Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2307 ze dne 19. prosince 2016, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 7. prosince 2016, a které určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. dubna do 30. června 2017 v rámci celních kvót pro odvětví drůbežího masa otevřených nařízením (ES) č. 1385/2007

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2307/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 345/42
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2307
   ze dne 19. prosince 2016,
   kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 7. prosince 2016, a které určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. dubna do 30. června 2017 v rámci celních kvót pro odvětví drůbežího masa otevřených nařízením (ES) č. 1385/2007
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 188 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízením Komise (ES) č. 1385/2007 (2) byly otevřeny roční celní kvóty pro dovoz produktů v odvětví drůbežího masa.
            
   
               (2)
            
               Množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 7. prosince 2016 na podobdobí od 1. ledna do 31. března 2017, převyšují u některých kvót dostupná množství. Je proto třeba určit, v jakém rozsahu mohou být dovozní licence vydávány, a stanovit koeficient přidělení, který se použije pro požadovaná množství a vypočítá se podle čl. 7 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 (3).
            
   
               (3)
            
               Množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 7. prosince 2016 na podobdobí od 1. ledna do 31. března 2017, nedosahují u některých kvót dostupných množství. Je proto třeba stanovit množství, pro něž nebyly podány žádosti a která je třeba přičíst k množství stanovenému pro následující kvótové podobdobí.
            
   
               (4)
            
               Aby byla zaručena účinnost tohoto opatření, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   1.   Na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané podle nařízení (ES) č. 1385/2007 na podobdobí od 1. ledna do 31. března 2017, se vztahuje koeficient přidělení uvedený v příloze tohoto nařízení.
   2.   Množství, na něž nebyly podány žádosti o dovozní licence podle nařízení (ES) č. 1385/2007 a která je třeba přičíst k podobdobí od 1. dubna do 30. června 2017, jsou uvedena v příloze tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 19. prosince 2016.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         Jerzy PLEWA
         
            generální ředitel
         
         
            Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (2)  Nařízení Komise (ES) č. 1385/2007 ze dne 26. listopadu 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla nařízení Rady (ES) č. 774/94, pokud jde o otevření a správu některých celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa (Úř. věst. L 309, 27.11.2007, s. 47).
   
      (3)  Nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13).
   
   
      PŘÍLOHA
      
                  Pořadové číslo
               
                  Koeficient přidělení – žádosti podané na podobdobí od 1. ledna do 31. března 2017
                  (v %)
               
                  Množství, na něž nebyly podány žádosti a která je třeba přičíst k dostupným množstvím na podobdobí od 1. dubna do 30. června 2017
                  (v kg)
               
                  09.4410
               
                  0,146563
               
                  —
               
                  09.4411
               
                  0,147907
               
                  —
               
                  09.4412
               
                  0,151103
               
                  —
               
                  09.4420
               
                  0,151492
               
                  —
               
                  09.4421
               
                  —
               
                  150 047
               
                  09.4422
               
                  0,151515
               
                  —
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.