Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2293 ze dne 16. prosince 2016, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2293/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 344/79
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2293
   ze dne 16. prosince 2016,
   kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. d),
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízením (EHS) č. 2658/87 byla zavedena nomenklatura zboží (dále jen „KN“), která současně splňuje požadavky jak společného celního sazebníku, tak i statistiky vnějšího obchodu Unie a jiných politik Unie, které se týkají dovozu nebo vývozu zboží.
            
   
               (2)
            
               Rada rozhodnutím (EU) 2016/1885 (2) schválila Dohodu ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Unii (dále jen „Dohoda“). Dohoda stanoví snížení cla u dvou kategorií produktů. Unie a Čína si vzájemně oznámily, že dokončily své vnitřní postupy nutné ke vstupu Dohody v platnost s tím, že k tomuto vstupu v platnost dojde dnem 1. ledna 2017.
            
   
               (3)
            
               Opatření upravená v rozhodnutí (EU) 2016/1885 je nutné provést ve společném celním sazebníku. Příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
   
               (4)
            
               Změny celní sazby by se měly použít ode dne, kdy Dohoda vstupuje v platnost. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost co nejdříve.
            
   
               (5)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 1. ledna 2017.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 16. prosince 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1885 ze dne 18. října 2016 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii (Úř. věst. L 291, 26.10.2016, s. 7).
   
   
      PŘÍLOHA
      Část druhá přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87 se mění takto:
      
                  1)
               
                  v třídě XII kapitole 64 se řádek týkající se kódu KN 6404 19 90 nahrazuje tímto:
                  
                              „6404 19 90
                           
                              
                                          – – –
                                       
                                          Ostatní
                                       
                           
                              16,9
                           
                              pa“;
                           
               
      
                  2)
               
                  v třídě XVI kapitole 84 se řádek týkající se kódu KN 8415 10 90 nahrazuje tímto:
                  
                              „8415 10 90
                           
                              
                                          – –
                                       
                                          Ve formě děleného systému („split-systém“)
                                       
                           
                              2,5
                           
                              —“.
                           
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.