Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2345 ze dne 14. prosince 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 262/2009 a prováděcí nařízení (EU) č. 1079/2012, pokud jde o odkazy na předpisy ICAO (Text s významem pro EHP )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2345/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 348/11
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2345
   ze dne 14. prosince 2016,
   kterým se mění nařízení (ES) č. 262/2009 a prováděcí nařízení (EU) č. 1079/2012, pokud jde o odkazy na předpisy ICAO
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 ze dne 10. března 2004 o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu (1), a zejména na čl. 3 odst. 5 uvedeného nařízení,
   po konzultaci s Výborem pro jednotné nebe,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Příloha I nařízení Komise (ES) č. 262/2009 (2) odkazuje na různé předpisy stanovené ve svazku III a svazku IV přílohy 10 Chicagské úmluvy, konkrétněji na svazek III, první vydání obsahující změnu č. 79, a svazek IV, třetí vydání obsahující změnu č. 77. Od doby, kdy bylo nařízení (ES) č. 262/2009 přijato, organizace ICAO změnila četné předpisy v příloze 10 Chicagské úmluvy; naposledy se jednalo o svazek III, druhé vydání obsahující změnu č. 90, a svazek IV, páté vydání obsahující změnu č. 89. Odkazy v nařízení (ES) č. 262/2009 na přílohu 10 Chicagské úmluvy by proto měly být aktualizovány, aby členské státy mohly plnit své mezinárodní právní závazky a aby byl zajištěn soulad s mezinárodním regulačním rámcem organizace ICAO.
            
   
               (2)
            
               Příloha II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1079/2012 (3) odkazuje na různé předpisy stanovené ve svazku III přílohy 10 Chicagské úmluvy, konkrétněji na svazek III, druhé vydání obsahující změnu č. 85. Od doby, kdy bylo nařízení (EU) č. 1079/2012 přijato, organizace ICAO změnila četné předpisy v příloze 10 Chicagské úmluvy, naposledy zahrnutím změny č. 90 do druhého vydání svazku III. Příloha II prováděcího nařízení (EU) č. 1079/2012 také odkazuje na předpisy stanovené v ICAO PANS-ATM (Doc. 4444), konkrétněji na jejich patnácté vydání z roku 2007, obsahující změnu č. 2. Od doby, kdy bylo nařízení (EU) č. 1079/2012 přijato, organizace ICAO změnila četné předpisy v Doc. 4444, naposledy zahrnutím změny č. 6. Odkazy v prováděcím nařízení (EU) č. 1079/2012 na přílohu 10 Chicagské úmluvy a na Doc. 4444 by proto měly být aktualizovány, aby členské státy mohly plnit své mezinárodní právní závazky a aby byl zajištěn soulad s mezinárodním regulačním rámcem organizace ICAO.
            
   
               (3)
            
               Nařízení (ES) č. 262/2009 a prováděcí nařízení (EU) č. 1079/2012 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Text přílohy I nařízení (ES) č. 262/2009 se nahrazuje tímto:
   
      
         „Předpisy Mezinárodní organizace civilního letectví uvedené v čl. 3 odst. 1 a příloze III bodě 2
      
      
                  1.
               
                  Kapitola 3 „Pozorovací systémy“, oddíl 3.1.2.5.2.1.2 „Dotazovací kód“ přílohy 10 ICAO „Předpis o civilní letecké telekomunikační službě“, svazek IV „O pozorovacích systémech a systémech pro zabránění srážkám“ (páté vydání, červenec 2014, včetně dodatku 89).
               
      
                  2.
               
                  Kapitola 5 „Datový spoj letadlo-země sekundárního radaru režimu S“, oddíl 5.2.9 „Zpráva o funkci datového spoje“ přílohy 10 ICAO „Předpis o civilní letecké telekomunikační službě“, svazek III „Komunikační systémy“ (druhé vydání, červenec 2007, včetně dodatku 90).“
               
   
   Článek 2
   Text přílohy II nařízení (EU) č. 1079/2012 se nahrazuje tímto:
   
      
         „Předpisy ICAO uvedené v článcích 4 a 8
      
      
                  1.
               
                  Hlava 2 „Letecká pohyblivá služba“, oddíl 2.1 „Charakteristiky VKV komunikačního systému letadlo-země“ a oddíl 2.2 „Systémové charakteristiky pozemního zařízení“ přílohy 10 k Chicagské úmluvě, svazek III, část 2 (druhé vydání – červenec 2007 obsahující změnu č. 90).
               
      
                  2.
               
                  Hlava 2 „Letecká pohyblivá služba“, oddíl 2.1 „Charakteristiky VKV komunikačního systému letadlo-země“, oddíl 2.3.1 „Činnost vysílání“ a oddíl 2.3.2 „Činnost příjmu“ mimo pododdíl 2.3.2.8 „Charakteristiky odolnosti vůči rušení“ přílohy 10 k Chicagské úmluvě, svazek III, část 2 (druhé vydání – červenec 2007 obsahující změnu č. 90).
               
      
                  3.
               
                  Oddíl 12.3.1.5 „Kanálová separace 8,33 kHz“ předpisu ICAO PANS-ATM Doc. 4444 (patnácté vydání – 2007 obsahující změnu č. 6).“
               
   
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 14. prosince 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 26.
   
      (2)  Nařízení Komise (ES) č. 262/2009 ze dne 30. března 2009, kterým se stanoví požadavky na koordinované přidělování a užívání dotazovacích kódů režimu S pro jednotné evropské nebe (Úř. věst. L 84, 31.3.2009, s. 20).
   
      (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1079/2012 ze dne 16. listopadu 2012, kterým se stanoví požadavky na rozestup kanálů hlasové komunikace pro jednotné evropské nebe (Úř. věst. L 320, 17.11.2012, s. 14).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.