Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2289 ze dne 16. prosince 2016, kterým se schvaluje epsilon-momfluorothrin jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 18 (Text s významem pro EHP )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2289/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 344/68
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2289
   ze dne 16. prosince 2016,
   kterým se schvaluje epsilon-momfluorothrin jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 18
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 90 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 29. května 2013 Spojené království v souladu s čl. 11 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES (2) obdrželo žádost o zařazení účinné látky epsilon-momfluorothrin do přílohy I uvedené směrnice pro použití v přípravcích typu 18, insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců, jak jsou popsány v příloze V uvedené směrnice, což odpovídá přípravkům typu 18, jak jsou popsány v příloze V nařízení (EU) č. 528/2012.
            
   
               (2)
            
               Spojené království předložilo dne 6. října 2015 hodnotící zprávu a doporučení v souladu s čl. 90 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012.
            
   
               (3)
            
               Výbor pro biocidní přípravky vypracoval dne 16. června 2016 stanovisko Evropské agentury pro chemické látky a zohlednil v něm závěry, k nimž dospěl hodnotící příslušný orgán.
            
   
               (4)
            
               Podle tohoto stanoviska lze předpokládat, že biocidní přípravky typu 18 obsahující epsilon-momfluorothrin splňují kritéria stanovená v čl. 19 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 528/2012, jsou-li dodrženy určité specifikace a podmínky pro jejich použití.
            
   
               (5)
            
               Je proto vhodné schválit epsilon-momfluorothrin pro použití v biocidních přípravcích typu 18 s výhradou dodržování určitých specifikací a podmínek.
            
   
               (6)
            
               Před schválením účinné látky by měla být poskytnuta přiměřená lhůta, která zúčastněným stranám umožní přijmout přípravná opatření nutná ke splnění nových požadavků.
            
   
               (7)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   
      Epsilon-momfluorothrin se schvaluje jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 18, s výhradou specifikací a podmínek stanovených v příloze.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 16. prosince 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.
   
      (2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      
                  Obecný název
               
                  Název podle IUPAC
                  Identifikační čísla
               
                  Minimální stupeň čistoty účinné látky (1)
                  
               
                  Datum schválení
               
                  Datum skončení platnosti schválení
               
                  Typ přípravku
               
                  Zvláštní podmínky
               
                  
                     epsilon-Momfluorothrin
               
                  Název podle IUPAC:
                  
                               
                           
                              Všechny izomery: 2,3,5,6-tetrafluor-4-(methoxymethyl)benzyl-(EZ)-(1RS,3RS;1SR,3SR)-3-(2-kyanoprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyklopropankarboxylát
                           
                  
                               
                           
                              RTZ izomer: 2,3,5,6-tetrafluor-4-(methoxymethyl)benzyl-(Z)-(1R,3R)-3-(2-kyanoprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyklopropankarboxylát
                           
                  č. ES: není
                  č. CAS:
                  
                               
                           
                              Všechny izomery: 609346-29-4
                           
                  
                               
                           
                              RTZ izomer: 1065124-65-3
                           
               
                  Všechny izomery: 93 % hmotnostních
                  RTZ izomer: 82,5 % hmotnostních
               
                  1. července 2017
               
                  30. června 2027
               
                  18
               
                  Povolení biocidních přípravků podléhají těmto podmínkám:
                  
                              1)
                           
                              Při hodnocení přípravku se musí věnovat pozornost zejména expozici, rizikům a účinnosti v souvislosti s jakýmkoli použitím, na které se vztahuje žádost o povolení, ale kterým se nezabývalo hodnocení rizik účinné látky na úrovni Unie.
                           
                  
                              2)
                           
                              Vzhledem k rizikům, která byla zjištěna u hodnocených použití, se při hodnocení přípravku musí věnovat pozornost zejména povrchovým vodám, sedimentu a půdě v případě přípravků používaných i) k plošnému rozprašování ve vnitřních prostorách; a ii) k povrchovému rozprašování venku.
                           
                  
                              3)
                           
                              U přípravků, které mohou vést ke vzniku reziduí v potravinách či krmivech, se ověří potřeba stanovit nové nebo pozměnit stávající maximální limity reziduí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 (2) nebo nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (3) a přijmou se veškerá vhodná opatření ke zmírnění rizik, která zajistí, že příslušné maximální limity reziduí nebudou překročeny.
                           
               
      
      
         (1)  Čistota uvedená v tomto sloupci je minimální stupeň čistoty účinné látky hodnocené v souladu s čl. 90 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012. Účinná látka v přípravku uvedeném na trh může mít stejnou nebo odlišnou čistotu, jestliže bylo prokázáno, že je technicky rovnocenná s hodnocenou účinnou látkou.
      
         (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 ze dne 6. května 2009, kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (Úř. věst. L 152, 16.6.2009, s. 11).
      
         (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1).
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.