Rozhodnutí Rady (EU) 2017/3 ze dne 19. prosince 2016 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím o vzájemném přístupu plavidel plujících pod vlajkou Dánska, Norska a Švédska k rybolovu ve Skagerraku

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0003 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 2/1
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/3
   ze dne 19. prosince 2016
   o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím o vzájemném přístupu plavidel plujících pod vlajkou Dánska, Norska a Švédska k rybolovu ve Skagerraku
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   s ohledem na souhlas Evropského parlamentu (1),
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               V souladu s rozhodnutím Rady 2014/505/EU (2) byla dne 15. ledna 2015 podepsána Dohoda mezi Evropskou unií a Norským královstvím o vzájemném přístupu plavidel plujících pod vlajkou Dánska, Norska a Švédska k rybolovu ve Skagerraku (dále jen „dohoda“), s výhradou podějšího uzavření.
            
   
               (2)
            
               Dohoda by měla být schválena,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Dohoda mezi Evropskou unií a Norským královstvím o vzájemném přístupu plavidel plujících pod vlajkou Dánska, Norska a Švédska k rybolovu ve Skagerraku se schvaluje jménem Unie (3).
   Článek 2
   Předseda Rady učiní jménem Unie oznámení stanovené v článku 7 dohody (4).
   Článek 3
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 19. prosince 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         L. SÓLYMOS
      
   
   
   
      (1)  Souhlas ze dne 12. prosince 2016 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady 2014/505/EU ze dne 23. července 2014 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím o vzájemném přístupu plavidel plujících pod vlajkou Dánska, Norska a Švédska k rybolovu ve Skagerraku (Úř. věst. L 224, 30.7.2014, s. 1).
   
      (3)  Dohoda byl zveřejněna v Úř. věst. L 224, 30.7.2014, s. 3, spolu s rozhodnutím o podpisu a prozatímním provádění.
   
      (4)  Den vstupu dohody v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.