Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2363 ze dne 21. prosince 2016, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2363/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 350/20
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2363
   ze dne 21. prosince 2016,
   kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 ze dne 7. července 2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem a o zrušení nařízení (ES) č. 2465/96 (1), a zejména na čl. 11 písm. b) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Příloha III nařízení (ES) č. 1210/2003 uvádí seznam státních orgánů, podniků a institucí, jakož i fyzických a právnických osob, orgánů a subjektů předchozí irácké vlády, na které se vztahuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů, které se nacházely mimo území Iráku ke dni 22. května 2003, podle uvedeného nařízení.
            
   
               (2)
            
               Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN dne 16. prosince 2016 rozhodl, že se ze seznamu osob nebo subjektů, jichž se má týkat zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů, odstraní sedm subjektů.
            
   
               (3)
            
               Příloha III nařízení (ES) č. 1210/2003 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha III nařízení (ES) č. 1210/2003 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 21. prosince 2016.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         
            pověřený vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 169, 8.7.2003, s. 6.
   
   
      PŘÍLOHA
      V příloze III nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 se zrušují tyto položky:
      
         
                     „63.
                  
                     IRAQI NATIONAL OIL COMPANY (INOC), así como sus filiales y empresas asociadas: CENTRAL PETROLEUM ESTABLISHMENT; NORTHERN PETROLEUM ORGANISATION; SOUTHERN PETROLEUM ORGANISATION; STATE ESTABLISHMENT FOR EXPLORATION OF OIL AND GAS; GAS AND STATE ESTABLISHMENT OF OIL TANKERS. Adresy: a) Jumhuriya Street, Khullani Square, P.O. Box, 476, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 1, Kirkuk, Iraq; c) P.O. Box 240, Basrah, Iraq.“
                  
      
      
         
                     „80.
                  
                     MINISTRY OF OIL [IRAQ]. Adresa: P.O. Box 6178, Baghdad, Iraq.“
                  
      
      
         
                     „101.
                  
                     NORTH REFINERIES COMPANY. Adresa: Baiji, Iraq.“
                  
      
      
         
                     „119.
                  
                     STATE COMPANY FOR OIL PROJECTS (alias STATE ORGANIZATION FOR OIL PROJECTS). Adresy: a) Ministry of Oil Complex, Port Said St., P.O. Box 198, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 198, Sadoon St., Baghdad, Iraq.“
                  
      
      
         
                     „159.
                  
                     STATE ESTABLISHMENT FOR OIL REFINING AND GAS PROCESSING. Adresa: P.O. Box 3069, Sa'doon St., Baghdad, Iraq.“
                  
      
      
         
                     „160.
                  
                     STATE ESTABLISHMENT FOR OIL TRAINING. Adresa: P.O. Box, 6073, Al-Mansoor, Baghdad, Iraq.“
                  
      
      
         
                     „186.
                  
                     STATE ORGANIZATION FOR OIL PRODUCTS AND GAS DISTRIBUTION (alias STATE ORGANIZATION FOR DISTRIBUTION OF OIL PRODUCTS AND GAS). Adresa: Khayam Cinema St., Southgate, P.O. Box 302, Baghdad, Iraq.“
                  
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.