Nařízení Rady (EU) 2016/2372 ze dne 19. prosince 2016, kterým se na rok 2017 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Černém moři

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2372/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 352/26
               
      
      NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/2372
      ze dne 19. prosince 2016,
      kterým se na rok 2017 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Černém moři
      RADA EVROPSKÉ UNIE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,
      s ohledem na návrh Evropské komise,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  V čl. 43 odst. 3 Smlouvy se stanoví, že Rada má přijmout na návrh Komise opatření ke stanovení a přidělení rybolovných práv.
               
      
                  (2)
               
                  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (1) požaduje, aby opatření pro zachování zdrojů byla přijímána s přihlédnutím k dostupným vědeckým, technickým a hospodářským doporučením, včetně případných zpráv vypracovaných Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství (dále jen „VTHVR“).
               
      
                  (3)
               
                  Rada je povinna přijmout opatření ke stanovení a přidělení rybolovných práv podle druhu rybolovu nebo skupin druhů rybolovu v Černém moři, případně i včetně některých podmínek, jež jsou s nimi funkčně spojeny. Podle čl. 16 odst. 1 a 4 nařízení (EU) č. 1380/2013 mají být rybolovná práva rozdělena mezi členské státy tak, aby byla zajištěna relativní stabilita rybolovných činností každého členského státu pro každou populaci ryb nebo druh rybolovu a aby byl zajištěn soulad s cíli společné rybářské politiky stanovenými v čl. 2 odst. 2 uvedeného nařízení.
               
      
                  (4)
               
                  Rybolovná práva by měla být stanovena na základě dostupných vědeckých doporučení a s ohledem na biologické a sociálně-ekonomické aspekty, přičemž by měla všem odvětvím rybolovu zajistit spravedlivé zacházení; zároveň by se měla vzít v úvahu stanoviska vyjádřená během konzultací se zúčastněnými stranami.
               
      
                  (5)
               
                  V případě lovu šprota obecného platí od 1. ledna 2015 povinnost vykládky uvedená v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013. V čl. 16 odst. 2 uvedeného nařízení se stanoví, že při zavedení povinnosti vykládky pro určitou populaci ryb mají být rybolovná práva stanovena s ohledem na to, že ze způsobu stanovení rybolovných práv na základě vykládky se přešlo na způsob stanovení těchto práv na základě úlovků.
               
      
                  (6)
               
                  Na využívání rybolovných práv stanovených v tomto nařízení se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 (2), a zejména články 33 a 34 uvedeného nařízení o zaznamenávání úlovků a oznamování údajů o vyčerpání rybolovných práv. Je proto nutno upřesnit kódy, které budou členské státy používat, když budou Komisi zasílat údaje o vykládkách populací, na něž se vztahuje toto nařízení.
               
      
                  (7)
               
                  V souladu s článkem 2 nařízení Rady (ES) č. 847/96 (3) musí být určeny populace, na něž se vztahují různá opatření, která jsou v něm zmiňována.
               
      
                  (8)
               
                  Při využívání rybolovných práv by měly být plně dodržovány příslušné právní předpisy Unie.
               
      
                  (9)
               
                  Aby se předešlo přerušení rybolovných činností a zajistila se obživa rybářů Unie, je důležité otevřít dotčená loviště v Černém moři dne 1. ledna 2017. Z důvodu naléhavosti by mělo toto nařízení vstoupit v platnost ihned po svém vyhlášení,
               
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      KAPITOLA I
      
         PŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE
      
      Článek 1
      Předmět
      Tímto nařízením se na rok 2017 stanoví rybolovná práva pro rybářská plavidla Unie plující pod vlajkou Bulharska a Rumunska, pokud jde o určité populace ryb v Černém moři.
      
                  a)
               
                  Pakambala velká (Psetta maxima)
               
      
                  b)
               
                  Šprot obecný (Sprattus sprattus)
               
      Článek 2
      Oblast působnosti
      Toto nařízení se vztahuje na rybářská plavidla Unie působící v Černém moři.
      Článek 3
      Definice
      Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
      
                  a)
               
                  „GFCM“ Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři;
               
      
                  b)
               
                  „Černým mořem“ zeměpisná podoblast 29 vymezená v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 (4);
               
      
                  c)
               
                  „rybářským plavidlem“ jakékoli plavidlo vybavené pro účely obchodního využívání mořských biologických zdrojů;
               
      
                  d)
               
                  „rybářským plavidlem Unie“ rybářské plavidlo plující pod vlajkou některého z členských států a zapsané v Unii;
               
      
                  e)
               
                  „populací“ mořský biologický zdroj, který se vyskytuje v určité oblasti řízení;
               
      
                  f)
               
                  „autonomní kvótou Unie“ omezení úlovků samostatně přidělené rybářským plavidlům Unie, když neexistuje žádný dohodnutý celkový přípustný odlov;
               
      
                  g)
               
                  „analytickým posouzením“ kvantitativní posouzení trendů v dané populaci založené na údajích o biologii a využívání této populace, které mají podle vědeckého přezkumu dostatečnou kvalitu, aby z nich vycházela vědecká doporučení o možnostech budoucích úlovků.
               
      KAPITOLA II
      
         RYBOLOVNÁ PRÁVA
      
      Článek 4
      Přidělení rybolovných práv
      Autonomní kvóty EU pro rybářská plavidla Unie, jejich přidělení jednotlivým členským státům a případně i podmínky, které jsou s nimi funkčně spojeny, jsou stanoveny v příloze.
      Článek 5
      Zvláštní ustanovení o přidělení
      Přidělením rybolovných práv jednotlivým členským státům, jak je stanoveno v tomto nařízení, nejsou dotčeny:
      
                  a)
               
                  výměny prováděné podle čl. 16 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013;
               
      
                  b)
               
                  odpočty a přerozdělení prováděné podle článku 37 nařízení (ES) č. 1224/2009;
               
      
                  c)
               
                  odpočty prováděné podle článků 105 a 107 nařízení (ES) č. 1224/2009.
               
      Článek 6
      Podmínky pro vykládku úlovků a vedlejších úlovků, jež nepodléhají povinnosti vykládky
      Úlovky a vedlejší úlovky získané při lovu pakambaly velké se uchovávají na palubě nebo vykládají pouze tehdy, pokud byl odlov proveden rybářskými plavidly Unie plujícími pod vlajkou členského státu, jenž má kvótu a tato kvóta dosud nebyla vyčerpána.
      KAPITOLA III
      
         ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
      
      Článek 7
      Předávání údajů
      Členské státy, pokud podle článků 33 a 34 nařízení (ES) č. 1224/2009 Komisi zasílají údaje o vykládkách objemů odlovených populací, používají kódy populací stanovené v příloze tohoto nařízení.
      Článek 8
      Vstup v platnost
      Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      Použije se od 1. ledna 2017.
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech.
      
         V Bruselu dne 19. prosince 2016.
         
            
               Za Radu
            
            
               předseda
            
            L. SÓLYMOS
         
      
      
      
         (1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).
      
         (2)  Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).
      
         (3)  Nařízení Rady (ES) č. 847/96 ze dne 6. května 1996, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót (Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 3).
      
         (4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 ze dne 13. prosince 2011 o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři), kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři (Úř. věst. L 347, 30.12.2011, s. 44).
      
      
         PŘÍLOHA
         
            Rybolovná práva pro rybářská plavidla Unie
         
         Níže uvedené tabulky stanoví kvóty (v tunách živé hmotnosti) podle populace a podmínky, které jsou s nimi funkčně spjaty.
         Populace ryb jsou uvedeny v abecedním pořadí podle latinského názvu druhů. Pro účely tohoto nařízení se použije následující srovnávací tabulka latinských a obecných názvů:
         
                     Vědecký název
                  
                     Třímístný písmenný kód
                  
                     Obecný název
                  
                     Psetta maxima
                  
                     TUR
                  
                     Pakambala velká
                  
                     Sprattus sprattus
                  
                     SPR
                  
                     Šprot obecný
                  
         
            
         
         
                     
                        Druh:
                     
                  
                     Pakambala velká
                     
                        Psetta maxima
                     
                  
                     
                        Oblast:
                     
                  
                     vody Unie v Černém moři
                     TUR/F37.4.2.C
                  
                     Bulharsko
                  
                     43,2
                  
                      
                  
                      
                  
                     Rumunsko
                  
                     43,2
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                         (*1)
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                     Unie
                  
                     86,4
                  
                      
                  
                      
                  
                     TAC
                  
                     Irelevantní/Nedohodnuto
                  
                      
                  
                     Analytické doporučení ohledně populace
                     Nepoužije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.
                     Nepoužije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.
                  
         
            
         
         
                     
                        Druh:
                     
                  
                     Šprot obecný
                     
                        Sprattus sprattus
                     
                  
                     
                        Oblast:
                     
                  
                     vody Unie v Černém moři
                     SPR/F37.4.2.C
                  
                     Bulharsko
                  
                     8 032,5
                  
                      
                  
                      
                  
                     Rumunsko
                  
                     3 442,5
                  
                      
                  
                      
                  
                     Unie
                  
                     11 475
                  
                      
                  
                      
                  
                     TAC
                  
                     Irelevantní/Nedohodnuto
                  
                      
                  
                     Analytické doporučení ohledně populace
                     Nepoužije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.
                     Nepoužije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.
                  
         
         
            (*1)  Od 15. dubna do 15. června 2017 není povolena žádná rybolovná činnost, včetně překládky, přijímání na palubu, vykládky a prvního prodeje.
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.