Prováděcí nařízení Rady (EU) 2016/2373 ze dne 22. prosince 2016, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1127

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2373/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 352/31
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/2373
   ze dne 22. prosince 2016,
   kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1127
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 ze dne 27. prosince 2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu (1), a zejména na čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 12. července 2016 přijala Rada prováděcí nařízení (EU) 2016/1127 (2), kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 tím, že stanoví aktualizovaný seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahuje nařízení (ES) č. 2580/2001.
            
   
               (2)
            
               Rada rozhodla, že další tři osoby byly zapojeny do teroristických činů ve smyslu čl. 1 odst. 2 a 3 společného postoje Rady 2001/931/SZBP (3), že příslušné orgány ve vztahu k nim přijaly rozhodnutí ve smyslu čl. 1 odst. 4 uvedeného společného postoje a že by se na ně měla vztahovat zvláštní omezující opatření stanovená v nařízení (ES) č. 2580/2001.
            
   
               (3)
            
               Seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahuje nařízení (ES) č. 2580/2001, by měl být odpovídajícím způsobem změněn,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha prováděcího nařízení (EU) 2016/1127 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 22. prosince 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. LAJČÁK
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 344, 28.12.2001, s. 70.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Rady (EU) 2016/1127 ze dne 12. července 2016, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2015/2425 (Úř. věst. L 188, 13.7.2016, s. 1).
   
      (3)  Společný postoj Rady 2001/931/SZBP ze dne 27. prosince 2001 o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu (Úř. věst. L 344, 28.12.2001, s. 93).
   
   
      PŘÍLOHA
      Na seznam osob obsažený v oddílu I přílohy prováděcího nařízení (EU) 2016/1127 se doplňují tyto osoby:
      
                  —
               
                  EL HAJJ, Hassan Hassan, narozen dne 22. března 1988 ve městě Zaghdraiya, Sidón (Libanon), kanadský občan. Číslo pasu: JX446643 (Kanada);
               
      
                  —
               
                  MELIAD, Farah (také znám jako HUSSEIN HUSSEIN, také znám jako JAY DEE), narozen dne 5. listopadu 1980 v Sydney (Austrálie), australský občan. Číslo pasu: M2719127 (Austrálie);
               
      
                  —
               
                  ȘANLI, Dalokay (také znám jako Sinan), narozen dne 13. října 1976 v Pülümüru (Turecko).
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.