Nařízení Rady (EU) 2016/2389 ze dne 19. prosince 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2389/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 360/1
               
      
      NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/2389
      ze dne 19. prosince 2016,
      kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
      RADA EVROPSKÉ UNIE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 31 této smlouvy,
      s ohledem na návrh Evropské komise,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  S cílem zajistit dostatečnou a nepřerušovanou dodávku některých druhů zboží, jež se v Unii vyrábí v nedostatečné míře, a zabránit narušení trhu s některými zemědělskými produkty a průmyslovými výrobky byly nařízením Rady (EU) č. 1388/2013 (1) otevřeny autonomní celní kvóty. Produkty a výrobky v rámci těchto celních kvót mohou být do Unie dováženy se sníženými nebo nulovými celními sazbami. Z uvedených důvodů je nutné otevřít s účinkem ode dne 1. ledna 2017 celní kvóty s nulovou sazbou pro příslušný objem na jedenáct nových produktů a výrobků.
               
      
                  (2)
               
                  V některých případech by měly být stávající autonomní celní kvóty Unie upraveny. V případě jedenácti produktů a výrobků by se měly změnit kódy TARIC z důvodu změn zařazení v kombinované nomenklatuře stanovených v prováděcím nařízení Komise (EU) 2016/1821 (2). V případě dvou produktů by se v zájmu jasnosti měl změnit jejich popis a zohlednit tak jejich nejnovější vývoj. Objem kvót na jeden produkt by se v zájmu hospodářských subjektů Unie měl zvýšit. V případě dvou produktů by se tento objem měl snížit.
               
      
                  (3)
               
                  Autonomní celní kvóty Unie na šest produktů a výrobků by měly být s účinkem ode dne 1. ledna 2017 uzavřeny, neboť jejich zachování od tohoto dne není v zájmu Unie.
               
      
                  (4)
               
                  Příloha nařízení (EU) č. 1388/2013 by měla býtvzhledem k počtu změn, které v ní mají být provedeny, z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti nahrazena.
               
      
                  (5)
               
                  Nařízení (EU) č. 1388/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
               
      
                  (6)
               
                  Jelikož změny týkající se celních kvót na dotčené produkty a výrobky stanovené v tomto nařízení musí být použitelné ode dne 1. ledna 2017, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost bezodkladně,
               
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Příloha nařízení (EU) č. 1388/2013 se nahrazuje zněním obsaženým v příloze tohoto nařízení.
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      Použije se ode dne 1. ledna 2017.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 19. prosince 2016.
         
            
               Za Radu
            
            
               předseda
            
            L. SÓLYMOS
         
      
      
      
         (1)  Nařízení Rady (EU) č. 1388/2013 ze dne 17. prosince 2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky a o zrušení nařízení (EU) č. 7/2010 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 319).
      
         (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1821 ze dne 6. října 2016, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 294, 28.10.2016, s. 1).
      
      
         PŘÍLOHA
         
            
               „PŘÍLOHA
               
                           Pořadové číslo
                        
                           Kód KN
                        
                           TARIC
                        
                           Popis zboží
                        
                           Kvótové období
                        
                           Objem kvóty
                        
                           Clo v rámci kvóty (v %)
                        
                           09.2637
                        
                           ex 0710 40 00
                           ex 2005 80 00
                        
                           20
                           30
                        
                           Klasy kukuřice cukrové (Zea mays var. saccharata), též krájené, o průměru 10 mm nebo více, avšak nejvýše 20 mm, pro použití při výrobě produktů potravinářského průmyslu, ke zpracování jinému než pouhému přebalení (1)
                               (2)
                               (3)
                           
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           550 tun
                        
                           0  %
                        
                           09.2849
                        
                           ex 0710 80 69
                        
                           10
                        
                           Ucho Jidášovo (Auricularia polytricha), též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, k výrobě hotových jídel (1)
                               (2)
                           
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           700 tun
                        
                           0  %
                        
                           09.2664
                        
                           ex 2008 60 39
                        
                           30
                        
                           Třešně s přídavkem alkoholu, s obsahem cukru nejvýše 9 % hmotnostních, o průměru nejvýše 19,9 mm, s peckou, k použití v čokoládových výrobcích (2)
                           
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           1 000  tun
                        
                           10  %
                        
                           09.2913
                        
                           ex 2401 10 35
                           ex 2401 10 70
                           ex 2401 10 95
                           ex 2401 10 95
                           ex 2401 10 95
                           ex 2401 20 35
                           ex 2401 20 70
                           ex 2401 20 95
                           ex 2401 20 95
                           ex 2401 20 95
                        
                           91
                           10
                           11
                           21
                           91
                           91
                           10
                           11
                           21
                           91
                        
                           Přírodní nezpracovaný tabák, též pravidelně řezaný, s celní hodnotou nejméně 450 eur za 100 kg čisté hmotnosti, určený k použití jako pojivo nebo obal při výrobě zboží podpoložky 2402 10 00  (2)
                           
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           6 000  tun
                        
                           0  %
                        
                           09.2928
                        
                           ex 2811 22 00
                        
                           40
                        
                           Křemičité plnivo ve formě granulí, s obsahem oxidu křemičitého 97 % hmotnostních nebo více
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           1 700  tun
                        
                           0  %
                        
                           09.2703
                        
                           ex 2825 30 00
                        
                           10
                        
                           Oxidy a hydroxidy vanadu určené výhradně k výrobě slitin
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           20 000  tun
                        
                           0  %
                        
                           09.2806
                        
                           ex 2825 90 40
                        
                           30
                        
                           Oxid wolframový, včetně modrého oxidu wolframového (CAS RN 1314-35-8 nebo CAS RN 39318-18-8)
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           12 000  tun
                        
                           0  %
                        
                           09.2929
                        
                           2903 22 00
                        
                            
                        
                           Trichlorethylen (CAS RN 79-01-6)
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           10 000  tun
                        
                           0  %
                        
                           09.2837
                        
                           ex 2903 79 30
                        
                           20
                        
                           Bromchlormethan (CAS RN 74-97-5)
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           600 tun
                        
                           0  %
                        
                           
                               (*1)09.2933
                        
                           ex 2903 99 80
                        
                           30
                        
                           1,3-Dichlorbenzen (CAS RN 541-73-1)
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           2 600  tun
                        
                           0  %
                        
                           
                               (*1)09.2700
                        
                           ex 2905 12 00
                        
                           10
                        
                           1-Propanol (propylalkohol) (CAS RN 71-23-8)
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           12 000  tun
                        
                           0  %
                        
                           09.2830
                        
                           ex 2906 19 00
                        
                           40
                        
                           Cyklopropylmethanol (CAS RN 2516-33-8)
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           20 tun
                        
                           0  %
                        
                           09.2851
                        
                           ex 2907 12 00
                        
                           10
                        
                           O-Kresol (CAS RN 95-48-7) o čistotě nejméně 98,5 % hmotnostních
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           20 000  tun
                        
                           0  %
                        
                           
                               (*1)09.2704
                        
                           ex 2909 49 80
                        
                           20
                        
                           2,2,2',2'-tetrakis(hydroxymethyl)-3,3'-oxydipropan-1-ol (CAS RN 126-58-9)
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           200 tun
                        
                           0  %
                        
                           09.2624
                        
                           2912 42 00
                        
                            
                        
                           Ethylvanilin (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd) (CAS RN 121-32-4)
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           950 tun
                        
                           0  %
                        
                           09.2683
                        
                           ex 2914 19 90
                        
                           50
                        
                           Acetylacetonát vápenatý (CAS RN 19372-44-2) pro použití při výrobě systémů stabilizátorů ve formě tablet (2)
                           
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           150 tun
                        
                           0  %
                        
                           09.2852
                        
                           ex 2914 29 00
                        
                           60
                        
                           Cyklopropylmethylketon (CAS RN 765-43-5)
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           300 tun
                        
                           0  %
                        
                           
                               (*1)09.2691
                        
                           ex 2914 79 00
                        
                           45
                        
                           1-(1-Chlorcyklopropyl)ethanon (CAS RN 63141-09-3)
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           800 tun
                        
                           0  %
                        
                           
                               (*1)09.2692
                        
                           ex 2914 79 00
                        
                           55
                        
                           2-Chlor-1-(1-chlorcyklopropyl)ethanon (CAS RN 120983-72-4)
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           2 400  tun
                        
                           0  %
                        
                           09.2638
                        
                           ex 2915 21 00
                        
                           10
                        
                           Kyselina octová o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 64-19-7)
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           1 000 000  tun
                        
                           0  %
                        
                           09.2972
                        
                           2915 24 00
                        
                            
                        
                           Acetanhydrid (CAS RN 108-24-7)
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           50 000  tun
                        
                           0  %
                        
                           
                               (*1)09.2679
                        
                           2915 32 00
                        
                            
                        
                           Vinylacetát (CAS RN 108-05-4)
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           350 000  tun
                        
                           0  %
                        
                           09.2665
                        
                           ex 2916 19 95
                        
                           30
                        
                           Kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoát (CAS RN 24634-61-5)
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           8 250  tun
                        
                           0  %
                        
                           
                               (*1)09.2684
                        
                           ex 2916 39 90
                        
                           28
                        
                           2,5-dimethylfenylacetyl-chlorid (CAS RN 55312-97-5)
                        
                           1.1.–31.12.2017
                        
                           250 tun
                        
                           0  %
                        
                           09.2769
                        
                           ex 2917 13 90
                        
                           10
                        
                           Dimethylsebakát (CAS RN 106-79-6)
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           1 000  tun
                        
                           0  %
                        
                           09.2680
                        
                           ex 2917 19 80
                        
                           25
                        
                           n-Dodekenyl sukcinanhydrid (CAS RN 19780-11-1) s
                           
                                       —
                                    
                                       maximální hodnotou podle Gardnerovy barevné stupnice 1,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       přenosem na 500 nm 98 % nebo více pro 10 % hmotnostních roztoku v toluenu
                                    
                           pro použití k výrobě nátěrů vozidel (2)
                           
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           80 tun
                        
                           0  %
                        
                           09.2634
                        
                           ex 2917 19 80
                        
                           40
                        
                           Kyselina dodekandiová, o čistotě vyšší než 98,5 % hmotnostních (CAS RN 693-23-2)
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           4 600  tun
                        
                           0  %
                        
                           09.2808
                        
                           ex 2918 22 00
                        
                           10
                        
                           Kyselina o-acetylsalicylová (CAS RN 50-78-2)
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           120 tun
                        
                           0  %
                        
                           
                               (*1)09.2646
                        
                           ex 2918 29 00
                        
                           75
                        
                           Oktadecyl-3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propionát (CAS RN 2082-79-3) s
                           
                                       —
                                    
                                       podílem procházejícím sítem s oky o velikosti 500 μm větším než 99 % hmotnostních a
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       bodem tání 49 °C nebo vyšším, avšak nejvýše 54 °C,
                                    
                           pro použití při výrobě práškových směsí přídatných látek obsahujících stabilizátor pro zpracování PVC (pudrů nebo lisovaných granulátů) (2)
                           
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           380 tun
                        
                           0  %
                        
                           
                               (*1)09.2647
                        
                           ex 2918 29 00
                        
                           80
                        
                           Pentaerythritol-tetrakis(3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propionát) (CAS RN 6683-19-8) s
                           
                                       —
                                    
                                       podílem procházejícím sítem s oky o velikosti 250 μm větším než 75 % hmotnostních a s oky o velikosti 500 μm větším než 99 % hmotnostních a
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       bodem tání 110 °C nebo vyšším, avšak nejvýše 125 °C,
                                    
                           pro použití při výrobě práškových směsí přídatných látek obsahujících stabilizátor pro zpracování PVC (pudrů nebo lisovaných granulátů) (2)
                           
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           80 tun
                        
                           0  %
                        
                           09.2975
                        
                           ex 2918 30 00
                        
                           10
                        
                           Benzofenon-3,3’,4,4’-tetrakarboxdianhydrid (CAS RN 2421-28-5)
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           1 000  tun
                        
                           0  %
                        
                           
                               (*1)09.2688
                        
                           ex 2920 29 00
                        
                           70
                        
                           Tris(2,4-di-terc-butylfenyl)fosfit (CAS RN 31570-04-4)
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           6 000  tun
                        
                           0  %
                        
                           09.2648
                        
                           ex 2920 90 10
                        
                           70
                        
                           Dimethylsulfát (CAS RN 77-78-1)
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           12 000  tun
                        
                           0  %
                        
                           09.2649
                        
                           ex 2921 29 00
                        
                           60
                        
                           Bis(2-dimethylaminoethyl)(methyl)amin (CAS RN 3030-47-5)
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           1 700  tun
                        
                           0  %
                        
                           09.2682
                        
                           ex 2921 41 00
                        
                           10
                        
                           Anilin o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 62-53-3)
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           50 000  tun
                        
                           0  %
                        
                           09.2602
                        
                           ex 2921 51 19
                        
                           10
                        
                           o-Fenylendiamin (CAS RN 95-54-5)
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           1 800  tun
                        
                           0  %
                        
                           
                               (*1)09.2854
                        
                           ex 2924 19 00
                        
                           85
                        
                           3-Jodo-2-propynyl N-butylkarbamát (CAS RN 55406-53-6)
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           250 tun
                        
                           0  %
                        
                           
                               (*1)09.2977
                        
                           2926 10 00
                        
                            
                        
                           Akrylonitril (CAS RN 107-13-1)
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           17 500  tun
                        
                           0  %
                        
                           
                               (*1)09.2856
                        
                           ex 2926 90 70
                        
                           84
                        
                           2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzonitril (CAS RN 778-94-9)
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           900 tun
                        
                           0  %
                        
                           09.2838
                        
                           ex 2927 00 00
                        
                           85
                        
                           C,C’-Azodi(formamid) (CAS RN 123-77-3), jehož
                           
                                       —
                                    
                                       pH je 6,5 nebo více, avšak nejvýše 7,5, a
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       obsah semikarbazidu (CAS RN 57-56-7) stanovený kombinací kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie (LC-MS) je nejvýše 1 500  mg/kg
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       teplota rozkladu je v rozmezí 195 °C – 205 °C,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       hustota je 1,64 – 1,66 a
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       spalné teplo je 215 – 220 kcal/mol
                                    
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           100 tun
                        
                           0  %
                        
                           
                               (*1)09.2708
                        
                           ex 2928 00 90
                        
                           15
                        
                           Monomethylhydrazin (CAS 60-34-4) ve formě vodného roztoku o obsahu monomethylhydrazinu 40 (± 5) % hmotnostních
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           900 tun
                        
                           0  %
                        
                           09.2685
                        
                           ex 2929 90 00
                        
                           30
                        
                           Nitroguanidin (CAS RN 556-88-7)
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           6 500  tun
                        
                           0  %
                        
                           
                               (*1)09.2693
                        
                           ex 2930 90 98
                        
                           28
                        
                           Flubendiamid (ISO) (CAS RN 272451-65-7)
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           200 tun
                        
                           0  %
                        
                           09.2955
                        
                           ex 2932 19 00
                        
                           60
                        
                           Flurtamon (ISO) (CAS RN 96525-23-4)
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           300 tun
                        
                           0  %
                        
                           09.2696
                        
                           ex 2932 20 90
                        
                           25
                        
                           Dekan-5-olid (CAS RN 705-86-2)
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           4 860  kg
                        
                           0  %
                        
                           09.2697
                        
                           ex 2932 20 90
                        
                           30
                        
                           Dodekan-5-olid (CAS RN 713-95-1)
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           4 160  kg
                        
                           0  %
                        
                           09.2812
                        
                           ex 2932 20 90
                        
                           77
                        
                           Hexan-6-olid (CAS RN 502-44-3)
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           4 000  tun
                        
                           0  %
                        
                           09.2858
                        
                           2932 93 00
                        
                            
                        
                           Piperonal (CAS RN 120-57-0)
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           220 tun
                        
                           0  %
                        
                           09.2673
                        
                           ex 2933 39 99
                        
                           43
                        
                           2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-ol (CAS RN 2403-88-5)
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           1 000  tun
                        
                           0  %
                        
                           09.2674
                        
                           ex 2933 39 99
                        
                           44
                        
                           Chlorpyrifos (ISO) (CAS RN 2921-88-2)
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           9 000  tun
                        
                           0  %
                        
                           09.2860
                        
                           ex 2933 69 80
                        
                           30
                        
                           1,3,5-Tris[3-(dimethylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazin (CAS RN 15875-13-5)
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           400 tun
                        
                           0  %
                        
                           09.2658
                        
                           ex 2933 99 80
                        
                           73
                        
                           5-Acetoacetylaminobenzimidazolon (CAS RN 26576-46-5)
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           200 tun
                        
                           0  %
                        
                           
                               (*1)09.2675
                        
                           ex 2935 90 90
                        
                           79
                        
                           4-[[(2-Methoxybenzoyl)amino]sulfonyl]benzoyl-chlorid (CAS RN 816431-72-8)
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           1 000  tun
                        
                           0  %
                        
                           
                               (*1)09.2710
                        
                           ex 2935 90 90
                        
                           91
                        
                           2,4,4-Trimethylpentan-2-aminium(3R,5S,E)-7-(4-(4-fluorfenyl)-6-isopropyl-2-(N-methylmethylsulfonamido)pyrimidin-5-yl)-3,5-dihydroxyhept-6-enoát (CAS RN 917805-85-7)
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           5 000  kg
                        
                           0  %
                        
                           09.2945
                        
                           ex 2940 00 00
                        
                           20
                        
                           D-Xylóza (CAS RN 58-86-6)
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           400 tun
                        
                           0  %
                        
                           09.2686
                        
                           ex 3204 11 00
                        
                           75
                        
                           Barvivo C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0 ) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Disperse Yellow 54 99 % hmotnostních nebo více
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           2 500  kg
                        
                           0  %
                        
                           09.2676
                        
                           ex 3204 17 00
                        
                           14
                        
                           Přípravky na bázi barviva C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) s obsahem barviva 60 % hmotnostních nebo více
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           50 tun
                        
                           0  %
                        
                           09.2698
                        
                           ex 3204 17 00
                        
                           30
                        
                           Barvivo C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red 4 60 % hmotnostních nebo více
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           150 tun
                        
                           0  %
                        
                           
                               (*1)09.2712
                        
                           ex 3204 17 00
                        
                           47
                        
                           Barvivo C.I. Pigment Yellow 180 (CAS RN 77804-81-0) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Yellow 180 80 % hmotnostních nebo více
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           100 tun
                        
                           0  %
                        
                           
                               (*1)09.2714
                        
                           ex 3204 17 00
                        
                           49
                        
                           Barvivo C.I. Pigment Red 2 (CAS RN 6041-94-7) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red 2 o obsahu 80 % hmotnostních nebo více
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           379 tun
                        
                           0  %
                        
                           09.2666
                        
                           ex 3204 17 00
                        
                           55
                        
                           Barvivo C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red 169 50 % hmotnostních nebo více
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           40 tun
                        
                           0  %
                        
                           09.2659
                        
                           ex 3802 90 00
                        
                           19
                        
                           Křemelina průtokově žíhaná sodou
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           35 000  tun
                        
                           0  %
                        
                           09.2908
                        
                           ex 3804 00 00
                        
                           10
                        
                           Lignosulfonát sodný
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           40 000  tun
                        
                           0  %
                        
                           09.2889
                        
                           3805 10 90
                        
                            
                        
                           Sulfátová terpentýnová silice
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           25 000  tun
                        
                           0  %
                        
                           09.2935
                        
                           ex 3806 10 00
                        
                           10
                        
                           Kalafuna a pryskyřičné kyseliny získané z čerstvých olejopryskyřičných látek
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           280 000  tun
                        
                           0  %
                        
                           09.2832
                        
                           ex 3808 92 90
                        
                           40
                        
                           Přípravek obsahující 38 % nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních zinečnaté soli pyrithionu (INN) (CAS RN 13463-41-7) ve vodné disperzi
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           500 tun
                        
                           0  %
                        
                           
                               (*1)09.2814
                        
                           ex 3815 90 90
                        
                           76
                        
                           Katalyzátor skládající se z oxidu titaničitého a oxidu wolframového
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           3 000  tun
                        
                           0  %
                        
                           09.2814
                        
                           ex 3824 99 92
                        
                           77
                        
                           Přípravek obsahující:
                           
                                       —
                                    
                                       55 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 78 % hmotnostních dimethyl-glutarátu
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních dimethyl-adipátu a
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       nejvýše 35 % hmotnostních dimethyl-sukcinátu
                                    
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           10 000  tun
                        
                           0  %
                        
                           
                               (*1)09.2681
                        
                           ex 3824 99 92
                        
                           85
                        
                           Směs bis[3-(triethoxysilyl)propyl]sulfidů (CAS RN 211519-85-6)
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           9 000  tun
                        
                           0  %
                        
                           
                               (*1)09.2650
                        
                           ex 3824 99 92
                        
                           87
                        
                           Acetofenon (CAS RN 98-86-2), o čistotě 60 % hmotnostních nebo vyšší, avšak nejvýše 90 % hmotnostních
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           2 000  tun
                        
                           0  %
                        
                           
                               (*1)09.2829
                        
                           ex 3824 99 93
                        
                           43
                        
                           Pevný extrakt zbytku získaného během extrakce pryskyřice ze dřeva, nerozpustný v alifatických rozpouštědlech, s těmito vlastnostmi:
                           
                                       —
                                    
                                       obsah pryskyřičných kyselin nepřesahující 30 % hmotnostních,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       číslo kyselosti nepřesahující 110
                                       a
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       bod tání je 100 °C nebo vyšší
                                    
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           1 600  tun
                        
                           0  %
                        
                           
                               (*1)09.2907
                        
                           ex 3824 99 93
                        
                           67
                        
                           Směs fytosterolů, ve formě prášku, obsahující:
                           
                                       —
                                    
                                       75 % hmotnostních nebo více sterolů,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       nejvýše 25 % hmotnostních stanolů,
                                    
                           k použití při výrobě stanolů/sterolů nebo esterů stanolů/sterolů (2)
                           
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           2 500  tun
                        
                           0  %
                        
                           09.2639
                        
                           3905 30 00
                        
                            
                        
                           Poly(vinylalkohol), též obsahující nehydrolyzované acetátové skupiny
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           15 000  tun
                        
                           0  %
                        
                           09.2671
                        
                           ex 3905 99 90
                        
                           81
                        
                           Poly(vinylbutyral) (CAS RN 63148-65-2):
                           
                                       —
                                    
                                       o obsahu hydroxylových skupin 17,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních, a
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       se střední velikostí částic (D50) vyšší než 0,6mm
                                    
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           12 000  tun
                        
                           0  %
                        
                           09.2687
                        
                           ex 3907 40 00
                        
                           25
                        
                           Směs polymerů z polykarbonátu a poly(methylmetakrylátu) s podílem polykarbonátu 98,5 % hmotnostních nebo vyšším, ve formě pelet nebo granulí, s propustností světla 88,5 % nebo vyšší, měřenou pomocí zkušebního tělesa s tloušťkou stěny 4,0 mm při vlnové délce λ = 400 nm (podle ISO 13468-2)
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           400 tun
                        
                           0  %
                        
                           
                               (*1)09.2723
                        
                           ex 3911 90 19
                        
                           10
                        
                           Poly(oxy-1,4-fenylensulfonyl-1,4-fenylenoxy-4,4’-bifenylen)
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           5 500  tun
                        
                           0  %
                        
                           09.2816
                        
                           ex 3912 11 00
                        
                           20
                        
                           Vločky acetátu celulózy
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           75 000  tun
                        
                           0  %
                        
                           09.2864
                        
                           ex 3913 10 00
                        
                           10
                        
                           Alginát sodný, získávaný z hnědých mořských řas (CAS RN 9005-38-3)
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           1 000  tun
                        
                           0  %
                        
                           09.2641
                        
                           ex 3913 90 00
                        
                           87
                        
                           Nesterilní hyaluronát sodný s:
                           
                                       —
                                    
                                       hmotnostní průměrnou molekulovou hmotností (Mw) nejvýše 900 000 ,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       hladinou endotoxinů nejvýše 0,008 endotoxinových jednotek (EU)/mg,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       obsahem etanolu nejvýše 1 % hmotnostní,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       obsahem isopropanolu nejvýše 0,5 % hmotnostního
                                    
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           200  kg
                        
                           0  %
                        
                           09.2661
                        
                           ex 3920 51 00
                        
                           50
                        
                           Desky z polymethylmethakrylátu splňující normy:
                           
                                       —
                                    
                                       EN 4364  (MIL-P-5425E) a DTD5592A, nebo
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       EN 4365  (MIL-P-8184) a DTD5592A
                                    
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           100 tun
                        
                           0  %
                        
                           09.2645
                        
                           ex 3921 14 00
                        
                           20
                        
                           Lehčený blok regenerované celulózy impregnovaný vodou obsahující chlorid hořečnatý a kvartérní amoniové sloučeniny, o rozměrech 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm)
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           1 700  tun
                        
                           0  %
                        
                           
                               (*1)09.2716
                        
                           ex 5504 10 00
                        
                           20
                        
                           Viskózová střižová vlákna o délkové hmotnosti 1,15 decitex nebo vyšší, avšak nejvýše 1,3 decitex, a délce vlákna 36 mm nebo vyšší, avšak nejvýše 38 mm
                        
                           1.1.–30.6.2017
                        
                           8 000  tun
                        
                           0  %
                        
                           
                               (*1)09.2721
                        
                           ex 5906 99 90
                        
                           20
                        
                           Tkaná a laminovaná pogumovaná textilie s těmito vlastnostmi:
                           
                                       —
                                    
                                       se třemi vrstvami,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       jedna vnější vrstva je z akrylové tkaniny,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       druhá vnější vrstva je z polyesterové tkaniny,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       střední vrstva je z chlorobutylové pryže,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       střední vrstva má hmotnost 486 g/m2 nebo více, avšak nejvýše 569 g/m2,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       textilie má celkovou hmotnost 952 g/m2 nebo více, avšak nejvýše 1 159  g/m2,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       textilie má celkovou tloušťku 0,8 mm nebo více, avšak nejvýše 4 mm,
                                    
                           používaná k výrobě stahovatelných střech motorových vozidel (2)
                           
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           375 000  m2
                           
                        
                           0  %
                        
                           09.2818
                        
                           ex 6902 90 00
                        
                           10
                        
                           Žáruvzdorné cihly s
                           
                                       —
                                    
                                       délkou hrany větší než 300 mm a
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       obsahem TiO2 nejvýše 1 % hmotnostní a
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       obsahem Al2O3 nejvýše 0,4 % hmotnostní a
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       objemovou změnou menší než 9 % při 1 700  °C
                                    
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           225 tun
                        
                           0  %
                        
                           09.2628
                        
                           ex 7019 52 00
                        
                           10
                        
                           Skleněné tkaniny ze skleněného vlákna povrstveného plastem, o hmotnosti 120 g/m2 (± 10 g/m2(), používané ve svinovacích sítích proti hmyzu s pevným rámem
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           3 000 000  m2
                           
                        
                           0  %
                        
                           09.2799
                        
                           ex 7202 49 90
                        
                           10
                        
                           Ferochrom obsahující 1,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 4 % hmotnostní uhlíku a nejvýše 70 % hmotnostních chromu
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           50 000  tun
                        
                           0  %
                        
                           09.2652
                        
                           ex 7409 11 00
                           ex 7410 11 00
                        
                           20
                           30
                        
                           Fólie a pásy z rafinované mědi, elektrolyticky potažené
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           1 020  tun
                        
                           0  %
                        
                           09.2662
                        
                           ex 7410 21 00
                        
                           55
                        
                           Desky:
                           
                                       —
                                    
                                       sestávající nejméně z jedné vrstvy tkaniny ze skleněného vlákna impregnované epoxidovou pryskyřicí,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       potažené na jedné nebo obou stranách měděnou fólií o tloušťce nejvýše 0,15 mm,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       s dielektrickou konstantou (DK) nižší než 5,4 při 1 MHz, měřenou podle IPC-TM-650 2.5.5.2,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       se ztrátovou tangentou nižší než 0,035 při 1 MHz, měřenou podle IPC-TM-650 2.5.5.2,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       s porovnávacím indexem odolnosti proti plazivým proudům (CTI) 600 nebo více
                                    
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           45 000  m2
                           
                        
                           0  %
                        
                           09.2834
                        
                           ex 7604 29 10
                        
                           20
                        
                           Tyče ze slitin hliníku o průměru 200 mm nebo větším, avšak nepřesahujícím 300 mm
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           2 000  tun
                        
                           0  %
                        
                           09.2835
                        
                           ex 7604 29 10
                        
                           30
                        
                           Tyče ze slitin hliníku o průměru 300,1 mm nebo větším, avšak nejvýše 533,4 mm
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           1 000  tun
                        
                           0  %
                        
                           
                               (*1)09.2689
                        
                           ex 7606 12 92
                           ex 7607 11 90
                        
                           60
                           81
                        
                           Pás nebo fólie ze slitiny hliníku a hořčíku:
                           
                                       —
                                    
                                       se slitinou odpovídající normě 5182-H19, nebo 5052-H19,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       v rolích,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       o tloušťce 0,15 mm (± 0,01 mm), 0,16 mm (± 0,01 mm), 0,18 mm (± 0,01 mm) a 0,20 mm (± 0,01 mm),
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       o šířce 12,5 mm (± 0,3 mm),
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       s pevností v tahu 285 N/mm2( nebo větší a
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       s prodloužením při přetržení 1 % nebo větším
                                    
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           1 000  tun
                        
                           0  %
                        
                           
                               (*1)09.2722
                        
                           8104 11 00
                        
                            
                        
                           Netvářený (surový) hořčík obsahující nejméně 99,8 % hmotnostních hořčíku
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           80 000  tun
                        
                           0  %
                        
                           09.2840
                        
                           ex 8104 30 00
                        
                           20
                        
                           Hořčíkový prášek:
                           
                                       —
                                    
                                       o čistotě 98 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 99,5 %
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       o velikosti částic 0,2 mm nebo více, avšak nejvýše 0,8 mm
                                    
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           2 000  tun
                        
                           0  %
                        
                           09.2629
                        
                           ex 8302 49 00
                        
                           91
                        
                           Teleskopické hliníkové madlo pro použití při výrobě zavazadel (2)
                           
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           1 000 000  kusů
                        
                           0  %
                        
                           09.2690
                        
                           ex 8483 30 80
                        
                           20
                        
                           Kluzné ložisko pro axiální uložení, z oceli FeP01 (podle EN 10130-1991) s kluznou vrstvou pórovitého slinutého bronzu a poly(tetrafluorethylenu), vhodné k instalaci do systémů odpružení motocyklů
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           1 500 000  kusů
                        
                           0  %
                        
                           09.2763
                        
                           ex 8501 40 20
                           ex 8501 40 80
                        
                           40
                           30
                        
                           Komutátorový elektromotor na střídavý proud, jednofázový, s výkonem 250 W nebo vyšším, s příkonem 700 W nebo vyšším, avšak nejvýše 2 700  W, s vnějším průměrem větším než 120 mm (± 0,2 mm), avšak nejvýše 135 mm (± 0,2 mm), se jmenovitými otáčkami vyššími než 30 000  ot./min., avšak nejvýše 50 000  ot./min, vybavený sacím ventilátorem, pro použití při výrobě vysavačů (2)
                           
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           2 000 000  kusů
                        
                           0  %
                        
                           09.2633
                        
                           ex 8504 40 82
                        
                           20
                        
                           Elektrický usměrňovač s výkonem nejvýše 1 kVA pro použití při výrobě přístrojů položky 8509 80  a čísla 8510  (2)
                           
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           4 500 000  kusů
                        
                           0  %
                        
                           09.2643
                        
                           ex 8504 40 82
                        
                           30
                        
                           Napájecí desky pro použití při výrobě zboží čísel 8521  a 8528  (2)
                           
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           1 038 000  kusů
                        
                           0  %
                        
                           09.2620
                        
                           ex 8526 91 20
                        
                           20
                        
                           Sestava pro systém GPS s funkcí určování polohy, bez displeje a o hmotnosti nejvýše 2 500  g
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           3 000 000  kusů
                        
                           0  %
                        
                           09.2672
                        
                           ex 8529 90 92
                           ex 9405 40 39
                        
                           75
                           70
                        
                           Deska plošných spojů s diodami vyzařujícími světlo (LED):
                           
                                       —
                                    
                                       též vybavená hranoly nebo čočkou a
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       též opatřená konektorem (konektory)
                                    
                           pro výrobu podsvětlovacích jednotek pro zboží čísla 8528  (2)
                           
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           115 000 000  kusů
                        
                           0  %
                        
                           09.2003
                        
                           ex 8543 70 90
                        
                           63
                        
                           Napětím řízený frekvenční generátor složený z pasivních a aktivních prvků namontovaných na tištěném obvodu, umístěném pod společným krytem, s rozměry nejvýše 30 mm × 30 mm
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           1 400 000  kusů
                        
                           0  %
                        
                           09.2694
                        
                           ex 8714 10 90
                        
                           30
                        
                           Svorky nápravy, skříně nápravy, vidlicové můstky a upínací prvky, ze slitiny hliníku, používané do motocyklů
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           1 000 000  kusů
                        
                           0  %
                        
                           09.2695
                        
                           ex 8714 10 90
                        
                           40
                        
                           Písty pro tlumiče řízení ze slinuté oceli vyrobené podle normy ISO P2054, používané do motocyklů
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           2 000 000  kusů
                        
                           0  %
                        
                           09.2668
                        
                           ex 8714 91 10
                           ex 8714 91 10
                        
                           21
                           31
                        
                           Rám jízdního kola, vyrobený z uhlíkových vláken a umělé pryskyřice, barvený, lakovaný a/nebo leštěný, pro použití při výrobě jízdních kol (2)
                           
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           304 000  kusů
                        
                           0  %
                        
                           09.2669
                        
                           ex 8714 91 30
                           ex 8714 91 30
                        
                           21
                           31
                        
                           Přední vidlice jízdního kola, vyrobená z uhlíkových vláken a umělé pryskyřice, barvená, lakovaná a/nebo leštěná, pro použití při výrobě jízdních kol (2)
                           
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           257 000  kusů
                        
                           0  %
                        
                           09.2631
                        
                           ex 9001 90 00
                        
                           80
                        
                           Nezasazené skleněné čočky, hranoly a lepené prvky pro použití při výrobě nebo opravách zboží čísel 9002  a 9005  a položek 9013 10  a 9015  (2)
                           
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           5 000 000  kusů
                        
                           0  %
                        
                           09.2836
                        
                           ex 9003 11 00
                           ex 9003 19 00
                        
                           10
                           20
                        
                           Brýlové obruby z plastů nebo z obecných kovů pro použití při výrobě korekčních brýlí (2)
                           
                        
                           1.1.–31.12.
                        
                           5 800 000  kusů
                        
                           0  %
                        
            
         
         
         
            (1)  Pozastavení cel se nicméně neuplatní, je-li zpracování prováděno maloobchodem nebo restauračními podniky.
         
            (2)  Pozastavení cel podléhá celnímu dohledu nad konečným užitím v souladu s článkem 254 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).
         
            (3)  Pozastavuje se pouze valorická celní sazba. Nadále se použije sazba specifického cla.
         
            (*1)  Nově zavedené opatření nebo opatření se změněnými podmínkami.“.
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.