Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2304 ze dne 19. prosince 2016 o způsobu zpracování, struktuře, periodicitě a hodnotících ukazatelích zpráv o kvalitě údajů předávaných podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 (Text s významem pro EHP )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2304/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 345/27
               
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2304
      ze dne 19. prosince 2016
      o způsobu zpracování, struktuře, periodicitě a hodnotících ukazatelích zpráv o kvalitě údajů předávaných podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii (1), a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Nařízení (EU) č. 549/2013 zavádí evropský systém účtů 2010 (dále jen „ESA 2010“), který stanoví program určující lhůty, v nichž členské státy předávají Komisi účty a tabulky sestavené podle metodiky stanovené v uvedeném nařízení.
               
      
                  (2)
               
                  Podle článku 4 nařízení (EU) č. 549/2013 se na údaje, kterých se týká uvedené nařízení, vztahují kritéria kvality stanovená v čl. 12 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 (2). Členské státy předloží Komisi zprávu o kvalitě předávaných údajů v národních a regionálních účtech.
               
      
                  (3)
               
                  Dočasné odchylky byly členským státům povoleny podle prováděcího rozhodnutí Komise 2014/403/EU (3). Obsah zpráv o kvalitě, které členské státy předkládají na základě požadavků Komise, by měl být upraven v souladu s uvedenými odchylkami. Požadavek na předkládání zpráv o kvalitě by měl být zaváděn postupně do roku 2021, aby měly členské státy dostatek času k dokončení větších úprav nezbytných pro zavedení systému ESA 2010 v národních statistických systémech.
               
      
                  (4)
               
                  V souladu s čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) č. 549/2013 a pro účely uplatňování kritérií kvality uvedených v čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení by způsob zpracování, struktura, periodicita a hodnotící ukazatele zpráv o kvalitě, jež mají předkládat členské státy, měly být stanoveny Komisí prostřednictvím prováděcích aktů.
               
      
                  (5)
               
                  Jelikož by informace ve zprávách o kvalitě týkající se národních a regionálních účtů měly vycházet ze standardů Evropského statistického systému týkajících se kvality zveřejněných Komisí (Eurostat), měla by být příloha tohoto rozhodnutí vypracována v souladu s uvedenými standardy. Informace o provádění ESA 2010, které již členské státy poskytly, by měla Komise znovu použít a neměly by být vyžadovány ve zprávách o kvalitě.
               
      
                  (6)
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský statistický systém,
               
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Zpráva o kvalitě týkající se národních a regionálních účtů podle čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) č. 549/2013 zahrnuje údaje zaslané členskými státy v souladu s programem pro předávání údajů ESA 2010 podle přílohy B nařízení (EU) č. 549/2013 v roce předcházejícím zprávu.
      Členské státy předkládají zprávu o kvalitě každoročně.
      Článek 2
      Způsob zpracování, struktura a hodnotící ukazatele zpráv o kvalitě týkajících se národních a regionálních účtů podle článku 1 jsou stanoveny v příloze.
      Článek 3
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 19. prosince 2016.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 174, 21.5.2013, s. 1.
      
         (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164).
      
         (3)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/403/EU ze dne 26. června 2014, kterým se členským státům povolují odchylky ohledně předávání statistik podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii (Úř. věst. L 195, 2.7.2014, s. 1).
      
      
         PŘÍLOHA
         
            Způsob zpracování, struktura a hodnotící ukazatele zpráv o kvalitě, které mají předkládat členské státy
         
         1.   Úvod
         
         Zpráva o kvalitě týkající se národních a regionálních účtů obsahuje kvantitativní ukazatele a kvalitativní popisy kvality údajů zaslaných v předchozím roce. Komise (Eurostat) poskytne členským státům výsledky kvantitativních ukazatelů vypočtené na základě poskytnutých údajů. Členské státy k nim podají výklad a komentář v souladu se svou metodikou sestavování a procesem tvorby statistik.
         2.   Způsoby zpracování
         
         
                     —
                  
                     Před 15. únorem 2017 a poté každoročně poskytne Komise (Eurostat) členským státům návrhy zpráv o kvalitě, v nichž budou částečně předvyplněny všechny kvantitativní hodnotící ukazatele uvedené v oddíle 4.
                  
         
                     —
                  
                     Každý rok nejpozději do 31. května předloží členské státy Komisi (Eurostatu) vyplněnou zprávu o kvalitě.
                  
         3.   Struktura
         
         Každý členský stát předloží jednu zprávu o kvalitě, která zahrnuje všechny tabulky programu předávání údajů ESA 2010 podle přílohy B nařízení (EU) č. 549/2013.
         Zprávy o kvalitě obsahují informace týkající se všech kritérií kvality stanovených v čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 223/2009. Informace se předkládají v této struktuře:
         
                     —
                  
                     relevance
                  
         
                     —
                  
                     přesnost a spolehlivost
                  
         
                     —
                  
                     včasnost a dochvilnost
                  
         
                     —
                  
                     dostupnost a srozumitelnost
                  
         
                     —
                  
                     soudržnost a srovnatelnost
                  
         Informace o provádění ESA 2010, které již členské státy poskytly, Komise znovu použije a nebudou vyžadovány ve zprávách o kvalitě.
         4.   Hodnotící ukazatele
         
         4.1   Kvantitativní ukazatele
         Zpráva o kvalitě musí obsahovat tyto kvantitativní ukazatele:
         
                     Č.
                  
                     Ukazatel
                  
                     Definice (*1)
                     
                  
                     Proměnná a/nebo tabulka programu pro předávání údajů ESA 2010
                  
                     Sledované období (*1)
                     
                  
                     Kritéria kvality
                  
                     Provádění od
                  
                     1.
                  
                     Míra úplnosti údajů
                  
                     Poměr mezi počtem datových buněk poskytnutých členskými státy a počtem datových buněk vyžadovaných programem pro předávání údajů ESA 2010, na které se nevztahují odchylky
                  
                     Všechny tabulky, čtvrtletní a roční údaje
                  
                     1995 do posledního roku a čtvrtletí
                  
                     Relevance
                  
                     2017
                  
                     2.
                  
                     Míry revizí čtvrtletních údajů
                  
                     Míra revizí pro hlavní čtvrtletní proměnné mezi prvním a posledním předáním údajů a průměrná míra revizí v následných předáních údajů od prvního předání údajů
                  
                     Hrubý domácí produkt v objemovém vyjádření očištěný od sezónních a kalendářních vlivů (tabulka 1)
                  
                     Čtvrtletí posledních tří roků, která jsou k dispozici
                  
                     Přesnost a spolehlivost
                  
                     2019
                  
                     Celková zaměstnanost v tisících osob očištěná od sezónních vlivů (tabulka 1)
                  
                     2019
                  
                     Hrubé disponibilní důchody domácností a neziskových institucí sloužících domácnostem neočištěné od sezónních vlivů (tabulka 801)
                  
                     2021
                  
                     Výdaje na konečnou spotřebu domácností a neziskových institucí sloužících domácnostem neočištěné od sezónních vlivů (tabulka 801)
                  
                     2021
                  
                     Hrubá přidaná hodnota nefinančních podniků neočištěná od sezónních vlivů (tabulka 801)
                  
                     2021
                  
                     Tvorba hrubého fixního kapitálu nefinančních podniků neočištěná od sezónních vlivů (tabulka 801)
                  
                     2021
                  
                     3.
                  
                     Míry revizí ročních údajů
                  
                     Průměrné míry revizí pro hlavní roční proměnné v následných předáních údajů od prvního předání údajů
                  
                     Tabulka 1:
                     Hrubý domácí produkt (v běžných cenách a objemy), hrubá přidaná hodnota (v běžných cenách)
                     Tabulka 1 (v běžných cenách):
                     Náhrady zaměstnancům, hrubý provozní přebytek a hrubý smíšený důchod
                     Tabulka 1 (v běžných cenách):
                     
                                  
                              
                                 Výdaje na konečnou spotřebu domácností a neziskových institucí sloužících domácnostem
                              
                     
                                  
                              
                                 Výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí
                              
                     
                                  
                              
                                 Tvorba hrubého fixního kapitálu
                              
                     
                                  
                              
                                 Vývoz zboží a služeb
                              
                     
                                  
                              
                                 Dovoz zboží a služeb
                              
                     Tabulka 1 (v tisících osob):
                     
                                  
                              
                                 Celková zaměstnanost
                              
                     
                                  
                              
                                 Zaměstnanci
                              
                     Tabulka 2 (v běžných cenách):
                     
                                  
                              
                                 Výdaje vládních institucí
                              
                     
                                  
                              
                                 Příjmy vládních institucí
                              
                     Tabulka 7 (v běžných cenách):
                     Závazky finančního sektoru celkem (nekonsolidované)
                     Tabulka 7 (v běžných cenách):
                     
                                  
                              
                                 Dluh nefinančních podniků (konsolidovaný)
                              
                     
                                  
                              
                                 Dluh domácností a neziskových institucí sloužících domácnostem (konsolidovaný)
                              
                     Tabulka 10:
                     
                                  
                              
                                 Hrubá přidaná hodnota v běžných cenách, zaměstnanost v osobách (t+12 měsíců)
                              
                     
                                  
                              
                                 Náhrady zaměstnancům v běžných cenách (t +24 měsíců) (NUTS 2 (1))
                              
                     Tabulka 13 (v běžných cenách):
                     Čistý disponibilní důchod domácností (NUTS 2)
                  
                     Posledních pět let
                  
                     Přesnost a spolehlivost
                  
                     2019
                  
                     4.
                  
                     Dochvilnost – data dodání
                  
                     Datum prvního dodání a datum dodání potvrzených údajů pro každou tabulku programu předávání údajů ESA 2010 pro veškerá předání údajů, které se mají uskutečnit v posledním roce
                  
                     Všechny tabulky, čtvrtletní a roční údaje
                  
                     Poslední rok
                  
                     Včasnost a dochvilnost
                  
                     2017
                  
                     5.
                  
                     Soudržnost – vnitřní v rámci jednotlivých tabulek a mezi nimi
                  
                     Průměrný a maximální absolutní rozdíl znázorňující, do jaké míry jsou statistiky v daném souboru údajů soudržné, tj. sledují se veškerá aritmetická a účetní shoda, žádné nevysvětlené změny a v souladu s pravidly integrity
                  
                     Hrubý domácí produkt, v běžných cenách (čtvrtletní a roční údaje):
                     v rámci tabulky 1 (hrubý domácí produkt podle výrobního, výdajového a důchodového přístupu)
                     Hrubá přidaná hodnota, v běžných cenách (roční údaje):
                     mezi tabulkami 1 a 3
                     Náhrady zaměstnancům, v běžných cenách (roční údaje):
                     mezi tabulkami 1 a 3
                     Tvorba hrubého fixního kapitálu, v běžných cenách (roční údaje):
                     mezi tabulkami 1 a 3 a tabulkami 1 a 22
                     Vývoz zboží a služeb, v běžných cenách (čtvrtletní a roční údaje):
                     v rámci tabulky 1 (převzato z výdajových složek hrubého domácího produktu a z podrobného členění vývozu)
                     Dovoz zboží a služeb, v běžných cenách (čtvrtletní a roční údaje):
                     v rámci tabulky 1 (převzato z výdajových složek hrubého domácího produktu a z podrobného členění dovozu)
                     Celková zaměstnanost, zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné (roční údaje, tisíce osob):
                     mezi tabulkami 1 a 3
                  
                     Posledních pět let
                  
                     Soudržnost a srovnatelnost
                  
                     2017
                  
                     6.
                  
                     Soudržnost – roční údaje a souhrn čtvrtletních údajů
                  
                     Míra, do jaké lze sladit roční a čtvrtletní statistiky
                  
                     (u všech proměnných kromě zaměstnanosti se sladění ověřuje mezi ročními údaji a souhrnem údajů za čtyři čtvrtletí; u zaměstnanosti – mezi ročními údaji a průměrem údajů za čtyři čtvrtletí)
                     Hrubý domácí produkt, v běžných cenách, neočištěný od sezónních vlivů (tabulka 1)
                     Celková zaměstnanost v tisících osob, neočištěná od sezónních vlivů (tabulka 1)
                     Hrubý provozní přebytek za sektor nefinančních podniků (tabulky 8/801, v běžných cenách)
                     Hrubý disponibilní důchod sektoru domácností a sektoru neziskových institucí sloužících domácnostem (tabulky 8/801, v běžných cenách)
                  
                     Posledních pět let
                  
                     Soudržnost a srovnatelnost
                  
                     2017
                  
                     7.
                  
                     Soudržnost – součty a souhrn složek
                  
                     Míra, do jaké je souhrn dílčích složek roven součtu
                  
                     Hrubý domácí produkt, v běžných cenách, neočištěný od sezónních vlivů, součet a souhrn složek výdajů (čtvrtletní a roční údaje), tabulka 1
                     Hrubá přidaná hodnota, v běžných cenách, součet a členění NACE Rev. 2 (2), A*10 (čtvrtletní a roční údaje), tabulka 1
                     Celková zaměstnanost v tisících osob, neočištěná od sezónních vlivů, součet a souhrn zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných (čtvrtletní a roční údaje), tabulka 1
                     Celková zaměstnanost, v tisících osob, součet a souhrn členění NACE Rev. 2, A*10 (roční údaje), tabulka 1
                  
                     Posledních pět let
                  
                     Soudržnost a srovnatelnost
                  
                     2017
                  
                     8.
                  
                     Soudržnost – hlavní souhrnné ukazatele a nefinanční účty podle sektorů
                  
                     Rozdíly mezi údaji hlavních souhrnných ukazatelů a odpovídajícími údaji v nefinančních účtech podle sektorů
                  
                     Hrubý domácí produkt, v běžných cenách, neočištěný od sezónních vlivů (čtvrtletní a roční údaje):
                     mezi tabulkami 1 a 8/801
                     Výdaje na konečnou spotřebu sektoru domácností a neziskových institucí sloužících domácnostem, v běžných cenách, neočištěné od sezónních vlivů (čtvrtletní a roční údaje):
                     mezi tabulkami 1 a 8/801
                     Tvorba hrubého fixního kapitálu, v běžných cenách (roční údaje):
                     mezi tabulkami 1 a 8
                     Náhrady zaměstnancům, v běžných cenách (roční údaje):
                     mezi tabulkami 1 a 8
                  
                     Posledních pět let
                  
                     Soudržnost a srovnatelnost
                  
                     2021
                  
                     9.
                  
                     Soudržnost – hlavní souhrnné ukazatele a regionální účty
                  
                     Rozdíly mezi údaji hlavních souhrnných ukazatelů a odpovídajícími údaji v regionálních účtech
                  
                     Hrubá přidaná hodnota, v běžných cenách (roční údaje):
                     mezi součtem tabulky 1 a souhrnem regionů NUTS 2 tabulek 10 a 12
                     Zaměstnanost v tisících osob (roční údaje):
                     mezi součtem tabulky 1 a souhrnem regionů NUT S 2 tabulek 10 a 12
                  
                     Posledních pět let
                  
                     Soudržnost a srovnatelnost
                  
                     2021
                  
                     10.
                  
                     Soudržnost – hlavní souhrnné ukazatele a tabulky dodávek a užití
                  
                     Rozdíly mezi údaji hlavních souhrnných ukazatelů a odpovídajícími údaji v tabulkách dodávek a užití
                  
                     (všechny údaje v běžných cenách, roční údaje)
                     Hrubá přidaná hodnota:
                     mezi tabulkami 1 a 16
                     Daně z produktů minus dotace na produkty:
                     mezi tabulkami 1 a 15
                     Výdaje na konečnou spotřebu, výdaje na konečnou spotřebu domácností, výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí, výdaje na konečnou spotřebu neziskových institucí sloužících domácnostem:
                     mezi tabulkami 1 a 16
                     Tvorba hrubého kapitálu, tvorba hrubého fixního kapitálu, změny zásob, čisté pořízení cenností:
                     mezi tabulkami 1 a 16
                     Vývoz zboží a služeb:
                     mezi tabulkami 1 a 16
                     Dovoz zboží a služeb:
                     mezi tabulkami 1 a 15
                     Náhrady zaměstnancům:
                     mezi tabulkami 1 a 16
                     Hrubý provozní přebytek a hrubý smíšený důchod:
                     mezi tabulkami 1 a 16
                  
                     Posledních pět let
                  
                     Soudržnost a srovnatelnost
                  
                     2021
                  
                     11.
                  
                     Soudržnost – hlavní souhrnné ukazatele a vládní finanční statistiky
                  
                     Rozdíly mezi údaji hlavních souhrnných ukazatelů a odpovídajícími údaji ve vládních finančních statistikách
                  
                     (všechny údaje v běžných cenách)
                     Výdaje na individuální spotřebu (roční údaje):
                     mezi tabulkami 1 a 2
                     Výdaje na kolektivní spotřebu (roční údaje):
                     mezi tabulkami 1 a 2
                     Daně z produktů (roční údaje):
                     mezi tabulkami 1 a 9
                  
                     Posledních pět let
                  
                     Soudržnost a srovnatelnost
                  
                     2021
                  
                     12.
                  
                     Soudržnost – nefinanční účty podle sektorů a vládní finanční statistiky
                  
                     Rozdíly mezi údaji nefinančních účtů podle sektorů a odpovídajícími údaji ve vládních finančních statistikách
                  
                     Čisté půjčky a čisté výpůjčky, sektor vládních institucí, v běžných cenách (roční údaje):
                     mezi tabulkami 8 a 2
                  
                     Posledních pět let
                  
                     Soudržnost a srovnatelnost
                  
                     2021
                  
                     13.
                  
                     Soudržnost – nefinanční účty podle sektorů a finanční účty podle sektorů
                  
                     Rozdíly mezi údaji nefinančních účtů podle sektorů a odpovídajícími údaji ve vládních účtech podle sektorů
                  
                     Čisté půjčky a čisté výpůjčky, všechny sektory, v běžných cenách (roční údaje):
                     mezi tabulkami 8 a 6
                  
                     Posledních pět let
                  
                     Soudržnost a srovnatelnost
                  
                     2019
                  
         4.2.   Kvalitativní informace
         Zpráva o kvalitě musí obsahovat tyto kvalitativní informace:
         
                     Č.
                  
                     Ukazatel
                  
                     Definice
                  
                     Kritéria kvality
                  
                     Provádění od
                  
                     1.
                  
                     Politika revizí údajů
                  
                     Metadata o vnitrostátní politice revizí údajů obsahující:
                     
                                 —
                              
                                 odkazy na stávající metadata zveřejněná na vnitrostátní úrovni,
                              
                     
                                 —
                              
                                 stručné informace o mimořádných a/nebo velkých běžných revizích a jejich dopadu na hrubý domácí produkt.
                              
                  
                     Přesnost a spolehlivost
                  
                     2017
                  
                     2.
                  
                     Dokumenty týkající se metodiky
                  
                     Seznam vnitrostátních publikací o zdrojích údajů a použité metodice obsahující názvy těchto publikací nebo odkazy na ně, jsou-li k dispozici
                  
                     Dostupnost a srozumitelnost
                  
                     2017
                  
                     3.
                  
                     Délka časových řad srovnatelných v čase
                  
                     Metadata o délce časových řad srovnatelných v čase obsahující:
                     
                                 —
                              
                                 odkazy na stávající metadata zveřejněná na vnitrostátní úrovni,
                              
                     
                                 —
                              
                                 stručné informace o délce časových řad srovnatelných v čase, přerušení v časových řadách a vysvětlení těchto přerušení.
                              
                  
                     Soudržnost a srovnatelnost
                  
                     2021
                  
         
         
            (*1)  Není-li stanoveno jinak, kvantitativní ukazatele se vypočítají na základě nejnovějších údajů členských států zveřejněných na internetových stránkách Eurostatu.
         
            (1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1).
         
            (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.