Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/2374 ze dne 12. října 2016, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v jihozápadních vodách

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2374/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 352/33
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/2374
   ze dne 12. října 2016,
   kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v jihozápadních vodách
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (1), a zejména na čl. 15 odst. 6 a čl. 18 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Cílem nařízení (EU) č. 1380/2013 je postupně odstranit výměty z veškerého rybolovu v Unii zavedením povinnosti vykládky úlovků druhů, na něž se vztahují omezení odlovu.
            
   
               (2)
            
               Ustanovení čl. 15 odst. 6 nařízení (EU) č. 1380/2013 zmocňuje Komisi přijmout plány výmětů prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci na maximálně tři roky na základě společných doporučení vypracovaných členskými státy po konzultaci s příslušnými poradními sbory.
            
   
               (3)
            
               V nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2439 (2) stanovila Komise plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v jihozápadních vodách v letech 2016–2018 na základě společných doporučení předložených členskými státy v roce 2015.
            
   
               (4)
            
               Na řízení rybolovu v jihozápadních vodách mají přímý zájem Belgie, Španělsko, Francie, Nizozemsko a Portugalsko. Dne 31. května 2016 předložily tyto členské státy Komisi po konzultaci s poradním sborem pro jihozápadní vody nové společné doporučení. Příslušné vědecké subjekty poskytly vědecká mínění, jež byla přezkoumána Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství (VTHVR). Opatření uvedená ve společném doporučení jsou v souladu s čl. 18 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013 a mohou být zahrnuta do tohoto nařízení.
            
   
               (5)
            
               V jihozápadních vodách se podle čl. 15 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1380/2013 vztahuje povinnost vykládky na druhy charakteristické pro daný rybolov nejpozději od 1. ledna 2016.
            
   
               (6)
            
               Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2439 obsahuje ustanovení pro zavedení povinnosti vykládky pro některé druhy rybolovu druhů žijících při dně v jihozápadních vodách v letech 2016–2018.
            
   
               (7)
            
               V souladu s novým společným doporučením předloženým členskými státy v roce 2016 by se plán výmětů na rok 2017 měl vztahovat na lov jazyka obecného, štikozubce obecného, ďasovitých a humra severského (pouze v oblastech, v nichž se populace vyskytuje a které se označují jako „funkční jednotky“) v divizích ICES VIIIa, b, d, e, humra severského v divizích ICES VIIIc a IXa (pouze ve funkčních jednotkách), jazyka obecného a platýse evropského v divizi ICES IXa, štikozubce obecného v divizích ICES VIIIc a IXa a ďasovitých v divizích ICES VIIIa, b, c, d, e a IXa.
            
   
               (8)
            
               Ve společném doporučení se navrhuje, aby se výjimka z povinnosti vykládky vztahovala na humra severského uloveného pomocí vlečných sítí v podoblastech ICES VIII a IX, jelikož stávající vědecké důkazy naznačují možnou vysokou míru přežití, přičemž se zohledňují vlastnosti zařízení pro lov tohoto druhu, rybolovné postupy a ekosystém. Ve svém hodnocení dospěl VTHVR k závěru, že nejnovější poznatky ukazují míru přežití nevybočující z rozmezí míry přežití pozorované během předchozích prací. Plánují se další studie, jež by měly poskytnout doplňující informace o pravděpodobné míře přežití při tomto druhu rybolovu. Proto by pro rok 2017 měla být do tohoto nařízení zahrnuta tato výjimka a ustanovení, na jehož základě by se po dotčených členských státech požadovalo, aby předložily Komisi další údaje z probíhajících hodnocení, které VTHVR umožní komplexně posoudit důvody pro výjimku.
            
   
               (9)
            
               Společné doporučení zahrnuje tři výjimky de minimis z povinnosti vykládky, které platí u některých druhů rybolovu a do určitého objemu. Důkaz poskytnutý členskými státy VTHVR přezkoumal. VTHVR dospěl k závěru, že společné doporučení obsahuje argumenty odůvodňující obtížnost zvýšit selektivitu spolu s nepřiměřenými náklady na manipulaci s nežádoucími úlovky. Vzhledem k výše uvedenému je vhodné stanovit výjimky de minimis podle procentního podílu navrženého ve společném doporučení, a to na úrovních, jež nepřekračují povolené úrovně podle čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013.
            
   
               (10)
            
               Výjimka de minimis pro jazyk obecný do maximální výše 5 % celkových ročních úlovků tohoto druhu plavidly zaměřenými na lov tohoto druhu v divizích ICES VIIIa a VIIIb vlečnými sítěmi vlečenými pomocí výložníku po boku plavidla a vlečnými sítěmi pro lov při dně se zakládá na skutečnosti, že reálných zvýšení selektivity lze velmi těžko dosáhnout. VTHVR dospěl k závěru, že podpůrné informace postačují k odůvodnění této výjimky. Tato výjimka by tedy měla být zahrnuta do tohoto nařízení.
            
   
               (11)
            
               Výjimka de minimis pro jazyk obecný do maximální výše 3 % celkových ročních úlovků tohoto druhu plavidly zaměřenými na lov tohoto druhu v divizích ICES VIIIa a VIIIb třístěnnými tenatovými sítěmi a tenatovými sítěmi se zakládá na skutečnosti, že reálných zvýšení selektivity lze velmi těžko dosáhnout. VTHVR dospěl k závěru, že podpůrné informace postačují k odůvodnění požadované výjimky. Tato výjimka by tedy měla být zahrnuta do tohoto nařízení.
            
   
               (12)
            
               Výjimka de minimis pro štikozubce obecného v roce 2017 do maximální výše 7 % a v roce 2018 do maximální výše 6 % celkových ročních úlovků tohoto druhu plavidly zaměřenými na lov tohoto druhu v podoblastech ICES VIII a IX vlečnými sítěmi se zakládá na skutečnosti, že reálných zvýšení selektivity lze velmi těžko dosáhnout. VTHVR dospěl k závěru, že poskytnuté doplňující informace o selektivitě neobsahovaly další důkazy, které prokazují, že selektivity je pro dotčená métier velmi obtížné dosáhnout. Proto je třeba v zájmu zkvalitnění důvodů pro tuto výjimku vyvíjet další úsilí. Tato výjimka by proto měla být zahrnuta do tohoto nařízení na rok 2017, tedy pouze na jeden rok a za podmínky, že členské státy poskytnou kvalitnější informace na podporu této výjimky, které VTHVR posoudí.
            
   
               (13)
            
               Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2439 by proto mělo být zrušeno a nahrazeno nařízením novým.
            
   
               (14)
            
               Vzhledem k tomu, že opatření stanovená v tomto nařízení mají přímý dopad na související hospodářské činnosti a plánování období rybolovu rybářských plavidel Unie, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě po svém vyhlášení. Použije se ode dne 1. ledna 2017,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Provádění povinnosti vykládky
   Povinnost vykládky uvedená v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 se uplatní v podoblastech ICES VIII, IX, X a v oblastech CECAF 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0 na druhy rybolovu uvedené v příloze tohoto nařízení.
   Článek 2
   Výjimka na základě míry přežití
   1.   Výjimka z povinnosti vykládky stanovené v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 pro druhy, u kterých vědecké podklady prokazují vysoké míry přežití, se použije pro humra severského (Nephrops norvegicus) uloveného v podoblastech ICES VIII a IX vlečnými sítěmi (kódy lovných zařízení (3): OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT a TX).
   2.   Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu v jihozápadních vodách, do 1. května 2017 předloží další vědecké informace podporující výjimku stanovenou v odstavci 1. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) do 1. září 2017 poskytnuté vědecké informace posoudí.
   Článek 3
   Výjimky de minimis
   
   1.   Odchylně od čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 lze jako výměty vyřadit následující množství:
   
               a)
            
               u štikozubce obecného (Merluccius merluccius) v roce 2017 do maximální výše 7 % a v roce 2018 do maximální výše 6 % celkových ročních úlovků tohoto druhu plavidly, která používají vlečné sítě a nevody (kódy lovných zařízení: OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX a SV) a jež jsou zaměřena na lov tohoto druhu v podoblastech ICES VIII a IX;
            
   
               b)
            
               u jazyka obecného (Solea solea) do výše 5 % celkových ročních úlovků tohoto druhu plavidly, která používají vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku plavidla (kód lovného zařízení: TBB) a vlečné sítě pro lov při dně (kódy lovných zařízení: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT a TX) a jež jsou zaměřena na lov tohoto druhu v divizích ICES VIIIa a VIIIb;
            
   
               c)
            
               u jazyka obecného (Solea solea) do výše 3 % celkových ročních úlovků tohoto druhu plavidly, která používají třístěnné tenatové sítě a tenatové sítě (kódy lovných zařízení: GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR a GEN) a jež jsou zaměřena na lov tohoto druhu v divizích ICES VIIIa a VIIIb.
            
   2.   Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu v jihozápadních vodách, do 1. května 2017 předloží Komisi doplňující údaje o výmětech a další relevantní vědecké informace podporující výjimku stanovenou v odst. 1 písm. a). Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) do 1. září 2017 uvedené údaje a informace posoudí.
   Článek 4
   Plavidla, na něž se vztahuje povinnost vykládky
   Členské státy v souladu s kritérii stanovenými v příloze tohoto nařízení určí plavidla, na něž se pro každý jednotlivý druh rybolovu vztahuje povinnost vykládky.
   Plavidla, na něž se v roce 2016 vztahuje povinnost vykládky pro určité druhy rybolovu, v těchto druzích rybolovu nadále podléhají povinnosti vykládky.
   Dotčené členské státy předloží do 31. prosince 2016 Komisi a ostatním členským státům prostřednictvím zabezpečených kontrolních internetových stránek Unie seznamy plavidel, jež jsou podle odstavce 1 určena pro každý jednotlivý druh rybolovu stanovený v příloze. Členské státy tyto seznamy pravidelně aktualizují.
   Článek 5
   Zrušení
   Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2439 se zrušuje.
   Článek 6
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2018.
   Článek 4 se použije ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 12. října 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22.
   
      (2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2439 ze dne 12. října 2015, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v jihozápadních vodách (Úř. věst. L 336, 23.12.2015, s. 36).
   
      (3)  Kódy lovných zařízení používané v tomto nařízení stanovila Organizace OSN pro výživu a zemědělství.
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Druhy rybolovu, na něž se vztahuje povinnost vykládky
      
      a)   druhy rybolovu v divizích ICES VIIIa, b, d a e
      
                  Rybolov (druhy)
               
                  Kód lovného zařízení
               
                  Popis lovného zařízení
               
                  Velikost ok
               
                  Druhy, které mají být vyloženy
               
                  Jazyk obecný
                  (Solea solea)
               
                  OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX
               
                  Všechny vlečné sítě pro lov při dně
               
                  Velikost ok mezi 70 a 100 mm
               
                  Všechny úlovkyjazyka obecného
               
                  TBB
               
                  Všechny vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku plavidla
               
                  Velikost ok mezi 70 a 100 mm
               
                  GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN
               
                  Všechny třístěnné tenatové sítě a tenatové sítě
               
                  Velikost ok nejméně 100 mm
               
                  Štikozubec obecný
                  (Merluccius merluccius)
               
                  OTT, OTB, PTB, SDN, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SX, SV
               
                  Všechny vlečné sítě pro lov při dně a nevody
               
                  Velikost ok nejméně 100 mm
               
                  Všechny úlovkyštikozubce obecného
               
                  LL, LLS
               
                  Všechny dlouhé lovné šňůry
               
                  Všechny
               
                  GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN
               
                  Všechny tenatové sítě
               
                  Velikost ok nejméně 100 mm
               
                  Ďasovití
                  (Lophiidae)
               
                  GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN
               
                  Všechny tenatové sítě
               
                  Velikost ok nejméně 200 mm
               
                  Všechny úlovky ďasovitých
               
                  Humr severský (Nephrops norvegicus)
                  pouze uvnitř funkčních jednotek
               
                  OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX
               
                  Všechny vlečné sítě pro lov při dně
               
                  Velikost ok nejméně 70 mm
               
                  Všechny úlovkyhumra severského
               
      b)   druhy rybolovu v divizích ICES VIIIc a IXa
      
                  Rybolov (druhy)
               
                  Kód lovného zařízení
               
                  Popis lovného zařízení
               
                  Velikost ok
               
                  Povinnost vykládky
               
                  Ďasovití
                  (Lophiidae)
               
                  GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN
               
                  Všechny tenatové sítě
               
                  Velikost ok nejméně 200 mm
               
                  Všechny úlovky ďasovitých
               
                  Humr severský
                  (Nephrops norvegicus)
                  pouze uvnitř funkčních jednotek
               
                  OTB, PTB, OTT, TBN, TBS, OT, PT, TX/TB
               
                  Všechny vlečné sítě pro lov při dně
               
                  Velikost ok nejméně 70 mm
               
                  Všechny úlovky humra severského
               
                  Štikozubec obecný
                  (Merluccius merluccius)
               
                  OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV
               
                  Všechny vlečné sítě pro lov při dně a nevody
               
                  Plavidla, která splňují následující kumulativní kritéria:
                  
                              1.
                           
                              Používají oka o velikosti nejméně 70 mm.
                           
                  
                              2.
                           
                              Celkové vykládky štikozubce obecného v období 2014/2015 (1) tvoří: více než 5 % všech vyložených druhů a více než 5 metrických tun.
                           
               
                  Všechny úlovky štikozubce obecného
               
                  GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN
               
                  Všechny tenatové sítě
               
                  Velikost ok mezi 80 a 99 mm
               
                  LL, LLS
               
                  Všechny dlouhé lovné šňůry
               
                  Háček je větší než 3,85 cm +/– 1,15 cm na délku a 1,6 cm +/– 0,4 cm na šířku
               
      c)   druhy rybolovu v divizi ICES IXa
      
                  Rybolov (druhy)
               
                  Kód lovného zařízení
               
                  Popis lovného zařízení
               
                  Velikost ok
               
                  Povinnost vykládky
               
                  Jazyk obecný (Solea solea) a platýs evropský (Pleuronectes platessa)
               
                  GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN
               
                  Všechny třístěnné tenatové sítě a tenatové sítě
               
                  Velikost ok nejméně 100 mm
               
                  Všechny úlovky jazyka obecnéhoaplatýse velkého
               
      
      
         (1)  Referenční období bude v následujících letech aktualizováno, tj. pro rok 2018 budou referenčním obdobím roky 2015 a 2016.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.