Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/2375 ze dne 12. října 2016, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v severozápadních vodách

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2375/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 352/39
               
      
      NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/2375
      ze dne 12. října 2016,
      kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v severozápadních vodách
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (1), a zejména na čl. 15 odst. 6 a čl. 18 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Cílem nařízení (EU) č. 1380/2013 je postupně odstranit výměty z veškerého rybolovu v Unii zavedením povinnosti vykládky úlovků druhů, na něž se vztahují omezení odlovu.
               
      
                  (2)
               
                  Ustanovení čl. 15 odst. 6 nařízení (EU) č. 1380/2013 zmocňuje Komisi přijmout plány výmětů prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci na maximálně tři roky na základě společných doporučení vypracovaných členskými státy po konzultaci s příslušnými poradními sbory.
               
      
                  (3)
               
                  V nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2438 (2) stanovila Komise plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v severozápadních vodách v letech 2016–2018 na základě společných doporučení předložených členskými státy v roce 2015.
               
      
                  (4)
               
                  Na řízení rybolovu v severozápadních vodách mají přímý zájem Belgie, Irsko, Španělsko, Francie, Nizozemsko a Spojené království. Dne 3. června 2016 předložily tyto členské státy Komisi po konzultaci s poradním sborem pro severozápadní vody nové společné doporučení. Příslušné vědecké subjekty poskytly vědecká mínění, jež byla přezkoumána Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství (VTHVR). Opatření uvedená ve společném doporučení jsou v souladu s čl. 18 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013 a mohou být zahrnuta do tohoto nařízení.
               
      
                  (5)
               
                  V severozápadních vodách se podle čl. 15 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1380/2013 povinnost vykládky vztahuje na druhy charakteristické pro daný rybolov, které podléhají omezením odlovu, nejpozději od 1. ledna 2016. Ve společném doporučení jsou uvedena loďstva, na něž by se vztahovala povinnost vykládky při smíšeném rybolovu tresky obecné, tresky jednoskvrnné, tresky bezvousé a tresky tmavé, rybolovu humra severského, smíšeném rybolovu jazyka obecného a platýse evropského, při rybolovu štikozubce obecného a tresky sajda.
               
      
                  (6)
               
                  Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2438 obsahuje ustanovení pro zavedení povinnosti vykládky pro některé druhy rybolovu druhů žijících při dně v severozápadních vodách v letech 2016–2018.
               
      
                  (7)
               
                  V souladu s novým společným doporučením, které členské státy předložily v roce 2016, by se plán výmětů měl od roku 2017 vztahovat na další druhy charakteristické pro výrazně smíšený rybolov tresky obecné, tresky jednoskvrnné, tresky bezvousé a tresky tmavé, rybolov humra severského, smíšený rybolov jazyka obecného a platýse evropského a rybolov štikozubce obecného a tresky sajda. Druhy ulovené jako vedlejší úlovek by rovněž měly být do některých druhů rybolovu zahrnuty.
               
      
                  (8)
               
                  Ve společném doporučení se navrhuje, aby se výjimka z povinnosti vykládky vztahovala na humra severského uloveného pomocí vršů, lapadel nebo košů v divizi ICES VIa a podoblasti VII, v jejichž případě vědecké důkazy ukazují vysokou míru přežití, přičemž se zohledňují vlastnosti lovného zařízení, rybolovné postupy a ekosystém. VTHVR dospěl k závěru, že výjimka je opodstatněná. Tato výjimka by tedy nadále měla být zahrnuta do tohoto nařízení.
               
      
                  (9)
               
                  Ve společném doporučení se navrhuje, aby se výjimka z povinnosti vykládky vztahovala na úlovky jazyka obecného nedosahující minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, ulovené pomocí vlečných sítí o velikosti ok 80 až 99 mm lovnými zařízeními v divizi ICES VIId do šesti námořních mil od pobřeží a mimo označené reprodukční oblasti při rybolovných operacích, jež splňují určité zvláštní podmínky. Vědecké důkazy ukazují vysokou míru přežití, přičemž se zohledňují vlastnosti lovného zařízení a ekosystému. VTHVR poznamenal, že přežití závisí na řadě faktorů, a doporučil opatrnost před aplikováním výsledků zkoušek na jiné druhy rybolovu a že by měly být provedeny další relevantní zkoušky, jež by tuto žádost podepřely. Proto by pro rok 2017 měla být tato výjimka zahrnuta do tohoto nařízení pod podmínkou, že loďstvo využívající této výjimky vykonává svou činnost za podmínek srovnatelných s podmínkami hodnocení a že příslušné členské státy provádějí dodatečná hodnocení. Výsledky těchto dodatečných hodnocení by měl VTHVR posoudil v roce 2017.
               
      
                  (10)
               
                  Společné doporučení zahrnuje sedm výjimek de minimis z povinnosti vykládky, které platí u některých druhů rybolovu a do určitého objemu. Důkazní informace poskytnuté členskými státy přezkoumal VTHVR a v obecné rovině dospěl k závěru, že společné doporučení obsahuje odůvodněné argumenty, že dalších zlepšení selektivity lze obtížně dosáhnout, a/nebo argumenty týkající se nepřiměřených nákladů při manipulaci s nežádoucími úlovky, které v několika případech podpořilo kvalitativní posouzení nákladů. Vzhledem k výše uvedenému a protože neexistují odlišné vědecké informace, je vhodné do tohoto nařízení zařadit tyto výjimky de minimis podle procentního podílu navrženého ve společném doporučení, a to na úrovních, jež nepřekračují úrovně podle čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013.
               
      
                  (11)
               
                  Výjimka de minimis pro jazyk obecný v letech 2017–2018 do maximální výše 3 % celkových ročních úlovků tohoto druhu plavidly používajícími na lov jazyka obecného v divizích ICES VIId, VIIe, VIIf a VIIg třístěnné tenatové sítě a tenatové sítě se zakládá na skutečnosti, že zvýšení selektivity lze velmi těžko dosáhnout. VTHVR dospěl k závěru, že výjimka je dostatečně vymezena, a proto by tato výjimka měla být zahrnuta do tohoto nařízení.
               
      
                  (12)
               
                  Výjimka de minimis pro tresku bezvousou v roce 2017 do maximální výše 7 % a v roce 2018 do maximální výše 6 % celkových ročních úlovků tohoto druhu plavidly, která musí tresku bezvousou vykládat a jež na lov tresky bezvousé v divizích ICES VIId a VIIe používají vlečné sítě pro lov při dně a nevody s oky menšími než 100 mm a pelagické vlečné sítě, se zakládá na skutečnosti, že zvýšení selektivity lze velmi těžko dosáhnout.
               
      
                  (13)
               
                  Výjimka de minimis pro tresku bezvousou v roce 2017 do maximální výše 7 % a v roce 2018 do maximální výše 6 % celkových ročních úlovků tohoto druhu plavidly, která musí tresku bezvousou vykládat a jež na lov tresky bezvousé v divizích ICES VIIb až VIIj používají vlečné sítě pro lov při dně a nevody s oky nikoli menšími než 100 mm, se zakládá na skutečnosti, že zvýšení selektivity lze velmi těžko dosáhnout.
               
      
                  (14)
               
                  Výjimka de minimis pro tresku bezvousou do maximální výše 7 % v roce 2017 a do maximální výše 6 % v roce 2018 celkových ročních úlovků tohoto druhu plavidly, která musí tresku bezvousou vykládat a jež na lov tresky bezvousé v podoblasti ICES VII (kromě VIIa, VIId a VIIe) používají vlečné sítě pro lov při dně a nevody s oky menšími než 100 mm, se zakládá na skutečnosti, že zvýšení selektivity lze velmi těžko dosáhnout.
               
      
                  (15)
               
                  Pokud jde o tři výjimky de minimis pro tresku bezvousou, ukládá prováděcí nařízení (EU) 2015/2438 dotčeným členským státům, aby Komisi předložily další vědecké informace, jež výjimku podepřou. VTHVR upozornil, že dodatečné informace slouží k rozptýlení některých jeho obav, avšak úplné podklady jsou stále požadovány. VTHVR zdůraznil potřebu soudržnějšího přístupu k této populaci. Na základě vědeckých důkazů přezkoumaných VTHVR a vzhledem k tomu, že další důkazy na podporu výjimky mají vyšší vypovídací hodnotu, může být tato výjimka nadále uplatňována a měla by být zahrnuta do tohoto nařízení.
               
      
                  (16)
               
                  Výjimka de minimis pro humra severského v roce 2017 do maximální výše 7 % a v roce 2018 do maximální výše 6 % celkových ročních úlovků tohoto druhu plavidly, která musí humra severského vykládat v podoblasti ICES VII, se zakládá na skutečnosti, že zvýšení selektivity lze velmi těžko dosáhnout. VTHVR dospěl k závěru, že výjimka je opodstatněná. Tato výjimka by tedy měla být zahrnuta do tohoto nařízení.
               
      
                  (17)
               
                  Výjimka de minimis pro humra severského v roce 2017 do maximální výše 7 % a v roce 2018 do maximální výše 6 % celkových ročních úlovků tohoto druhu plavidly, která musí humra severského vykládat v podoblasti ICES VI, se zakládá na skutečnosti, že zvýšení selektivity lze velmi těžko dosáhnout, a na podpůrných kvantitativních informacích o nepřiměřených nákladech na manipulaci s nežádoucími úlovky. VTHVR dospěl k závěru, že výjimka je opodstatněná. Tato výjimka by tedy měla být zahrnuta do tohoto nařízení.
               
      
                  (18)
               
                  Výjimka de minimis pro jazyk obecný v letech 2017 a 2018 do maximální výše 3 % celkových ročních úlovků tohoto druhu plavidly používajícími v divizích ICES VIId, VIIe, VIIf a VIIg lovné zařízení TBB s velikostí ok 80–119 mm umožňující vyšší selektivitu se zakládá na skutečnosti, že zvýšení selektivity lze velmi těžko dosáhnout. VTHVR poznamenal, že smyslem výjimky je kompenzovat používání selektivnějšího lovného zařízení a že požadovaná výjimka de minimis má pokrýt zbývající výměty. Tato výjimka by tedy měla být zahrnuta do tohoto nařízení.
               
      
                  (19)
               
                  Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2438 by proto mělo být zrušeno a nahrazeno nařízením novým.
               
      
                  (20)
               
                  Vzhledem k tomu, že opatření stanovená v tomto nařízení mají přímý dopad na související hospodářské činnosti a plánování období rybolovu rybářských plavidel Unie, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě po svém vyhlášení. Použije se ode dne 1. ledna 2017,
               
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Provádění povinnosti vykládky
      Povinnost vykládky uvedená v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 se uplatní v oblastech ICES V (kromě Va a pouze ve vodách Unie oblasti Vb), VI a VII na druhy rybolovu, které jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.
      Článek 2
      Výjimka na základě míry přežití
      1.   Výjimka z povinnosti vykládky stanovená v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 pro druhy, u kterých vědecké důkazy prokazují vysokou míru přežití, se vztahuje:
      
                  a)
               
                  na humra severského (Nephrops norvegicus) uloveného pomocí vršů, lapadel nebo košů (kódy lovných zařízení (3) FPO a FIX) v podoblastech ICES VI a VII;
               
      
                  b)
               
                  v roce 2017 na úlovky jazyka obecného (Solea solea) nedosahujícího minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, uloveného pomocí vlečných sítí (kódy lovných zařízení OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) s oky kapsy o velikosti 80 až 99 mm v divizi ICES VIId do šesti námořních mil od pobřeží a mimo označené reprodukční oblasti při rybolovných operacích, jež splňují tyto podmínky: plavidla o maximální délce 10 metrů s motorem o maximálním výkonu 180 kW při rybolovu ve vodách o maximální hloubce 15 metrů a s omezenou dobou zátahu v trvání nejvýše 1:30 hodiny. Takové úlovky jazyka obecného se musí okamžitě vypustit.
               
      2.   Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu v severozápadních vodách, do 1. května 2017 předloží Komisi jakékoli doplňující vědecké informace podporující výjimku stanovenou v odst. 1 písm. b). Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) do 1. září 2017 uvedené informace posoudí.
      Článek 3
      Výjimky de minimis
      Odchylně od čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 lze jako výměty vyřadit následující množství:
      
                  a)
               
                  u tresky bezvousé (Merlangius merlangus) v roce 2017 do maximální výše 7 % a v roce 2018 do maximální výše 6 % celkových ročních úlovků tohoto druhu plavidly, která musí vykládat tresku bezvousou a jež při rybolovu tresky bezvousé v divizích ICES VIId a VIIe používají vlečné sítě pro lov při dně a nevody s oky menšími než 100 mm (OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV OT, PT a TX) a pelagické vlečné sítě (OTM, PTM);
               
      
                  b)
               
                  u tresky bezvousé (Merlangius merlangus) v roce 2017 do maximální výše 7 % a v roce 2018 do maximální výše 6 % celkových ročních úlovků tohoto druhu plavidly, která musí vykládat tresku bezvousou a jež pro její lov v divizích ICES VIIb – VIIj používají vlečné sítě pro lov při dně a nevody s oky nikoli menšími než 100 mm (OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV OT, PT a TX) a pelagické vlečné sítě (OTM, PTM);
               
      
                  c)
               
                  u tresky bezvousé (Merlangius merlangus) v roce 2017 do maximální výše 7 % a v roce 2018 do maximální výše 6 % celkových ročních úlovků tohoto druhu plavidly, která musí vykládat tresku bezvousou a jež pro její lov v podoblasti ICES VII, kromě divizí VIIa, VIId a VIIe, používají vlečné sítě pro lov při dně a nevody s oky menšími než 100 mm (OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV OT, PT a TX) a pelagické vlečné sítě (OTM, PTM);
               
      
                  d)
               
                  u humra severského (Nephrops norvegicus) v roce 2017 do maximální výše 7 % a v roce 2018 do maximální výše 6 % celkových ročních úlovků tohoto druhu plavidly, která musí humra severského vykládat v podoblasti ICES VII;
               
      
                  e)
               
                  u humra severského (Nephrops norvegicus) v roce 2017 do maximální výše 7 % a v roce 2018 do maximální výše 6 % celkových ročních úlovků tohoto druhu plavidly, která musí humra severského vykládat v podoblasti ICES VI;
               
      
                  f)
               
                  u jazyka obecného (Solea solea) v letech 2017 a 2018 do maximální výše 3 % celkových ročních úlovků tohoto druhu plavidly používajícími na lov jazyka obecného v divizích ICES VIId, VIIe, VIIf a VIIg třístěnné tenatové sítě a tenatové sítě;
               
      
                  g)
               
                  u jazyka obecného (Solea solea) v letech 2017 a 2018 do maximální výše 3 % celkových ročních úlovků tohoto druhu plavidly, která musí jazyk obecný vykládat a jež používají v divizích ICES VIId, VIIe, VIIf a VIIg a VIIh lovné zařízení TBB s velikostí ok 80–119 mm umožňující vyšší selektivitu (např. sítě s velkými oky).
               
      Článek 4
      Plavidla, na něž se vztahuje povinnost vykládky
      1.   Členské státy v souladu s kritérii stanovenými v příloze tohoto nařízení určí plavidla, na něž se pro každý jednotlivý druh rybolovu vztahuje povinnost vykládky.
      Plavidla, na něž se v roce 2016 vztahuje povinnost vykládky pro určité druhy rybolovu, v těchto druzích rybolovu nadále podléhají povinnosti vykládky.
      2.   Dotčené členské státy předloží do 31. prosince 2016 Komisi a ostatním členským státům prostřednictvím zabezpečených kontrolních internetových stránek Unie seznamy plavidel, jež jsou podle odstavce 1 určena pro každý jednotlivý druh rybolovu stanovený v příloze. Členské státy tyto seznamy pravidelně aktualizují.
      Článek 5
      Zrušení
      Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2438 se zrušuje.
      Článek 6
      Vstup v platnost
      Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      Použije se od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2018.
      
         Článek 4 se použije ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 12. října 2016.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22.
      
         (2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2438 ze dne 12. října 2015, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v severozápadních vodách (Úř. věst. L 336, 23.12.2015, s. 29).
      
         (3)  Kódy lovných zařízení používané v tomto nařízení stanovila Organizace OSN pro výživu a zemědělství.
      
      
         PŘÍLOHA
         
            Druhy rybolovu, na něž se vztahuje povinnost vykládky
         
         
                     a)
                  
                     druhy rybolovu ve vodách Unie a v mezinárodních vodách podoblasti ICES VI a divize Vb
                     
                                 Druh rybolovu
                              
                                 Kód lovného zařízení
                              
                                 Popis lovného zařízení
                              
                                 Velikost ok
                              
                                 Druhy, které mají být vyloženy
                              
                                 Treska obecná (Gadus morhua), treska jednoskvrnná (Melanogrammus aeglefinus), treska bezvousá (Merlangius merlangus) a treska tmavá (Pollachius virens)
                              
                                 OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX
                              
                                 Vlečné sítě a nevody
                              
                                 Všechny
                              
                                 Všechny úlovky tresky jednoskvrnné a vedlejší úlovky jazyka obecného, platýse evropského a pakambaly rodu Lepidorhombus, pokud celkové vykládky všech druhů na plavidlo v letech 2014 a 2015 (*1) tvořili z více než 5 % tito treskovití: kombinovaně treska obecná, treska jednoskvrnná, treska bezvousá a treska tmavá.
                              
                                 Humr severský (Nephrops norvegicus)
                              
                                 OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, FPO, TBN, TB, TBS, OTM, PTM, SX, SV, FIX, OT, PT, TX
                              
                                 Vlečné sítě, nevody, vrše, lapadla a koše
                              
                                 Všechny
                              
                                 Všechny úlovky humra severského a vedlejší úlovky tresky jednoskvrnné, pokud celkové vykládky všech druhů na plavidlo v letech 2014 a 2015 (*1) tvořil z více než 20 % humr severský.
                              
                  
         
                     b)
                  
                     druhy rybolovu s celkovým přípustným odlovem štikozubce obecného v podoblasti ICES VI a VII a ve vodách Unie a v mezinárodních vodách divize ICES Vb
                     
                                 Druh rybolovu
                              
                                 Kód lovného zařízení
                              
                                 Popis lovného zařízení
                              
                                 Velikost ok
                              
                                 Druhy, které mají být vyloženy
                              
                                 Štikozubec obecný (Merluccius merluccius)
                              
                                 OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM TB, SX, SV, OT, PT, TX
                              
                                 Vlečné sítě a nevody
                              
                                 Všechny
                              
                                 Všechny úlovky štikozubce obecného, pokud celkové vykládky všech druhů na plavidlo v letech 2014 a 2015 (*2) tvořil z více než 20 % štikozubec obecný.
                              
                                 Štikozubec obecný (Merluccius merluccius)
                              
                                 GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN
                              
                                 Všechny tenatové sítě
                              
                                 Všechny
                              
                                 Všechny úlovky štikozubce obecného
                              
                                 Štikozubec obecný (Merluccius merluccius)
                              
                                 LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM
                              
                                 Všechny dlouhé lovné šňůry
                              
                                 Všechny
                              
                                 Všechny úlovky štikozubce obecného
                              
                  
         
                     c)
                  
                     druhy rybolovu s celkovým přípustným odlovem humra severského v podoblasti ICES VII
                     
                                 Druh rybolovu
                              
                                 Kód lovného zařízení
                              
                                 Popis lovného zařízení
                              
                                 Velikost ok
                              
                                 Druhy, které mají být vyloženy
                              
                                 Humr severský (Nephrops norvegicus)
                              
                                 OTB SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, FPO, TBN, TB, TBS, OTM, PTM, SX, SV, FIX, OT, PT, TX
                              
                                 Vlečné sítě, nevody, vrše, lapadla a koše
                              
                                 Všechny
                              
                                 Všechny úlovky humra severského, pokud celkové vykládky všech druhů na plavidlo v letech 2014 a 2015 (*3) tvořil z více než 20 % humr severský.
                              
                  
         
                     d)
                  
                     druhy rybolovu v divizi ICES VIIa
                     
                                 Druh rybolovu
                              
                                 Kód lovného zařízení
                              
                                 Lovné zařízení
                              
                                 Velikost ok
                              
                                 Druhy, které mají být vyloženy
                              
                                 Treska obecná (Gadus morhua), treska jednoskvrnná (Melanogrammus aeglefinus), treska bezvousá (Merlangius merlangus) a treska tmavá (Pollachius virens)
                              
                                 OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX
                              
                                 Vlečné sítě a nevody
                              
                                 Všechny
                              
                                 Všechny úlovky tresky jednoskvrnné, pokud celkové vykládky všech druhů na plavidlo v letech 2014 a 2015 (*4) tvořili z více než 10 % tito treskovití: kombinovaně treska obecná, treska jednoskvrnná, treska bezvousá a treska tmavá.
                              
                  
         
                     e)
                  
                     druhy rybolovu v divizi ICES VIId
                     
                                 Druh rybolovu
                              
                                 Kód lovného zařízení
                              
                                 Lovné zařízení
                              
                                 Velikost ok
                              
                                 Druhy, které mají být vyloženy
                              
                                 Jazyk obecný (Solea solea)
                              
                                 TBB
                              
                                 Všechny vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku plavidla
                              
                                 Všechny
                              
                                 Všechny úlovky jazyka obecného
                              
                                 Jazyk obecný (Solea solea)
                              
                                 OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX
                              
                                 Vlečné sítě
                              
                                 S oky menšími než 100 mm
                              
                                 Všechny úlovky jazyka obecného, pokud celkové vykládky všech druhů na plavidlo v letech 2014 a 2015 (*5) tvořil z více než 5 % jazyk obecný.
                              
                                 Jazyk obecný (Solea solea)
                              
                                 GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN
                              
                                 Všechny třístěnné tenatové sítě a tenatové sítě
                              
                                 Všechny
                              
                                 Všechny úlovky jazyka obecného
                              
                                 Treska obecná (Gadus morhua), treska jednoskvrnná (Melanogrammus aeglefinus), treska bezvousá (Merlangius merlangus) a treska tmavá (Pollachius virens)
                              
                                 OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX
                              
                                 Vlečné sítě a nevody
                              
                                 Všechny
                              
                                 Všechny úlovky tresky bezvousé, pokud celkové vykládky všech druhů na plavidlo v letech 2014 a 2015 (*5) tvořili z více než 20 % tito treskovití: kombinovaně treska obecná, treska jednoskvrnná, treska bezvousá a treska tmavá.
                              
                  
         
                     f)
                  
                     druhy rybolovu v divizi ICES VIIe – jazyk obecný
                     
                                 Druh rybolovu
                              
                                 Kód lovného zařízení
                              
                                 Lovné zařízení
                              
                                 Velikost ok
                              
                                 Druhy, které mají být vyloženy
                              
                                 Jazyk obecný (Solea solea)
                              
                                 TBB
                              
                                 Všechny vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku plavidla
                              
                                 Všechny
                              
                                 Všechny úlovky jazyka obecného, pokud celkové vykládky všech druhů na plavidlo v letech 2014 a 2015 (*6) tvořil z více než 5 % jazyk obecný.
                              
                                 Jazyk obecný (Solea solea)
                              
                                 GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN
                              
                                 Všechny třístěnné tenatové sítě a tenatové sítě
                              
                                 Všechny
                              
                                 Všechny úlovky jazyka obecného
                              
                  
         
                     g)
                  
                     druhy rybolovu v divizích ICES VIId a VIIe – treska sajda
                     
                                 Druh rybolovu
                              
                                 Kód lovného zařízení
                              
                                 Lovné zařízení
                              
                                 Velikost ok
                              
                                 Druhy, které mají být vyloženy
                              
                                 Treska sajda (Pollachius pollachius)
                              
                                 GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN
                              
                                 Všechny třístěnné tenatové sítě a tenatové sítě
                              
                                 Všechny
                              
                                 Všechny úlovky tresky sajda
                              
                  
         
                     h)
                  
                     druhy rybolovu v divizích ICES VIIb, VIIc a VIIf až VIIk
                     
                                 Druh rybolovu
                              
                                 Kód lovného zařízení
                              
                                 Lovné zařízení
                              
                                 Velikost ok
                              
                                 Druhy, které mají být vyloženy
                              
                                 Jazyk obecný (Solea solea)
                              
                                 TBB
                              
                                 Všechny vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku plavidla
                              
                                 Všechny
                              
                                 Všechny úlovky jazyka obecného, pokud celkové vykládky všech druhů na plavidlo v letech 2014 a 2015 (*7) tvořil z více než 5 % jazyk obecný.
                              
                                 Jazyk obecný (Solea solea)
                              
                                 GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN
                              
                                 Všechny třístěnné tenatové sítě a tenatové sítě
                              
                                 Všechny
                              
                                 Všechny úlovky jazyka obecného
                              
                  
         
                     i)
                  
                     druhy rybolovu v divizích ICES VIIb, VIIc, VIIe a VIIf až VIIk
                     
                                 Druh rybolovu
                              
                                 Kód lovného zařízení
                              
                                 Lovné zařízení
                              
                                 Velikost ok
                              
                                 Druhy, které mají být vyloženy
                              
                                 Treska obecná (Gadus morhua), treska jednoskvrnná (Melanogrammus aeglefinus), treska bezvousá (Merlangius merlangus) a treska tmavá (Pollachius virens)
                              
                                 OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX
                              
                                 Vlečné sítě a nevody
                              
                                 Všechny
                              
                                 Všechny úlovky tresky bezvousé, pokud celkové vykládky všech druhů na plavidlo v letech 2014 a 2015 (*8) tvořili z více než 20 % tito treskovití: kombinovaně treska obecná, treska jednoskvrnná, treska bezvousá a treska tmavá.
                              
                  
         
         
            (*1)  Plavidla na seznamu podléhající povinnosti vykládky ulovených v rámci tohoto druhu rybolovu v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2015/2438 zůstávají navzdory změně referenčního období na seznamu uvedeném v článku 4 tohoto nařízení a nadále se na ně vztahuje povinnost vykládky v rámci tohoto druhu rybolovu.
         
            (*2)  Plavidla na seznamu podléhající povinnosti vykládky ulovených v rámci tohoto druhu rybolovu v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2015/2438 zůstávají navzdory změně referenčního období na seznamu uvedeném v článku 4 tohoto nařízení a nadále se na ně vztahuje povinnost vykládky v rámci tohoto druhu rybolovu.
         
            (*3)  Plavidla na seznamu podléhající povinnosti vykládky ulovených v rámci tohoto druhu rybolovu v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2015/2438 zůstávají navzdory změně referenčního období na seznamu uvedeném v článku 4 tohoto nařízení a nadále se na ně vztahuje povinnost vykládky v rámci tohoto druhu rybolovu.
         
            (*4)  Plavidla na seznamu podléhající povinnosti vykládky ulovených v rámci tohoto druhu rybolovu v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2015/2438 zůstávají navzdory změně referenčního období na seznamu uvedeném v článku 4 tohoto nařízení a nadále se na ně vztahuje povinnost vykládky v rámci tohoto druhu rybolovu.
         
            (*5)  Plavidla na seznamu podléhající povinnosti vykládky ulovených v rámci tohoto druhu rybolovu v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2015/2438 zůstávají navzdory změně referenčního období na seznamu uvedeném v článku 4 tohoto nařízení a nadále se na ně vztahuje povinnost vykládky v rámci tohoto druhu rybolovu.
         
            (*6)  Plavidla na seznamu podléhající povinnosti vykládky ulovených v rámci tohoto druhu rybolovu v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2015/2438 zůstávají navzdory změně referenčního období na seznamu uvedeném v článku 4 tohoto nařízení a nadále se na ně vztahuje povinnost vykládky v rámci tohoto druhu rybolovu.
         
            (*7)  Plavidla na seznamu podléhající povinnosti vykládky ulovených v rámci tohoto druhu rybolovu v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2015/2438 zůstávají navzdory změně referenčního období na seznamu uvedeném v článku 4 tohoto nařízení a nadále se na ně vztahuje povinnost vykládky v rámci tohoto druhu rybolovu.
         
            (*8)  Plavidla na seznamu podléhající povinnosti vykládky ulovených v rámci tohoto druhu rybolovu v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2015/2438 zůstávají navzdory změně referenčního období na seznamu uvedeném v článku 4 tohoto nařízení a nadále se na ně vztahuje povinnost vykládky v rámci tohoto druhu rybolovu.
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.