristurus spp.
                           
                              Žralok límcový
                           
                              HXC
                           
                              
                                 Chlamydoselachus anguineus
                              
                           
                              Bezkýlovci rodu Centrophorus
                              
                           
                              CWO
                           
                              
                                 Centrophorus spp.
                           
                              Světloun bělooký
                           
                              CYO
                           
                              
                                 Centroscymnus coelolepis
                              
                           
                              Světloun dlouhonosý
                           
                              CYP
                           
                              
                                 Centroscymnus crepidater
                              
                           
                              Světloun grónský
                           
                              CFB
                           
                              
                                 Centroscyllium fabricii
                              
                           
                              Bezkýlovec lopatonosý
                           
                              DCA
                           
                              
                                 Deania calcea
                              
                           
                              Světloun Bonnaterrův
                           
                              SCK
                           
                              
                                 Dalatias licha
                              
                           
                              Světloun velký
                           
                              ETR
                           
                              
                                 Etmopterus princeps
                              
                           
                              Světloun trnitý
                           
                              ETX
                           
                              
                                 Etmopterus spinax
                              
                           
                              Máčka myší
                           
                              GAM
                           
                              
                                 Galeus murinus
                              
                           
                              Žralok šedý
                           
                              SBL
                           
                              
                                 Hexanchus griseus
                              
                           
                              Světloun podivný
                           
                              OXN
                           
                              
                                 Oxynotus paradoxus
                              
                           
                              Světloun nožozubý
                           
                              SYR
                           
                              
                                 Scymnodon ringens
                              
                           
                              Světloun malohlavý
                           
                              GSK
                           
                              
                                 Somniosus microcephalus
                              
                           
               
      ČÁST 2
      
         Roční rybolovná práva (v tunách živé hmotnosti)
      
      
                  
                     Druh:
                  
               
                  Hlubinné druhy žraloků
               
                  
                     Oblast:
                  
               
                  vody Unie a mezinárodní vody oblastí V, VI, VII, VIII a IX
                  (DWS/56789-)
               
                  Rok
               
                  2017
               
                  2018
               
                   
               
                   
               
                  Unie
               
                  10 (1)
                  
               
                  10 (1)
                  
               
                   
               
                   
               
                  TAC
               
                  10 (1)
                  
               
                  10 (1)
                  
               
                   
               
                  Preventivní TAC
                  Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
               
      
         
      
      
                  
                     Druh:
                  
               
                  Hlubinné druhy žraloků
               
                  
                     Oblast:
                  
               
                  vody Unie a mezinárodní vody oblasti X
                  (DWS/10-)
               
                  Rok
               
                  2017
               
                  2018
               
                   
               
                   
               
                  Portugalsko
               
                  10 (2)
                  
               
                  10 (2)
                  
               
                   
               
                   
               
                  Unie
               
                  10 (2)
                  
               
                  10 (2)
                  
               
                   
               
                   
               
                  TAC
               
                  10 (2)
                  
               
                  10 (2)
                  
               
                   
               
                  Preventivní TAC
                  Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
               
      
         
      
      
                  
                     Druh:
                  
               
                  Hlubinné druhy žraloků, bezkýlovec trnitý (Deania hystricosa) a bezkýlovec šípohlavý (Deania profundorum)
               
                  
                     Oblast:
                  
               
                  mezinárodní vody oblasti XII
                  (DWS/12INT-)
               
                  Rok
               
                  2017
               
                  2018
               
                   
               
                   
               
                  Irsko
               
                  0
               
                  0
               
                   
               
                   
               
                  Španělsko
               
                  0
               
                  0
               
                   
               
                   
               
                  Francie
               
                  0
               
                  0
               
                   
               
                   
               
                  Spojené království
               
                  0
               
                  0
               
                   
               
                   
               
                  Unie
               
                  0
               
                  0
               
                   
               
                   
               
                  TAC
               
                  0
               
                  0
               
                   
               
                  Preventivní TAC
                  Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
               
      
         
      
      
                  
                     Druh:
                  
               
                  Hlubinné druhy žraloků
               
                  
                     Oblast:
                  
               
                  vody Unie oblastí CECAF 34.1.1, 34.1.2 a 34.2
                  (DWS/F3412C)
               
                  Rok
               
                  2017
               
                  2018
               
                   
               
                   
               
                  Unie
               
                  10 (3)
                  
               
                  10 (3)
                  
               
                   
               
                   
               
                  TAC
               
                  10 (3)
                  
               
                  10 (3)
                  
               
                   
               
                  Preventivní TAC
                  Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
               
      
         
      
      
                  
                     Druh:
                  
               
                  Tkaničnice tmavá
                  
                     Aphanopus carbo
                  
               
                  
                     Oblast:
                  
               
                  vody Unie a mezinárodní vody oblastí I, II, III a IV
                  (BSF/1234-)
               
                  Rok
               
                  2017
               
                  2018
               
                   
               
                   
               
                  Německo
               
                  3
               
                  3
               
                   
               
                   
               
                  Francie
               
                  3
               
                  3
               
                   
               
                   
               
                  Spojené království
               
                  3
               
                  3
               
                   
               
                   
               
                  Unie
               
                  9
               
                  9
               
                   
               
                   
               
                  TAC
               
                  9
               
                  9
               
                   
               
                  Preventivní TAC
               
      
         
      
      
                  
                     Druh:
                  
               
                  Tkaničnice tmavá
                  
                     Aphanopus carbo
                  
               
                  
                     Oblast:
                  
               
                  vody Unie a mezinárodní vody oblastí V, VI, VII a XII
                  (BSF/56712-)
               
                  Rok
               
                  2017
               
                  2018
               
                   
               
                   
               
                  Německo
               
                  34
               
                  30
               
                   
               
                   
               
                  Estonsko
               
                  17
               
                  15
               
                   
               
                   
               
                  Irsko
               
                  84
               
                  74
               
                   
               
                   
               
                  Španělsko
               
                  168
               
                  148
               
                   
               
                   
               
                  Francie
               
                  2 362
               
                  2 078
               
                   
               
                   
               
                  Lotyšsko
               
                  110
               
                  97
               
                   
               
                   
               
                  Litva
               
                  1
               
                  1
               
                   
               
                   
               
                  Polsko
               
                  1
               
                  1
               
                   
               
                   
               
                  Spojené království
               
                  168
               
                  148
               
                   
               
                   
               
                  Ostatní
               
                  9 (4)
                  
               
                  8 (4)
                  
               
                   
               
                   
               
                  Unie
               
                  2 954
               
                  2 600
               
                   
               
                   
               
                  TAC
               
                  2 954
               
                  2 600
               
                   
               
                  Analytický TAC
               
      
         
      
      
                  
                     Druh:
                  
               
                  Tkaničnice tmavá
                  
                     Aphanopus carbo
                  
               
                  
                     Oblast:
                  
               
                  vody Unie a mezinárodní vody oblastí VIII, IX a X
                  (BSF/8910-)
               
                  Rok
               
                  2017
               
                  2018
               
                   
               
                   
               
                  Španělsko
               
                  10
               
                  9
               
                   
               
                   
               
                  Francie
               
                  26
               
                  23
               
                   
               
                   
               
                  Portugalsko
               
                  3 294
               
                  2 965
               
                   
               
                   
               
                  Unie
               
                  3 330
               
                  2 997
               
                   
               
                   
               
                  TAC
               
                  3 330
               
                  2 997
               
                   
               
                  Analytický TAC
               
      
         
      
      
                  
                     Druh:
                  
               
                  Tkaničnice tmavá
                  
                     Aphanopus carbo
                  
               
                  
                     Oblast:
                  
               
                  vody Unie a mezinárodní vody oblasti CECAF 34.1.2
                  (BSF/C3412-)
               
                  Rok
               
                  2017
               
                  2018
               
                   
               
                   
               
                  Portugalsko
               
                  2 488
               
                  2 189
               
                   
               
                   
               
                  Unie
               
                  2 488
               
                  2 189
               
                   
               
                   
               
                  TAC
               
                  2 488
               
                  2 189
               
                   
               
                  Preventivní TAC
               
      
         
      
      
                  
                     Druh:
                  
               
                  Pilonoši rodu Beryx
                  
                  
                     Beryx spp.
               
                  
                     Oblast:
                  
               
                  vody Unie a mezinárodní vody oblastí III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV
                  (ALF/3X14-)
               
                  Rok
               
                  2017
               
                  2018
               
                   
               
                   
               
                  Irsko
               
                  9
               
                  9
               
                   
               
                   
               
                  Španělsko
               
                  63
               
                  63
               
                   
               
                   
               
                  Francie
               
                  17
               
                  17
               
                   
               
                   
               
                  Portugalsko
               
                  182
               
                  182
               
                   
               
                   
               
                  Spojené království
               
                  9
               
                  9
               
                   
               
                   
               
                  Unie
               
                  280
               
                  280
               
                   
               
                   
               
                  TAC
               
                  280
               
                  280
               
                   
               
                  Analytický TAC
               
      
         
      
      
                  
                     Druh:
                  
               
                  Hlavoun tuponosý
                  
                     Coryphaenoides rupestris
                  
               
                  
                     Oblast:
                  
               
                  vody Unie a mezinárodní vody oblastí I, II a IV
                  (RNG/124-)
               
                  Rok
               
                  2017
               
                  2018
               
                   
               
                   
               
                  Dánsko
               
                  1 (5)
                  
               
                  1 (5)
                  
               
                   
               
                   
               
                  Německo
               
                  1 (5)
                  
               
                  1 (5)
                  
               
                   
               
                   
               
                  Francie
               
                  7 (5)
                  
               
                  7 (5)
                  
               
                   
               
                   
               
                  Spojené království
               
                  1 (5)
                  
               
                  1 (5)
                  
               
                   
               
                   
               
                  Unie
               
                  10 (5)
                  
               
                  10 (5)
                  
               
                   
               
                   
               
                  TAC
               
                  10 (5)
                  
               
                  10 (5)
                  
               
                   
               
                  Preventivní TAC
               
      
         
      
      
                  
                     Druh:
                  
               
                  Hlavoun tuponosý
                  
                     Coryphaenoides rupestris
                  
               
                  
                     Oblast:
                  
               
                  vody Unie a mezinárodní vody oblasti III
                  (RNG/03-)
               
                  Rok
               
                  2017
               
                  2018
               
                   
               
                   
               
                  Dánsko
               
                  263 (6)
                      (7)
                  
               
                  211 (6)
                      (7)
                  
               
                   
               
                   
               
                  Německo
               
                  1 (6)
                      (7)
                  
               
                  1 (6)
                      (7)
                  
               
                   
               
                   
               
                  Švédsko
               
                  14 (6)
                      (7)
                  
               
                  11 (6)
                      (7)
                  
               
                   
               
                   
               
                  Unie
               
                  278 (6)
                      (7)
                  
               
                  223 (6)
                      (7)
                  
               
                   
               
                   
               
                  TAC
               
                  278 (6)
                      (7)
                  
               
                  223 (6)
                      (7)
                  
               
                   
               
                  Preventivní TAC
               
      
         
      
      
                  
                     Druh:
                  
               
                  Hlavoun tuponosý
                  
                     Coryphaenoides rupestris
                  
               
                  
                     Oblast:
                  
               
                  vody Unie a mezinárodní vody oblastí Vb, VI a VII
                  (RNG/5B67-)
               
                  Rok
               
                  2017
               
                  2018
               
                   
               
                   
               
                  Německo
               
                  6 (8)
                      (9)
                  
               
                  6 (8)
                      (9)
                  
               
                   
               
                   
               
                  Estonsko
               
                  45 (8)
                      (9)
                  
               
                  46 (8)
                      (9)
                  
               
                   
               
                   
               
                  Irsko
               
                  198 (8)
                      (9)
                  
               
                  203 (8)
                      (9)
                  
               
                   
               
                   
               
                  Španělsko
               
                  49 (8)
                      (9)
                  
               
                  50 (8)
                      (9)
                  
               
                   
               
                   
               
                  Francie
               
                  2 513  (8)
                      (9)
                  
               
                  2 569  (8)
                      (9)
                  
               
                   
               
                   
               
                  Litva
               
                  58 (8)
                      (9)
                  
               
                  59 (8)
                      (9)
                  
               
                   
               
                   
               
                  Polsko
               
                  29 (8)
                      (9)
                  
               
                  30 (8)
                      (9)
                  
               
                   
               
                   
               
                  Spojené království
               
                  148 (8)
                      (9)
                  
               
                  151 (8)
                      (9)
                  
               
                   
               
                   
               
                  Ostatní
               
                  6 (8)
                      (9)
                      (10)
                  
               
                  6 (8)
                      (9)
                      (10)
                  
               
                   
               
                   
               
                  Unie
               
                  3 052  (8)
                      (9)
                  
               
                  3 120  (8)
                      (9)
                  
               
                   
               
                   
               
                  TAC
               
                  3 052  (8)
                      (9)
                  
               
                  3 120  (8)
                      (9)
                  
               
                   
               
                  Analytický TAC
               
      
         
      
      
                  
                     Druh:
                  
               
                  Hlavoun tuponosý
                  
                     Coryphaenoides rupestris
                  
               
                  
                     Oblast:
                  
               
                  vody Unie a mezinárodní vody oblastí VIII, IX, X, XII a XIV
                  (RNG/8X14-)
               
                  Rok
               
                  2017
               
                  2018
               
                   
               
                   
               
                  Německo
               
                  17 (11)
                      (12)
                  
               
                  14 (11)
                      (12)
                  
               
                   
               
                   
               
                  Irsko
               
                  4 (11)
                      (12)
                  
               
                  3 (11)
                      (12)
                  
               
                   
               
                   
               
                  Španělsko
               
                  1 883  (11)
                      (12)
                  
               
                  1 508  (11)
                      (12)
                  
               
                   
               
                   
               
                  Francie
               
                  87 (11)
                      (12)
                  
               
                  69 (11)
                      (12)
                  
               
                   
               
                   
               
                  Lotyšsko
               
                  30 (11)
                      (12)
                  
               
                  24 (11)
                      (12)
                  
               
                   
               
                   
               
                  Litva
               
                  4 (11)
                      (12)
                  
               
                  3 (11)
                      (12)
                  
               
                   
               
                   
               
                  Polsko
               
                  590 (11)
                      (12)
                  
               
                  472 (11)
                      (12)
                  
               
                   
               
                   
               
                  Spojené království
               
                  8 (11)
                      (12)
                  
               
                  6 (11)
                      (12)
                  
               
                   
               
                   
               
                  Unie
               
                  2 623  (11)
                      (12)
                  
               
                  2 099  (11)
                      (12)
                  
               
                   
               
                   
               
                  TAC
               
                  2 623  (11)
                      (12)
                  
               
                  2 099  (11)
                      (12)
                  
               
                   
               
                  Analytický TAC
               
      
         
      
      
                  
                     Druh:
                  
               
                  Růžicha šedá
                  
                     Pagellus bogaraveo
                  
               
                  
                     Oblast:
                  
               
                  vody Unie a mezinárodní vody oblastí VI, VII a VIII
                  (SBR/678-)
               
                  Rok
               
                  2017
               
                  2018
               
                   
               
                   
               
                  Irsko
               
                  4 (13)
                  
               
                  4 (13)
                  
               
                   
               
                   
               
                  Španělsko
               
                  116 (13)
                  
               
                  104 (13)
                  
               
                   
               
                   
               
                  Francie
               
                  6 (13)
                  
               
                  5 (13)
                  
               
                   
               
                   
               
                  Spojené království
               
                  14 (13)
                  
               
                  13 (13)
                  
               
                   
               
                   
               
                  Ostatní
               
                  4 (13)
                  
               
                  4 (13)
                  
               
                   
               
                   
               
                  Unie
               
                  144 (13)
                  
               
                  130 (13)
                  
               
                   
               
                   
               
                  TAC
               
                  144 (13)
                  
               
                  130 (13)
                  
               
                   
               
                  Analytický TAC
               
      
         
      
      
                  
                     Druh:
                  
               
                  Růžicha šedá
                  
                     Pagellus bogaraveo
                  
               
                  
                     Oblast:
                  
               
                  vody Unie a mezinárodní vody oblasti IX (14)
                  
                  (SBR/09-)
               
                  Rok
               
                  2017
               
                  2018
               
                   
               
                   
               
                  Španělsko
               
                  137 (15)
                  
               
                  130 (15)
                  
               
                   
               
                   
               
                  Portugalsko
               
                  37 (15)
                  
               
                  35 (15)
                  
               
                   
               
                   
               
                  Unie
               
                  174 (15)
                  
               
                  165 (15)
                  
               
                   
               
                   
               
                  TAC
               
                  174 (15)
                  
               
                  165 (15)
                  
               
                   
               
                  Analytický TAC
               
      
         
      
      
                  
                     Druh:
                  
               
                  Růžicha šedá
                  
                     Pagellus bogaraveo
                  
               
                  
                     Oblast:
                  
               
                  vody Unie a mezinárodní vody oblasti X
                  (SBR/10-)
               
                  Rok
               
                  2017
               
                  2018
               
                   
               
                   
               
                  Španělsko
               
                  5
               
                  5
               
                   
               
                   
               
                  Portugalsko
               
                  507
               
                  507
               
                   
               
                   
               
                  Spojené království
               
                  5
               
                  5
               
                   
               
                   
               
                  Unie
               
                  517
               
                  517
               
                   
               
                   
               
                  TAC
               
                  517
               
                  517
               
                   
               
                  Analytický TAC
               
      
         
      
      
                  
                     Druh:
                  
               
                  Mníkovec velkooký
                  
                     Phycis blennoides
                  
               
                  
                     Oblast:
                  
               
                  vody Unie a mezinárodní vody oblastí I, II, III a IV
                  (GFB/1234-)
               
                  Rok
               
                  2017
               
                  2018
               
                   
               
                   
               
                  Německo
               
                  9
               
                  8
               
                   
               
                   
               
                  Francie
               
                  9
               
                  8
               
                   
               
                   
               
                  Spojené království
               
                  15
               
                  13
               
                   
               
                   
               
                  Unie
               
                  33
               
                  29
               
                   
               
                   
               
                  TAC
               
                  33
               
                  29
               
                   
               
                  Analytický TAC
               
      
         
      
      
                  
                     Druh:
                  
               
                  Mníkovec velkooký
                  
                     Phycis blennoides
                  
               
                  
                     Oblast:
                  
               
                  vody Unie a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII
                  (GFB/567-)
               
                  Rok
               
                  2017
               
                  2018
               
                   
               
                   
               
                  Německo
               
                  11 (16)
                  
               
                  10 (16)
                  
               
                   
               
                   
               
                  Irsko
               
                  278 (16)
                  
               
                  247 (16)
                  
               
                   
               
                   
               
                  Španělsko
               
                  628 (16)
                  
               
                  559 (16)
                  
               
                   
               
                   
               
                  Francie
               
                  380 (16)
                  
               
                  338 (16)
                  
               
                   
               
                   
               
                  Spojené království
               
                  869 (16)
                  
               
                  774 (16)
                  
               
                   
               
                   
               
                  Unie
               
                  2 166  (16)
                  
               
                  1 928  (16)
                  
               
                   
               
                   
               
                  TAC
               
                  2 166  (16)
                  
               
                  1 928  (16)
                  
               
                   
               
                  Analytický TAC
               
      
         
      
      
                  
                     Druh:
                  
               
                  Mníkovec velkooký
                  
                     Phycis blennoides
                  
               
                  
                     Oblast:
                  
               
                  vody Unie a mezinárodní vody oblastí VIII a IX
                  (GFB/89-)
               
                  Rok
               
                  2017
               
                  2018
               
                   
               
                   
               
                  Španělsko
               
                  258 (17)
                  
               
                  230 (17)
                  
               
                   
               
                   
               
                  Francie
               
                  16 (17)
                  
               
                  14 (17)
                  
               
                   
               
                   
               
                  Portugalsko
               
                  11 (17)
                  
               
                  10 (17)
                  
               
                   
               
                   
               
                  Unie
               
                  285 (17)
                  
               
                  254 (17)
                  
               
                   
               
                   
               
                  TAC
               
                  285 (17)
                  
               
                  254 (17)
                  
               
                   
               
                  Analytický TAC
               
      
         
      
      
                  
                     Druh:
                  
               
                  Mníkovec velkooký
                  
                     Phycis blennoides
                  
               
                  
                     Oblast:
                  
               
                  vody Unie a mezinárodní vody oblastí X a XII
                  (GFB/1012-)
               
                  Rok
               
                  2017
               
                  2018
               
                   
               
                   
               
                  Francie
               
                  9
               
                  8
               
                   
               
                   
               
                  Portugalsko
               
                  40
               
                  36
               
                   
               
                   
               
                  Spojené království
               
                  9
               
                  8
               
                   
               
                   
               
                  Unie
               
                  58
               
                  52
               
                   
               
                   
               
                  TAC
               
                  58
               
                  52
               
                   
               
                  Analytický TAC
               
      
      
         (1)  Výlučně pro vedlejší úlovky v rámci lovu tkačničnice tmavé za použití dlouhých lovných šňůr. Cílený rybolov není povolen.
      
         (2)  Výlučně pro vedlejší úlovky v rámci lovu tkačničnice tmavé za použití dlouhých lovných šňůr. Cílený rybolov není povolen.
      
         (3)  Výlučně pro vedlejší úlovky v rámci lovu tkačničnice tmavé za použití dlouhých lovných šňůr. Cílený rybolov není povolen.
      
         (4)  Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.
      
         (5)  Cílený lov hlavouna severního není povolen. Vedlejší úlovky hlavouna severního (RHG/124-) musí být započteny do této kvóty. Nesmějí překročit 1 % dané kvóty.
      
         (6)  V oblasti ICES IIIa se nesmí provádět žádný cílený lov hlavouna tuponosého.
      
         (7)  Cílený lov hlavouna severního není povolen. Vedlejší úlovky hlavouna severního (RHG/03-) musí být započteny do této kvóty. Nesmějí překročit 1 % dané kvóty.
      
         (8)  Nejvýše 10 % každé kvóty může být uloveno ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblastí VIII, IX, X, XII a XIV (RNG/*8X14- pro hlavouna tuponosého; RHG/*8X14- pro vedlejší úlovky hlavouna severního).
      
         (9)  Cílený lov hlavouna severního není povolen. Vedlejší úlovky hlavouna severního (RHG/5B67-) musí být započteny do této kvóty. Nesmějí překročit 1 % dané kvóty.
      
         (10)  Pouze pro vedlejší úlovky. Není povolen cílený rybolov.
      
         (11)  Nejvýše 10 % každé kvóty může být uloveno ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblastí Vb, VI a VII (RNG/*5B67- pro hlavouna tuponosého; RHG/*5B67- pro vedlejší úlovky hlavouna severního).
      
         (12)  Cílený lov hlavouna severního není povolen. Vedlejší úlovky hlavouna severního (RHG/8X14-) musí být započteny do této kvóty. Nesmějí překročit 1 % dané kvóty.
      
         (13)  Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.
      
         (14)  Odlovy v oblasti GFCM 37.1.1 se však vykazují (SBR/F3711). Odlovy v oblasti CECAF 34.1.11 se však vykazují (SBR/F34111).
      
         (15)  Nejvýše 8 % této kvóty může být uloveno ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblastí VI, VII a VIII (SBR/*678-).
      
         (16)  Nejvýše 8 % této kvóty může být uloveno ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblastí VIII a IX (GFB/*89-)
      
         (17)  Nejvýše 8 % této kvóty může být uloveno ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblastí V, VI a VII (GFB/*567-).
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.