Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/2377 ze dne 14. října 2016, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1394/2014, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy pelagického rybolovu v jihozápadních vodách

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2377/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 352/50
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/2377
   ze dne 14. října 2016,
   kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1394/2014, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy pelagického rybolovu v jihozápadních vodách
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (1), a zejména na čl. 15 odst. 6 a čl. 18 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Cílem nařízení (EU) č. 1380/2013 je postupně odstranit výměty z veškerého rybolovu v Unii zavedením povinnosti vykládky úlovků druhů, na něž se vztahují omezení odlovu.
            
   
               (2)
            
               Ustanovení čl. 15 odst. 6 nařízení (EU) č. 1380/2013 zmocňuje Komisi přijmout plány výmětů prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci na maximálně tři roky na základě společných doporučení vypracovaných členskými státy po konzultaci s příslušnými poradními sbory.
            
   
               (3)
            
               Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1394/2014 (2) stanoví plán výmětů pro určité druhy pelagického rybolovu v jihozápadních vodách s cílem usnadnit provádění povinnosti vykládky prostřednictvím určitých mechanismů flexibility.
            
   
               (4)
            
               V souladu s čl. 15 odst. 5 písm. e) nařízení (EU) č. 1380/2013 mohou plány výmětů obsahovat stanovení minimálních referenčních velikostí pro zachování zdrojů.
            
   
               (5)
            
               Na řízení rybolovu v jihozápadních vodách mají přímý zájem Belgie, Španělsko, Francie, Nizozemsko a Portugalsko. Po konzultaci s poradním sborem pro jihozápadní vody a poradním sborem pro pelagický rybolov uvedené členské státy předložily dne 30. května 2016 Komisi společné doporučení, které navrhuje, aby odchylně od přílohy XII nařízení Rady (ES) č. 850/98 (3) byla minimální referenční velikost pro zachování zdrojů pro kranase obecného (Trachurus spp.) v divizi ICES VIIIc a podoblasti IX stanovena na 12 cm pro 5 % příslušných kvót Španělska a Portugalska. Kromě toho se ve společném doporučení navrhuje, aby v rámci uvedeného limitu činícího 5 % kvóty pro kranase obecného při tradičním drobném rybolovu s pobřežním nevodem („xávega“) v divizi ICES IXa mohlo být 1 % kvóty Portugalska odloveno o velikosti nižší než 12 cm.
            
   
               (6)
            
               Příslušné vědecké subjekty poskytly vědecké mínění, jež bylo přezkoumáno Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství (VTHVR). VTHVR dospěl k závěru, že snížení minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, jak navrhuje společné doporučení, souvisí s nízkým rizikem změny již dlouho stanoveného vzorce využívání zdrojů příslušných druhů rybolovu. Uvedený vzorec využívání zdrojů spolu s průměrnou mírou využívání zjevně nemá na dynamiku příslušných populací negativní dopad. VTHVR zároveň poukázal na to, že kontrola úlovků s různými limity velikosti může být problematická a že při nesprávně prováděné kontrole se může zvýšit úmrtnost. Kromě toho je důležité, aby se dodržovaly stanovené procentuální limity pro menší velikosti. Je proto důležité, aby dotčené členské státy zavedly pro příslušné druhy rybolovu vhodná kontrolní opatření.
            
   
               (7)
            
               Opatření uvedená ve společném doporučení jsou v souladu s čl. 18 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013 a mohou být zahrnuta do plánu výmětů pro určité druhy pelagického rybolovu v jihozápadních vodách.
            
   
               (8)
            
               Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1394/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (9)
            
               Vzhledem k tomu, že opatření stanovená v tomto nařízení mají přímý dopad na související hospodářské činnosti a plánování období rybolovu rybářských plavidel Unie, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě po svém vyhlášení. Použije se ode dne 1. ledna 2017,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   V článku 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1394/2014 se doplňuje nový odstavec, který zní:
   
      „Odchylně od přílohy XII nařízení (ES) č. 850/98 činí minimální referenční velikost pro zachování zdrojů pro kranase obecného (Trachurus spp.) uloveného v divizi ICES VIIIc a podoblasti ICES IX 12 cm pro 5 % příslušných kvót Španělska a Portugalska v uvedených oblastech. V rámci uvedeného limitu činícího 5 % může být při tradičním drobném rybolovu s pobřežním nevodem („xávega“) v divizi ICES IXa 1 % kvóty Portugalska uloveno o velikosti nižší než 12 cm.“
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 1. ledna 2017.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 14. října 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22.
   
      (2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1394/2014 ze dne 20. října 2014, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy pelagického rybolovu v jihozápadních vodách (Úř. věst. L 370, 30.12.2014, s. 31).
   
      (3)  Nařízení Rady (ES) č. 850/98 ze dne 30. března 1998 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů (Úř. věst. L 125, 27.4.1998, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.