Rozhodnutí Komise (EU) 2017/11 ze dne 5. ledna 2017, kterým se jménem Evropské unie schvaluje změna Protokolu mezi Evropskou unií a Marockým královstvím, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0011 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 3/43
            
   
   ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/11
   ze dne 5. ledna 2017,
   kterým se jménem Evropské unie schvaluje změna Protokolu mezi Evropskou unií a Marockým královstvím, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na rozhodnutí Rady 2013/785/EU ze dne 16. prosince 2013 o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií a Marockým královstvím, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu, jménem Unie (1), a zejména na článek 3 uvedeného rozhodnutí,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Článkem 10 Dohody mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu (2) (dále jen „dohoda“), schválené nařízením (ES) č. 764/2006 (3), byl zřízen smíšený výbor, jehož úkolem je kontrolovat používání uvedené dohody, a zejména dohlížet na její plnění, výklad a řádné uplatňování. Kapitola X přílohy Protokolu mezi Evropskou unií a Marockým královstvím, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu (dále jen „protokol“), schváleného rozhodnutím 2013/785/EU, popisuje způsoby vykládky části úlovků ulovených v rámci uvedeného protokolu v marockých přístavech.
            
   
               (2)
            
               Smíšený výbor se ve dnech 18.–20. října 2016 sešel v Rabatu, aby schválil změnu některých způsobů provádění protokolu, pokud jde o vykládku, s ohledem na opakující se potíže spojené s dodržováním této povinnosti.
            
   
               (3)
            
               Komise Radě před příslušným zasedáním smíšeného výboru předložila přípravný dokument obsahující podrobnosti navrhovaného postoje Unie.
            
   
               (4)
            
               Navrhovaný postoj Unie byl schválen Radou v souladu s bodem 3 přílohy rozhodnutí 2013/785/EU.
            
   
               (5)
            
               Schválené změny, jejichž výsledkem je zvýšení pokut za nesplnění povinnosti vykládky a rozšíření finančních pobídek na všechny kategorie, které podléhají povinné vykládce, v případě vykládky nad rámec této povinné hodnoty, jsou uvedeny v příloze 8 zápisu z uvedeného jednání smíšeného výboru.
            
   
               (6)
            
               Tyto změny by měly být schváleny jménem Evropské unie.
            
   
               (7)
            
               Je třeba stanovit zpětnou použitelnost těchto opatření ode dne 20. října 2016,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Změny bodů 1 a 4 kapitoly X přílohy Protokolu mezi Evropskou unií a Marockým královstvím, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu, přijaté smíšeným výborem zřízeným článkem 10 uvedené dohody a obsažené v příloze 8 zápisu z jednání, jež jsou uvedeny v příloze tohoto rozhodnutí, se schvalují jménem Unie.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 20. října 2016.
   
      V Bruselu dne 5. ledna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 349, 21.12.2013, s. 1.
   
      (2)  Úř. věst. L 141, 29.5.2006, s. 4.
   
      (3)  Nařízení Rady (ES) č. 764/2006 ze dne 22. května 2006 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu (Úř. věst. L 141, 29.5.2006, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Příloha 8 zápisu z jednání smíšeného výboru zřízeného Dohodou mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu, konaného ve dnech 18.–20. října 2016
      
      KAPITOLA X „VYKLÁDKA ÚLOVKŮ“
      
                  Bod 1
               
                  „Vykládky“
                  Plavidla Evropské unie kategorií, které podléhají povinné vykládce, pro něž byla vydána licence podle ustanovení tohoto protokolu a která vyloží v některém marockém přístavu více, než jsou procentní podíly povinné vykládky stanovené v rybolovných listech č. 1, 4, 5 a 6, získají za každou tunu vyloženou nad rámec této povinné hodnoty, jež prošla rybářskou halou, slevu z poplatku ve výši 5 %.
               
      
                  Bod 4
               
                  „Penále v případě nedodržení povinné vykládky“
                  Plavidla kategorií, které podléhají povinné vykládce a které tuto povinnost, jak je stanovena v příslušných rybolovných listech, nedodrží, zaplatí 15 % přirážku k příštímu poplatku.
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.