Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/9 ze dne 4. ledna 2017, kterým se schvalují některé laboratoře v Maroku a na Tchaj-wanu k provádění sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině u psů, koček a fretek (oznámeno pod číslem C(2016) 8803) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0009 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 3/32
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/9
   ze dne 4. ledna 2017,
   kterým se schvalují některé laboratoře v Maroku a na Tchaj-wanu k provádění sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině u psů, koček a fretek
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2016) 8803)
      
   
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na rozhodnutí Rady 2000/258/ES ze dne 20. března 2000 o určení zvláštního institutu odpovědného za stanovení kritérií nezbytných pro normalizaci sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině (1), a zejména na čl. 3 odst. 2 uvedeného rozhodnutí,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Rozhodnutí 2000/258/ES určuje laboratoř Agence française de sécurité sanitaire des aliments (dále jen „AFSSA“) v Nancy (Francie) jako zvláštní institut odpovědný za stanovení kritérií nezbytných pro normalizaci sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině. AFSSA byla nyní začleněna do Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (dále jen „ANSES“) ve Francii.
            
   
               (2)
            
               Rozhodnutí 2000/258/ES mimo jiné stanoví, že ANSES hodnotí laboratoře ve třetích zemích, které předložily žádost o provádění sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině.
            
   
               (3)
            
               Příslušný orgán Maroka předložil žádost o schválení laboratoře „Service du Contrôle et des Expertises de l'Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires“ v Rabatu a ANSES vypracovala a předložila Komisi příznivou hodnotící zprávu pro tuto laboratoř ze dne 19. října 2016.
            
   
               (4)
            
               Příslušný úřad na Tchaj-wanu předložil žádost o schválení laboratoří „Epidemiology Research Division“ a „Biologics Division“ výzkumného ústavu „Animal Health Research Institute“ v New Taipei City a ANSES vypracovala a předložila Komisi příznivou hodnotící zprávu pro tyto dvě laboratoře ze dne 19. října 2016.
            
   
               (5)
            
               Laboratoř „Service du Contrôle et des Expertises de l'Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires“ v Rabatu a laboratoře „Epidemiology Research Division“ a „Biologics Division“ výzkumného ústavu „Animal Health Research Institute“ v New Taipei City by proto měly být schváleny za účelem provádění sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině u psů, koček a fretek.
            
   
               (6)
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   V souladu s čl. 3 odst. 2 rozhodnutí 2000/258/ES se za účelem provádění sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině u psů, koček a fretek schvalují následující laboratoře:
   
               a)
            
               Laboratoř „Service du Contrôle et des Expertises de l'Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires“
               
                           Direction de la Pharmacie et des Intrants Vétérinaires
                        
                           Rue Ikhlass,
                        
                           Cité Yacoub El Mansour,
                        
                           BP 4509 Akkari
                        
                           10120 Rabat
                        
                           MAROKO
                        
            
   
               b)
            
               Animal Health Research Institute
               
                           Biologics Division
                        
                           No376, Zhongzheng Rd, Tamsui District
                        
                           New Taipei City 251
                        
                           TCHAJ-WAN (R.O.C.)
                        
            
   
               c)
            
               Animal Health Research Institute
               
                           Epidemiology Research Division
                        
                           No376, Zhongzheng Rd, Tamsui District
                        
                           New Taipei City 251
                        
                           TCHAJ-WAN (R.O.C.)
                        
            
   Článek 2
   Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. února 2017.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 4. ledna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 79, 30.3.2000, s. 40.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.