Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/10 ze dne 5. ledna 2017, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/328/EU a prováděcí rozhodnutí 2012/807/EU o zřízení zvláštních kontrolních a inspekčních programů pro rybolov určitých druhů žijících při dně a druhů pelagického rybolovu ve vodách Unie v Severním moři a ve vodách Unie divize ICES IIa

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0010 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 3/34
               
      
      PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/10
      ze dne 5. ledna 2017,
      kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/328/EU a prováděcí rozhodnutí 2012/807/EU o zřízení zvláštních kontrolních a inspekčních programů pro rybolov určitých druhů žijících při dně a druhů pelagického rybolovu ve vodách Unie v Severním moři a ve vodách Unie divize ICES IIa
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (1), a zejména na článek 95 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Prováděcím rozhodnutím Komise 2013/328/EU (2) byl zřízen zvláštní kontrolní a inspekční program pro rybolov tresky obecné, platýse velkého a jazyka obecného v Kattegatu, Severním moři, Skagerraku, východní části Lamanšského průlivu, vodách západně od Skotska a Irském moři.
               
      
                  (2)
               
                  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (3) stanoví pro rybolov některých druhů žijících při dně a pelagických druhů povinnost vykládky, aby se snížily současné vysoké úrovně nežádoucích úlovků a došlo k postupnému odstranění výmětů. Podrobnosti týkající se plnění povinnosti vykládky jsou uvedeny v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1395/2014 (4) a v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2440 (5). Plnění povinnosti vykládky by mělo podléhat kontrolám a inspekcím.
               
      
                  (3)
               
                  Kromě rybolovu jazyka obecného, platýse velkého a tresky obecné v Severním moři, na které se vztahuje prováděcí rozhodnutí 2013/328/EU a na které by se i nadále měl vztahovat zvláštní kontrolní a inspekční program, by měl být rybolov vymezený v příloze plánů výmětů podle nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1395/2014 a prováděcího nařízení (EU) 2015/2440 rovněž zahrnut do zvláštního kontrolního a inspekčního programu, aby dotyčné členské státy mohly účinně a efektivně provádět společné inspekční a dohledové činnosti.
               
      
                  (4)
               
                  Na základě výsledků posouzení rizik provedeného v členských státech pro jednotlivé druhy rybolovu, na něž se vztahují plány výmětů, musí členské státy provést celkové inspekční standardy stanovené stávajícím zvláštním kontrolním a inspekčním programem.
               
      
                  (5)
               
                  Aby se zohlednily regionální zvláštnosti a potřeba harmonizovat a zvýšit účinnost kontrolních a inspekčních postupů, vztahuje se stávající zvláštní kontrolní a inspekční program na vody Unie v Severním moři definované v nařízení (EU) č. 1380/2013 (oblasti ICES IIIa, tedy včetně Kattegatu, Skagerraku a oblasti ICES IV), jakož i na vody Unie divize ICES IIa.
               
      
                  (6)
               
                  Stávající zvláštní kontrolní a inspekční program se vztahuje na určité druhy žijící při dně a rybolov ve vodách Unie v Severním moři a ve vodách Unie divize ICES IIa a na rybolov určitých druhů pelagického rybolovu ve vodách Unie v Severním moři (oblast ICES IIIa a IV), jakož i ve vodách Unie divize ICES IIa. Prováděcím rozhodnutím Komise 2012/807/EU (6), ve znění prováděcího rozhodnutí 2015/1944/EU (7), byl zřízen zvláštní kontrolní a inspekční program pro pelagický rybolov v západních vodách severovýchodního Atlantiku a v severní části Severního moře (oblast ICES IVa). Je proto třeba sladit oblast působnosti prováděcího rozhodnutí 2012/807/EU s tímto rozhodnutím.
               
      
                  (7)
               
                  Nařízení Rady (ES) č. 850/98 (8), a zejména hlava IIIa uvedeného nařízení, zavedlo opatření ke snížení výmětů. Zvláštní kontrolní a inspekční program by měl zajistit respektování zákazu odlovu nejkvalitnější části populace ryb, ustanovení týkajících se opuštění oblasti a zákazu týkajícího se uvolnění určitých druhů.
               
      
                  (8)
               
                  Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rybolov a akvakulturu,
               
      PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      Změny prováděcího rozhodnutí 2013/328/EU
      Provácecí rozhodnutí 2013/328/EU se mění takto:
      
                  1)
               
                  Název se nahrazuje tímto:
                  
                     „Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 25. června 2013 o zřízení zvláštních kontrolních a inspekčních programů pro rybolov určitých druhů žijících při dně a druhů pelagického rybolovu ve vodách Unie v Severním moři a ve vodách Unie divize ICES IIa“.
                  
               
      
                  2)
               
                  Článek 1 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 1
                  Předmět
                  Tímto rozhodnutím se stanoví jednotný zvláštní kontrolní a inspekční program pro rybolov tresky obecné, jazyka obecného, platýse velkého ve vodách Unie oblastí ICES IIIa a IV a pro některé druhy rybolovu makrely obecné, sledě obecného, kranase obecného, tresky modravé, stříbrnice atlantské, šprota obecného, smačkovitých a tresky Esmarkovy, tresky obecné, tresky jednoskvrnné, tresky bezvousé, tresky tmavé, humra severského, jazyka obecného, platýse velkého, štikozubce obecného, krevety severní ve vodách Unie oblastí ICES IIIa a IV a ve vodách Unie oblasti ICES IIa („dotčené oblasti“)“.
               
      
                  3)
               
                  V článku 2 se vkládá nový odstavec 1a, který zní:
                  „1a.   Zvláštní kontrolní a inspekční program se vztahuje na:
                  
                              a)
                           
                              rybolov vymezený v příloze nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1395/2014 (*1);
                           
                  
                              b)
                           
                              rybolov vymezený v příloze nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/2440 (*2);
                           
                  
                              c)
                           
                              populace, na něž se vztahují nařízení (ES) č. 1342/2008 a (ES) č. 676/2007.
                           
                  
                     (*1)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1395/2014 ze dne 20. října 2014, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy drobného pelagického rybolovu a komerční rybolov v Severním moři (Úř. věst. L 370, 30.12.2014, s. 35)."

                  
                     (*2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2440 ze dne 22. října 2015, kterým se stanoví plán výmětů pro rybolov určitých druhů žijících při dně v Severním moři a ve vodách Unie divize ICES IIa (Úř. věst. L 336, 23.12.2015, s. 42).“"

               
      
                  4)
               
                  Článek 3 se mění takto:
                  
                              a)
                           
                              odstavec 1 se nahrazuje tímto:
                              „1.   Zvláštní kontrolní a inspekční program zajišťuje jednotné a účinné provádění opatření pro zachování zdrojů a kontrolních opatření, která se vztahují na rybolov a populace uvedené v čl. 2 odst. 1a.“;
                           
                  
                              b)
                           
                              v odstavci 2 se písmeno c) nahrazuje tímto:
                              
                                          „c)
                                       
                                          povinnost vykládky všech úlovků druhů, na něž se vztahuje povinnost vykládky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (*3), a opatření ke snížení výmětů podle hlavy IIIa nařízení Rady (ES) č. 850/98 (*4);
                                       
                              
                                 (*3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22)."

                              
                                 (*4)  Nařízení Rady (ES) č. 850/98 ze dne 30. března 1998 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů (Úř. věst. L 125, 27.4.1998, s. 1).“"

                           
               
      
                  5)
               
                  V článku 4 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
                  „2.   Kontrola a inspekce se u každého druhu rybolovu a u každé populace uvedené v čl. 2 odst. 1a vztahuje na každé rybářské plavidlo, skupinu rybářských plavidel, kategorii lovného zařízení, provozovatele a/nebo činnost související s rybolovem v souladu s úrovní priority podle odstavce 3.“
               
      
                  6)
               
                  Článek 5 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 5
                  Postupy posouzení rizik
                  1.   Dotčené členské státy posuzují rizika s ohledem na populace a oblast/oblasti uvedenou/uvedené v článku 1 podle metodiky, která byla vypracována ve spolupráci s Evropskou agenturou pro kontrolu rybolovu (EFCA).
                  2.   Metodika posuzování rizik uvedená v odstavci 1 stanoví, že dotčený členský stát:
                  
                              a)
                           
                              zváží na základě zkušeností z minulosti a za využití všech dostupných a relevantních informací, s jakou pravděpodobností by mohlo dojít k nedodržení předpisů, a možný důsledek/možné důsledky, pokud by k tomu došlo;
                           
                  
                              b)
                           
                              stanoví podle rybolovu a populace, dotčené oblasti a období roku úroveň rizika, a to na základě četnosti výskytů (častý, střední, řídký, žádný) a možných důsledků (závažné, významné, přijatelné nebo nevýznamné). Předpokládaná úroveň rizika se vyjadřuje jako „velmi nízká“, „nízká“, „střední“, „vysoká“ nebo „velmi vysoká“.
                           
                  3.   Dotčené členské státy vypracují a pravidelně aktualizují seznam svých plavidel a uvedou u nich alespoň vysokou a velmi vysokou úroveň rizika. Aktuální seznam plavidel uspořádaný podle úrovně rizika se použije během příslušné kampaně v rámci plánu společného nasazení.
                  4.   V případě, že v oblasti/oblastech uvedené/uvedených v článku 1 provozuje činnost rybářské plavidlo plující pod vlajkou členského státu, který není dotčeným členským státem, nebo rybářské plavidlo třetí země, přiřadí se mu úroveň rizika v souladu s odstavcem 2. V případě, že chybějí informace a orgány jeho státu vlajky neposkytnou v rámci článku 9 výsledky vlastního posouzení rizika provedeného podle čl. 4 odst. 2 a odstavce 3 tohoto článku, které stanoví odlišnou úroveň rizika, považuje se za rybářské plavidlo s „velmi vysokou“ úrovní rizika.“
               
      
                  7)
               
                  Čl. 7 odst. 1 se nahrazuje tímto:
                  „1.   V rámci plánu společného nasazení případně každý dotčený členský stát sdělí agentuře EFCA výsledky svého posouzení rizik provedeného v souladu s čl. 5 odst. 2, a zejména seznam odhadovaných úrovní rizika s odpovídajícími cíli inspekcí.“
               
      
                  8)
               
                  Článek 8 se mění takto:
                  
                              a)
                           
                              odstavec 1 se nahrazuje tímto:
                              „1.   Aniž jsou dotčeny cílové standardy vymezené v příloze I nařízení (ES) č. 1224/2009 a v čl. 9 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 (*5), v případě populací uvedených v čl. 2 odst. 1a písm. c) se pro rybářská plavidla a/nebo jiné provozovatele s „vysokou“ a „velmi vysokou“ úrovní rizika použijí cílové standardy vymezené v příloze II.
                              
                                 (*5)  Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 1).“"

                           
                  
                              b)
                           
                              odstavec 2 se nahrazuje tímto:
                              „2.   V případě rybolovu podle čl. 2 odst. 1a písm. a) a b) se pro rybářská plavidla a/nebo jiné provozovatele s „vysokou“ a „velmi vysokou“ úrovní rizika použijí cílové standardy vymezené v příloze II.“
                           
               
      
                  9)
               
                  Příloha I se zrušuje.
               
      
                  10)
               
                  Příloha II se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto rozhodnutí.
               
      
                  11)
               
                  Příloha IV se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto rozhodnutí.
               
      Článek 2
      Změny prováděcího rozhodnutí 2012/807/EU
      Prováděcí rozhodnutí 2012/807/EU se mění takto:
      
                  1)
               
                  Název se nahrazuje tímto:
                  
                     „Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 19. prosince 2012 o zřízení zvláštního kontrolního a inspekčního programu pro pelagický rybolov v západních vodách severovýchodního Atlantiku“.
                  
               
      
                  2)
               
                  Článek 1 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 1
                  Předmět
                  Tímto rozhodnutím se stanoví zvláštní kontrolní a inspekční program pro populace makrely obecné, sledě obecného, kranase obecného, tresky modravé, drsnatce obecného, sardele obecné, stříbrnice obecné, sardinky obecné a šprota obecného ve vodách EU podoblastí ICES V, VI, VII, VIII a IX a ve vodách EU oblasti CECAF 34.1.11 (dále jen „západní vody“).“
               
      
                  3)
               
                  V čl. 3 odst. 2 se písmeno b) nahrazuje tímto:
                  
                              „b)
                           
                              oznamovací povinnosti pro rybolovné činnosti v západních vodách, zejména pokud jde o spolehlivost zaznamenaných a oznámených informací;“.
                           
               
      
                  4)
               
                  Článek 5 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 5
                  Postupy posouzení rizik
                  1.   Dotčené členské státy posuzují rizika s ohledem na populace a oblast/oblasti uvedenou/uvedené v článku 1 podle metodiky, která byla vypracována ve spolupráci s Evropskou agenturou pro kontrolu rybolovu (EFCA).
                  2.   Metodika posuzování rizik uvedená v odstavci 1 stanoví, že dotčený členský stát:
                  
                              a)
                           
                              zváží na základě zkušeností z minulosti a za využití všech dostupných a relevantních informací, s jakou pravděpodobností by mohlo dojít k nedodržení předpisů, a možný důsledek/možné důsledky, pokud by k tomu došlo;
                           
                  
                              b)
                           
                              stanoví podle rybolovu a populace, dotčené oblasti a období roku úroveň rizika, a to na základě četnosti výskytů (častý, střední, řídký, žádný) a možných důsledků (závažné, významné, přijatelné nebo nevýznamné). Předpokládaná úroveň rizika se vyjadřuje jako „velmi nízká“, „nízká“, „střední“, „vysoká“ nebo „velmi vysoká“.
                           
                  3.   Dotčené členské státy vypracují a pravidelně aktualizují seznam svých plavidel a uvedou u nich alespoň vysokou a velmi vysokou úroveň rizika. Aktuální seznam plavidel uspořádaný podle úrovně rizika se použije během příslušné kampaně v rámci plánu společného nasazení.
                  4.   V případě, že v oblasti/oblastech uvedené/uvedených v článku 1 provozuje činnost rybářské plavidlo plující pod vlajkou členského státu, který není dotčeným členským státem, nebo rybářské plavidlo třetí země, přiřadí se mu úroveň rizika v souladu s odstavcem 2. V případě, že chybějí informace a orgány jeho státu vlajky neposkytnou v rámci článku 9 výsledky vlastního posouzení rizika provedeného podle čl. 4 odst. 2 a odstavce 3 tohoto článku, které stanoví odlišnou úroveň rizika, považuje se za rybářské plavidlo s „velmi vysokou“ úrovní rizika.“
               
      
                  5)
               
                  Čl. 7 odst. 1 se nahrazuje tímto:
                  „1.   V rámci plánu společného nasazení případně každý dotčený členský stát sdělí agentuře EFCA výsledky svého posouzení rizik provedeného v souladu s čl. 5 odst. 2, a zejména seznam odhadovaných úrovní rizika s odpovídajícími cíli inspekcí.“
               
      Článek 3
      Vstup v platnost
      Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      Použije se od 1. ledna 2017.
      
         V Bruselu dne 5. ledna 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.
      
         (2)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/328/EU ze dne 25. června 2013 o zřízení zvláštního kontrolního a inspekčního programu pro rybolov tresky obecné, platýse velkého a jazyka obecného v Kattegatu, Severním moři, Skagerraku, východní části Lamanšského průlivu, vodách západně od Skotska a Irském moři (Úř. věst. L 175, 27.6.2013, s. 61).
      
         (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).
      
         (4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1395/2014 ze dne 20. října 2014, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy drobného pelagického rybolovu a komerční rybolov v Severním moři (Úř. věst. L 370, 30.12.2014, s. 35).
      
         (5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2440 ze dne 22. října 2015, kterým se stanoví plán výmětů pro rybolov určitých druhů žijících při dně v Severním moři a ve vodách Unie divize ICES IIa (Úř. věst. L 336, 23.12.2015, s. 42).
      
         (6)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2012/807/EU ze dne 19. prosince 2012 o zřízení zvláštního kontrolního a inspekčního programu pro pelagický rybolov v západních vodách severovýchodního Atlantiku (Úř. věst. L 350, 20.12.2012, s. 99).
      
         (7)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1944 ze dne 28. října 2015, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2012/807/EU o zřízení zvláštního kontrolního a inspekčního programu pro pelagický rybolov v západních vodách severovýchodního Atlantiku (Úř. věst. L 283, 29.10.2015, s. 13).
      
         (8)  Nařízení Rady (ES) č. 850/98 ze dne 30. března 1998 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů (Úř. věst. L 125, 27.4.1998, s. 1).
      
      
         PŘÍLOHA I
         
            
               „PŘÍLOHA II
               CÍLOVÉ STANDARDY PRO DRUHY ŽIJÍCÍ PŘI DNĚ
               1.   Úroveň inspekcí na moři (případně včetně dohledu ze vzduchu)
               
               Pokud jde o inspekce na moři u rybářských plavidel provozujících druh rybolovu uvedený v čl. 2 odst. 1a písm. b) a c), jsou-li inspekce na moři ve vztahu k danému kroku v rámci řetězce rybolovu relevantní a jsou-li součástí strategie řízení rizik, dosahují se každoročně tyto cílové standardy (1):
               
                           Standardy za rok (*1)
                           
                        
                           Úroveň odhadovaného rizika u rybářských plavidel v souladu s čl. 5 odst. 2
                        
                           vysoká
                        
                           velmi vysoká
                        
                           Druh rybolovu
                        
                           Inspekce na moři alespoň u 2,5 % rybářských výjezdů provedených rybářskými plavidly s „vysokou“ úrovní rizika zaměřenými na daný druh rybolovu
                        
                           Inspekce na moři alespoň u 5 % rybářských výjezdů provedených rybářskými plavidly s „velmi vysokou“ úrovní rizika zaměřenými na daný druh rybolovu
                        
               2.   Úroveň inspekcí na pevnině (včetně kontrol založených na dokumentaci a inspekcí v přístavech nebo při prvním prodeji)
               
               Pokud jde o inspekce na pevnině (včetně kontrol založených na dokumentaci a inspekcí v přístavech nebo při prvním prodeji) u rybářských plavidel a jiných provozovatelů činných v rybolovu a u populací uvedených v čl. 2 odst. 1a písm. b) a c) jsou-li inspekce na pevnině ve vztahu k danému kroku v rámci řetězce rybolovu/uvedení na trh relevantní a jsou-li součástí strategie řízení rizik, dosahují se každoročně tyto cílové standardy (2):
               
                           Standardy za rok (*2)
                           
                        
                           Úroveň rizika u rybářských plavidel a/nebo jiných provozovatelů (první kupující)
                        
                           vysoká
                        
                           velmi vysoká
                        
                           Druh rybolovu
                        
                           Inspekce v přístavu alespoň u 10 % celkového množství vyloženého rybářskými plavidly s „vysokou“ úrovní rizika
                        
                           Inspekce v přístavu alespoň u 15 % celkového množství vyloženého rybářskými plavidly s „velmi vysokou“ úrovní rizika
                        
               Inspekce provedené po vykládce či překládce se využívají zejména jako doplňkový mechanismus křížové kontroly za účelem ověření spolehlivosti zaznamenaných a ohlášených informací o úlovcích a vykládkách.
               CÍLOVÉ STANDARDY PRO PELAGICKÉ DRUHY
               1.   Úroveň inspekcí na moři (případně včetně dohledu ze vzduchu)
               
               Pokud jde o inspekce na moři u rybářských plavidel provozujících rybolov sledě obecného, makrely obecné, kranase obecného, tresky modravé, smačkovitých a tresky Esmarkovy podle čl. 2 odst. 1a písm. a), jsou-li inspekce na moři ve vztahu k danému kroku v rámci řetězce rybolovu relevantní a jsou-li součástí strategie řízení rizik, dosahují se každoročně tyto cílové standardy (3):
               
                           Standardy za rok (*3)
                           
                        
                           Úroveň odhadovaného rizika u rybářských plavidel v souladu s čl. 5 odst. 2
                        
                           vysoká
                        
                           velmi vysoká
                        
                           Sleď obecný, makrela obecná a kranas obecný
                        
                           Inspekce na moři alespoň u 5 % rybářských výjezdů provedených rybářskými plavidly s „vysokou“ úrovní rizika zaměřenými na daný druh rybolovu
                        
                           Inspekce na moři alespoň u 7,5 % rybářských výjezdů provedených rybářskými plavidly s „velmi vysokou“ úrovní rizika zaměřenými na daný druh rybolovu
                        
                           Treska Esmarkova, šprot obecný a smačkovití
                        
                           Inspekce na moři alespoň u 2,5 % rybářských výjezdů provedených rybářskými plavidly s „vysokou“ úrovní rizika zaměřenými na daný druh rybolovu
                        
                           Inspekce na moři alespoň u 5 % rybářských výjezdů provedených rybářskými plavidly s „velmi vysokou“ úrovní rizika zaměřenými na daný druh rybolovu
                        
                           Treska modravá
                        
                           Inspekce na moři alespoň u 5 % rybářských výjezdů provedených rybářskými plavidly s „vysokou“ úrovní rizika zaměřenými na daný druh rybolovu
                        
                           Inspekce na moři alespoň u 7,5 % rybářských výjezdů provedených rybářskými plavidly s „velmi vysokou“ úrovní rizika zaměřenými na daný druh rybolovu
                        
               2.   Úroveň inspekcí na pevnině (včetně kontrol založených na dokumentaci a inspekcí v přístavech nebo při prvním prodeji)
               
               Pokud jde o inspekce na pevnině u rybářských plavidel a jiných provozovatelů působících v rybolovu sledě obecného, makrely obecné, kranase obecného, tresky modravé, tresky Esmarkovy, šprota obecného a smačkovitých v druzích rybolovu podle čl. 2 odst. 1a písm. a), jsou-li inspekce na pevnině ve vztahu k danému kroku v rámci řetězce rybolovu/uvedení na trh relevantní a jsou-li součástí strategie řízení rizik, dosahují se každoročně tyto cílové standardy (4):
               
                           Standardy za rok (*4)
                           
                        
                           Úroveň rizika u rybářských plavidel a/nebo jiných provozovatelů (první kupující)
                        
                           vysoká
                        
                           velmi vysoká
                        
                           Sleď obecný, makrela obecná a kranas obecný
                        
                           Inspekce v přístavu alespoň u 5 % celkového množství vyloženého rybářskými plavidly s „vysokou“ úrovní rizika
                        
                           Inspekce v přístavu alespoň u 7,5 % celkového množství vyloženého rybářskými plavidly s „velmi vysokou“ úrovní rizika
                        
                           Treska Esmarkova, šprot obecný a smačkovití
                        
                           Inspekce v přístavu alespoň u 2,5 % celkového množství vyloženého rybářskými plavidly s „vysokou“ úrovní rizika
                        
                           Inspekce v přístavu alespoň u 5 % celkového množství vyloženého rybářskými plavidly s „velmi vysokou“ úrovní rizika
                        
                           Treska modravá
                        
                           Inspekce v přístavu alespoň u 5 % celkového množství vyloženého rybářskými plavidly s „vysokou“ úrovní rizika
                        
                           Inspekce v přístavu alespoň u 7,5 % celkového množství vyloženého rybářskými plavidly s „velmi vysokou“ úrovní rizika
                        
               Inspekce provedené po vykládce či překládce se využívají zejména jako doplňkový mechanismus křížové kontroly za účelem ověření spolehlivosti zaznamenaných a ohlášených informací o úlovcích a vykládkách.“
            
         
         
         
            (1)  Pro plavidla, která stráví na moři méně než 24 hodin za jeden rybářský výjezd, a v souladu se strategií řízení rizik lze cílové standardy snížit na polovinu.
         
            (*1)  Vyjádřeno v % počtu rybářských výjezdů provedených v oblasti rybářskými plavidly s vysokou/velmi vysokou úrovní rizika za rok.
         
            (2)  Pro plavidla, která vykládají méně než 10 tun při jedné vykládce, a v souladu se strategií řízení rizik lze cílové standardy snížit na polovinu.
         
            (*2)  Vyjádřeno v % množství vyloženého rybářskými plavidly s vysokou/velmi vysokou úrovní rizika za rok.
         
            (3)  Viz poznámka pod čarou 1.
         
            (*3)  Vyjádřeno v % rybářských výjezdů v oblasti (při rybolovu s lovnými zařízeními o velikosti ok, pro které je daný druh cílovým druhem) provedených rybářskými plavidly s vysokou/velmi vysokou úrovní rizika za rok.
         
            (4)  Viz poznámka pod čarou 2.
         
            (*4)  Vyjádřeno v % množství vyloženého rybářskými plavidly s vysokou/velmi vysokou úrovní rizika za rok.
      
      
      
         PŘÍLOHA II
         
            
               „PŘÍLOHA IV
               
                  OBSAH HODNOTÍCÍ ZPRÁVY
               
               I.   Údaje o činnostech provedených (dotčeným členským státem) v oblasti kontroly, inspekce a vynucování na moři a na pevnině
               
               
                  Tabulka č. 1
               
               
                  Analýza inspekčních činností na moři
               
               
                           Počet dní strávených hlídkováním
                        
                           Počet inspekcí (celkem/velmi vysoké riziko/vysoké riziko)
                        
                           Počet potvrzených zjištěných závažných porušení předpisů (celkem/velmi vysoké riziko/vysoké riziko)
                        
                           Průměrná míra závažných porušení (potvrzená porušení/inspekce)
                        
                           Míra závažných porušení u plavidel s nízkým a středním rizikem (porušení/inspekce)
                        
                           Míra závažných porušení u plavidel s vysokým a velmi vysokým rizikem (porušení/inspekce)
                        
                           Provedeno
                        
                           Přislíbeno
                        
                           30 (*)
                        
                           30
                        
                           100/70/30
                        
                           4/3/1
                        
                           4:100 = 4 %
                        
                           3:70 = 4,3 %
                        
                           1/30 = 3,3 %
                        
               
                  
               
               
                  Tabulka č. 2
               
               
                  Analýza inspekčních činností na pevnině
               
               
                           Inspekce na pevnině (člověkodny)
                        
                           Počet inspekcí (celkem/velmi vysoké riziko/vysoké riziko)
                        
                           Počet potvrzených zjištěných závažných porušení předpisů (celkem/velmi vysoké riziko/vysoké riziko)
                        
                           Průměrná míra závažných porušení (potvrzená porušení/inspekce)
                        
                           Míra závažných porušení u plavidel s nízkým a středním rizikem (porušení/inspekce)
                        
                           Míra závažných porušení u plavidel s vysokým a velmi vysokým rizikem (porušení/inspekce)
                        
                           Provedeno
                        
                           Přislíbeno
                        
                           200 (*1)
                           
                        
                           200
                        
                           400/350/50
                        
                           40/30/10
                        
                           40:400 = 10 %
                        
                           30:350 = 8,6 %
                        
                           10:50 = 20 %
                        
               II.   Analýza cílových standardů vyjádřených jako vyšší úroveň dodržování předpis
               
               Použije-li členský stát alternativní cílové standardy podle čl. 8 odst. 3 tohoto rozhodnutí, nahlásí tyto informace.
               
                  Tabulka č. 3
               
               
                  Dosažení vyšší úrovně dodržování předpisů
               
               
                           Popis ohrožení činnosti/rizik/segmentu plavidel
                        
                           Velmi vysoké riziko/vysoké riziko/střední riziko/nízké riziko/velmi nízké riziko
                           
                                       —
                                    
                                       úroveň nebezpečí/rizika na začátku roku vyjádřené jako úroveň dodržování předpisů
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       cílové zvýšení úrovně dodržování předpisů
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       úroveň nebezpečí/rizika na konci roku vyjádřené jako úroveň dodržování předpisů
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       počet inspekcí
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       počet zjištěných závažných porušení předpisů
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       analýza ex-post, vysvětlení, proč v daném případě nebylo dosaženo cílové úrovně dodržování předpisů
                                    
                        
               III.   Analýza ostatních inspekčních a kontrolních činností: překládky, dohledu ze vzduchu, dovozu/vývozu, jakož i dalších akcí, jako jsou školení a informační schůzky, jejichž smyslem je ovlivnit dodržování předpisů rybářskými plavidly a jinými provozovateli
               
               IV.   Návrhy na zlepšení účinnosti činností v oblasti kontroly, inspekce a vynucování (pro každý dotčený členský stát)“
               
            
         
         
         
            (*1)  2. řádek v tabulkách č. 1 a 2 uvádí příklad s cílem usnadnit vyplnění tabulky.
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.