Nařízení Rady (EU) 2016/2390 ze dne 19. prosince 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2390/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 360/14
               
      
      NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/2390
      ze dne 19. prosince 2016,
      kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky
      RADA EVROPSKÉ UNIE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 31 této smlouvy,
      s ohledem na návrh Evropské komise,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Produkce 110 zemědělských produktů a průmyslových výrobků, které nejsou uvedeny na seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 1387/2013 (1), v Unii nedostačuje nebo neexistuje. Proto je v zájmu Unie zcela pozastavit pro uvedené produkty a výrobky všeobecná cla společného celního sazebníku.
               
      
                  (2)
               
                  S ohledem na technický vývoj produktů a ekonomické trendy na trhu je nutno změnit podmínky pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku na 38 produktů a výrobků, které jsou uvedeny na seznamu v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013. Aby průmysl mohl plně těžit z platných pozastavení, mělo by být ve vztahu k některým platným opatřením upraveno sazební zařazení. Kromě toho by měla být příloha nařízení (EU) č. 1387/2013 aktualizována tak, aby se v některých případech zohlednila nutnost harmonizace nebo vyjasnění znění. Změny podmínek by měly souviset se změnami popisu zboží, sazebního zařazení, celních sazeb nebo požadavku na konečné užití. Dále by mělo být s ohledem na dohodu ve formě prohlášení o rozšíření obchodu s produkty informačních technologií (2) a na změny v kombinované nomenklatuře stanovené v prováděcím nařízení Komise (EU) 2016/1821 (3) změněno 441 položek. Pozastavení, u nichž je nezbytné provést změny, by měla být ze seznamu pozastavení v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013 vypuštěna a upravená pozastavení by měla být do uvedeného seznamu vložena.
               
      
                  (3)
               
                  U 206 produktů a výrobků, které jsou uvedeny v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013, je rovněž nezbytné v zájmu Unie změnit konečné datum povinného přezkumu, aby byl i po jeho uplynutí umožněn jejich bezcelní dovoz. Pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku u těchto produktů a výrobků bylo přezkoumáno a měla by být stanovena nová, revidovaná data jejich příštího povinného přezkumu.
               
      
                  (4)
               
                  U 18 produktů a výrobků, které jsou uvedeny v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013, již není v zájmu Unie udržovat pozastavení všeobecných cel celního sazebníku. Podle sdělení Komise o pozastavení všeobecných cel a o autonomních celních kvótách (4) navíc z administrativních a finančních důvodů nelze uvažovat o žádostech, u nichž je odhadovaná výše nevybraného cla nižší než 15 000 EUR ročně. Z povinného přezkumu stávajících pozastavení vylynulo, že dovoz ve vztahu k 71 pozastavením uvedené hranice nedosahuje. Tato pozastavení by proto měla být z uvedené přílohy vypuštěna. Kromě toho by z uvedené přílohy mělo být vypuštěno 27 pozastavení v důsledku dohody ve formě prohlášení o rozšíření obchodu s produkty informačních technologií, jež snížila celní sazby u dotčených produktů a výrobků na nulu.
               
      
                  (5)
               
                  Z důvodu srozumitelnosti a s ohledem na počet změn, které je třeba provést, by příloha nařízení (EU) č. 1387/2013 měla být nahrazena v celém rozsahu.
               
      
                  (6)
               
                  Nařízení (EU) č. 1387/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
               
      
                  (7)
               
                  Aby se zabránilo přerušení uplatňování režimu všeobecných pozastavení a dodržela pravidla stanovená ve sdělení Komise, musí se změny týkající se pozastavení u dotyčných produktů a výrobků stanovených v tomto nařízení použít ode dne 1. ledna 2017. Proto by toto nařízení mělo vstoupit v platnost bezodkladně,
               
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Příloha nařízení (EU) č. 1387/2013 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      Použije se ode dne 1. ledna 2017.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 19. prosince 2016.
         
            
               Za Radu
            
            
               předseda
            
            L. SÓLYMOS
         
      
      
      
         (1)  Nařízení Rady (EU) č. 1387/2013 ze dne 17. prosince 2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky a o zrušení nařízení (EU) č. 1344/2011 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 201).
      
         (2)  Úř. věst. L 161, 18.6.2016, s. 4.
      
         (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1821 ze dne 6. října 2016, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 294, 28.10.2016, s. 1).
      
         (4)  Úř. věst. C 363, 13.12.2011, s. 6.
      
      
         PŘÍLOHA
         
            
               „PŘÍLOHA
               
                           Kód KN
                        
                           TARIC
                        
                           Popis zboží
                        
                           Všeobecná celní sazba
                        
                           Doplňková jednotka
                        
                           Předpokládané datum povinného přezkumu
                        
                           ex 0709 59 10
                        
                           10
                        
                           Čerstvé nebo chlazené lišky, k jinému zpracování, než je pouhé přebalení pro drobný prodej (1)
                               (2)
                           
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2020
                        
                           ex 0710 21 00
                        
                           10
                        
                           Hrách setý (Pisum sativum) v luscích, odrůda Hortense axiphium, zmrazený, o tloušťce nejvýše 6 mm, ve vlastních luscích, k použití při výrobě hotových pokrmů (1)
                               (2)
                           
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 0710 80 95
                        
                           50
                        
                           Bambusové výhonky, zmrazené, neupravené pro drobný prodej
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           
                               (*1)ex 0711 59 00
                        
                           11
                        
                           Houby, kromě hub rodů Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum a Tricholoma (žampionů), prozatímně konzervované ve slaném nálevu, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích, avšak v tomto stavu nezpůsobilé k přímému požívání, pro konzervárenský průmysl (2)
                           
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2021
                        
                           ex 0712 32 00
                           ex 0712 33 00
                           ex 0712 39 00
                        
                           10
                           10
                           31
                        
                           Houby, kromě hub rodu Agaricus (žampionů), sušené, celé nebo rozřezané na identifikovatelné plátky nebo kousky, určené ke zpracování jinému než je pouhé přebalení pro drobný prodej (1)
                               (2)
                           
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 0804 10 00
                        
                           30
                        
                           Datle, čerstvé nebo sušené, pro výrobu (kromě balení) produktů v potravinářském nebo nápojovém průmyslu (2)
                           
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 0810 40 50
                        
                           10
                        
                           Plody kikvy velkoplodé (Vaccinium macrocarpon), čerstvé, pro výrobu (kromě balení) produktů v potravinářském nebo nápojovém průmyslu (2)
                           
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           0811 90 50
                           0811 90 70
                           ex 0811 90 95
                        
                           70
                        
                           Plody rodu Vaccinium, též vařené v páře nebo ve vodě, zmrazené, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 0811 90 95
                        
                           20
                        
                           Boysenovy ostružiny, zmrazené, bez přídavku cukru, neupravené pro drobný prodej
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 0811 90 95
                        
                           30
                        
                           Ananas (Ananas comosus), v kouscích, zmrazený
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 0811 90 95
                        
                           40
                        
                           Šípky, nevařené nebo vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           
                               (*1)ex 1511 90 19
                           ex 1511 90 91
                           ex 1513 11 10
                           ex 1513 19 30
                           ex 1513 21 10
                           ex 1513 29 30
                        
                           20
                           20
                           20
                           20
                           20
                           20
                        
                           Palmový olej, kokosový olej (olej z kopry), olej z palmových jader, pro výrobu:
                           
                                       —
                                    
                                       technických monokarboxylových mastných kyselin podpoložky 3823 19 10 ,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       methylesterů mastných kyselin čísla 2915  nebo 2916 ,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       mastných alkoholů položek 2905 17 , 2905 19  a 3823 70 , používaných pro výrobu kosmetiky, mycích prostředků či farmaceutických výrobků,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       mastných alkoholů položky 2905 16 , čistých nebo smíšených, používaných pro výrobu kosmetiky, mycích prostředků či farmaceutických výrobků,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       stearové kyseliny podpoložky 3823 11 00 ,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       zboží čísla 3401  nebo
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       mastných kyselin vysoké čistoty čísla 2915  (2)
                                       
                                    
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2017
                        
                           ex 1512 19 10
                        
                           10
                        
                           Rafinovaný světlicový olej (CAS RN 8001-23-8) pro použití při výrobě:
                           
                                       —
                                    
                                       konjugované linolové kyseliny čísla 3823  nebo
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       ethyl- či methylesterů linolové kyseliny čísla 2916  (2)
                                       
                                    
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2020
                        
                           ex 1515 90 99
                        
                           92
                        
                           Rostlinný olej, rafinovaný, obsahující 35 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních arachidonové kyseliny nebo 35 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních dokosahexaenové kyseliny
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 1516 20 96
                        
                           20
                        
                           Jojobový olej, hydrogenovaný a interesterifikovaný, jenž nebyl podroben žádné další chemické úpravě ani texturaci
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2019
                        
                           
                               (*1)ex 1517 90 99
                        
                           10
                        
                           Rostlinný olej, rafinovaný, obsahující 25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních arachidonové kyseliny nebo 12 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 65 % hmotnostních dokosahexaenové kyseliny a standardizovaný slunečnicovým olejem s vysokým obsahem olejové kyseliny
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2021
                        
                           ex 1901 90 99
                           ex 2106 90 98
                        
                           39
                           45
                        
                           Přípravek ve formě prášku obsahující (v procentech hmotnostních):
                           
                                       —
                                    
                                       15 % nebo více, avšak nejvýše 35 % maltodextrinu získaného z pšenice,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       15 % nebo více, avšak nejvýše 35 % syrovátky (mléčného séra),
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       10 % nebo více, avšak nejvýše 30 % rafinovaného, běleného, zbaveného zápachu a nehydrogenovaného slunečnicového oleje,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       10 % nebo více, avšak nejvýše 30 % směsného, zralého, sprejově sušeného sýra,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       5 % nebo více, avšak nejvýše 15 % podmáslí a
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       0,1 % nebo více, avšak nejvýše 10 % kaseinátu sodného, fosforečnanu sodného, mléčné kyseliny
                                    
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 1902 30 10
                           ex 1903 00 00
                        
                           10
                           20
                        
                           Průsvitné těstoviny, nařezané na kusy, získané z fazolí mungo (Vigna radiata (L.) Wilczek), neupravené pro drobný prodej
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2005 91 00
                        
                           10
                        
                           Bambusové výhonky, připravené nebo konzervované, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti přesahující 5 kg
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2007 99 50
                           ex 2007 99 50
                        
                           81
                           91
                        
                           Koncentrovaný protlak (pyré) z aceroly, získaný vařením:
                           
                                       —
                                    
                                       z plodů rodu Malpighia,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       s obsahem cukru 13 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních,
                                    
                           pro použití k výrobě produktů v potravinářském a nápojovém průmyslu (2)
                           
                        
                           9  % (3)
                           
                        
                           —
                        
                           31.12.2017
                        
                           ex 2007 99 50
                           ex 2007 99 50
                        
                           82
                           92
                        
                           Okyselený koncentrovaný protlak (pyré) z banánů získaný vařením:
                           
                                       —
                                    
                                       z banánů (plodů rodu Musa) odrůdy Cavendish
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       s obsahem cukru vyšším než 13 % hmotnostních, avšak nejvýše 30 % hmotnostních,
                                    
                           pro použití k výrobě produktů v potravinářském a nápojovém průmyslu (2)
                           
                        
                           11.5 % (3)
                           
                        
                           —
                        
                           31.12.2017
                        
                           ex 2007 99 50
                           ex 2007 99 50
                           ex 2007 99 93
                        
                           83
                           93
                           10
                        
                           Koncentrovaný protlak (pyré) z manga, získaný vařením:
                           
                                       —
                                    
                                       z plodů rodu Mangifera,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       s obsahem cukru nejvýše 30 % hmotnostních,
                                    
                           pro použití k výrobě produktů v potravinářském a nápojovém průmyslu (2)
                           
                        
                           6 % (3)
                           
                        
                           —
                        
                           31.12.2017
                        
                           ex 2007 99 50
                           ex 2007 99 50
                        
                           84
                           94
                        
                           Koncentrovaný protlak (pyré) z papáji, získaný vařením:
                           
                                       —
                                    
                                       z plodů rodu Carica,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       s obsahem cukru vyšším než 13 % hmotnostních, avšak nejvýše 30 % hmotnostních,
                                    
                           pro použití k výrobě produktů v potravinářském a nápojovém průmyslu (2)
                           
                        
                           7.8 % (3)
                           
                        
                           —
                        
                           31.12.2017
                        
                           ex 2007 99 50
                           ex 2007 99 50
                        
                           85
                           95
                        
                           Koncentrovaný protlak (pyré) z kvajávy, získaný vařením:
                           
                                       —
                                    
                                       z plodů rodu Psidium,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       s obsahem cukru vyšším než 13 % hmotnostních, avšak nejvýše 30 % hmotnostních,
                                    
                           pro použití k výrobě produktů v potravinářském a nápojovém průmyslu (2)
                           
                        
                           6 % (3)
                           
                        
                           —
                        
                           31.12.2017
                        
                           ex 2008 93 91
                        
                           20
                        
                           Sušené brusinky slazené, pro výrobu produktů potravinářského průmyslu, přičemž samotné balení se nepovažuje za zpracování (4)
                           
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2017
                        
                           ex 2008 99 48
                        
                           94
                        
                           Protlak (pyré) z manga:
                           
                                       —
                                    
                                       nevyrobený z koncentrátu,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       z plodů rodu Mangifera,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       s hodnotou Brix 14 nebo vyšší, avšak nejvýše 20,
                                    
                           používaný při výrobě produktů v nápojovém průmyslu (2)
                           
                        
                           6  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2020
                        
                           ex 2008 99 49
                           ex 2008 99 99
                        
                           30
                           40
                        
                           Protlaky (pyré) z Boysenových ostružin (Boyseberry) bez jader, bez přídavku alkoholu, též s přídavkem cukru
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2019
                        
                           ex 2008 99 49
                           ex 2008 99 99
                        
                           70
                           11
                        
                           Blanšírované vinné listy odrůdy Karakišmiš v nálevu obsahujícím:
                           
                                       —
                                    
                                       více než 6 % hmotnostních solí,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       0,1 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 1,4 % hmotnostních kyselin vyjádřených jako monohydrát citronové kyseliny a
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       též s obsahem benzoátu sodného v množství nejvýše 2 000  mg/kg podle CODEX STAN 192-1995
                                    
                           používané při výrobě vinných listů plněných rýží (2)
                           
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2017
                        
                           ex 2008 99 91
                        
                           20
                        
                           Hlízy bahniček druhů Eleocharis dulcis nebo Eleocharis tuberosa (tzv. čínské vodní kaštany) vyloupané, umyté, blanšírované, chlazené a jednotlivě prudce zmrazené, k použití při výrobě produktů potravinářského průmyslu, k jinému zpracování, než je pouhé přebalení (1)
                               (2)
                           
                        
                           0 % (3)
                           
                        
                           —
                        
                           31.12.2020
                        
                           ex 2009 41 92
                           ex 2009 41 99
                        
                           20
                           70
                        
                           Ananasová šťáva:
                           
                                       —
                                    
                                       nevyrobená z koncentrátu,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       z plodů rodu Ananas,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       s hodnotou Brix 11 nebo vyšší, avšak nejvýše16,
                                    
                           používaná při výrobě produktů v nápojovém průmyslu (2)
                           
                        
                           8  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2020
                        
                           ex 2009 49 30
                        
                           91
                        
                           Ananasová šťáva, jiná než v prášku:
                           
                                       —
                                    
                                       s hodnotou Brix vyšší než 20, avšak nejvýše 67,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       v hodnotě vyšší než 30 EUR za 100 kg čisté hmotnosti,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       s přídavkem cukru
                                    
                           používaná při výrobě produktů v potravinářském nebo nápojovém průmyslu (2)
                           
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2019
                        
                           ex 2009 81 31
                        
                           10
                        
                           Koncentrovaná šťáva z brusinek:
                           
                                       —
                                    
                                       s hodnotou Brix 40 nebo vyšší, avšak nejvýše 66,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       v bezprostředním obalu o objemu 50 litrů nebo více
                                    
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2019
                        
                           ex 2009 89 73
                           ex 2009 89 73
                        
                           11
                           13
                        
                           Šťáva z mučenky a koncentrovaná šťáva zmučenky, též zmrazená:
                           
                                       —
                                    
                                       s hodnotou Brix 13,7 nebo více, avšak nejvýše 55,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       v hodnotě více než 30 EUR za 100 kg čisté hmotnosti,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       v bezprostředním obalu o obsahu 50 litrů nebo více a
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       s přídavkem cukru,
                                    
                           používaná k výrobě produktů v potravinářském nebo nápojovém průmyslu (2)
                           
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2019
                        
                           
                               (*1)ex 2009 89 79
                        
                           20
                        
                           Zmrazená koncentrovaná šťáva z Boysenových ostružin, s hodnotou Brix 61 nebo vyšší, avšak nejvýše 67, v bezprostředním obalu o objemu 50 litrů nebo více
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2021
                        
                           ex 2009 89 79
                        
                           30
                        
                           Zmrazená koncentrovaná šťáva z aceroly:
                           
                                       —
                                    
                                       s hodnotou Brix vyšší než 48, avšak nejvýše 67,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       v bezprostředním obalu o objemu 50 litrů nebo více
                                    
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           
                               (*1)ex 2009 89 79
                        
                           85
                        
                           Koncentrovaná šťáva z bobulí acai:
                           
                                       —
                                    
                                       z plodů euterpe brazilské (Euterpe oleracea),
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       zmrazená,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       neslazená,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       ne ve formě prášku,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       s hodnotou Brix 23 nebo vyšší, avšak nejvýše 32,
                                    
                           v bezprostředním obalu o hmotnosti 10 kg nebo více
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2021
                        
                           ex 2009 89 97
                           ex 2009 89 97
                        
                           21
                           29
                        
                           Šťáva z mučenky a koncentrovaná šťáva z mučenky, též zmrazená:
                           
                                       —
                                    
                                       s hodnotou Brix 10 nebo více, avšak nejvýše 13,7,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       v hodnotě více než 30 EUR za 100 kg čisté hmotnosti,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       v bezprostředním obalu o objemu 50 litrů nebo více a
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       bez přídavku cukru,
                                    
                           používaná k výrobě produktů v potravinářském nebo nápojovém průmyslu (2)
                           
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2019
                        
                           
                               (*1)ex 2009 89 99
                        
                           96
                        
                           Kokosová voda
                           
                                       —
                                    
                                       nezkvašená,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       bez přídavku alkoholu nebo cukru a
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       v bezprostředním obalu o obsahu 20 litrů a více (1)
                                       
                                    
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2021
                        
                           ex 2106 10 20
                        
                           20
                        
                           Sójový bílkovinný koncentrát o obsahu bílkovin v sušině 65 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 90 % hmotnostních, ve formě prášku nebo v texturované formě
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2106 10 20
                        
                           30
                        
                           Přípravek na bázi izolátu sójového proteinu obsahujícího 6,6 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 8,6 % hmotnostních fosforečnanu vápenatého
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           
                               (*1)ex 2106 90 92
                        
                           45
                        
                           Přípravek obsahující:
                           
                                       —
                                    
                                       více než 30 % hmotnostních, avšak nejvýše 35 % hmotnostních výtažku z lékořice,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       více než 65 % hmotnostních, avšak nejvýše 70 % hmotnostních tricaprylinu,
                                    
                           standardizovaný na 3 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše na 4 % hmotnostní glabridinu
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2021
                        
                           
                               (*1)ex 2519 90 10
                        
                           10
                        
                           Tavená magnézie (oxid hořečnatý) o čistotě 94 % hmotnostních nebo vyšší
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2021
                        
                           ex 2707 50 00
                           ex 2707 99 80
                        
                           20
                           10
                        
                           Směs izomerů xylenolu a izomerů ethylfenolu, s celkovým obsahem xylenolu 62 % hmotnostních nebo více, ale méně než 95 % hmotnostních
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2019
                        
                           ex 2707 99 99
                        
                           10
                        
                           Těžké a střední oleje, s obsahem aromátů převyšujícím obsah nearomátů, k použití jako rafinérský poloprodukt pro některý ze specifických procesů popsaných v doplňkové poznámce 5 ke kapitole 27 (2)
                           
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2710 19 81
                           ex 2710 19 99
                        
                           10
                           30
                        
                           Katalyticky hydroizomerizovaná a odparafinovaná surová nafta sestávající z hydrogenovaných, vysoce isoalkanových uhlovodíků, obsahující:
                           
                                       —
                                    
                                       90 % hmotnostních nebo vice nasycených uhlovodíků a
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       nejvýše 0,03 % hmotnostních síry,
                                    
                           s indexem viskozity 80 nebo vyšším
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2710 19 99
                        
                           20
                        
                           Katalyticky odparafinovaný základový olej, syntetizovaný z plynných uhlovodíků s následným procesem konverze těžkých parafinů (Heavy Paraffin Conversion, HPC), obsahující:
                           
                                       —
                                    
                                       nejvýše 1 mg/kg síry
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       více než 99 % hmotnostních nasycených uhlovodíků
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       více než 75 % hmotnostních n- a isoparafinických uhlovodíků s uhlíkovým řetězcem o délce 18 nebo více, avšak nejvíce 50; a
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       s kinematickou viskozitou při 40 °C vyšší než 6,5 mm2/s, nebo
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       s kinematickou viskozitou při 40 °C vyšší než 11 mm2/s a viskozitním indexem 120 nebo vyšším
                                    
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2019
                        
                           ex 2804 50 90
                        
                           10
                        
                           Telur o čistotě 99,99 % hmotnostních nebo vyšší, avšak nejvýše 99,999 % hmotnostních (CAS RN 13494-80-9)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           2804 70 00
                        
                            
                        
                           Fosfor
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2805 12 00
                        
                           10
                        
                           Vápník o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší, ve formě prášku nebo drátu (CAS RN 7440-70-2)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2020
                        
                           ex 2805 19 90
                        
                           20
                        
                           Kovové lithium o čistotě 98,8 % hmotnostních nebo více (CAS RN 7439-93-2)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2017
                        
                           ex 2805 30 10
                        
                           10
                        
                           Slitina ceru a ostatních kovů vzácných zemin, obsahující 47 % hmotnostních nebo více ceru
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           2805 30 20
                           2805 30 30
                           2805 30 40
                        
                            
                        
                           Kovy vzácných zemin, skandium a yttrium, o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2020
                        
                           ex 2811 19 80
                        
                           10
                        
                           Sulfamidová kyselina (CAS RN 5329-14-6)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           
                               (*1)ex 2811 19 80
                        
                           20
                        
                           Jodovodík (CAS RN 10034-85-2)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2021
                        
                           ex 2811 19 80
                        
                           30
                        
                           Kyselina fosforitá (CAS RN 10294-56-1) nebo kyselina fosfonová (CAS RN 13598-36-2) používaná jako složka pro výrobu příměsí používaných v průmyslu poly(vinylchloridu) (2)
                           
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2017
                        
                           ex 2811 22 00
                        
                           10
                        
                           Oxid křemičitý (CAS RN 7631-86-9) ve formě prášku, pro použití při výrobě kolon pro vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii (HPLC) a kazet pro přípravu vzorků (2)
                           
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2811 22 00
                        
                           60
                        
                           Kalcinovaný prášek amorfního oxidu křemičitého
                           
                                       —
                                    
                                       o velikosti částic nejvýše 20 μm a
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       druhu používaného při výrobě polyethylenu
                                    
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2019
                        
                           ex 2811 22 00
                        
                           70
                        
                           Amorfní oxid křemičitý (CAS RN 60676-86-0):
                           
                                       —
                                    
                                       ve formě prášku,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       o čistotě 99,7 % hmotnostních nebo vyšší,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       o průměrné velikosti zrn 0,7 μm nebo větší, avšak nejvýše 2,1 μm,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       se 70 % částic o průměru nejvýše 3 μm
                                    
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2020
                        
                           ex 2812 90 00
                        
                           10
                        
                           Fluorodusík (fluorid dusitý) (CAS RN 7783-54-2)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2816 40 00
                        
                           10
                        
                           Hydroxid barnatý (CAS RN 17194-00-2)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2017
                        
                           ex 2818 10 91
                        
                           20
                        
                           Slinutý korund s mikrokrystalickou strukturou, sestávající z oxidu hlinitého (CAS RN 1344-28-1), hlinitanu hořečnatého (CAS RN 12068-51-8) a hlinitanů vzácných zemin yttria, lanthanu a neodymu, o obsahu (vypočtených jako oxidy), v procentech hmotnostních:
                           
                                       —
                                    
                                       94 % nebo více, avšak méně než 98,5 % oxidu hlinitého,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       2 % (± 1,5 %) oxidu hořečnatého,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       1 % (± 0,6 %) oxidu yttria
                                    
                           a
                           
                                       —
                                    
                                       buď 2 % (± 1,2 %) oxidu lanthanu, nebo
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       2 % (± 1,2 %) oxidu lanthanu a oxidu neodymu,
                                    
                           přičemž částice o velikosti větší než 10 mm tvoří méně než 50 % celkové hmotnosti
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2020
                        
                           ex 2818 20 00
                        
                           10
                        
                           Aktivovaný oxid hlinitý se specifickým povrchem o velikosti alespoň 350 m2/g
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2019
                        
                           ex 2818 30 00
                        
                           20
                        
                           Hydroxid hlinitý (CAS RN 21645-51-2):
                           
                                       —
                                    
                                       ve formě prášku,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       o čistotě 99,5 % hmotnostních nebo vyšší,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       s bodem rozkladu 263 °C nebo vyšším,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       o velikosti částic 4 μm (±1 μm),
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       s celkovým obsahem Na2O nejvýše 0,06 % hmotnostních
                                    
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2020
                        
                           
                               (*1)ex 2818 30 00
                        
                           30
                        
                           Hydroxid-oxid hlinitý ve formě boehmitu nebo pseudo-boehmitu (CAS RN 1318-23-6)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           
                               (*1)ex 2819 90 90
                        
                           10
                        
                           Oxid chromitý (CAS RN 1308-38-9) pro použití v metalurgii (2)
                           
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2021
                        
                           ex 2823 00 00
                        
                           10
                        
                           Oxid titaničitý (CAS RN 13463-67-7):
                           
                                       —
                                    
                                       o čistotě 99,9 % hmotnostních nebo vyšší,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       o průměrné velikosti zrn 0,7 μm nebo více, avšak nejvýše 2,1 μm
                                    
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2017
                        
                           ex 2823 00 00
                        
                           20
                        
                           Oxid titaničitý (CAS RN 13463-67-7) o čistotě 99,7 % nebo vyšší a obsahující:
                           
                                       —
                                    
                                       nejvýše 0,005 % hmotnostních draslíku a sodíku dohromady (vyjádřeno jako elementární sodík a elementární draslík),
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       nejvýše 0,01 % hmotnostních fosforu (vyjádřeného jako elementární fosfor),
                                    
                           pro použití v metalurgii (2)
                           
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2017
                        
                           ex 2825 10 00
                        
                           10
                        
                           Hydroxylamoniumchlorid (CAS RN 5470-11-1)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2017
                        
                           
                               (*1)2825 30 00
                        
                            
                        
                           Oxidy a hydroxidy vanadu
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2021
                        
                           
                               (*1)ex 2825 50 00
                        
                           20
                        
                           Oxid měďňý nebo měďnatý obsahující 78 % hmotnostních nebo více mědi a nejvýše 0,03 % hmotnostních chloridu
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2825 50 00
                        
                           30
                        
                           Oxid měďnatý (CAS RN 1317-38-0) o velikosti částic nejvýše 100 nm
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2020
                        
                           ex 2825 60 00
                        
                           10
                        
                           Oxid zirkoničitý (CAS RN 1314-23-4)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2017
                        
                           
                               (*1)ex 2825 70 00
                        
                           10
                        
                           Oxid molybdenový (CAS RN 1313-27-5)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2021
                        
                           
                               (*1)ex 2826 19 90
                        
                           10
                        
                           Fluorid wolframový (CAS RN 7783-82-6) o čistotě 99,9 % hmotnostních nebo vyšší
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2020
                        
                           
                               (*1)ex 2827 39 85
                        
                           10
                        
                           Chlorid měďný (CAS RN 7758-89-6) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší, avšak nejvýše 99 % hmotnostních
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           
                               (*1)ex 2827 39 85
                        
                           20
                        
                           Chlorid antimoničný (CAS RN 7647-18-9) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2021
                        
                           ex 2827 39 85
                        
                           40
                        
                           Chlorid barnatý dihydrát (CAS RN 10326-27-9)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2827 49 90
                        
                           10
                        
                           Hydratovaný dichlorid-oxid zirkoničitý
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2827 60 00
                        
                           10
                        
                           Jodid sodný (CAS RN 7681-82-5)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2019
                        
                           ex 2830 10 00
                        
                           10
                        
                           Tetrasulfid disodný, obsahující 38 % hmotnostních nebo méně sodíku, počítáno v sušině
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2833 29 80
                        
                           20
                        
                           Síran manganatý monohydrát (CAS RN 10034-96-5)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2833 29 80
                        
                           30
                        
                           Síran zirkonia (CAS RN 14644-61-2)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2020
                        
                           ex 2835 10 00
                        
                           10
                        
                           Fosfornan sodný monohydrát (CAS RN 10039-56-2)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2017
                        
                           ex 2835 10 00
                        
                           20
                        
                           Fosfornan sodný (CAS RN 7681-53-0)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2836 91 00
                        
                           20
                        
                           Uhličitan lithný, obsahující jednu nebo více následujících nečistot v uvedených koncentracích:
                           
                                       —
                                    
                                       2 mg/kg nebo více arsenu,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       200 mg/kg nebo více vápníku,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       200 mg/kg nebo více chloridů,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       20 mg/kg nebo více železa,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       150 mg/kg nebo více hořčíku,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       20 mg/kg nebo více těžkých kovů,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       300 mg/kg nebo více draslíku,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       300 mg/kg nebo více sodíku,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       200 mg/kg nebo více síranů,
                                    
                           stanovené podle metod uvedených v European Pharmacopoeia
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2836 99 17
                        
                           30
                        
                           Alkalický uhličitan zirkoničitý (CAS RN 57219-64-4 nebo 37356-18-6) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2837 19 00
                        
                           20
                        
                           Kyanid mědi (CAS RN 544-92-3)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           
                               (*1)ex 2837 20 00
                        
                           10
                        
                           Hexakyanoželeznatan tetrasodný (CAS RN 13601-19-9)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2021
                        
                           ex 2837 20 00
                        
                           20
                        
                           Hexakyanoželeznatan železito-amonný (CAS RN 25869-00-5)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2017
                        
                           ex 2839 19 00
                        
                           10
                        
                           Dikřemičitan disodný (CAS RN 13870-28-5)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2017
                        
                           ex 2839 90 00
                        
                           20
                        
                           Křemičitan vápenatý (CAS RN 1344-95-2)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2840 20 90
                        
                           10
                        
                           Boritan zinečnatý (CAS RN 12767-90-7)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2020
                        
                           ex 2841 70 00
                        
                           10
                        
                           Molybdenan amonný (CAS RN 13106-76-8)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2841 70 00
                        
                           20
                        
                           Diammonium-tridekaoxo-tetramolybdát(2-) (CAS RN 12207-64-6)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2019
                        
                           ex 2841 70 00
                        
                           30
                        
                           Heptamolybdenan hexaamonný bezvodý (CAS RN 12027-67-7) nebo jako tetrahydrát (CAS RN 12054-85-2)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2019
                        
                           
                               (*1)ex 2841 70 00
                        
                           40
                        
                           Dimolybdenan diamonný (CAS RN 27546-07-2)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2021
                        
                           ex 2841 80 00
                        
                           10
                        
                           Wolframan diamonný (parawolframan amonný) (CAS RN 11120-25-5)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2017
                        
                           
                               (*1)ex 2841 90 85
                        
                           10
                        
                           Oxid kobaltito-lithný (CAS RN 12190-79-3) s obsahem kobaltu nejméně 59 %
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2017
                        
                           
                               (*1)ex 2841 90 85
                        
                           20
                        
                           Titaničitan didraselný (CAS RN 12056-51-8) v prášku o čistotě 99 % nebo vyšší
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2842 10 00
                        
                           10
                        
                           Prach ze syntetického zeolitu β
                           
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2842 10 00
                        
                           20
                        
                           Syntetický chabasit-zeolit, prášek
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2019
                        
                           
                               (*1)ex 2842 10 00
                        
                           40
                        
                           Aluminofosfát-zeolit (AlPO -18) pro použití při výrobě katalytických přípravků (CAS RN 1318-02-1) (2)
                           
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2021
                        
                           ex 2842 90 10
                        
                           10
                        
                           Selenan sodný (CAS RN 13410-01-0)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2019
                        
                           2845 10 00
                        
                            
                        
                           Těžká voda (oxid deuteria) (Euratom) (CAS RN 7789-20-0)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           2845 90 10
                        
                            
                        
                           Deuterium a jeho sloučeniny; vodík a jeho sloučeniny obohacené deuteriem; směsi a roztoky obsahující tyto produkty (Euratom)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           
                               (*1)ex 2845 90 90
                        
                           10
                        
                           Helium-3 (CAS RN 14762-55-1)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2021
                        
                           ex 2845 90 90
                        
                           20
                        
                           Voda obohacená kyslíkem-18 na obsah 95 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 14314-42-2)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           
                               (*1)ex 2845 90 90
                        
                           30
                        
                           (13C)Oxid uhelnatý (CAS RN 1641-69-6)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2021
                        
                           ex 2845 90 90
                        
                           40
                        
                           Borid železa obohacený bórem-10 na obsah vyšší než 95 % hmotnostních (CAS RN 200513-39-9)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           
                               (*1)ex 2846 10 00
                           ex 3824 99 96
                        
                           10
                           53
                        
                           Koncentráty vzácných zemin obsahující 60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 95 % hmotnostních oxidů vzácných zemin a nejvýše 1 % hmotnostní každého z oxidů zirkonia, hliníku nebo železa a mající ztrátu žíháním 5 % hmotnostních nebo více
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           
                               (*1)ex 2846 10 00
                        
                           20
                        
                           Uhličitan ceritý (CAS RN 537-01-9), též hydratovaný
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2846 10 00
                        
                           30
                        
                           Uhličitan cerito-lanthanitý, též hydratovaný
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           2846 90 10
                           2846 90 20
                           2846 90 30
                           2846 90 90
                        
                            
                        
                           Anorganické nebo organické sloučeniny kovů vzácných zemin, yttria nebo skandia nebo směsí těchto kovů, jiné než podpoložky 2846 10 00
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2850 00 20
                        
                           10
                        
                           Silan (CAS RN 7803-62-5)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2850 00 20
                        
                           20
                        
                           Arsin (CAS RN 7784-42-1)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           
                               (*1)ex 2850 00 20
                        
                           30
                        
                           Nitrid titanu (CAS RN 25583-20-4) o velikosti částic nejvýše 250 nm
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2017
                        
                           
                               (*1)ex 2850 00 20
                        
                           40
                        
                           Hydrid germaničitý (CAS RN 7782-65-2)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2021
                        
                           ex 2850 00 20
                        
                           50
                        
                           Tetrahydroboritan sodný (CAS RN 16940-66-2):
                           
                                       —
                                    
                                       o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší a
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       obsahující nejvýše 10 ppm železa
                                    
                           pro užití jako přísada při výrobě polymerových produktů bránících přístupu kyslíku (2)
                           
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2017
                        
                           ex 2850 00 60
                        
                           10
                        
                           Azid sodný (CAS RN 26628-22-8)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           
                               (*1)ex 2853 90 90
                        
                           20
                        
                           Fosfin (fosfan) (CAS RN 7803-51-2)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2903 39 19
                        
                           10
                        
                           1-brom-2-methylpropan (CAS RN 78-77-3) o čistotě nejméně 99,0 % a obsahující nejvýše:
                           
                                       —
                                    
                                       0,25 % sek-butylbromidu,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       0,06 % n-butylbromidu,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       0,06 % n-propylbromidu
                                    
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           2903 39 21
                        
                            
                        
                           Difluormethan (CAS RN 75-10-5)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2020
                        
                           ex 2903 39 24
                        
                           10
                        
                           Pentafluorethan (CAS RN 354-33-6)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2019
                        
                           ex 2903 39 26
                        
                           10
                        
                           1,1,1,2-tetrafluorethan jako výchozí látka pro farmaceutickou výrobu odpovídající této specifikaci:
                           
                                       —
                                    
                                       nejvýše 600 ppm hmotnostních R134 (1,1,2,2-tetrafluorethan),
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       nejvýše 5 ppm hmotnostních R143a (1,1,1-trifluorethan),
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       nejvýše 2 ppm hmotnostních R125 (pentafluorethan),
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       nejvýše 100 ppm hmotnostních R124 (1-chlor-1,2,2,2-tetrafluorethan),
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       nejvýše 30 ppm hmotnostních R114 (1,2-dichlortetrafluorethan),
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       nejvýše 50 ppm hmotnostních R114a (1,1-dichlortetrafluorethan),
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       nejvýše 250 ppm hmotnostních R133a (1-chlor-2,2,2-trifluorethan),
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       nejvýše 2 ppm hmotnostních R22 (chlordifluormethan),
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       nejvýše 2 ppm hmotnostních R115 (chlorpentafluorethan),
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       nejvýše 2 ppm hmotnostních R12 (dichlordifluormethan),
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       nejvýše 20 ppm hmotnostních R40 (methylchlorid),
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       nejvýše 20 ppm hmotnostních R245cb (1,1,1,2,2-pentafluorpropan),
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       nejvýše 20 ppm hmotnostních R12B1 (chlordifluorbrommethan),
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       nejvýše 20 ppm hmotnostních R32 (difluormethan),
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       nejvýše 15 ppm hmotnostních R31 (chlorfluormethan),
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       nejvýše 10 ppm hmotnostních R152a (1,1-difluorethan),
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       nejvýše 20 ppm hmotnostních 1131 (1-chlor-2 fluorethylen),
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       nejvýše 20 ppm hmotnostních 1122 (1-chlor-2,2-difluorethylen),
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       nejvýše 3 ppm hmotnostních 1234yf (2,3,3,3-tetrafluorpropen),
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       nejvýše 3 ppm hmotnostních 1243zf (3,3,3-trifluorpropen),
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       nejvýše 3 ppm hmotnostních 1122a (1-chlor-1,2-difluorethylen),
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       nejvýše 4,5 ppm hmotnostních 1234yf+1122a+1243zf (2,3,3,3-tetrafluorpropen,+1-chlor-1,2-difluorethylen+3,3,3-trifluorpropen)
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       nejvýše 3 ppm hmotnostních jakékoli jednotlivé nespecifikované/neznámé chemické látky
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       nejvýše 10 ppm hmotnostních všech nespecifikovaných/neznámých látek celkem,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       nejvýše 10 ppm hmotnostních vody,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       se stupněm kyselosti nejvýše 0,1 ppm hmotnostních,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       bez halogenidů,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       nejvýše 0,01 % objemových látek s vysokým bodem varu,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       bez vůně (bez zápachu)
                                    
                           Slouží ke zvýšení čistoty až na stupeň umožňující inhalaci HFC 134a vyrobeného podle osvědčených výrobních postupů; pro použití ve výrobě hnací látky pro lékařské aerosoly, jejichž obsah je vstřebáván ústy nebo nosními dutinami a/nebo dýchacím traktem (CAS RN 811-97-2) (2)
                           
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2019
                        
                           ex 2903 39 27
                        
                           10
                        
                           1,1,1,3,3-Pentafluorpropan (CAS RN 460-73-1)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2903 39 28
                        
                           10
                        
                           Fluorid uhličitý (tetrafluormethan) (CAS RN 75-73-0)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2903 39 28
                        
                           20
                        
                           Perfluorethan (CAS RN 76-16-4)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2903 39 29
                        
                           10
                        
                           1H-Perfluorhexan (CAS RN 355-37-3)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           2903 39 31
                        
                            
                        
                           2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-en (2,3,3,3-tetrafluorpropen) (CAS RN 754-12-1)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2017
                        
                           ex 2903 39 35
                        
                           10
                        
                           
                              trans-1,3,3,3-Tetrafluor-1-propen (trans-1,3,3,3-tetrafluorpropen) (CAS RN 1645-83-6 )
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           
                               (*1)ex 2903 39 39
                        
                           10
                        
                           Perfluor(4-methyl-2-penten) (CAS RN 84650-68-0)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2021
                        
                           ex 2903 39 39
                        
                           20
                        
                           (Perfluorbutyl)ethylen (CAS RN 19430-93-4)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           
                               (*1)ex 2903 39 39
                        
                           30
                        
                           Hexafluorpropen (CAS RN 116-15-4)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2021
                        
                           ex 2903 74 00
                        
                           10
                        
                           2-Chlor-1,1-difluorethan (CAS RN 338-65-8)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2020
                        
                           ex 2903 77 60
                        
                           10
                        
                           1,1,1-Trichlortrifluorethan (CAS RN 354-58-5)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           
                               (*1)ex 2903 77 90
                        
                           10
                        
                           Trifluorchlorethylen (CAS RN 79-38-9)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2021
                        
                           ex 2903 79 30
                        
                           10
                        
                           Trans-1-chlor-3,3,3-trifluorpropen (CAS RN 102687-65-0)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2019
                        
                           
                               (*1)ex 2903 89 80
                        
                           10
                        
                           1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodekachlorpentacyklo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]oktadeka-7,15-dien (CAS RN 13560-89-9)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           
                               (*1)ex 2903 89 80
                        
                           40
                        
                           Hexabromcyklododekan
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2021
                        
                           
                               (*1)ex 2903 89 80
                        
                           50
                        
                           Chlorcyklopentan (CAS RN 930-28-9)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2017
                        
                           
                               (*1)ex 2903 99 80
                        
                           15
                        
                           4-Brom-2-chlor-1-fluorbenzen (CAS RN 60811-21-4)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2020
                        
                           
                               (*1)ex 2903 99 80
                        
                           20
                        
                           1,2-Bis(pentabromfenyl)ethan (CAS RN 84852-53-9)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           
                               (*1)ex 2903 99 80
                        
                           40
                        
                           2,6-Dichlortoluen, o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší a obsahující:
                           
                                       —
                                    
                                       0,001 mg/kg nebo méně tetrachlordibenzodioxinů,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       0,001 mg/kg nebo méně tetrachlordibenzofuranů,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       0,2 mg/kg nebo méně tetrachlorbifenylů
                                    
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           
                               (*1)ex 2903 99 80
                        
                           50
                        
                           Fluorbenzen (CAS RN 462-06-6)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           
                               (*1)ex 2903 99 80
                        
                           75
                        
                           3-Chlor-α,α,α-trifluortoluen (CAS RN 98-15-7)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2019
                        
                           
                               (*1)ex 2903 99 80
                        
                           80
                        
                           5-Brom-1,2,3-trifluorbenzen (CAS RN 138526-69-9)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           
                               (*1)ex 2903 99 80
                        
                           85
                        
                           2-Brom-9H-fluoren (CAS RN 1133-80-8)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2904 10 00
                        
                           30
                        
                           
                              p-Styrensulfonát sodný (CAS RN 2695-37-6)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2019
                        
                           ex 2904 10 00
                        
                           50
                        
                           Natrium-2-methyl-2-propen-1-sulfonát (CAS RN 1561-92-8)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2019
                        
                           ex 2904 20 00
                        
                           10
                        
                           Nitromethan (CAS RN 75-52-5)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2020
                        
                           ex 2904 20 00
                        
                           20
                        
                           Nitroethan (CAS RN 79-24-3)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2020
                        
                           ex 2904 20 00
                        
                           30
                        
                           1-Nitropropan (CAS RN 108-03-2)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2020
                        
                           ex 2904 20 00
                        
                           40
                        
                           2-Nitropropan (CAS RN 79-46-9)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2019
                        
                           
                               (*1)ex 2904 91 00
                        
                           10
                        
                           Trichlornitromethan (CAS RN 76-06-2), k výrobě zboží položky 3808 92  (2)
                           
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2019
                        
                           
                               (*1)ex 2904 99 00
                        
                           20
                        
                           1-Chlor-2,4-dinitrobenzen (CAS RN 97-00-7)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2019
                        
                           
                               (*1)ex 2904 99 00
                        
                           25
                        
                           Difluormethansulfonyl chlorid (CAS RN 1512-30-7)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2020
                        
                           
                               (*1)ex 2904 99 00
                        
                           30
                        
                           Tosyl chlorid (CAS RN 98-59-9)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2019
                        
                           
                               (*1)ex 2904 99 00
                        
                           35
                        
                           1-Fluor-4-nitrobenzen (CAS RN 350-46-9)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2020
                        
                           
                               (*1)ex 2904 99 00
                        
                           40
                        
                           4-Chlorbenzensulfonyl-chlorid (CAS RN 98-60-2)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2017
                        
                           
                               (*1)ex 2904 99 00
                        
                           50
                        
                           Ethansulfonylchlorid (CAS RN 594-44-5)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           
                               (*1)ex 2904 99 00
                        
                           60
                        
                           4,4'-Dinitrostilben-2,2'-disulfonová kyselina (CAS RN 128-42-7)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2019
                        
                           
                               (*1)ex 2904 99 00
                        
                           70
                        
                           1-Chlor-4-nitrobenzen (CAS RN 100-00-5)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2019
                        
                           
                               (*1)ex 2904 99 00
                        
                           80
                        
                           1-Chlor-2-nitrobenzen (CAS RN 88-73-3)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2019
                        
                           ex 2905 11 00
                        
                           10
                        
                           Methanol (CAS RN 67-56-1) o čistotě 99,85 % hmotnostních nebo vyšší
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           
                               (*1)ex 2905 11 00
                        
                           20
                        
                           Methyl-methansulfonát (CAS RN 66-27-3)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2021
                        
                           ex 2905 19 00
                        
                           11
                        
                           Kalium-terc-butanolát (CAS RN 865-47-4), též ve formě roztoku v tetrahydrofuranu v souladu s poznámkou 1 e) ke kapitole 29
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2905 19 00
                        
                           20
                        
                           Butyltitanát monohydrát, homopolymer (CAS RN 162303-51-7)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2905 19 00
                        
                           25
                        
                           Tetra-(2-ethylhexyl)-titanát (CAS RN 1070-10-6)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2905 19 00
                        
                           30
                        
                           2,6-Dimethyl-4-heptanol (CAS RN 108-82-7)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2905 19 00
                        
                           40
                        
                           2,6-Dimethyl-2-heptanol (CAS RN 13254-34-7)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2019
                        
                           ex 2905 19 00
                        
                           70
                        
                           Titanium-tetrabutanolát (CAS RN 5593-70-4)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2017
                        
                           ex 2905 19 00
                        
                           80
                        
                           Titanium-tetraisopropoxid (CAS RN 546-68-9)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2017
                        
                           ex 2905 19 00
                        
                           85
                        
                           Titanium-tetraethanolát (CAS RN 3087-36-3)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2905 22 00
                        
                           10
                        
                           Linalol (CAS RN 78-70-6) obsahující 90,7 % hmotnostních nebo více(3R)-(-)-linalolu (CAS RN 126-91-0)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2019
                        
                           ex 2905 39 95
                        
                           10
                        
                           1,3-Propandiol (CAS RN 504-63-2)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2020
                        
                           
                               (*1)ex 2905 39 95
                        
                           20
                        
                           1,2-Butandiol (CAS RN 584-03-2)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2017
                        
                           
                               (*1)ex 2905 39 95
                        
                           30
                        
                           2,4,7,9-Tetramethyl-4,7-dekandiol (CAS RN 17913-76-7)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2021
                        
                           ex 2905 39 95
                        
                           40
                        
                           Dekan-1,10-diol (CAS RN 112-47-0)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2017
                        
                           ex 2905 39 95
                        
                           50
                        
                           2-Methyl-2-propylpropan-1,3-diol (CAS RN 78-26-2)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2905 49 00
                        
                           10
                        
                           Ethylidyntrimethanol (CAS RN 77-85-0)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2020
                        
                           ex 2905 59 98
                        
                           20
                        
                           2,2,2-Trifluorethanol (CAS RN 75-89-8)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2019
                        
                           ex 2906 19 00
                        
                           10
                        
                           Cyklohex-1,4-ylendimethanol (CAS RN 105-08-8)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2906 19 00
                        
                           20
                        
                           4,4'-Isopropylidendicyklohexanol (CAS RN 80-04-6)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2906 19 00
                        
                           50
                        
                           4-terc-Butylcyklohexanol (CAS RN 98-52-2)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2019
                        
                           ex 2906 29 00
                        
                           20
                        
                           1-Hydroxymethyl-4-methyl-2,3,5,6-tetrafluorbenzen (CAS RN 79538-03-7)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2906 29 00
                        
                           30
                        
                           2-Fenylethanol (CAS RN 60-12-8)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2017
                        
                           ex 2906 29 00
                        
                           40
                        
                           2-Brom-5-jod-benzenmethanol (CAS RN 946525-30-0)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2020
                        
                           ex 2907 12 00
                        
                           20
                        
                           Směs m-kresolu (CAS RN 108-39-4) a p-kresolu (CAS RN 106-44-5) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2019
                        
                           ex 2907 12 00
                        
                           30
                        
                           
                              p-Kresol (CAS RN 106-44-5)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2019
                        
                           
                               (*1)ex 2907 15 90
                        
                           10
                        
                           2-Naftol (CAS RN 135-19-3)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2021
                        
                           ex 2907 19 10
                        
                           10
                        
                           2,6-Xylenol (CAS RN 576-26-1)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2019
                        
                           ex 2907 19 90
                        
                           20
                        
                           Bifenyl-4-ol (CAS RN 92-69-3)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2907 21 00
                        
                           10
                        
                           Resorcinol (CAS RN 108-46-3)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2907 29 00
                        
                           15
                        
                           6,6'-Di-terc-butyl-4,4'-butylidendi-m-kresol (CAS RN 85-60-9)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2907 29 00
                        
                           20
                        
                           4,4'-(3,3,5-Trimethylcyklohexyliden)-difenol (CAS RN 129188-99-4)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2907 29 00
                        
                           25
                        
                           4-Hydroxybenzylalkohol (CAS RN 623-05-2)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2019
                        
                           ex 2907 29 00
                        
                           30
                        
                           4,4',4''-Ethylidyntrifenol (CAS RN 27955-94-8)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           
                               (*1)ex 2907 29 00
                        
                           45
                        
                           2-Methylhydrochinon (CAS RN 95-71-6)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2021
                        
                           ex 2907 29 00
                        
                           50
                        
                           6,6',6'„-Tricyklohexyl-4,4“,4''-butan-1,1,3-triyltri(m-kresol) (CAS RN 111850-25-0)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2907 29 00
                        
                           55
                        
                           Bifenyl-2,2'-diol (CAS RN 1806-29-7)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2017
                        
                           ex 2907 29 00
                        
                           65
                        
                           2,2'-Methylenbis(6-cyklohexyl-p-kresol) (CAS RN 4066-02-8)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2019
                        
                           ex 2907 29 00
                        
                           70
                        
                           2,2',2'',6,6',6'„-Hexa-terc-butyl-α,α“,α''-(mesitylen-2,4,6-triyl)tri-p-kresol (CAS RN 1709-70-2)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2907 29 00
                        
                           85
                        
                           Floroglucinol, též hydratovaný
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2908 19 00
                        
                           10
                        
                           Pentafluorfenol (CAS RN 771-61-9)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2908 19 00
                        
                           20
                        
                           4,4'-(Perfluorisopropyliden)difenol (CAS RN 1478-61-1)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2908 19 00
                        
                           30
                        
                           4-Chlorfenol (CAS RN 106-48-9)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2019
                        
                           ex 2908 19 00
                        
                           40
                        
                           3,4,5-Trifluorfenol (CAS RN 99627-05-1)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2020
                        
                           ex 2908 19 00
                        
                           50
                        
                           4-Fluorfenol (CAS RN 371-41-5)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2020
                        
                           ex 2908 99 00
                        
                           30
                        
                           4-Nitrofenol (CAS RN 100-02-7)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2908 99 00
                        
                           40
                        
                           4,5-Dihydroxynaftalen-2,7-disulfonová kyselina (CAS RN 148-25-4)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2017
                        
                           ex 2909 19 90
                        
                           20
                        
                           Bis(2-chlorethyl)ether (CAS RN 111-44-4)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2909 19 90
                        
                           30
                        
                           Směs izomerů nonafluorbutylmethyletheru nebo nonafluorbutylethyletheru, o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           
                               (*1)ex 2909 19 90
                        
                           50
                        
                           3-Ethoxyperfluor-2-methylhexan (CAS RN 297730-93-9)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2021
                        
                           ex 2909 19 90
                        
                           60
                        
                           1-Methoxyheptafluorpropan (CAS RN 375-03-1)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           
                               (*1)ex 2909 20 00
                        
                           10
                        
                           Cedryl(methyl)ether (CAS RN 19870-74-7)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2021
                        
                           ex 2909 30 38
                        
                           10
                        
                           Bis(pentabromfenyl)ether (CAS RN 1163-19-5)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           
                               (*1)ex 2909 30 38
                        
                           20
                        
                           1,1'-(Propan-2,2-diyl)bis[3,5-dibrom-4-(2,3-dibrompropoxy)benzen] (CAS RN 21850-44-2)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2021
                        
                           ex 2909 30 38
                        
                           30
                        
                           1,1'-(1-Methylethyliden)bis[3,5-dibrom-4-(2,3-dibrom-2-methylpropoxy)]-benzen (CAS RN 97416-84-7)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2020
                        
                           ex 2909 30 90
                        
                           10
                        
                           2-(Fenylmethoxy)naftalen (CAS RN 613-62-7)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2019
                        
                           ex 2909 30 90
                        
                           20
                        
                           1,2-Bis(3-methylfenoxy)ethan (CAS RN 54914-85-1)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2019
                        
                           ex 2909 30 90
                        
                           30
                        
                           3,4,5-Trimethoxytoluen (CAS RN 6443-69-2)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2020
                        
                           ex 2909 30 90
                        
                           40
                        
                           1-Chlor-2,5-dimethoxybenzen (CAS RN 2100-42-7)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2020
                        
                           ex 2909 30 90
                        
                           50
                        
                           1-Ethoxy-2,3-difluorbenzen (CAS RN 121219-07-6)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2020
                        
                           ex 2909 30 90
                        
                           60
                        
                           1-Butoxy-2,3-difluorbenzen (CAS RN 136239-66-2)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2020
                        
                           
                               (*1)ex 2909 30 90
                        
                           70
                        
                           
                              O,O,O-1,3,5-trimethylresorcinol (CAS RN 621-23-8)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2021
                        
                           
                               (*1)ex 2909 30 90
                        
                           80
                        
                           Oxyfluorfen (ISO) (CAS RN 42874-03-3) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2021
                        
                           ex 2909 49 80
                        
                           10
                        
                           1-Propoxypropan-2-ol (CAS RN 1569-01-3)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2020
                        
                           ex 2909 50 00
                        
                           10
                        
                           4-(2-Methoxyethyl)fenol (CAS RN 56718-71-9)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2909 50 00
                        
                           20
                        
                           Ubichinol (CAS RN 992-78-9)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2020
                        
                           ex 2909 60 00
                        
                           10
                        
                           Bis(α,α-dimethylbenzyl)peroxid (CAS RN 80-43-3)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           
                               (*1)ex 2909 60 00
                        
                           20
                        
                           1,4-Di(2-terc-butylperoxyisopropyl)benzen (CAS RN 25155-25-3)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2017
                        
                           ex 2909 60 00
                        
                           30
                        
                           3,6,9-Triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxonan (CAS RN 24748-23-0), rozpuštěný v alkanech s rozvětveným řetězcem
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2019
                        
                           ex 2910 90 00
                        
                           15
                        
                           1,2-Epoxycyklohexan (CAS RN 286-20-4)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2910 90 00
                        
                           20
                        
                           2-[(2-Methoxyphenoxy)methyl]oxiran (CAS RN 2210-74-4)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2910 90 00
                        
                           30
                        
                           2,3-Epoxypropan-1-ol (glycidol) (CAS RN 556-52-5)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2910 90 00
                        
                           50
                        
                           2,3-Epoxypropylfenylether (CAS RN 122-60-1)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2020
                        
                           
                               (*1)ex 2910 90 00
                        
                           80
                        
                           Allyl(glycidyl)ether (CAS RN 106-92-3)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2021
                        
                           ex 2911 00 00
                        
                           10
                        
                           Ethoxy-2,2-difluorethanol (CAS RN 148992-43-2)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2020
                        
                           
                               (*1)ex 2912 29 00
                        
                           15
                        
                           2,6,6-Trimethylcyklohexenkarbaldehyd (směs izomerů alfa-beta) (CAS RN 52844-21-0)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2021
                        
                           
                               (*1)ex 2912 29 00
                        
                           25
                        
                           Směs izomerů sestávající z:
                           
                                       —
                                    
                                       85 (± 10) % hmotnostních 4-isobutyl-2-methylbenzaldehydu (CAS RN 73206-60-7)
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       15 (± 10) % hmotnostních 2-isobutyl-4-methylbenzaldehydu (CAS RN 68102-28-3)
                                    
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2021
                        
                           ex 2912 29 00
                        
                           50
                        
                           4-Isobutylbenzaldehyd (CAS RN 40150-98-9)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2017
                        
                           ex 2912 29 00
                        
                           60
                        
                           3,4-Dimethylbenzaldehyd (CAS RN 5973-71-7)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2912 29 00
                        
                           70
                        
                           4-terc-Butylbenzaldehyd (CAS RN 939-97-9)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2912 29 00
                        
                           80
                        
                           4-Isopropylbenzaldehyd (CAS RN 122-03-2)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2912 49 00
                        
                           10
                        
                           3-Fenoxybenzaldehyd (CAS RN 39515-51-0)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2912 49 00
                        
                           20
                        
                           4-Hydroxybenzaldehyd (CAS RN 123-08-0)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2017
                        
                           ex 2912 49 00
                        
                           30
                        
                           Salicylaldehyd (CAS RN 90-02-8)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2020
                        
                           ex 2912 49 00
                        
                           40
                        
                           3-Hydroxy-p-anisaldehyd (CAS RN 621-59-0)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2020
                        
                           ex 2914 19 90
                        
                           20
                        
                           2-Heptanon (CAS RN 110-43-0)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2017
                        
                           ex 2914 19 90
                        
                           30
                        
                           3-Methylbutanon (CAS RN 563-80-4)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2017
                        
                           ex 2914 19 90
                        
                           40
                        
                           2-Pentanon (CAS RN 107-87-9)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2017
                        
                           ex 2914 29 00
                        
                           20
                        
                           Cyklohexadek-8-enon (CAS RN 3100-36–5)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2914 29 00
                        
                           30
                        
                           (R)-p-Mentha-1(6),8-dien-2-on (CAS RN 6485-40-1)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2020
                        
                           ex 2914 29 00
                        
                           40
                        
                           Kafr
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           
                               (*1)ex 2914 29 00
                        
                           50
                        
                           
                              trans-β-Damaskon (CAS RN 23726-91-2)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2021
                        
                           ex 2914 39 00
                        
                           15
                        
                           2,6-Dimethyl-1-indanon (CAS RN 66309-83-9)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2019
                        
                           ex 2914 39 00
                        
                           25
                        
                           1,3-Difenylpropan-1,3-dion (CAS RN 120-46-7)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2019
                        
                           ex 2914 39 00
                        
                           30
                        
                           Benzofenon (CAS RN 119-61-9)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2017
                        
                           ex 2914 39 00
                        
                           50
                        
                           4-Fenylbenzofenon (CAS RN 2128-93-0)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2914 39 00
                        
                           60
                        
                           4-Methylbenzofenon (CAS RN 134-84-9)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2914 39 00
                        
                           70
                        
                           Benzil (CAS RN 134-81-6)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2017
                        
                           ex 2914 39 00
                        
                           80
                        
                           4'-Methylacetofenon (CAS RN 122-00-9)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2017
                        
                           ex 2914 50 00
                        
                           20
                        
                           3'-Hydroxyacetofenon (CAS RN 121-71-1)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2020
                        
                           ex 2914 50 00
                        
                           25
                        
                           4'-Methoxyacetofenon (CAS RN 100-06-1)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2914 50 00
                        
                           30
                        
                           2'-Hydroxyacetofenon (CAS RN 118-93-4)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2914 50 00
                        
                           36
                        
                           2,7-Dihydroxy-9-fluorenon (CAS RN 42523-29-5)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           
                               (*1)ex 2914 50 00
                        
                           40
                        
                           4-(4-Hydroxyfenyl)-2-butanon (CAS RN 5471-51-2)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2021
                        
                           ex 2914 50 00
                        
                           45
                        
                           3,4-Dihydroxybenzofenon (CAS RN 10425-11-3)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2017
                        
                           ex 2914 50 00
                        
                           55
                        
                           2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzofenon (CAS RN 131-55-5)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2914 50 00
                        
                           60
                        
                           2,2-Dimethoxy-2-fenylacetofenon (CAS RN 24650-42-8)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2017
                        
                           ex 2914 50 00
                        
                           65
                        
                           3-Methoxyacetofenon (CAS RN 586-37-8)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2020
                        
                           ex 2914 50 00
                        
                           70
                        
                           16α,17α-Epoxy-3β-hydroxypregn-5-en-20-on (CAS RN 974-23-2)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2017
                        
                           ex 2914 50 00
                        
                           75
                        
                           7-Hydroxy-3,4-dihydro-naftalen-1(2H)-on (CAS RN 22009-38-7)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2020
                        
                           ex 2914 50 00
                        
                           80
                        
                           2',6'-Dihydroxyacetofenon (CAS RN 699-83-2)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           
                               (*1)ex 2914 50 00
                        
                           85
                        
                           4,4'-Dihydroxybenzofenon (CAS RN 611-99-4)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2021
                        
                           
                               (*1)ex 2914 69 80
                        
                           10
                        
                           2-Ethylanthrachinon (CAS RN 84-51-5)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           
                               (*1)ex 2914 69 80
                        
                           20
                        
                           2-Pentylanthrachinon (CAS RN 13936-21-5)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2019
                        
                           
                               (*1)ex 2914 69 80
                        
                           30
                        
                           1,4-Dihydroxyanthrachinon (CAS RN 81-64-1)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           
                               (*1)ex 2914 69 80
                        
                           40
                        
                           
                              p-Benzochinon (CAS RN 106-51-4)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2021
                        
                           
                               (*1)ex 2914 69 80
                        
                           50
                        
                           Reakční směs 2-(1,2-dimethylpropyl)anthrachinonu (CAS RN 68892-28-4) a 2-(1,1-dimethylpropyl)anthrachinonu (CAS RN 32588-54-8)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2019
                        
                           
                               (*1)ex 2914 79 00
                        
                           15
                        
                           1-(4-Methylfenyl)-4,4,4-trifluorbutan-1,3-dion (CAS RN 720-94-5)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2020
                        
                           
                               (*1)ex 2914 79 00
                        
                           20
                        
                           2,4'-Difluorbenzofenon (CAS RN 342-25-6)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2017
                        
                           
                               (*1)ex 2914 79 00
                        
                           25
                        
                           1-(7-Brom-9,9-difluor-9H-fluoren-2-yl)-2-chlorethanon (CAS RN 1378387-81-5)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2020
                        
                           
                               (*1)ex 2914 79 00
                        
                           40
                        
                           Perfluor(2-methyl-3-pentanon) (CAS RN 756-13-8)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           
                               (*1)ex 2914 79 00
                        
                           50
                        
                           3'-Chlorpropiofenon (CAS RN 34841-35-5)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           
                               (*1)ex 2914 79 00
                        
                           60
                        
                           4'-terc-Butyl-2',6'-dimethyl-3',5'-dinitroacetofenon (CAS RN 81-14-1)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2020
                        
                           
                               (*1)ex 2914 79 00
                        
                           65
                        
                           1,4-Bis(4-fluorbenzoyl)-benzen (CAS RN 68418-51-9)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2021
                        
                           
                               (*1)ex 2914 79 00
                        
                           70
                        
                           4-Chlor-4'-hydroxybenzofenon (CAS RN 42019-78-3)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2021
                        
                           
                               (*1)ex 2914 79 00
                        
                           75
                        
                           4,4′-Difluorbenzofenon (CAS RN 345-92-6)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2021
                        
                           
                               (*1)ex 2914 79 00
                        
                           80
                        
                           Tetrachlor-p-benzochinon (CAS RN 118-75-2)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2915 29 00
                        
                           10
                        
                           Octan antimonitý (CAS RN 6923-52-0)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2915 39 00
                        
                           25
                        
                           2-Methylcyklohexyl-acetát (CAS RN 5726-19-2)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2915 39 00
                        
                           40
                        
                           
                              terc-Butyl-acetát (CAS RN 540-88-5)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2915 39 00
                        
                           50
                        
                           3-Acetylfenyl-acetát (CAS RN 2454-35-5)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2019
                        
                           ex 2915 39 00
                        
                           60
                        
                           Dodec-8-enyl-acetát (CAS RN 28079-04-1)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2020
                        
                           ex 2915 39 00
                        
                           65
                        
                           Dodeka-7,9-dienyl-acetát (CAS RN 54364-62-4)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2020
                        
                           ex 2915 39 00
                        
                           70
                        
                           Dodec-9-enyl-acetát (CAS RN 16974-11-1)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2020
                        
                           
                               (*1)ex 2915 39 00
                        
                           75
                        
                           Isobornyl-acetát (CAS RN 125-12-2)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2021
                        
                           
                               (*1)ex 2915 39 00
                        
                           80
                        
                           1-Fenylethyl-acetát (CAS RN 93-92-5)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2021
                        
                           ex 2915 39 00
                        
                           85
                        
                           2-terc-Butylcyklohexyl-acetát (CAS RN 88-41-5)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2915 60 19
                        
                           10
                        
                           Ethyl-butyrát (CAS RN 105-54-4)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2017
                        
                           ex 2915 90 70
                        
                           30
                        
                           3,3-Dimethylbutyrylchlorid (CAS RN 7065-46-5)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2017
                        
                           ex 2915 90 70
                        
                           45
                        
                           Trimethyl-orthoformiát (CAS RN 149-73-5)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2019
                        
                           ex 2915 90 70
                        
                           50
                        
                           Allyl-heptanoát (CAS RN 142-19-8)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2019
                        
                           ex 2915 90 70
                        
                           55
                        
                           Triethyl-orthoformiát (CAS RN 122-51-0)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2915 90 70
                        
                           60
                        
                           Ethyl-6,8-dichloroktanoát (CAS RN 1070-64-0)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2020
                        
                           ex 2915 90 70
                        
                           65
                        
                           2-Ethyl-2-methylbutanová kyselina (CAS RN 19889-37-3)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2020
                        
                           ex 2915 90 70
                        
                           75
                        
                           2,2-Dimethylbutyryl-chlorid (CAS RN 5856-77-9)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2017
                        
                           
                               (*1)ex 2915 90 70
                        
                           80
                        
                           Ethyl-difluoracetát (CAS RN 454-31-9)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2021
                        
                           ex 2916 12 00
                        
                           10
                        
                           2-terc-Butyl-6-(3-terc-butyl-2-hydroxy-5-methylbenzyl)-4-methylfenyl-akrylát (CAS RN 61167-58-6)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2916 12 00
                        
                           40
                        
                           2,4-Di-terc-pentyl-6-[1-(3,5-di-terc-pentyl-2-hydroxyfenyl)ethyl]fenyl-akrylát (CAS RN 123968-25-2)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2916 12 00
                        
                           70
                        
                           2-(2-Vinyloxyethoxy)ethyl-akrylát (CAS RN 86273-46-3)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2017
                        
                           ex 2916 13 00
                        
                           10
                        
                           Methakrylát-hydroxyzinečnatý, ve formě prášku (CAS RN 63451-47-8)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2020
                        
                           ex 2916 13 00
                        
                           20
                        
                           Dimethakrylát zinečnatý, ve formě prášku (CAS RN 13189-00-9)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2916 14 00
                        
                           10
                        
                           2,3-Epoxypropyl-methakrylát (CAS RN 106-91-2)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2916 14 00
                        
                           20
                        
                           Ethyl-methakrylát (CAS RN 97-63-2)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2916 14 00
                        
                           30
                        
                           Allyl-methakrylát (CAS RN 96-05-9) a jeho izomery o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší a obsahující alespoň:
                           
                                       —
                                    
                                       0,01 % nebo více, avšak nejvýše 0,02 % allylalkoholu (CAS RN 107-18-6),
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       0,01 % nebo více, avšak nejvýše 0,1 % methakrylové kyseliny (CAS RN 79-41-4) a
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       0,5 % nebo více, avšak nejvýše 1 % 4-methoxyfenolu (CAS RN 150-76-5) (2)
                                       
                                    
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2020
                        
                           ex 2916 19 95
                        
                           20
                        
                           Methyl 3,3-dimethylpent-4-enoát (CAS RN 63721-05-1)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           
                               (*1)ex 2916 19 95
                        
                           40
                        
                           Sorbová kyselina (CAS RN 110-44-1) pro použití při výrobě krmiv (2)
                           
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2916 19 95
                        
                           50
                        
                           Methyl-2-fluor-akrylát (CAS RN 2343-89-7)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2019
                        
                           
                               (*1)ex 2916 20 00
                        
                           15
                        
                           Transfluthrin (ISO) (CAS RN 118712-89-3)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2021
                        
                           ex 2916 20 00
                        
                           50
                        
                           Ethyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)cyklopropan-karboxylát (CAS RN 97-41-6)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2916 20 00
                        
                           60
                        
                           3-Cyklohexylpropanová kyselina (CAS RN 701-97-3)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2020
                        
                           
                               (*1)ex 2916 31 00
                        
                           10
                        
                           Benzyl-benzoát (CAS RN 120-51-4)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2021
                        
                           ex 2916 39 90
                        
                           13
                        
                           3,5-Dinitrobenzoová kyselina (CAS RN 99-34-3)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2019
                        
                           
                               (*1)ex 2916 39 90
                        
                           15
                        
                           2-Chlor-5-nitrobenzoová kyselina (CAS RN 2516-96-3)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2021
                        
                           ex 2916 39 90
                        
                           18
                        
                           2,4-Dichlorfenyloctová kyselina (CAS RN 19719-28-9)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2019
                        
                           ex 2916 39 90
                        
                           20
                        
                           3,5-Dichlorbenzoylchlorid (CAS RN 2905-62-6)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2916 39 90
                        
                           23
                        
                           (2,4,6-Trimethylfenyl)acetyl-chlorid (CAS RN 52629-46-6)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2019
                        
                           
                               (*1)ex 2916 39 90
                        
                           25
                        
                           2-Methyl-3-(4-fluorfenyl)-propionylchlorid (CAS RN 1017183-70-8)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2021
                        
                           ex 2916 39 90
                        
                           30
                        
                           2,4,6-Trimethylbenzoylchlorid (CAS RN 938-18-1)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2020
                        
                           ex 2916 39 90
                        
                           35
                        
                           Methyl-4-terc-butylbenzoát (CAS RN 26537-19-9)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2916 39 90
                        
                           38
                        
                           6-Bromnaftalen-2-karboxylová kyselina (CAS RN 5773-80-8)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2916 39 90
                        
                           41
                        
                           4-Brom-2,6-difluorbenzoyl-chlorid (CAS RN 497181-19-8)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2020
                        
                           ex 2916 39 90
                        
                           48
                        
                           3-Fluorbenzoyl chlorid (CAS RN 1711-07-5)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2916 39 90
                        
                           50
                        
                           3,5-Dimethylbenzoylchlorid (CAS RN 6613-44-1)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2916 39 90
                        
                           51
                        
                           3-Chlor-2-fluorbenzoová kyselina (CAS RN 161957-55-7)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2020
                        
                           ex 2916 39 90
                        
                           53
                        
                           5-Jod-2-methylbenzoová kyselina (CAS RN 54811-38-0)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2020
                        
                           ex 2916 39 90
                        
                           55
                        
                           4-terc-Butylbenzoová kyselina (CAS RN 98-73-7 )
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2017
                        
                           ex 2916 39 90
                        
                           60
                        
                           4-Ethylbenzoylchlorid (CAS RN 16331-45-6)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2916 39 90
                        
                           61
                        
                           2-Fenylbutanová kyselina (CAS RN 90-27-7)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2020
                        
                           ex 2916 39 90
                        
                           70
                        
                           Ibuprofen (INN) (CAS RN 15687-27-1)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2916 39 90
                        
                           75
                        
                           
                              m-Toluylová kyselina (CAS RN 99-04-7)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2017
                        
                           ex 2916 39 90
                        
                           85
                        
                           (2,4,5-Trifluorfenyl)octová kyselina (CAS RN 209995-38-0)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2017
                        
                           ex 2917 11 00
                        
                           20
                        
                           Bis(p-methylbenzyl)-oxalát (CAS RN 18241-31-1)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2917 11 00
                        
                           30
                        
                           Šťavelan kobaltnatý (CAS RN 814-89-1)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2019
                        
                           ex 2917 19 10
                        
                           10
                        
                           Dimethyl-malonát (CAS RN 108-59-8)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2019
                        
                           ex 2917 19 10
                        
                           20
                        
                           Diethyl-malonát (CAS RN 105-53-3)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2017
                        
                           ex 2917 19 80
                        
                           15
                        
                           Dimethyl but-2-ynedioát (CAS RN 762-42-5)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2917 19 80
                        
                           20
                        
                           1,2-Bis(cyklohexyloxykarbonyl)ethansulfonát sodný (CAS RN 23386-52-9)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2917 19 80
                        
                           30
                        
                           Ethylen-brassylát (CAS RN 105-95-3)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2019
                        
                           ex 2917 19 80
                        
                           50
                        
                           Tetradekandiová kyselina (CAS RN 821-38-5)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2020
                        
                           ex 2917 19 80
                        
                           70
                        
                           Itakonová kyselina (CAS RN 97-65-4)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2917 20 00
                        
                           30
                        
                           Anhydrid 1,4,5,6,7,7-hexachlor-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dikarboxylové kyseliny (CAS RN 115-27-5)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2917 20 00
                        
                           40
                        
                           Anhydrid 3-methyl-1,2,3,6-tetrahydroftalové kyseliny (CAS RN 5333-84-6)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2917 34 00
                        
                           10
                        
                           Diallyl-ftalát (CAS RN 131-17-9)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2917 39 95
                        
                           20
                        
                           Dibutyl-benzen-1,4-dikarboxylát (CAS RN 1962-75-0)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2020
                        
                           ex 2917 39 95
                        
                           25
                        
                           Anhydrid naftalen-1,8-dikarboxylové kyseliny (CAS RN 81-84-5)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2020
                        
                           ex 2917 39 95
                        
                           30
                        
                           Dianhydrid benzen-1,2:4,5-tetrakarboxylové kysliny (CAS RN 89-32-7)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2020
                        
                           ex 2917 39 95
                        
                           35
                        
                           1-Methyl-2-nitrotereftalát (CAS RN 35092-89-8)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2020
                        
                           ex 2917 39 95
                        
                           40
                        
                           Dimethyl-2-nitrotereftalát (CAS RN 5292-45-5)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2917 39 95
                        
                           50
                        
                           1,8-Monoanhydrid 1,4,5,8-naftalentetrakarboxylové kyseliny (CAS RN 52671-72-4)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2019
                        
                           ex 2917 39 95
                        
                           60
                        
                           Dianhydrid perylen-3,4:9,10-tetrakarboxylové kyseliny (CAS RN 128-69-8)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2019
                        
                           ex 2917 39 95
                        
                           70
                        
                           1,2,4-Trioktylester 1,2,4-benzentrikarboxylové kyseliny (CAS RN 89-04-3) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2020
                        
                           ex 2918 16 00
                        
                           20
                        
                           Kalcium-diglukonát monohydrát (CAS RN 66905-23-5) k použití při výrobě glukonátu-laktátu vápenatého (CAS RN 11116-97-5) (2)
                           
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2918 19 30
                        
                           10
                        
                           Cholová kyselina (CAS RN 81-25-4)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2019
                        
                           ex 2918 19 30
                        
                           20
                        
                           3α,12α-Dihydroxy-5β-24-cholanová kyselina (deoxycholová kyselina) (CAS RN 83-44-3)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2019
                        
                           
                               (*1)ex 2918 19 98
                        
                           20
                        
                           L-Jablečná kyselina (CAS RN 97-67-6)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2918 29 00
                        
                           10
                        
                           Monohydroxynaftoová kyselina
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2918 29 00
                        
                           35
                        
                           Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoát (CAS RN 121-79-9)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2017
                        
                           ex 2918 29 00
                        
                           50
                        
                           Hexamethylen bis[3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propionát] (CAS RN 35074-77-2)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           
                               (*1)ex 2918 29 00
                        
                           60
                        
                           Methyl-, ethyl-, propyl- nebo butylestery 4-hydroxybenzoové kyseliny nebo jejich sodné soli (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 nebo 4247-02-3)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2021
                        
                           ex 2918 29 00
                        
                           70
                        
                           3,5-Dijodsalicylová kyselina (CAS RN 133-91-5)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2019
                        
                           ex 2918 30 00
                        
                           30
                        
                           Methyl-2-benzoyl-benzoát (CAS RN 606-28-0)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2918 30 00
                        
                           50
                        
                           Ethyl-acetoacetát (CAS RN 141-97-9)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2017
                        
                           ex 2918 30 00
                        
                           60
                        
                           4-Oxovalerová kyselina (CAS RN 123-76-2)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2019
                        
                           ex 2918 30 00
                        
                           70
                        
                           2-[4-Chlor-3-(chlorsulfonyl) benzoyl]-benzoová kyselina (CAS RN 68592-12-1)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2019
                        
                           
                               (*1)ex 2918 30 00
                        
                           80
                        
                           Methyl-benzoyl-formiát (CAS RN 15206-55-0)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2021
                        
                           ex 2918 99 90
                        
                           10
                        
                           3,4-Epoxycyklohexylmethyl-3,4-epoxycyklohexankarboxylát (CAS RN 2386-87-0)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2918 99 90
                        
                           13
                        
                           3-Methoxy-2-methylbenzoyl-chlorid (CAS RN 24487-91-0)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2020
                        
                           ex 2918 99 90
                        
                           15
                        
                           Ethyl 2,3-epoxy-3-fenylbutyrát (CAS RN 77-83-8)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2017
                        
                           ex 2918 99 90
                        
                           18
                        
                           Ethyl-2-hydroxy-2-(4-fenoxyfenyl)propanoát (CAS RN 132584-17-9)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2020
                        
                           ex 2918 99 90
                        
                           20
                        
                           Methyl-3-methoxyakrylát (CAS RN 5788-17-0)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2019
                        
                           
                               (*1)ex 2918 99 90
                        
                           23
                        
                           1,8-Dihydroxyanthrachinon-3-karboxylová kyselina (CAS RN 478-43-3)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2021
                        
                           ex 2918 99 90
                        
                           25
                        
                           Methyl (E)-3-methoxy-2-(2-chloromethylfenyl)-2-propenoát (CAS RN 117428-51-0)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2918 99 90
                        
                           30
                        
                           Methyl-2-(4-hydroxyfenoxy)propionát (CAS RN 96562-58-2)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2918 99 90
                        
                           35
                        
                           
                              p-Anisová kyselina (CAS RN 100-09-4)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2019
                        
                           ex 2918 99 90
                        
                           40
                        
                           
                              trans-4-Hydroxy-3-methoxyskořicová kyselina (CAS RN 1135-24-6)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2918 99 90
                        
                           45
                        
                           4-Methylkatechol-dimethyl-acetát (CAS RN 52589-39-6)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2019
                        
                           ex 2918 99 90
                        
                           50
                        
                           Methyl-3,4,5-trimethoxybenzoát (CAS RN 1916-07-0)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2918 99 90
                        
                           55
                        
                           Stearyl-glycyrrhetinát (CAS RN 13832-70-7)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2019
                        
                           ex 2918 99 90
                        
                           60
                        
                           3,4,5-Trimethoxybenzoová kyselina (CAS RN 118-41-2)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2918 99 90
                        
                           65
                        
                           Difluor[1,1,2,2-tetrafluor-2-(pentafluorethoxy)ethoxy] -octová kyselina, amonná sůl (CAS RN 908020-52-0)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2019
                        
                           ex 2918 99 90
                        
                           70
                        
                           Allyl-[(3-methylbutoxy)acetát] (CAS RN 67634-00-8)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2019
                        
                           ex 2918 99 90
                        
                           75
                        
                           3,4-Dimethoxybenzoová kyselina (CAS RN 93-07-2)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2019
                        
                           
                               (*1)ex 2918 99 90
                        
                           80
                        
                           Natrium-5-[2-chlor-4-(trifluormethyl)fenoxy]-2-nitrobenzoát (CAS RN 62476-59-9)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2021
                        
                           ex 2918 99 90
                        
                           85
                        
                           Trinexapak-ethyl (ISO) (CAS RN 95266-40-3) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2020
                        
                           ex 2919 90 00
                        
                           10
                        
                           2,2'-Methylenbis(4,6-di-terc-butylfenyl)fosfát, monosodná sůl (CAS RN 85209-91-2)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2919 90 00
                        
                           30
                        
                           Hydroxybis[2,2'-methylenbis(4,6-di-terc-butylfenyl)fosforečnan] hlinitý (CAS RN 151841-65-5)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           ex 2919 90 00
                        
                           40
                        
                           Tri-n-hexyl-fosfát (CAS RN 2528-39-4)
                        
                           0  %
                        
                           —
                        
                           31.12.2018
                        
                           
                               (*1)ex 2919 90 00
                        
                           50
                        
                           Triethyl-fosfát (CAS RN 78-40-0)
                        
                           0  %
              &n