Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2291 ze dne 16. prosince 2016, kterým se schvaluje kyselina L(+)-mléčná jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 1 (Text s významem pro EHP )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2291/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 344/74
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2291
   ze dne 16. prosince 2016,
   kterým se schvaluje kyselina L(+)-mléčná jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 1
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 90 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 29. srpna 2013 obdrželo Německo v souladu s čl. 11 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES (2) žádost o zařazení účinné látky kyselina L(+)-mléčná do přílohy I uvedené směrnice pro použití v přípravcích typu 1, osobní hygiena, jak jsou popsány v příloze V uvedené směrnice, což odpovídá přípravku typu 1 popsanému v příloze V nařízení (EU) č. 528/2012.
            
   
               (2)
            
               Německo předložilo dne 5. února 2015 hodnotící zprávu a doporučení v souladu s čl. 90 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012.
            
   
               (3)
            
               Výbor pro biocidní přípravky vypracoval dne 10. prosince 2015 stanovisko Evropské agentury pro chemické látky a zohlednil v něm závěry, k nimž dospěl hodnotící příslušný orgán.
            
   
               (4)
            
               Podle uvedeného stanoviska lze předpokládat, že biocidní přípravky typu 1 obsahující kyselinu L(+)-mléčnou splňují požadavky stanovené v čl. 19 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 528/2012, jsou-li dodrženy určité specifikace a podmínky pro jejich použití.
            
   
               (5)
            
               Je proto vhodné schválit kyselinu L(+)-mléčnou pro použití v biocidních přípravcích typu 1 s výhradou dodržování určitých specifikací a podmínek.
            
   
               (6)
            
               Před schválením účinné látky by měla být poskytnuta přiměřená lhůta, která zúčastněným stranám umožní přijmout přípravná opatření pro splnění nových požadavků.
            
   
               (7)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Kyselina L(+)-mléčná se schvaluje jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 1, s výhradou specifikací a podmínek stanovených v příloze.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 16. prosince 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.
   
      (2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      
                  Obecný název
               
                  Název podle IUPAC
                  Identifikační čísla
               
                  Minimální stupeň čistoty účinné látky (1)
                  
               
                  Datum schválení
               
                  Datum skončení platnosti schválení
               
                  Typ přípravku
               
                  Zvláštní podmínky
               
                  Kyselina L(+)-mléčná
               
                  Název podle IUPAC:
                  Kyselina (S)-2-hydroxypropanová
                  č. ES: 201-196-2
                  č. CAS: 79-33-4
               
                  95,5 % hmotnostních
               
                  1. července 2017
               
                  30. června 2027
               
                  1
               
                  Povolení biocidních přípravků podléhají těmto podmínkám:
                  
                              1)
                           
                              Při hodnocení přípravku se musí věnovat pozornost zejména expozici, rizikům a účinnosti v souvislosti s jakýmkoli použitím, na které se vztahuje žádost o povolení, ale kterým se nezabývalo hodnocení rizik účinné látky na úrovni Unie.
                           
                  
                              2)
                           
                              Vzhledem k rizikům, která byla zjištěna u hodnocených použití, se při hodnocení přípravku musí věnovat pozornost zejména neprofesionálním uživatelům.
                           
               
      
      
         (1)  Čistota uvedená v tomto sloupci je minimální stupeň čistoty účinné látky hodnocené v souladu s čl. 89 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012. Účinná látka v přípravku uvedeném na trh může mít stejnou nebo odlišnou čistotu, jestliže bylo prokázáno, že je technicky rovnocenná s hodnocenou účinnou látkou.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.