Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2302 ze dne 8. prosince 2016, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Pomodoro di Pachino (CHZO))

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2302/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 345/3
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2302
   ze dne 8. prosince 2016,
   kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Pomodoro di Pachino (CHZO))
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               V souladu s čl. 53 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012 přezkoumala Komise žádost Itálie o schválení změny specifikace chráněného zeměpisného označení „Pomodoro di Pachino“ zapsaného do rejstříku podle nařízení Komise (ES) č. 617/2003 (2) ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) č. 675/2013 (3).
            
   
               (2)
            
               Jelikož daná změna není menšího rozsahu ve smyslu čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, zveřejnila Komise žádost o změnu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie
                   (4).
            
   
               (3)
            
               Jelikož Komisi nebylo předloženo žádné prohlášení o námitce podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být změna specifikace schválena,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Změna specifikace zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu „Pomodoro di Pachino“ (CHZO) se schvaluje.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 8. prosince 2016.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         Phil HOGAN
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Komise (ES) č. 617/2003 ze dne 4. dubna 2003, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (Carne dos Açores, Borrego do Nordeste Alentejano, Carne de Porco Alentejano, Pomodoro di Pachino, Uva da tavola di Mazzarrone) (Úř. věst. L 89, 5.4.2003, s. 3).
   
      (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 675/2013 ze dne 15. července 2013, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pomodoro di Pachino (CHZO)) (Úř. věst. L 194, 17.7.2013, s. 1).
   
      (4)  Úř. věst. C 271, 26.7.2016, s. 5.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.