Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/2376 ze dne 13. října 2016, kterým se stanoví plán výmětů pro měkkýše druhu Venus spp. v italských teritoriálních vodách

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2376/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 352/48
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/2376
   ze dne 13. října 2016,
   kterým se stanoví plán výmětů pro měkkýše druhu Venus spp. v italských teritoriálních vodách
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (1), a zejména na čl. 15 odst. 6 uvedeného nařízení,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 ze dne 21. prosince 2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři, o změně nařízení (EHS) č. 2847/93 a o zrušení nařízení (ES) č. 1626/94 (2), a zejména na článek 15a uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Cílem nařízení (EU) č. 1380/2013 je postupně odstranit výměty z veškerého rybolovu v Unii zavedením povinnosti vykládky úlovků druhů, na něž se vztahují omezení odlovu.
            
   
               (2)
            
               Ustanovení čl. 15 odst. 6 nařízení (EU) č. 1380/2013 zmocňuje Komisi přijmout plány výmětů prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci na maximálně tři roky na základě společných doporučení vypracovaných členskými státy po konzultaci s příslušnými poradními sbory. Plány výmětů mohou rovněž zahrnovat technická opatření týkající se rybolovu.
            
   
               (3)
            
               Itálie, jako jediný členský stát s přímým zájmem na řízení rybolovu měkkýše druhu Venus spp. v italských teritoriálních vodách, předložila Komisi doporučení v souladu s postupem podle článku 18 nařízení (EU) č. 1380/2013. Toto doporučení bylo předloženo po konzultaci s Poradním sborem pro Středozemní moře v podobě národního plánu řízení výmětů populace druhu Venus spp.. Po předložení tohoto doporučení Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) přezkoumal vědecké příspěvky předložené Itálií. Opatření obsažená ve společném doporučení jsou v souladu s čl. 18 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013.
            
   
               (4)
            
               Článek 15a nařízení (ES) č. 1967/2006 zmocňuje Komisi k tomu, aby pro účely přijímání plánů výmětů a pro druhy, na něž se vztahuje povinnost vykládky, stanovila minimální referenční velikost pro zachování zdrojů s cílem zajistit ochranu nedospělých mořských živočichů. Minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů se případně mohou odchylovat od velikostí stanovených v příloze III uvedeného nařízení.
            
   
               (5)
            
               Podle závěrů ze zasedání VTHVR ohledně národního plánu řízení výmětů populace druhu Venus spp. patří Venus spp. mezi druhy s vysokou mírou přežití, což odůvodňuje žádost o odchylku z povinnosti vykládky vyřazené části úlovku. Snížení minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů z 25 na 22 mm není neslučitelné s délkou při pohlavní zralosti, takže by nemělo mít významný dopad na ochranu nedospělých živočichů. Předpokládá se, že dojde pouze k malému snížení reprodukčního potenciálu populace, což na ni podle všeho nebude mít významný dopad. Dále se dospělo k závěru, že díky navrhovanému programu vědeckého sledování budou pravděpodobně k dispozici údaje, jež budou pro vyhodnocení účinků plánu výmětů postačovat.
            
   
               (6)
            
               Aby byla zajištěna náležitá kontrola provádění povinnosti vykládky, měl by členský stát vypracovat seznam plavidel, na která se vztahuje toto nařízení.
            
   
               (7)
            
               Vzhledem k tomu, že opatření stanovená v tomto nařízení mají přímý dopad na hospodářské činnosti související s daným druhem rybolovu a plánování rybářské sezóny plavidel Unie, mělo by nařízení vstoupit v platnost třetím dnem po vyhlášení Úředním věstníku Evropské unie. V souladu s čl. 15 odst. 6 nařízení (EU) č. 1380/2013 by se toto nařízení nemělo používat déle než tři roky,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Předmět
   Toto nařízení stanoví podrobnosti pro provádění povinnosti vykládky, které se použijí při rybolovu druhu Venus spp. v italských teritoriálních vodách podle čl. 15 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) č. 1380/2013.
   Článek 2
   Minimální referenční velikost pro zachování zdrojů
   1.   Odchylně od minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů stanovené v příloze III nařízení (ES) č. 1967/2006 a pro účely čl. 15 odst. 11 nařízení (EU) č. 1380/2013 odpovídá minimální referenční velikost pro zachování zdrojů druhu Venus spp. v italských teritoriálních vodách celkové délce 22 mm.
   2.   Měření velikosti druhu Venus spp. probíhá v souladu s přílohou IV nařízení (ES) č. 1967/2006.
   Článek 3
   Seznam plavidel
   1.   Orgány členského státu určí plavidla, na něž se vztahuje povinnost vykládky.
   2.   Do 31. prosince 2016 předloží orgány členského státu Komisi prostřednictvím zabezpečených kontrolních internetových stránek Unie seznam všech plavidel oprávněných k rybolovu druhu Venus spp. hydraulickými drapáky v italských teritoriálních vodách. Orgány členského státu tento seznam neustále aktualizují.
   Článek 4
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2019.
   
      Článek 3 se však použije ode dne vstupu v platnost.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.
      V Bruselu dne 13. října 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22.
   
      (2)  Úř. věst. L 409, 30.12.2006, s. 11.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.