Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/14 ze dne 5. ledna 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 55) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0014 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 4/10
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/14
   ze dne 5. ledna 2017,
   kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 55)
      
   
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2122 (3) bylo přijato v návaznosti na ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v hospodářstvích v řadě členských států (dále jen „dotčené členské státy“) a vymezení ochranných pásem a pásem dozoru příslušným orgánem dotčených členských států v souladu se směrnicí Rady 2005/94/ES (4).
            
   
               (2)
            
               Prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/2122 stanoví, že ochranná pásma a pásma dozoru vymezená dotčenými členskými státy v souladu se směrnicí 2005/94/ES mají zahrnovat přinejmenším oblasti uvedené jako ochranná pásma a pásma dozoru v příloze uvedeného prováděcího rozhodnutí. Prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/2122 dále stanoví, že opatření, která mají být uplatňována v uvedených ochranných pásmech a pásmech dozoru, mají být zachována alespoň do dat stanovených v příloze uvedeného rozhodnutí. Uvedená data zohledňují požadovanou dobu trvání opatření, která mají být uplatňována v ochranných pásmech a pásmech dozoru v souladu se směrnicí 2005/94/ES.
            
   
               (3)
            
               V návaznosti na další ohniska influenzy ptáků podtypu H5N8 v Unii, konkrétně v Bulharsku, Německu, Francii, Maďarsku, Nizozemsku, Polsku a Spojeném království, byla příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 změněna prováděcími rozhodnutími Komise (EU) 2016/2219 (5), (EU) 2016/2279 (6) a (EU) 2016/2367 (7), a to za účelem změny oblastí uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 tak, aby se zohlednil vývoj epizootologické situace v Unii a vymezení nových ochranných pásem a pásem dozoru příslušnými orgány těchto členských států v souladu se směrnicí 2005/94/ES.
            
   
               (4)
            
               Od data změny prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 prováděcím rozhodnutím (EU) 2016/2367 oznámily Bulharsko, Německo, Francie, Maďarsko, Nizozemsko a Polsko Komisi další ohniska influenzy ptáků podtypu H5N8 v hospodářstvích mimo oblasti v současnosti uvedené v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122, kde se chová drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí, a přijaly nezbytná opatření požadovaná podle směrnice 2005/94/ES, včetně vymezení ochranných pásem a pásem dozoru kolem těchto ohnisek.
            
   
               (5)
            
               Rovněž Chorvatsko, Rumunsko a Slovensko nyní oznámily Komisi ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v hospodářstvích na svém území, kde se chová drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí, a také přijaly nezbytná opatření požadovaná podle směrnice 2005/94/ES, včetně vymezení ochranných pásem a pásem dozoru kolem těchto ohnisek. Uvedené tři členské státy nejsou v současnosti v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 uvedeny.
            
   
               (6)
            
               Kromě toho vymezily pásma dozoru v souladu se směrnicí 2005/94/ES Nizozemsko a Rakousko v souvislosti s ohnisky potvrzenými na Slovensku a v Německu.
            
   
               (7)
            
               Komise opatření, jež Bulharsko, Německo, Francie, Chorvatsko, Maďarsko, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, Rumunsko a Slovensko v souladu se směrnicí 2005/94/ES přijaly, ve všech případech prozkoumala a přesvědčila se, že hranice ochranných pásem a pásem dozoru, které vymezily příslušné orgány uvedených členských států, jsou v dostatečné vzdálenosti od jakéhokoli hospodářství, kde bylo ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 potvrzeno.
            
   
               (8)
            
               Aby se předešlo jakémukoli zbytečnému narušení obchodu uvnitř Unie a kladení neopodstatněných překážek obchodu ze strany třetích zemí, je nutné na úrovni Unie a ve spolupráci s Bulharskem, Německem, Francií, Maďarskem, Nizozemskem, Rakouskem a Polskem urychleně popsat změny ochranných pásem a pásem dozoru vymezených v těchto členských státech v souladu se směrnicí 2005/94/ES, aby se zohlednil vývoj epizootologické situace. Oblasti, které jsou pro tyto členské státy v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 uvedeny v současnosti, by proto měly být změněny.
            
   
               (9)
            
               Kromě toho je rovněž nutné na úrovni Unie a ve spolupráci s Chorvatskem, Rumunskem a Slovenskem urychleně popsat ochranná pásma a pásma dozoru vymezená v těchto členských státech v souladu se směrnicí 2005/94/ES. Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 by proto měla být dále změněna tak, aby zahrnovala oblasti vymezené v souladu se směrnicí 2005/94/ES jako ochranná pásma a pásma dozoru v Chorvatsku, Rumunsku a na Slovensku.
            
   
               (10)
            
               Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 by proto měla být za účelem aktualizace regionalizace na úrovni Unie změněna tak, aby zahrnovala změny ochranných pásem a pásem dozoru a doby trvání omezení, která mají být v těchto pásmech uplatňována.
            
   
               (11)
            
               Prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/2122 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (12)
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 5. ledna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.
   
      (2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.
   
      (3)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2122 ze dne 2. prosince 2016 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (Úř. věst. L 329, 3.12.2016, s. 75).
   
      (4)  Směrnice Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS (Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16).
   
      (5)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2219 ze dne 8. prosince 2016, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (Úř. věst. L 334, 9.12.2016, s. 52).
   
      (6)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2279 ze dne 15. prosince 2016, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (Úř. věst. L 342, 16.12.2016, s. 71).
   
      (7)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2367 ze dne 21. prosince 2016, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (Úř. věst. L 350, 22.12.2016, s. 42).
   
   
      PŘÍLOHA
      Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 se mění takto:
      
                  1)
               
                  část A se mění takto:
                  
                              a)
                           
                              položky pro Bulharsko, Německo a Francii se nahrazují tímto:
                              
                                 „Členský stát: Bulharsko
                              
                              
                                          Oblast zahrnující:
                                       
                                          Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                                       
                                          
                                             VIDIN
                                          
                                       
                                          Obec Vidin:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Vidin
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Novoseltzi
                                                   
                                       
                                          7.1.2017
                                       
                                          Obec Novo selo:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Novo selo
                                                   
                                       
                                          7.1.2017
                                       
                                          Obec Dimovo:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Vodnyantzi
                                                   
                                       
                                          11.1.2017
                                       
                                          
                                             VRAZA
                                          
                                       
                                          Obec Vratza:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Dabnika
                                                   
                                       
                                          9.1.2017
                                       
                                          
                                             PLOVDIV
                                          
                                       
                                          Obec Maritza:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Manole
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Manoslkoe Konare
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Yasno pole
                                                   
                                       
                                          21.1.2017
                                       
                                          Obec Maritza:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Kalekovtes
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Krislovo
                                                   
                                       
                                          22.1.2017
                                       
                                          Municipality of Maritza:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Trilistnik
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Rogosh
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Chekeritza
                                                   
                                       
                                          26.1.2017
                                       
                                          Obec Rakovski:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Belozem
                                                   
                                       
                                          22.1.2017
                                       
                                          Obec Rakovski:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Rakovski
                                                   
                                       
                                          27.1.2017
                                       
                                          Obec Berzovo:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Padarsko
                                                   
                                       
                                          27.1.2017
                                       
                                          Obec Berzovo:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Tyurkemen
                                                   
                                       
                                          21.1.2017
                                       
                                          Municipality of Kaloyanovo:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Glavatar
                                                   
                                       
                                          27.1.2017
                                       
                                          Municipality of Purvomai:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Gradina
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Kruchevo
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Momino selo
                                                   
                                       
                                          27.1.2017
                                       
                                          Obec Purvomai:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Vinitsa
                                                   
                                       
                                          21.1.2017
                                       
                                          Obec Hisarya:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Staro Zhelezare
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Novo Zhelezare
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Panicheri
                                                   
                                       
                                          26.1.2017
                                       
                                          
                                             MONTANA
                                          
                                       
                                          Obec Montana:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Montana
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Blagovo
                                                   
                                       
                                          18.1.2017
                                       
                                          
                                             KARDZHALI
                                          
                                       
                                          Municipality of Kardzhali:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Zornitza
                                                   
                                       
                                          25.1.2017
                                       
                                          
                                             STARA ZAGORA
                                          
                                       
                                          Obec Bratya Daskalovi:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Mirovo
                                                   
                                       
                                          21.1.2016
                                       
                              
                                 Členský stát: Německo
                              
                              
                                          Oblast zahrnující:
                                       
                                          Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                                       
                                          
                                             SACHSEN-ANHALT
                                          
                                       
                                          
                                             Landkreis Jerichower Land
                                          
                                          In der Gemeinde Burg der Ortsteil
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Detershagen
                                                   
                                       
                                          13.1.2017
                                       
                                          
                                             Landkreis Jerichower Land
                                          
                                          In der Gemeinde Möser die Ortsteile
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Möser Stadt
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Hohenwarthe
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Schermen
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Pietzpuhl
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Lostau
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Körbelitz
                                                   
                                       
                                          13.1.2017
                                       
                                          
                                             NIEDERSACHSEN
                                          
                                       
                                          
                                             Landkreis Vechta
                                          
                                          Ausgehend von der Kreisgrenze Osnabrück, entlang des Osterdammer Bergbaches; bis zur Straße Zuschläge; In nördlicher Richtung Moorweg; Vom Moorweg westliche Richtung zur Straße Im Pfeil; Von der Straße Im Pfeil in nördlicher Richtung bis zu der Straße Auf den Kuhlen; Weiter bis zur Teichstraße; In nördlicher Richtung bis zur Dammer Straße; Die Dammer Straße in östlicher Richtung bis zur Straße Stiege; Die Straße Stiege in nördlicher Richtung bis zur Lembrucher Straße; Die Lembrucher Straße in westlicher Richtung bis zur Abfahrt Straße Bokern; Der Straße Bokern entlang in nordöstlicher Richtung bis zur Abfahrt Bergfeine; Der Straße Bergfeine folgend bis zur Straße Klünenberg; Der Straße Klünenberg in östlicher Richtung bis zur ersten Abfahrt rechts; Der Straße Klünenberg in südlicher Richtung bis zum Von-Galen-Weg; Den Von-Galen-Weg in östlicher Richtung bis zur Kirchstraße; Die Kirchstraße in südlicher Richtung bis zur Straße Wiehenkämpen; Der Straße Wiehenkämpen in östlicher Richtung bis zur Straße Heemke; Der Straße Heemke in östlicher Richtung entlang des Riederwalles bis zum Randkanal; Dem Randkanal folgend in östlicher Richtung bis zur Kreisgrenze Diepholz; Der Kreisgrenze (Hunte) in südwestlicher Richtung folgend bis zum Dümmersee; Der Kreisgrenze um dem Dümmersee folgend bis zum Osterdammer Bergbach
                                       
                                          6.1.2017
                                       
                                          
                                             Landkreis Diepholz
                                          
                                          Der im Landkreis Diepholz liegende Teil des Sperrbezirks wird westlich begrenzt durch die Landkreisgrenze des Landkreises Vechta und nördlich, südlich und östlich durch das Ufer des Dümmer Sees
                                       
                                          6.1.2017
                                       
                                          
                                             Landkreis Osnabrück
                                          
                                          Gemeinde Bohmte mit dem nördlichen Teilgebiet, das begrenzt ist durch:
                                          Beginn nördliche Kreisgrenze am Schnittpunkt Randkanal, der Kreisgrenze in südöstlicher Richtung folgend bis zur Kreuzung Fluss Hunte und Randkanal, dem Randkanal in nördlicher Richtung folgend bis zum zweiten Zulauf des Hunter-Randgrabens, dem Hunter-Randgraben in westlicher Richtung folgend bis zur K422 (Fischerstatt), dem Graben in nordwestlicher Richtung folgend bis zur Einmündung in den Borringhauser Graben, dem Borringhauser Graben in nördlicher Richtung folgend bis zum Kreisgrenzgraben
                                       
                                          6.1.2017
                                       
                                          
                                             Landkreis Oldenburg
                                          
                                          Ausgangspunkt ist im Ortsteil Rhade die Straße Rhader Sand
                                          nördlich in den Bassumer Weg bis zur Abbiegung Hinterm Feld
                                          der Straße folgend bis zur BEB Betriebsstätte
                                          sofort rechts der Straße folgend bis zur Kreuzung Stedinger Weg
                                          weiter auf dem Stedinger Weg, Rtg. Brettorf bis zur Bareler Str.
                                          auf die Bareler Str. nördlich bis zum Welsburger Holz
                                          südlich weiter auf die Straße Zum Welsburger Holz bis Hasen-Ahlers-Weg
                                          Hasen-Ahlers-Weg entlang nördlich Rtg Immer bis zur Kreuzung K 327
                                          Stüher Str., K327, Rtg Klattenhof bis Am Stühe
                                          Am Stühe weiter südlich folgend bis zur Kreuzung Bassumer Weg
                                          Bassumer Weg östlich Rtg. Hengsterholz bis zur Gemeindegrenze
                                          weiter südlich der Gemeindegrenze Dötlingen folgend bis zur Bundesstraße
                                          B 213 folgend Rtg. Wildeshausen bis zur Einmündung Iserloyer Str., Hockensberg
                                          Iserloyer Str. bis zur Kreuzung Aschenstedt / Wildeshauser Str.
                                          nördliche Richtung bis Klosterkamp/Brettorfer Kirchweg
                                          Brettorfer Kirchweg, Klosterkamp, Am Gehege, Neerstedter Str.
                                          nördlich Neerstedter Str. entlang bis Zum Schwarzen Moor
                                          weiter nördlich Zum Schwarzen Moor mit Übergang Oher Kirchweg
                                          über die Kreuzung weiter nördlich Straße Zur Bäke bis Schinkenweg
                                          östlich Schinkenweg bis zur Kirchhatter Str. / L 872
                                          diese nördlich folgend bis zum Ausgangspunkt Rhader Sand, Rtg. Kirchhatten
                                       
                                          15.1.2017
                                       
                                          
                                             Landkreis Cloppenburg
                                          
                                          Von der Aufmündung Düffendamm auf die Oldenburger Straße in Nikolausdorf nach Süden, weiter entlang Beverbrucher Damm bis zur Großenknetener Straße, dieser und der Beverbru-cher Straße in westlicher Richtung folgend bis zur Vehne, entlang dieser nach Süden folgend bis zur Tweeler Straße, entlang dieser nach Norden bis zur Tweeler Straße 8, von dort nach Westen entlang Schlichtenmoor, Roslaes Höhe, Allensteiner Straße bis zur Tannenkampstraße, entlang dieser in nördlicher Richtung bis zur Beverbrucher Straße, weiter in westlicher Richtung über Varrelbuscher Straße bis zur Straße Auf'm Halskamp, entlang dieser und Wätkamp bis zur Pe-tersfelder Straße. Dieser nach Westen und Norden folgend bis zur Thüler Straße. Weiter über Sandrocken, Zum Richtemoor und Brockenweg bis zur Großen Aue, dieser in nördlicher Rich-tung folgend bis Höhe Glaßdorfer Graben, von dort nach Osten auf die Garreler Straße, dieser in nördlicher Richtung folgend bis zur Hauptstraße in Aumühlen, dieser in östlicher Richtung folgend und entlang Moorstraße bis zur Vehne, entlang dieser in südlicher Richtung bis zum Was-serzug von Barken-Tange, diesem in östlicher und südlicher Richtung folgend bis zur Straße Barkentange und von dort in östlicher Richtung über Düffendamm zum Ausgangspunkt
                                       
                                          17.1.2017
                                       
                                          
                                             Landkreis Northeim
                                          
                                          Ortschaften Edesheim, Hohnstedt, Hollenstedt und Stöckheim der Stadt Northeim sowie die Ortschaften Vogelbeck, Sülbeck und Drüber der Stadt Einbeck.
                                          B3 / Wirtschaftsweg in Höhe „Rosenplänter“, Richtung Vogelsburg – weiter in Richtung Ahlshausen – entlang der südwestlichen Ortslage von Ahlshausen und südlichen Ortslage von Sievershausen – Waldrand Westerberg bis zum ersten Feldweg in Richtung Eboldshausen – Feldweg bis K618 – südwestlicher Ortsrand von Eboldshausen bis zur K403 – K403 in nordöstliche Richtung bis zur Abzweigung des Feldweges Richtung A7- Feldweg folgend in östliche Richtung bis zur Schnittstelle A7- A7 in südliche Richtung folgend bis zur Schnittstelle mit der L572 – L572 in nordöstliche Richtung folgend bis zur Einmündung des „Weißen Budenweges“ – Verlängerung des „Weißen Budenweges“ in östliche Richtung bis zur Schnittstelle mit dem Fluss Leine – Luftlinie in östliche Richtung bis zum südlichen Ortsrand von Hollenstedt – gedachte Linie in östliche Richtung weiter entlang des südlichen bebauten Ortsrandes von Hollenstedt – weiter in östliche Richtung entlang des Wirtschaftsweges bis zum Teich im Verlauf des Baches „Bölle“- gedachte Linie entlang des östlichen Randes der Domäne Wetze – weiter über den Hundeberg bis zur K506 – am östlichen Ortsrand von Buensen bis zur Einmündung der Straße „Am Plackmorgen“ – der Straße „Am Plackmorgen“ in nördliche Richtung folgend bis zur Einmündung in die K505 – K505 in nordöstliche Richtung bis zum Ortsrand von Sülbeck folgend – westlich des bebauten Gebietes von Sülbeck bis zum Schnittpunkt L572 / „Deichstraße“- gedachte Linie in nordöstliche Richtung durch das Hochwasserrückhaltebecken bis zur B3 / Weg zum „Rosenplänter“ (Ausgangspunkt)
                                       
                                          18.1.2017
                                       
                                          
                                             Landkreis Oldenburg
                                          
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Ausgangspunkt im Osten ist die Kreisgrenze Oldenburg zur Wesermarsch am Stedinger Kanal und die Gemeindegrenze Hude/Ganderkesee
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Gemeindegrenze Hude/Ganderkesee südlich bis zur L 867 folgen
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      L 867 Richtung Hude bis Kreuzung K 224
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      der K 224 südlich entlang bis Kreuzung K 226 in Vielstedt
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      K 226 (Vielstedter Straße) südlich über L 888 durch Steinkimmen zur Gemeindegrenze zu Hatten
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Gemeindegrenze Hatten/Ganderkesee südlich folgen bis zur Gemeindegrenze Dötlingen
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Gemeindegrenze Dötlingen/Hatten westlich über Gemeindegrenze Großenkneten/Hatten bis zur L 871 folgen
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      L 871 bis Huntloser Kreisel
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      ab Huntlosen Kreisel K 337 folgen bis Kreuzung L 870 (Sager Straße) in Hengstlage
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      L 870 nördlich bis Abbiegung Eichenstraße
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Eichenstraße / Friedensweg bis Ende der Straße; ab dort der Korrbäke flussabwärts folgen bis zur L 847
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      L 847 bis Abzweigung Fladderstraße
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Fladderstraße/ Zum Fladder / Am Schlatt / Rheinstraße bis Kreisel in Wardenburg
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Ab Kreisel die K 235 (Astruper Straße) bis Autobahn A 29
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      A 29 nördlich folgen bis Abfahrt Sandkrug
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      ab dort K 346 bis Bahnhof Sandkrug; ab Bahnhof Sandkrug K 314 Richtung Kirchhatten bis Abzweigung Sandweg
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Sandweg folgen bis Dorfstraße in Hatterwüsting
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      ab Dorfstraße zur Hatter Landstraße (L 872)
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      L 872 Richtung Stadt Oldenburg bis Wulfsweg folgen
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Wulfsweg über Ossendamm zum Hemmelsbäker Kanal
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Hemmelsbäker Kanal flussabwärts bis Milchweg
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Milchweg über Im Tiefengrund zur Kreuzung L 871 (Dorfstraße)
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      L 871 durch Altmoorhausen über die L 868 in Linteler Straße
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Linteler Straße bis Abzweigung Schnitthilgenloh in Lintel
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Schnitthilgenloh über Dammannweg zur Linteler Bäke
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      von Linteler Bäke zum Geestrandgraben
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Geestrandgraben flussabwärts bis zur Kreisgrenze Oldenburg/Wesermarsch
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Kreisgrenze Oldenburg/Wesermarsch östlich folgen bis Ausgangspunkt am Stedinger Kanal
                                                   
                                       
                                          24.1.2017
                                       
                                          
                                             Landkreis Cloppenburg
                                          
                                          Von der Kreisgrenze mit dem Landkreis Oldenburg in westlicher Richtung entlang Großenknetener Straße und Beverbrucher Straße bis zur Vehne, entlang dieser in nordwestlicher und nördlicher Richtung bis Peterstraße in Petersdorf, entlang dieser in nördlicher Richtung und entlang Am Streek bis zur Moorstraße, entlang dieser in östlicher Richtung bis zur Vehne, entlang dieser in nördlicher Richtung bis zur Hauptstraße, entlang dieser in nordöstlicher Richtung bis zur Kreisgrenze, dieser in südlicher Richtung folgend bis Ausgangspunkt an der Großenknetener Straße
                                       
                                          23.1.2017
                                       
                                          
                                             Landkreis Cloppenburg
                                          
                                          Von der Kreisgrenze an der Lethe entlang Mühlenweg bis zum Beverbrucher Damm, weiter Richtung Süden bis zur Hochspannungsleitung Höhe Beverbrucher Damm 15a, der Hochspannungsleitung nach Westen folgend bis Südstraße, entlang dieser in südlicher Richtung bis Schuldamm, diesem in westlicher Richtung folgend bis Weißdornweg, entlang diesem in nordwestlicher Richtung bis Letherfeldstraße, entlang dieser nach Westen und weiter in nordwestlicher Richtung über Hinterm Forde, Lindenweg, Grüner Weg bis zur Hauptstraße in Petersdorf. Dieser in östlicher Richtung folgend bis zur Baumstraße, dieser nach Norden folgend bis zum Oldenburger Weg. Entlang diesem in östlicher Richtung bis Hülsberger Straße, von dort ca. 230 m nach Norden, dann in nordöstlicher Richtung parallel zur Kartz-von-Kameke-Allee über Kartzfehner Weg bis zum Feldweg, der von der Hauptstraße 75 kommend in nordwestlicher Richtung verläuft. Diesem Weg ca. 430 m weiter nach Nordwesten folgend bis zum Graben/Wasserzug. Diesem in nordöstlicher Richtung folgend bis zum Lutzweg. Diesem in südöstlicher Richtung folgend bis zur Hauptstraße und dieser in nördöstlicher Richtung folgend bis zur Kreisgrenze und entlang dieser nach Süden zum Ausgangspunkt am Mühlenweg
                                       
                                          23.1.2017
                                       
                                          
                                             NORDRHEIN-WESTFALEN
                                          
                                       
                                           
                                       
                                          
                                             Landkreis Soest
                                          
                                          Breienweg (Schmerlecke) in nördlicher Richtung bis Aahweg, Aahweg bis K49, K49 in östlicher Richtung bis Hahnebrink, Hahnebrink bis Soester Straße, Soester Straße in östlicher Richtung bis B55, B55 in südlicher Richtung bis zur Brücke am Völlinghauser Weg, Völlinghauser Weg in östlicher Richtung bis Bahnhofstraße, Bahnhofstraße in südlicher Richtung bis Höhe A44, den Eisenbahngleisen folgend in südlicher Richtung bis Mellricher Straße (Anröchte), Mellricher Straße in westlicher Richtung bis Anröchter Straße/K23, K23/Anröchter Straße bis Mittelstraße, Mittelstraße bis Schützenstraße, Schützenstraße in westlicher Richtung bis Dorfstraße, Dorfstraße bis Soestweg, Soestweg in westlicher Richtung bis Zum Kirchenholz, Zum Kirchenholz in nördlicher Richtung bis Soester Straße, Soester Straße/L747 in westlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze/Neuengeseker Warte, Gemeindegrenze von Anröchte in nördlicher Richtung bis Gemeindegrenze Erwitte, Gemeindegrenze Erwitte in nord-westlicher Richtung bis Seringhauser Straße, Seringhauser Straße 100 m in östlicher Richtung bis Feldweg, Feldweg in nördlicher Richtung bis Soester Straße, Soester Straße in östlicher Richtung bis Breienweg (Schmerlecke)
                                       
                                          8.1.2017
                                       
                                          
                                             Landkreis Gütersloh
                                          
                                          Im Norden:
                                          Verl: Kreuzung Schillingweg/Reckerdamm; östliche Richtung Frickenweg bis Österwieher Straße südliche Richtung Bornholter Straße; nord-/östliche Richtung bis Marienstraße
                                          Im Osten:
                                          Marienstraße süd-/östliche Richtung bis Verl/Kaunitz Alter Postweg, westliche Richtung auf Fürstenstraße, südliche Richtung auf Delbrücker Straße bis Kreisgrenze und entlang der Kreisgrenze
                                          Im Süden:
                                          Rietberg/Westerwiehe: Kreisgrenze Entenweg nord-/östliche Richtung Im Thüle, nördliche Richtung Im Plumpe
                                          Im Westen:
                                          Im Plumpe nördliche Richtung Westerwieher Straße, westliche Richtung Zum Sporkfeld, nördliche Richtung Neuenkirchener Straße, nord-/westliche Richtung Lange Straße, nördliche Richtung Langer Schemm bis auf Reckerdamm
                                       
                                          11.1.2017
                                       
                                          
                                             Landkreis Kleve
                                          
                                          Süden:
                                          Schloß Bellinghoven – Schlossstr. Südlich folgen bis Wilhelmstr. – nordwestlich folgen – dabei Schleuvenshof passieren – Wilhelmstr. Weiter folgen bis K 7 = Deichstr. – nördlich Deichstr. Bis Kreuzung Lorstr./Lindackerweg folgen – bis Höferhof folgen – dort westlich folgen bis Rhein – bis Rhein-Kilometer 835 folgen –
                                          Westen:
                                          im Rhein an Kreisgrenze entlang nordwestlich folgen bis Rees Fähre – auf nördlicher Rheinseite am Krantor nordwestlich folgen – vor dem Rheintor bis Ecke K 18 = Westring nordöstlich folgen – im weiteren Verlauf Emmericher Str. bis B 8 = Emmericher Landstr. westlich folgen bis Kreisverkehr B 67 = Reeser Landstr. Nordöstlich folgen – bis Max-Planck-Str. östlich folgen bis Kreuzung K 19 = Speldroper Str./Kreuzstr. – K 19 = Speldroper Str. östlich folgen – bis Höhe Mittelburg –
                                          Norden:
                                          dort Gewässer Millinger Meer nördlich folgen bis Höhe Hurler Meer folgen – dem Südufer des Hurler Meer östlich folgen – übergehend in Hurler Landwehr – folgen bis Reeser Str. – Kreuzung L 469 = Reeser Str. – Rees Empel – bis B 67 – Schwarzer Weg Kreuzung Schwarze Furth – nordöstlich folgen bis Lehmhüser Str./Schwarze Furth – ab dort Kreisgrenze östlich folgen bis Straße am Wolfstrang. – bis Gewässer Am Wolfstrang folgen – diesem Gewässer – in Richtung Hülkenbergshof südöstlich folgen. In Rees Haldern in Höhe Wertherbrucher Str. – Halfmannshof der Gabelung Wasserlauf Wolfsstrang und Klüttenveengraben dem Klüttenveengraben südlich weiter folgen bis Kreisgrenze in Höhe von Stufenbergshof – der Kreisgrenze südwestlich folgen bis Schloß Bellinghoven
                                       
                                          18.1.2017
                                       
                              
                                 Členský stát: Francie
                              
                              
                                          Oblast zahrnující:
                                       
                                          Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                                       
                                          Les communes suivantes dans le département de l'AVEYRON:
                                       
                                          CASTELMARY
                                          LA SALVETAT-PEYRALES
                                          TAYRAC
                                       
                                          14.1.2017
                                       
                                          Les communes suivantes dans le département des DEUX-SEVRES
                                          
                                       
                                          AUGE
                                          FORS
                                          LA CHAPELLE-BATON
                                          SAINT-CHRISTOPHE-SUR-ROC
                                       
                                          21.1.2017
                                       
                                          Les communes suivantes dans le département du GERS
                                          
                                       
                                          MANSEMPUY
                                          SAINT-ANTONIN
                                          SEREMPUY
                                       
                                          14.1.2017
                                       
                                          AURENSAN
                                          AVERON-BERGELLE
                                          BARCELONNE-DU-GERS
                                          BARCUGNAN
                                          BARS
                                          BERNEDE
                                          BOURROUILLAN
                                          CAMPAGNE-D'ARMAGNAC
                                          CASTEX-D'ARMAGNAC
                                          CAUPENNE-D'ARMAGNAC
                                          CLERMONT-POUYGUILLES
                                          CORNEILLAN
                                          CRAVENCERES
                                          CUELAS
                                          DUFFORT
                                          EAUZE
                                          ESPAS
                                          ESTANG
                                          ESTIPOUY
                                          GEE-RIVIERE
                                          LAAS
                                          LANNUX
                                          LAUJUZAN
                                          LE BROUILH-MONBERT
                                          LOUBERSAN
                                          MANAS-BASTANOUS
                                          MANCIET
                                          MARSEILLAN
                                          MAULEON-D'ARMAGNAC
                                          MAUPAS
                                          MIRANNES
                                          MONGUILHEM
                                          MONLEZUN
                                          MONLEZUN-D'ARMAGNAC
                                          MONPARDIAC
                                          MONTAUT
                                          MONT-DE-MARRAST
                                          MONTESQUIOU
                                          MORMES
                                          NOGARO
                                          PALLANNE
                                          PERCHEDE
                                          PONSAN-SOUBIRAN
                                          POUYLEBON
                                          PROJAN
                                          REANS
                                          RICOURT
                                          RIGUEPEU
                                          SAINT-ARAILLES
                                          SAINT-CHRISTAUD
                                          SAINTE-AURENCE-CAZAUX
                                          SAINTE-CHRISTIE-D'ARMAGNAC
                                          SAINTE-DODE
                                          SAINT-JUSTIN
                                          SAINT-MEDARD
                                          SAINT-MICHEL
                                          SAINT-OST
                                          SALLES-D'ARMAGNAC
                                          SAUVIAC
                                          SEAILLES
                                          SEGOS
                                          TILLAC
                                          TOUJOUSE
                                          VIOZAN
                                       
                                          4.2.2017
                                       
                                          BEAUMONT
                                          LAURAET
                                          MOUCHAN
                                       
                                          9.1.2017
                                       
                                          Les communes suivantes dans le département des HAUTES-PYRENEES
                                          
                                       
                                          IBOS
                                          OROIX
                                          SERON
                                       
                                          9.1.2017
                                       
                                          FONTRAILLES
                                          GUIZERIX
                                          LARROQUE
                                          PUNTOUS
                                          SADOURNIN
                                       
                                          4.2.2017
                                       
                                          Les communes suivantes dans le département des LANDES
                                          
                                       
                                          AIRE-SUR-L'ADOUR
                                          BAHUS-SOUBIRAN
                                          BOURDALAT
                                          BUANES
                                          CAZERES-SUR-L'ADOUR
                                          CLASSUN
                                          DUHORT-BACHEN
                                          EUGENIE-LES-BAINS
                                          FARGUES
                                          HONTANX
                                          LATRILLE
                                          LE VIGNAU
                                          LUSSAGNET
                                          MAURIES
                                          MIRAMONT-SENSACQ
                                          MONTEGUT
                                          PERQUIE
                                          RENUNG
                                          SAINT-AGNET
                                          SAINT-LOUBOUER
                                          SARRON
                                          SORBETS
                                          VIELLE-TURSAN
                                       
                                          4.2.2017
                                       
                                          Les communes suivantes dans le département du LOT-ET-GARONNE
                                          
                                       
                                          MONBAHUS
                                          MONVIEL
                                          SEGALAS
                                          VILLEBRAMAR
                                       
                                          14.1.2017
                                       
                                          Les communes suivantes dans le département des PYRENEES-ATLANTIQUES
                                          
                                       
                                          BARZUN
                                          GOMER
                                          HOURS
                                          LIVRON
                                          LUCGARIER
                                       
                                          14.1.2017
                                       
                                          AAST
                                          ESPOEY
                                          GER
                                          PONSON-DEBAT-POUTS
                                          PONSON-DESSUS
                                       
                                          21.1.2017
                                       
                                          GARLIN
                                       
                                          4.2.2017
                                       
                                          Les communes suivantes dans le département du TARN
                                          
                                       
                                          ALMAYRAC
                                          BOURNAZEL
                                          CARMAUX
                                          COMBEFA
                                          CORDES-SUR-CIEL
                                          LABASTIDE-GABAUSSE
                                          LACAPELLE-SEGALAR
                                          LAPARROUQUIAL
                                          LE SEGUR
                                          MONESTIES
                                          MOUZIEYS-PANENS
                                          SAINT-BENOIT-DE-CARMAUX
                                          SAINTE-GEMME
                                          SAINT-MARCEL-CAMPES
                                          SAINT-MARTIN-LAGUEPIE
                                          SALLES
                                          TREVIEN
                                          VIRAC
                                       
                                          14.1.2017
                                       
                                          Les communes suivantes dans le département du TARN-ET-GARONNE
                                          
                                       
                                          LAGUEPIE
                                       
                                          14.1.2017“
                                       
                           
                  
                              b)
                           
                              mezi položky pro Francii a Maďarsko se vkládá nová položka pro Chorvatsko, která zní:
                              
                                 „Členský stát: Chorvatsko
                              
                              
                                          Oblast zahrnující:
                                       
                                          Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                                       
                                          Dio općine Pitomača, naselja Križnica u Virovitičko- podravskoj županiji koji se nalazi na području u obliku kruga radijusa tri kilometra sa središtem na GPS koordinatama N45,9796; E17,3669
                                       
                                          20.1.2017“
                                       
                           
                  
                              c)
                           
                              položky pro Maďarsko, Nizozemsko a Polsko se nahrazují tímto:
                              
                                 „Členský stát: Maďarsko
                              
                              
                                          Oblast zahrnující:
                                       
                                          Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                                       
                                          Északon a Bugacot Móricgáttal összekötő 54105-ös úton haladva az 54102 és 54105 elágazástól 3km
                                          Délnyugat felé haladva a Tázlárt Kiskunmajsával összekötő 5405-ös út felé, az 5405-ös úton Tázlártól 9 km-re a Kiskörösi/Kiskunmajsai Járások határától 0,8 km
                                          Kelet felé haladva Szank belterület határától 0,5 km
                                          Dél felé haladva a Szankot felől az 5405-ös út felé tartó út és az 5405-ös út elágazási pontja.
                                          Dél felé haladva az 5402-es út felé Kiskunmajsa belterület határától 3,5 km az 5402-es út mentén távolodva Kiskunmajsától.
                                          Délkeleti irányban az 5409-es út Kiskunmajsa belterület határától 5 km
                                          Dél-Délkelet felé haladva az 5405-ös út felé az 5405-ös és az 5442-es út elágazásától nyugat felé 0,5 km
                                          Déli irányba haladva a megyehatárig
                                          A megyehatár mentén haladva délkelet, majd 3 km után észak felé az 54 11-es útig
                                          A megyehatár 5411-es úttól 6 km -re lévő töréspontjától déli irányban 1,5 km
                                          A megyehatár következő töréspontja előtt 0,4 km
                                          A megyehatáron haladva északnyugat felé haladva 4km-t majd északkelet felé haladva az M5 autópályától 3 km
                                          Nyugat felé haladva az 5405-ös úton Jászszentlászló belterület határától 1km
                                          Dél felé haladva 1km, majd északnyugat felé haladva 1 km, majd észak felé haladva az 5405-ös útig
                                          Az 5405-ös úton Móricgát felé haladva a következő töréspontig
                                          Északkelet felé haladva 2 km, majd északnyugat felé haladva a kiindulópontig, továbbá Móricgát-Erdőszéplak, Forráskút, Üllés és Bordány település teljes belterülete, valamint Csongrád és Bács-Kiskun megye az N46,458679 és az E19,873816; és az N46,415988 és az E19,868078; és az N46,4734 és az E20,1634, és az N46,540227, E19,816115 és az
                                          N46,469738 és az E19,8422, és az
                                          N46,474649 és az E19,866126, és az
                                          N46,406722 és az E19,864139, és az
                                          N46,411634 és az E19,883893, és az
                                          N46,630573 és az E19,536706, és az
                                          N46,628228 és az E19,548682, és az
                                          N46,63177 és az E19,603322, és az
                                          N46,626579 és az E19,652752, és az
                                          N46,568135 és az E19,629595, és az
                                          N46,593654 és az E19,64934, és az
                                          N46,567552 és az E19,679839, és az
                                          N46,569787 és az E19,692051, és az
                                          N46,544216 és az E19,717363, és az
                                          N46,516493 és az E19,760571, és az
                                          N46,555731 és az E19,786764, és az
                                          N46,5381 és az E19,8205, és az
                                          N46,5411 és az E19,8313, és az
                                          N 46,584928 és az E19,675551, és az
                                          N46,533851 és az E 19,811515, és az
                                          N46,47774167 és az E19,86573056, és az
                                          N46,484255 és az E19,792816, és az
                                          N46,615774 és az E19,51889, és az
                                          N46,56963889 és az E19,62801111, és az
                                          N46.55130833 és az E19.67718611, és az
                                          N46.580685 és az E19.591378, és az N46.580685 és az E19.591378, és az N46.674795 és az E19.501413, és az N46.672415 és az E19.497671, és az N46.52703 és az E19.75514, és az N46.623383 és az E19.435333, és az N46.55115 és az E19.67295, és az N46.533444 és az E19.868219, és az N46.523853 és az E19.885318, és az N46.535252 és az E19.808912, és az N46.59707 és az E19.45574, és az N46.65772 és az E19.525666, és az N46.593111 és az E19.492923, és az N46.639516 és az E19.542554, és az N46.594811 és az E19.803715, és az N46.5460333 és az E19.77916944, és az N46.57636389 és az E19.58059444 és az N46.676398 és az E19.505054, és az N46.38947 és az E19.858711, és az N46.58072 és az E19.74044, és az N46.6109778 és az E19.88599722, és az N46.674375, és az E19.496807, és ez N46.675336, és az E19.498997 és az N46.665379 és az E19.489808 és az N46.496419 és az E19.911004, és az N46.620021 és az E19.552464, és az N46.3869556, és az E19.77618056, és az N46.5460333 és az E19.77916944, és az N46.551986 és az E19.79999 és az N46.46118056 és az E19.71168333, és az N46.48898611 és az E19.88049444, és az N46.53697222, és az E19.68341111, és az N46.591604, és az E19.49531, és az N46.5171417 és az E19.67016111, és az N46.5158, és az E19.67768889, és az N46.52391944 és az E19.68843889 és az N46.53138889 és az E19.62005556, és az N46.4061972 és az E19.73322778, és az N46.52827778 és az E19.64308333, és az N46.533121 és az E19.518341, és az N46.574084 és az E19.740144, és az N46.553554 és az E19.75765, és az N46.657184 és az E19.531355, és az N46.5618333 és az E19.76470278, és az N46.516606 és az E19.886638, és az N46.551673 és az E19.491094, és az N46.551723 és az N19.779836, és az N46.603375, és az E19.90755278, és az N46.547736, és az E19.535668, és az N46.544789 és az E19.516968, és az N46.550743 és az E19.496889, és az N46.382844 és az E19.86408, és az N46.57903611 és az E19.72372222, és az N46.590227, É19.710753, és az N46.521458 és az E19.642231, és az N46.579435 és E19.464347, és az N46.616864 és az E19.548472, és az N46.50325556 és az E19.64926389, és az N46.518133 és az E19.6784, és az
                                          N46.557763 és az E19.901849 és az N46.484193 és az E19.69385, és az N46.52626111 és az E19.64352778 és az N46.500159 és az E19.655886 és az N46,5957889 és az E 19,87722778 és az
                                          N46.589767 és az E19.753633 és az N46,5886056 és az E19,88189167 és az
                                          N46.558306 és az E19.465675 és az N46.569808 és az E19.437804 és az N46.4271417 és az E19.8205528 és az N46.445379 és az E19.649848 és az N46.5264361 és az E19.63094722 és az N46.5185167 és az E19.664775 és az N46.5247472 és az E19.63145833 és az N46.514667 és az E19.629611 és az N46.65375 és az E19.53113 és az N46.6007389 és az E19.5426556 és az N46.5916083 és az E19.5920389 és az N46.59794444 és az E19.46591667 és az
                                          N46.543419 és az E19.866035 és az N46.6204 és az E19.8007, és az
                                          N46.402 és az E19.73983333, N46.5321778 és az E19.67289444, N46.544109, E19.688508, N46.559392, E19.768362, N46.603106, E19.782067, N46.539064, E19.419259, N46.447194,
                                          E19.65843; N46.682422, E19.638406, az N46.685278, E19.64, N46.689837 és az E19.674396; N46.342763 és az E19.886990, és az N46,3632 és az E19,8754, és az N46.362391 és az E19.889445, N46.342783 és az E19.802446; N46.544052 és az E19.968252, és az N46.485451 és az E20.027345, N46.552536 és az
                                          E19.970554, és az N46.475176 és az E20.000298, és az N46.339714 és az E19.808507, és az N46.304572, E:19,771922 és az N46.558306 és az
                                          E19.465675, valamint az N46.422366 és az E19.759126
                                          GPS koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei
                                       
                                          21.1.2017
                                       
                                          Bács-Kiskun megye Kiskunhalasi járásának az N46.268418 és az E19.573609, az N46.229847 és az E19.619350, az N46.241335 és az E19.555281, és az N46.244069 és az E19.555064 és az N46.287484, E19.563459, N46.224517 és az E19.412833, valamint az N46.344569 és az E19.405611 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei, valamint Kelebia-Újfalu település teljes belterülete
                                       
                                          19.1.2017
                                       
                                          Bács-Kiskun megye Kiskunfélegyházi és Kecskeméti járásának az N46.665317 és az E19.805388, az N46.794889 és az E19.817377, az N46.774805 és az E19.795087, és az N46.762825 és az E19.857375, valamint N46.741042 és az E19.721741 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei
                                       
                                          5.1.2017
                                       
                                          Békés megye Sarkadi járásának az N46.951822 és az E21.603480, és az N46.965659 és az E21.604064, vaalmint az N46.95549 és az E21.586925 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei
                                       
                                          5.1.2017
                                       
                                          Csongrád megye Szentesi járásának az N46.682909 és az E20.33426, valamint az N46.619294 és az E20.390083; N46.652, E20.2082 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei
                                       
                                          17.1.2017
                                       
                                          Békés megye Orosházi, Mezőkovácsházi és Békécsabai járásának az N46.599129 és az E21.02752, az N46.595641 és az E21.028533, az N46.54682222 és az E20.8927, valamint az N46.654794 és az E20.948188, valamint az N46.5884,
                                          E20.9991 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei, valamint Szabadkígyós és Medgyesbodzás-Gábortelep települések teljes belterülete
                                       
                                          14.1.2017
                                       
                                          Csongrád megye Szegedi, Hódmezővásárhelyi és Makói járásának az N46.306591 és az E20.268039 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei
                                       
                                          5.1.2017
                                       
                                          Csongrád megye Szegedi járásának az N46.151747 és az E20.290045 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei
                                       
                                          5.1.2017
                                       
                                          Bács-Kiskun megye Kecskeméti járásának az N46.931868 és az E19.519266GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei
                                       
                                          8.1.2017
                                       
                                          Hajdú-Bihar megye Hajdúböszörményi járásának az N47.754332 és az E21.338786 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső része
                                       
                                          13.1.2017
                                       
                              
                                 Členský stát: Nizozemsko
                              
                              
                                          Oblast zahrnující:
                                       
                                          Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                                       
                                          
                                             Hiaure
                                          
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Vanaf splitsing Hantumerweg – Seepmaweg de Seepmaweg volgen in westelijke richting, overgaand in de Langeweg
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De Langeweg volgen tot aan de Nesserweg
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De Nesserweg volgen in westelijke richting, overgaand in de Dongeraweg
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De Dongeraweg volgen tot aan de Bollingwier
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De Bollingwier volgen in zuidelijke richting tot aan de Bartensweg
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De Bartensweg volgen in zuidelijke richting tot aan de Grytmansweg
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De Grytmansweg volgen in zuidelijke richting tot aan de Dokkumerweg
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De Dokkumerweg volgen in zuidelijke richting tot aan de waterloop (Jellegat)
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De waterloop (Jellegat) volgen in zuidelijke richting tot aan de Lauwersseeweg
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De Lauwersseeweg (N361) volgen in zuidwestelijke richting tot aan de Rondweg West
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De Rondweg West volgen in noordelijke richting tot aan de Birdaarderstraatweg
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De Birdaarderstraatweg volgen in westelijke richting tot aan de Klaarkampsterweg
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De Klaarkampsterweg volgen in noordelijke richting tot aan de Tange
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De Tange volgen in noordoostelijke richting tot aan de Buorren
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De Buorren volgen in noordelijke richting tot aan de Van Kleffensweg
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De Van Kleffensweg volgen in westelijke richting tot de watergang (Raardervaart)
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De watergang (Raardervaart) overgaand in Holwertervaart volgen in noordwestelijke richting tot aan de Heilige weg
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De Heilige weg volgen in noordoostelijke richting tot aan de Dokkumerweg
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De Dokkumerweg volgen in zuidoostelijke richting tot aan de Poeleweg
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De Poeleweg volgen in noordelijke richting overgaand in de Lania
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De Lania volgen tot de kruising van de Holleweg – Fetseweg
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Vanaf de kruising van de Holleweg – Fetseweg de watergang volgen in noordoostelijke – noordelijke richting tot aan de splitsing van de Hantumerweg – Ternaarderweg
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De Hantumerweg volgen in noordelijke richting tot aan de splitsing van de Hantumerweg – Seepmaweg
                                                   
                                       
                                          9.1.2017
                                       
                                          
                                             Kamperveen
                                          
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Vanaf de kruising van de N307 en de Buitendijksweg, de Buitendijksweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Cellesbroeksweg
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De Cellesbroeksweg volgend in oostelijke richting tot aan de Zwartendijk
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De Zwartendijk volgend in zuidelijke richting tot aan de Slaper
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De Slaper volgend in noordoostelijke richting tot aan de Meester J.L.M. Niersallee
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De Meester J.L.M. Niersallee volgend in noordoostelijke richting tot aan de N763
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De N763 volgend in zuidelijke richting tot aan de N308
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De N308 volgend in westelijke richting tot aan de Polweg
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De Polweg volgend in noordelijke richting tot aan de Oosterbroekweg
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De Oosterbroekweg volgend in westelijke richting tot aan de Oosterseweg
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De Oosterseweg volgend in noordelijke richting tot aan de Zwarteweg
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De Zwarteweg volgend in westelijke richting overgaan in de Oostendorperstraatweg tot aan de Weeren
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De Weeren volgend in westelijke richting tot aan de Oostelijke Rondweg
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De Oostelijke Rondweg volgend in noordelijke richting tot aan de Wijkerwoldweg
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De Wijkerwoldweg volgend in noordelijke richting overgaand in westelijke richting tot aan het Drontermeer
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Het Drontermeer volgend in noordelijke richting tot aan de N307
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De N307 volgend in oostelijke richting tot aan de Buitendijkseweg
                                                   
                                       
                                          8.1.2017
                                       
                                          
                                             Boven Leeuwen
                                          
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Vanaf de kruising van de N323 en de rivier de Waal, de Waal volgen in oostelijke richting tot aan de Noord Zuid
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De Noord Zuid volgen in zuidelijke richting overgaand in Noord Zuidweg overgaand in de N322 tot aan de Houtsestraat
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De Houtsestraat volgen in oostzuidelijke richting tot aan de Meerstraat
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De Meerstraat volgen in zuidelijke richting tot aan de Schutlakenstraat
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De Schutlakenstraat volgen in oostelijke richting tot aan de Scharenburg
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De Scharenburg volgen in zuidelijke richting tot aan de Molenweg
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De Molenweg volgen in zuidwestelijke richting overgaand in zuidelijke richting tot aan de Broerstraat
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De Broerstraat volgen in westelijke richting overgaand in zuidelijke richting overgaand in de Zelksestraat tot aan de Neersteindsestraat
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De Neersteindsestraat volgen in westelijke richting tot aan de N329
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De N329 volgen in zuidelijke richting tot aan de Munsedijk
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De Munsedijk volgen in noordelijke richting overgaand in westelijke richting overgaand in Blauwe Sluis, overgaand in Bovendijk volgend in zuidwestelijke richting tot aan de Heerstraat
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De Heerstraat volgend in westelijke richting, overgaand in Velddijksestraat in zuidelijke richting tot aan de Hoogstraat
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De Hoogstraat volgen in westelijke richting tot aan de Den Hoedweg
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De Den Hoedweg volgen in noordelijke richting tot aan de Dijkgraaf de Leeuwweg
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De Dijkgraaf Leeuwweg volgen in westelijke richting tot aan de Wolderweg
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De Wolderweg volgen in noordelijke richting overgaand in westelijke richting tot aan de Nieuweweg
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De Nieuweweg volgen in noordelijke richting tot aan de N322
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De N322 volgen in oostelijke richting tot aan de N323.
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      1De N323 volgen in noordelijke richting tot aan de rivier de Waal
                                                   
                                       
                                          10.1.2017
                                       
                                          
                                             Stolwijk
                                          
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Vanaf de kruising van de Lange Tiendweg (Gouderak) en de Beijersewegje, de Beijersewegje volgen in westnoordelijke richting tot aan de Gouderakse Tiendweg
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De Gouderakse Tiendweg volgen in oostelijke richting tot aan de N207
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De N207 volgen in noordelijke richting tot aan de N228
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De N228 volgen in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting overgaand in oostelijke richting tot aan de Grote Haven
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De Grote Haven volgen in zuidelijke richting overgaand in de Bredeweg overgaand in de West Vlisterdijk overgaand in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting tot aan de Franse Kade
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De Franse Kade volgen in zuidelijke richting tot aan de Bovenberg
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De Bovenberg volgen in westelijke richting tot aan de Kadijk
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De Kadijk volgen in westelijke richting tot aan de N207
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De N207 volgen in zuidelijke richting tot aan de Benedenberg
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De Benedenberg volgen in westelijke richting overgaand in Zuidbroek tot aan de Zuidbroekse Opweg
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De Zuidbroekse Opweg volgen in noordelijke richting tot aan de Oosteinde
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De Oosteinde volgen in westelijke richting tot aan de Dorpsstraat
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De Dorpsstraat volgen in westnoordelijke richting overgaand in de Kerkweg tot aan de Graafkade
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De Graafkade volgen in oostnoordelijke richting tot aan de Wellepoort
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De Wellepoort volgen in westnoordelijke richting tot aan de Achterwetering (Water)
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De Achterwetering volgen in oostnoordelijke richting tot aan de Stolwijkervliet (Water)
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De Stolwijkervliet (Water) volgen in westnoordelijke richting tot aan de Lange Tiendweg
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De Lange Tiendweg volgen in oostnoordelijke richting tot aan de Beijersewegje
                                                   
                                       
                                          13.1.2017
                                       
                                          
                                             Zoeterwoude
                                          
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Vanaf de kruising A4/N11, de A4 volgen in noordelijke richting tot aan kruising A4/N446
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De N446 (Doespolderweg, Ofwegen, Kerkweg, Kruisweg) volgen in zuidoostelijke richting tot aan de Woudwetering (Water)
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De Woudwetering volgen in zuidelijke richting tot aan de Oude Rijn (Water)
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De Oude Rijn volgen in oostelijke richting tot aan de N209/Gemeneweg
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De N209/Gemeneweg volgen in zuidelijke richting tot aan de Hoogeveenseweg
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De Hoogeveenseweg volgen in oostelijke richting tot aan de Heereweg
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De Heereweg volgen in oostelijke richting overgaand in Dorpsstraat tot aan de Slootweg
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De Slootweg volgen in noordoostelijke richting tot aan de Aziëweg
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De Aziëweg volgen in zuidelijke richting tot aan de Europaweg
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De Europaweg volgen in zuidwestelijke richting tot aan de N206
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De N206 volgen in noordwestelijke richting tot aan de A4
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      De A4 volgen in noordoostelijke richting tot aan kruising A4/N11
                                                   
                                       
                                          17.1.2017
                                       
                              
                                 Členský stát: Polsko
                              
                              
                                          Oblast zahrnující:
                                       
                                          Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                                       
                                          W województwie lubuskim:
                                          Obszar ograniczony granicą przebiegająca w następujący sposób:
                                          Poczynając od skrzyżowania ulic: Północnej, Skwierzyńskiej i Czereśniowej, w miejscowości Karnin (obręb Osiedle Poznański), obszar biegnie w kierunku północno – wschodnim, wzdłuż ul. Skwierzyńskiej, a następnie kierunek zmienia się na południowo-wschodnim, i granica biegnie w tym kierunku do skrzyżowania ulic Topolowej i Łubinowej. Następnie, w tym samym kierunku, linia obszaru biegnie wzdłuż ul. Łubinowej, do ul. Daliowej. Następnie, pod kątem prostym, granica obszaru skręca w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuż ul. Daliowej do ul. Krupczyńskiej. Następnie linia granicy idzie wzdłuż ul. Krupczyńskiej i w połowie odcinka, pomiędzy ulicą Konwaliową i Chabrową, idzie w kierunku torów kolejowych i ul. Słonecznikowej. Następnie linia granicy w trym samym kierunku przecina ul. Tulipanową oraz drogę ekspresową S3, idąc skrajem lasu, do ul. Kwiatu paproci. Następnie, granica obszaru biegnie wzdłuż ulicy Kwiatu paproci do dojazdu pożarowego nr 23 w kierunku południowym, przecinając dojazd pożarowy nr 11. Następnie, linia granicy skręca w kierunku południowo – zachodnim, w kierunku jeziora Glinik, do drogi utwardzonej. Następnie, idąc w kierunku południowym wzdłuż ww. drogi, linia granicy biegnie do skrzyżowania z droga idąca w kierunku Orzelca. Następnie linia granicy biegnie w kierunku północno – zachodnim, do granic wschodnich miejscowości Orzelec, przy wschodnich granicach miejscowości Orzelec linia granicy skręca w kierunku popołudniowym w dukt leśny. Duktem leśnym linia granicy idzie w kierunku zachodnim, aż do ul. Księżycowej w miejscowości Dziersławice. Następnie linia granicy biegnie wzdłuż ul. Księżycowej, w kierunku północnym, i pod skosem skręca w kierunku północno – zachodnim do miejscowości Dziersławice, do drogi krajowej nr 22. Następnie, w miejscowości Dziersławice, linia granicy idzie wzdłuż drogi krajowej nr 22 aż do skraju lasu (po lewej stronie drogi jest miejscowość Prądocin). Następnie linia granicy biegnie skrajem lasu aż do miejscowości Łagodzin, wzdłuż ul. Magicznej, dalej: ul;. Przyjaznej i do skrzyżowania z ulicami Sulęcińska (miasto Gorzów), Łagodna, Dobra, Bratnia i Przyjazna, tj. dochodzi do granic miejscowości Gorzów i gminy Deszczno, w kierunku północnym. Następnie linia granicy skręca w kierunku północno – zachodnim, wzdłuż ul. Skromnej, zachowując ten kierunek biegnie dalej i przechodzi w ul. Łagodzińską, w kierunku drogi ekspresowej S 3, przecinając ją, do ul. Poznańskiej w Gorzowie Wielkopolskim. Następnie linia granicy biegnie wzdłuż ul. Poznańskiej do skrzyżowania z ulicą Gruntową. Następnie, wzdłuż ul. Gruntowej linia granicy biegnie do końca istniejącej zabudowy, po czym skręca w kierunku południowo – wschodnim, do granic miasta Gorzowa, gminy Deszczno. Następnie linia granicy biegnie w kierunku północno – wschodnim, wzdłuż granicy powiatu Gorzowskiego i Miasta Gorzów, i następnie, zmieniając kierunek na południowo – wschodnim, linia granicy biegnie do ul. Skwierzyńskiej w miejscowości Karnin (obręb Osiedle Poznańskie)
                                       
                                          5.1.2017
                                       
                                          W województwie lubuskim:
                                          Obszar ograniczony granicą przebiegająca w następujący sposób:
                                          Poczynając od miejscowości Maszewo, ul. Prosta, linia granicy biegnie w kierunku zachodnim, wzdłuż ul. Prostej do zbiegu z ul. Kolonijną, będącą przedłużeniem ul. Prostej. U zbiegu tych ulic linia granicy skręca w kierunku południowym przez tereny rolne, do zakrętu drogi gruntowej, będącej przedłużeniem ul. Zacisze w miejscowości Glinik. Następnie linia granicy skręca w kierunku południowo-zachodnim, do skraju lasu. Następnie linia granicy biegnie wzdłuż krawędzi lasu, do miejsca, w którym las przedzielony jest droga utwardzoną, i dalej, w kierunku południowo – wschodnim, przebiega do ul. Południowej, w miejscowości Glinik. Następnie linia granicy idzie w kierunku południowo-zachodnim do skrzyżowania drogi gruntowej z duktem leśnym. Następnie linia granicy skręca w kierunku południowym w las, do drogi utwardzonej, w północnej części miejscowości Orzelec. Następnie linia granicy biegnie wzdłuż drogi utwardzonej w kierunku północno – wschodnim, do wschodniej strony miejscowości Orzelec, i następnie biegnie lasem, w kierunku południowym, przecinając linię energetyczną. By następnie dalej lasem, skręcić w kierunku południowo-zachodnim, do drogi krajowej nr 22. Następnie linia granicy przecina drogę krajową w kierunku zachodnim, idąc do wschodniej części miejscowości Kiełpin. Następnie linia granicy przebiega w kierunku północnym, przez wschodnią część miejscowości Kiełpin i dalej biegnie, w kierunku północno – zachodnim, do granic powiatów: Gorzowskiego i Sulęcińskiego, do południowo – zachodniej części miejscowości Płonica. Następnie linia granicy biegnie wzdłuż miejscowości Płonica, drogą, do miejscowości Dzierżów. Następnie, w miejscowości Dzierżów, przy Kościele, skręca w kierunku północno – wschodnim, do ulicy Platynowej, a następnie biegnie wzdłuż drogi, do ulicy Leśnej. Następnie ulica Leśną, linia granicy biegnie w kierunku północnym do skraju lasu, a następnie, w kierunku północno wschodnim, biegnie wzdłuż nieczynnej linii kolejowej do drogi krajowej nr 22. Następnie linia skręca w kierunku południowym, wzdłuż drogi krajowej nr 22, do skrzyżowania z ulicą Bratnią, stanowiącą wjazd do miejscowości Łagodzin. Następnie linia przebiega w kierunku północno-wschodnim, idąc wzdłuż ulicy Bratniej, do skraju lasu, i następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim, idąc skrajem lasu, mijając ul. Pomocną, idzie do ul. Przyjaznej w miejscowości Łagodzin. Następnie, w miejscowości Łagodzin, biegnie ul. Przyjazną w kierunku południowym, w kierunku ul. Tajemniczej. Następnie linia granicy skręca w kierunku wschodnim, i biegnie ulicą Tajemniczą do skrzyżowania ulic Tajemnicza, Spokojna i Zagrodowa. Następnie linia granicy biegnie w kierunku południowym ulicą Zagrodową (droga utwardzona), i następnie biegnie w kierunku wschodnim, do drogi dojazdowej do posesji Zagrodowa 6. Następnie, od posesji, linia granicy biegnie w kierunku południowo-wschodnim, aż do ulicy Niebieskiej, przecinając ulicę Letnią. Następnie linia granicy w dalszym ciągu biegnie w kierunku południowo – wschodnim, do ulicy Granitowej, w miejscowości Maszewo, w połowie odcinka pomiędzy ul. Niebieską a Prostą. Następnie linia granicy biegnie w kierunku południowym, do ul. Prostej, skąd zaczęto opis
                                       
                                          10.1.2017
                                       
                                          W województwie lubuskim:
                                          Obszar ograniczony granicą przebiegająca w następujący sposób:
                                          Poczynając od skrzyżowania ulic: Północnej, Skwierzyńskiej i Czereśniowej, w miejscowości Karnin (obręb Osiedle Poznańskie), obszar biegnie w kierunku północno -wschodnim, wzdłuż ul. Skwierzyńskiej, a następnie kierunek zmienia się na południowo – wschodni i granica biegnie w tym kierunku do skrzyżowania ulic Topolowej i Łubinowej. Następnie, w tym samym kierunku, linia obszaru biegnie wzdłuż ul. Łubinowej, do ul. Daliowej. Następnie, pod kątem prostym, granica obszaru skręca w kierunku południowo – zachodnim, wzdłuż ul. Daliowej do ul. Krupczyńskiej. Następnie linia granicy idzie wzdłuż ul. Krupczyńskiej i w połowie odcinka, pomiędzy ulic ą Konwaliową i Chabrową, idzie w kierunku torów kolejowych i ul. Słonecznikowej. Następnie linia granicy w trym samym kierunku przecina ul. Tulipanową oraz drogę ekspresową S 3, idąc skrajem lasu, do ul. Kwiatu Paproci. Następnie, granica obszaru biegnie wzdłuż ulicy Kwiatu Paproci do dojazdu pożarowego nr 23 w kierunku południowym, przecinając dojazd pożarowy nr 11. Następnie, linia granicy skręca w kierunku południowo – zachodnim, w kierunku jeziora Glinik, do drogi utwardzonej. Następnie, idąc w kierunku południowym wzdłuż ww. drogi, linia granicy biegnie do skrzyżowania z linią energetyczną, po czym biegnie w kierunku północno – zachodnim, wzdłuż południowych granic miejscowości Orzelec. Następnie linia granicy biegnie w kierunku północno – zachodnim do skraju lasu, oddalonego o ok. 250 m od zabudowy mieszkalnej znajdującej się w miejscowości Bolemin. Następnie linia granicy biegnie wzdłuż skraju lasu, po jego północnej części, do drogi krajowej nr 22, po czym skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż drogi krajowej nr 22, mijając zachodu miejscowości Dziersławice oraz Międzylesie, do skrzyżowania drogi krajowej nr 22 z drogami na miejscowości: Krasowiec i Białobłocie. Następnie linia granicy biegnie dalej w kierunku północnym, aż do skraju lasu, z prawej strony drogi krajowej nr 22, w kierunku Gorzowa Wlkp. (po lewej stronie drogi jest miejscowość Prądocin). Następnie linia granicy biegnie skrajem lasu aż do miejscowości Łagodzin, wzdłuż ul. Magicznej, dalej ul. Przyjaznej i do skrzyżowania z ulicami Sulęcińska (miasto Gorzów Wlkp.), Łagodna, Dobra, Bratnia i Przyjazna, tj. dochodzi do granic miasta Gorzów Wlkp. i gminy Deszczno, w kierunku północnym. Następnie linia granicy skręca w kierunku północno – zachodnim, wzdłuż ul. Skromnej, zachowując ten kierunek biegnie dalej i przechodzi w ul. Łagodzińską, w kierunku drogi ekspresowej S3, przecinając ją, do ul. Poznańskiej w Gorzowie Wlkp. Następnie linia granicy biegnie wzdłuż ul. Poznańskiej do skrzyżowania z ulicą Gruntową. Następnie, wzdłuż ul. Gruntowej linia granicy biegnie do końca istniejącej zabudowy, po czym skręca w kierunku południowo – wschodnim, do granic miasta Gorzowa Wlkp., gminy Deszczno. Następnie linia granicy biegnie w kierunku północno – wschodnim, wzdłuż granicy powiatu gorzowskiego i miasta Gorzów Wlkp. i następnie, zmieniając kierunek na południowo – wschodni, linia granicy biegnie do ul. Skwierzyńskiej w miejscowości Karnin (obręb Osiedle Poznańskie)
                                       
                                          11.1.2017
                                       
                                          W województwie podkarpackim:
                                          Obszar obejmujący miejscowości: Wapowce, Łętownia i Bełwin w gminie Przemyśl oraz Tarnawce w gminie Krasiczyn.
                                          Obszar ograniczony:
                                          Od strony północnej wzdłuż granicy północnej miejscowości Bełwin obejmując tę miejscowość, dalej linia obszaru biegnie w kierunku północnym do granicy lasu i 0,5 km w głąb lasu. W tym miejscu zmiana przebiegu granicy w stronę wschodnią i dalej terenem leśnym do miejscowości Łętownia, obejmując tę miejscowość dalej w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą wojewódzką 884 i dalej przez rzekę San, następnie wzdłuż jej zachodniego brzegu do miejscowości Tarnawce obejmując od strony południowej tę miejscowość i dalej linia obszaru przebiega w kierunku zachodnim w stronę rzeki San, przekracza ją poniżej zakola rzeki biegnąc dalej wzdłuż południowego jej brzegu w kierunku północno-zachodnim aż do drogi wojewódzkiej nr 884 omijając od strony północnej miejscowość Korytniki. Dalej w kierunku północno zachodnim zmieniając kierunek na północny litym terenem leśnym w kierunku skraju lasu omijając od zachodniej strony Górę Karczmarową zmieniając kierunek na północno wschodni i biegnie nadal przez obszar leśny do granicy lasu wyznaczonej przez drogę utwardzoną Łętowiankę. W tym miejscu zmienia kierunek i biegnie na południe skrajem lasu wzdłuż drogi utwardzonej Łętowianka do miejscowości Bełwin skąd zaczęto opis
                                       
                                          8.1.2017
                                       
                                          W województwie lubuskim:
                                          Obszar ograniczony granicą przebiegająca w następujący sposób:
                                          Poczynając od skrzyżowania ulicy Łubinowej z Topolową w miejscowości Deszczno idąc w kierunku północnym około 30 metrów, linia skręca w kierunku wschodnim przy posesji Topolowa 10 potem linia przecina sieć energetyczną i zmierza w kierunku punktu granicznego oddziałów leśnych nr 19 i 20 Nadleśnictwa Skwierzyna, następnie linia przebiega ulicą Borkowską w miejscowości Brzozowiec i dalej ulicą Borkowską do skrzyżowania z ulicą Gorzowską. Następnie w tym samym kierunku (południowym) wchodzi w ulicę Szkolną i dochodzi do skrzyżowania z ulicą Leśną. Dalej linia biegnie wzdłuż ulicy Leśnej przechodząc przez tory PKP relacji Gorzów Wlkp.- Skwierzyna, dochodząc wzdłuż ulicy Przejazdowej do rozwidlenia ulic i dalej zmienia kierunek na południowo-zachodni wchodząc w las do drogi ekspresowej S3, po czym przecina punkt oddziału leśnego nr 89, 90, 110 i 111 oraz 113, 112, 135 i 134, następnie nr 138, 139, 182 i 183 i następnie skręca w kierunku północno-zachodnim do przecięcia punktu oddziału leśnego nr 119,120,142 i 143 i dalej do oddziałów nr 82, 83, 102, 103. Następnie biegnie wzdłuż oddziałów 82 i 83 biegnąc w tym samym kierunku do łuku drogi powiatowej nr 1397F rozdzielającej miejscowości Orzelec i Bolemin. Dalej w kierunku północnym do miejscowości Orzelec przy skrzyżowaniu z drogą osiedlową w Orzelcu a drogą w kierunku miejscowości Dziersławice. Następnie linia przebiega pomiędzy zabudowaniami w miejscowości Dziersławice o numerach 11 i 12 a następnie do skrzyżowania ulic: Dziersławickiej i Kolonijnej. Potem linia graniczna obszaru przebiega wzdłuż Kolonijnej do skrzyżowania z ulicą Kolonijną w Białobłociu (droga powiatowa nr 1395F) między posesjami nr 37 i 10 wzdłuż granicy obrębu Białobłocie i Glinik do ulicy Karnińskiej przy posesji nr 7 w Gliniku. Dalej linia biegnie w kierunku północno – wschodnim do ulicy Niebieskiej 4 w Deszcznie, następnie wzdłuż ulicy Niebieskiej około 150 metrów w kierunku posesji nr 2, a następnie zmienia kierunek przecinając drogę ekspresową S 3 w kierunku skrzyżowania ulic Lubuska i Leśna przy posesji Lubuska 49 w Deszcznie (pod linią graniczną numeracja posesji rośnie) w kierunku na Skwierzynę, a następnie linia przechodząc przez posesję Lubuska 45, linia biegnie do punktu rozpoczęcia opisu
                                       
                                          13.1.2017
                                       
                                          W województwie lubuskim:
                                          Obszar ograniczony granicą przebiegająca w następujący sposób:
                                          Poczynając od skrzyżowania ulic: Lubuskiej i Skwierzyńskiej w Deszcznie linia biegnie wzdłuż ulicy Skwierzyńskiej w kierunku północno – wschodnim do ulicy Wietrznej w Osiedlu Poznańskim, następnie ulicą Wietrzną za posesję nr 96 w kierunku ulicy Skwierzyńskiej przy posesjach nr 44 i 45 przecina ulicę Brzozową między posesjami nr 36 i 37, następnie biegnie w kierunku północno-wschodnim w kierunku skrzyżowania ulic Olchowa i Nowa, a następnie zmienia kierunek na wschód i biegnie pomiędzy posesjami nr 71 i 72 w miejscowości Borek do skrzyżowania drogi leśnej ze zjazdem na posesję nr 75 w m. Borek. Następnie linia przebiega w kierunku południowo-wschodnim do punktu granicznego oddziałów leśnych nr 9,10,15 i 16 (Nadleśnictwo Skwierzyna). Następnie linia biegnie łukiem w kierunku południowym przez las do punktu między oddziałami nr 21, 22, 27 i 28 oraz dalej do skrzyżowania ulicy: Gajowej z ulicą Nad Wałem oraz drogą powiatową nr 1398F w Brzozowcu. Potem w kierunku południowo-wschodnim do posesji nr 8 pomiędzy ulicami Nad Wałem i Borkowską do załamania linii energetycznej, a następnie przebiega pomiędzy posesjami nr 25b i 26a w Brzozowcu (ulica Polna). Następnie linia idzie w kierunku południowozachodnim przecinając linie kolejową relacji Gorzów Wlkp. – Skwierzyna oraz drogę relacji Gorzów Wlkp.– Skwierzyna – (ul. Gorzowska). Następnie linia biegnie dalej w tym samym kierunku do punktu oddziałowego nr 65 i 66 po czym zmienia kierunek do punktu oddziałowego nr 89-90, 110-111 w linii do punktu nr 92,93,113 i 114, następnie do punktu nr 74, 75, 95, 96, by przeciąć w północnej części jezioro Glinik. Dalej linia biegnie do punktu oddziałowego nr 53, 54, 77, 78 oraz do punktu nr 38, 39 przecinając drogę powiatową 1397F. Dalej przebiega wzdłuż granic oddziałów nr 38,39 do skraju lasu. Potem linia wchodzi ze skraju lasu w ulicę Słowiczą i przebieg wzdłuż ulicy Słowiczej w kierunku północno-zachodnim do skrzyżowania z drogą. Następnie biegnie do skrzyżowania z ulicą Sikorkową i do Kukułczej. Potem biegnie w kierunku północnozachodnim w linii prostej do ulicy Niebieskiej w Deszcznie przy posesji nr 5 i dalej w kierunku północnowschodnim wzdłuż posesji ul. Niebieska 5 przecina drogę ekspresowa S 3 oraz linię kolejową relacji Gorzów Wlkp. – Krzyż i dalej w kierunku do punktu początku opisu
                                       
                                          13.1.2017
                                       
                                          W województwie małopolskim: teren miejscowości: Konaszówka (gm. Książ Wielki), Książ Wielki (gm. Książ Wielki), Wielka Wieś (Książ Wielki), Częstoszowice (gm. Książ Wielki), Małoszów (gm. Książ Wielki), Cisia Wola (gm. Książ Wielki), Mianocice (gm. Książ Wielki)
                                       
                                          13.1.2017
                                       
                                          W województwie lubuskim: rozpoczynając od skrzyżowania ulicy Osiedlowej z ulicą Wylotową w miejscowości Ciecierzyce granica obszaru biegnie, w kierunku północno-wschodnim, do skrzyżowania ulicy Siewnej i ulicy Spacerowej w tej miejscowości. Następnie granica w dalszym ciągu biegnie w kierunku północno-wschodnim, przecinając rzekę Wartę, do skrzyżowania drogi powiatowej 1365F z drogą prowadzącą do posesji nr 128 i 127 w miejscowości Janczewo. Dalej granica odbija i biegnie w kierunku południowo-wschodnim, od zachodu omijając Stare Polichno i dochodzi do drogi powiatowej nr 1351F. Następnie biegnie wzdłuż drogi powiatowej 1351F do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1352F, w miejscowości Gościnowo. Następnie linia granicy zmienia kierunek i biegnie w kierunku południowo-zachodnim, przecinając rzekę Wartę, do skrzyżowania ulic Borkowska i Gorzowska, w miejscowości Brzozowiec. Dalej granica biegnie w kierunku północno-zachodnim, ulicą Gorzowską, do ulicy Krupczyńskiej w miejscowości Deszczno. Następnie, wzdłuż ulicy Krupczyńskiej granica biegnie do skrzyżowania z ulicą Daliową, po czym zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie do skrzyżowania ulicy Brzozowa z ulicą Nową (Osiedle Poznańskie). Potem granica zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie do przecięcia punktu oddziału leśnego nr 5, 4. Następnie biegnie w kierunku północnym do skrzyżowania ulic Osiedlowa i Wylotowa w miejscowości Ciecierzyce, skąd rozpoczęto opis
                                       
                                          18.1.2017
                                       
                                          W województwie lubuskim: rozpoczynając od skrzyżowania ulicy Skwierzyńskiej z ulicą Wiśniową (Osiedle Poznańskie) linia granicy biegnie w kierunku wschodnim, do skrzyżowania ulicy Nowej i ulicy Pogodnej (Osiedle Poznańskie), po czym zmienia kierunek na południowo-wschodni i przecinając bieg linii energetycznej, biegnie do przecięcia oddziału leśnego nr 19, 22 (Nadleśnictwo Skwierzyna). Następnie linia granicy kieruje się po łuku, w kierunku południowym, omijając od zachodu miejscowość Brzozowiec, przecina linię kolejową relacji Gorzów Wlkp. – Skwierzyna, i biegnie do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 31, 32, 44, 45. W tym miejscu linia granicy zmienia kierunek na południowo-zachodni, przecina drogę ekspresową S3 i dociera do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 73, 74, 94, 95, następnie przecina od północy jezioro Glinik i kieruje się do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 77, 78 97, 98 po czym zmienia kierunek na północno-zachodni, dociera do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 41, 42, 57. Następnie linia granicy biegnie wciąż w tym samym kierunku, północnozachodnim, do punktu załamania się linii biegu sieci energetycznej w miejscowości Białobłocie. Następnie biegnie wzdłuż linii energetycznej, w kierunku północnym, do punktu przecięcia tej linii z ulicą Łagodzińską w Gorzowie Wlkp. W tym miejscu linia granicy zmienia kierunek na wschodni i biegnie do przecięcia ulic Gruntowej i Poznańskiej w Gorzowie Wlkp., a następnie biegnie w tym samym kierunku do skrzyżowania ulic Skwierzyńskiej i Wiśniowej, skąd rozpoczęto opis
                                       
                                          17.1.2017
                                       
                                          W województwie małopolskim: od strony północnej: od granicy województwa małopolskiego wzdłuż północnej granicy administracyjnej miejscowości Bolów (gm. Pałecznica) – do drogi powiatowej nr 1253 K;
                                          Od strony zachodniej: od północnej granicy miejscowości Bolów drogą powiatową nr 1253 K w kierunku południowo-zachodnim i dalej drogą powiatową nr 1254 K – do skrzyżowania z drogą gminną nr 160164 K w miejscowości Sudołek (gm. Pałecznica). Następnie tą drogą do miejscowości Pieczonogi (gm. Pałecznica) – do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1259 K. Drogą powiatową nr 1259 K w kierunku południowo-wschodnim przez ok. 250 m, a następnie drogą lokalną w kierunku południowo-wschodnim przez ok. 250 m i dalej drogą lokalną w kierunku południowym do granicy administracyjnej miejscowości Pieczonogi i Szczytniki-Kolonia (gm. Pałecznica). Wzdłuż tej granicy w kierunku zachodnim przez ok. 900 m do cieku wodnego (rowu melioracyjnego) i dalej wzdłuż tego cieku w kierunku południowym, a następnie południowo-wschodnim w miejscowości Szczytniki-Kolonia i Klimontów (gm. Proszowice) – do drogi wojewódzkiej nr 776;
                                          Od strony południowej: od cieku wodnego w miejscowości Klimontów (Stara Wieś) wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 776 w kierunku północnym a następnie wschodnim – do granicy województwa małopolskiego;
                                          Od strony wschodniej: wzdłuż granicy województwa małopolskiego – od drogi wojewódzkiej nr 776 do północnej granicy administracyjnej miejscowości Bolów.
                                          W województwie świętokrzyskiem – teren miejscowości: Bolowiec (gm. Skalbmierz), Gunów-Kolonia (gm. KazimierzaWielka), Gunów-Wilków (gm. Kazimierza Wielka)
                                       
                                          13.1.2017
                                       
                                          W województwie lubuskim: rozpoczynając od skrzyżowania ulic Poznańskiej z Nizinną w mieście Gorzów Wielkopolski granica obszarubiegnie w kierunku wschodnim, do skrzyżowania ulic Dworskiej ze Strażacką. Następnie linia granicy zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż ulicy Strażackiej w miejscowości Karnin (droga powiatowa 1400F) do skrzyżowania z ulicą Świetlaną w miejscowości Karnin. Dalej granica biegnie w tym samym kierunku w linii prostej do skrzyżowania ulicy Skwierzyńskiej z ulicą Czereśniową w miejscowości Osiedle Poznańskie. Następnie zmienia kierunek na południe i biegnie do skrzyżowania ulic Lubuskiej i Krupczyńskiej w miejscowości Deszczno. Następnie linia granicy zmienia swój kierunek i biegnie w kierunku południowo – zachodnim do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 38, 39 (Nadleśnictwo Skwierzyna) przecinając drogę ekspresową S3. Dalej granica biegnie w kierunku zachodnim do skrzyżowania drogi krajowej nr 22 z drogą gminną na wysokości posesji nr 102 w miejscowości Bolemin. Następnie linia granicy zmienia swój kierunek i biegnie w kierunku północno – zachodnim do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1396F z ulicą Leśną w miejscowości Prądocin. Następnie linia granicy zmienia swój kierunek i biegnie w kierunku północnym do skrzyżowania ulic Głównej z ulicą Kobaltową w miejscowości Ulim. Potem zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie do skrzyżowania ulicy Podgórnej z ulicą Kukułczą w mieście Gorzów Wielkopolski (Zawarcie). Następnie biegnie w kierunku wschodnim do skrzyżowania ulicy Poznańskiej z ulicą Nizinną w mieście Gorzów Wielkopolski, gdzie kończy się opis
                                       
                                          25.1.2017
                                       
                                          W województwie lubuskim: rozpoczynając od skrzyżowania drogi powiatowej nr 1414F z drogą polną przy posesji nr 46 w miejscowości Brzeźno granica obszaru biegnie w kierunku północno – wschodnim do skrzyżowania dróg powiatowych nr 1414F i 1419F. Następnie granica dalej biegnie w kierunku północno – wschodnim przez oddziały leśne nr 6, 5, 4 do punktu przecięcia obszaru leśnego nr 3, 4, 14, 15 (Nadleśnictwo Bogdaniec). Następnie linia granicy zmienia kierunek i biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 37, 38, 87, 88 (Nadleśnictwo Bogdaniec). W tym miejscu granica zmienia kierunek i biegnie w kierunku południowym do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 232, 233, 272, 273 (Nadleśnictwo Bogdaniec). Następnie linia granicy zmienia kierunek i biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 388, 389 skraj lasu (Nadleśnictwo Bogdaniec). Następnie linia granicy zmienia kierunek i biegnie w kierunku zachodnim do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 279,280, 348, 349 (Nadleśnictwo Bogdaniec). Tutaj granica zmienia swój kierunek i biegnie w kierunku północno – zachodnim dopunktu przecięcia oddziału leśnego nr 143, 144, 191, 192 (Nadleśnictwo Bogdaniec). Następnie linia granicy zmienia kierunek i biegnie w kierunku północnym do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 48, 49 (Nadleśnictwo Bogdaniec). Następnie biegnie w kierunku północno – wschodnim do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1414F z drogą polną przy posesji nr 46 w miejscowości Brzeźno, gdzie kończy się opis
                                       
                                          24.1.2017
                                       
                                          W województwie świętokrzyskim: teren miejscowości na obszarze powiatu pińczowskiego: Zagorzyce, Kozubów, Smyków, Zawarża, Byczów, Aleksandrów, Wojsławice, Mozgawa, Młodzawy Małe, Bugaj, Nowa Wieś, Teresów (przysiółek Kozubowa)
                                       
                                          19.1.2017
                                       
                                          W województwie lubuskim: rozpoczynajac od punktu na moście na rzece Noteć w miejscowości Santok linia granicy obszaru biegnie w kireunku południowo-wschodnim do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1401F z droga prowadząca do posesji nr 13 w miejscowości Nowe Poichno. W tym miejscu granica zmienia swój kireunke na południowy i biegnie przecinajac drogi wojewódzkie nr 158 i 159, do punktu przecięcia oddziału lesnego nr 80,81,112,113 ( nadleśnictwo Karwin). Następnie linia granicy biegnie w kireunku południowo-zachodnim, przecinając drogę wojewódzką nr 159, do skrzyzowania drogi powiatowej nr 1352 f z droga prowadzacą do posesji nr 27 w miejscowosci Dobrojewo. Dalej linia granicy biegnie w kireunku południowo-zachodnim do skrzyzowania drogi powiatowej nr 1351 F z drog ą prowadzącą do posesji nr 12 i 13 w miejscowosci Gościnowo.W tym mejscu linia granicy zmienia swój kierunke i biegnie w kireunkupołnocno-zachodnim, przecinajac rzekę Wart ę, do punktu przecięcia oddziału lesnego nr 8,9,14,15(Nadleśnictwo Skwierzyna), po czym biegnie w kireunku połnocnym, do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1398F z drogą prowadzącą do posesji nr 78 w miejscowosci Borek. Nastepnie linia granicy biegnie w kireunku północnym, do 66-go kilometra na rzece Warta, gdzie zmienia kireunke na połnocno-wschodni i biegnie wzdłuz rzeki Warty. Nastepnie Linia granicy przebiega wzdłuz dolnego biegu rzeki Noteć do mostu. Skad rzpoczeto opis
                                       
                                          26.1.2017“
                                       
                           
                  
                              d)
                           
                              mezi položky pro Polsko a Švédsko se vkládají tyto položky pro Rumunsko a Slovensko, které znějí:
                              
                                 „Členský stát: Rumunsko
                              
                              
                                          Oblast zahrnující:
                                       
                                          Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                                       
                                          Localitatea Pardina, comuna Pardina, județul Tulcea. Localitatea se afla pe brațul Chilia al fluviului Dunărea in partea de S-E a României, la graniță cu Ucraina
                                       
                                          19.1.2017
                                       
                              
                                 Členský stát: Slovensko
                              
                              
                                          Oblast zahrnující:
                                       
                                          Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                                       
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      okres Bratislava IV:
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      celé mestské časti Devín, Dúbravka, Lamač
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      mestská časť Záhorská Bystrica:
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      časti Plánky, Krematórium a Urnový Háj
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      mestská časť Devínska Nová Ves:
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      časť južne od potoka Mláka
                                                   
                                       
                                          20.1.2017
                                       
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Okres Košice – okolie:
                                                      Obce: Kostoľany nad Hornádom, Sokoľ
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Okres Košice – mesto:
                                                      Mestská časť: Košice-Kavečany
                                                   
                                       
                                          27.1.2017“
                                       
                           
               
      
                  2)
               
                  část B se mění takto:
                  
                              a)
                           
                              položky pro Bulharsko, Německo a Francii se nahrazují tímto:
                              
                                 „Členský stát: Bulharsko
                              
                              
                                          Oblast zahrnující:
                                       
                                          Datum ukončení platnosti podle článku 31 směrnice 2005/94/ES
                                       
                                          
                                             VIDIN
                                          
                                       
                                          Obec Vidin:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Dunavtzi
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Bukovetz
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Bela Rada
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Ruptzi
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Inovo
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Pokrayna
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Kutovo
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Mayor Uzunovo
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Dinkovitza
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      General Marinovo
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Slana Bara
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Kapitanovtzi
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Akatzievo
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Antimovo
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Tarnyane
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Mayor Uzunovo
                                                   
                                       
                                          16.1.2017
                                       
                                          Obec Bergovo:
                                          
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Vrav
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Kudelim
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Gamzovo
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Tiyanovtzi
                                                   
                                       
                                          16.1.2017
                                       
                                          Obec Novo selo:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Florentin
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Yasen
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Negovanovtzi
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Vinarovo
                                                   
                                       
                                          16.1.2017
                                       
                                          Obec Dimovo:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Mali Drenovetz
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Izvor
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Shipot
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Kostichovtzi
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Dalgo pole
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Medovnitza
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Karbintzi
                                                   
                                       
                                          20.1.2017
                                       
                                          Obec Ruzhintzi:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Ruzhintzi
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Drazhintzi
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Belo pole
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Rogletz
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Drenovetz
                                                   
                                       
                                          20.1.2017
                                       
                                          Obec Dimovo:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Septemvriitzi
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Yarlovitza
                                                   
                                       
                                          20.1.2017
                                       
                                          Obec Vidin:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Vidin
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Novoseltzi
                                                   
                                       
                                          8.1.2017 až 16.1.2017
                                       
                                          Municipality of Novo selo:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Novo selo
                                                   
                                       
                                          8.1.2017 až 16.1.2017
                                       
                                          Municipality of Dimovo:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Vodnyantzi
                                                   
                                       
                                          12.1.2017 až 20.1.2017
                                       
                                          
                                             VRATZA
                                          
                                       
                                          Obec Vratza:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Beli izvor
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Nefela
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Vlasatitza
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Lilyatche
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Tchiren
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Kostelevo
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Veseletz
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Zgorigrad
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Vratza
                                                   
                                       
                                          18.1.2017
                                       
                                          Obec Vratza:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Dabnika
                                                   
                                       
                                          10.1.2017 až 18.1.2017
                                       
                                          
                                             PLOVDIV
                                          
                                       
                                          Obec Sadovo:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Sadovo
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Cheshnegirovo
                                                   
                                       
                                          30.1.2017
                                       
                                          Obec Sadovo:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Milevo
                                                   
                                       
                                          5.2.2017
                                       
                                          Obec Sadovo:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Popovitsa
                                                   
                                       
                                          30.1.2017
                                       
                                          Obec Rakovski:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Tchekeritza
                                                   
                                       
                                          18.1.2017
                                       
                                          Obec Maritza:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Trud
                                                   
                                       
                                          31.1.2017
                                       
                                          Obec Maritza:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Kalekovtes
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Dink
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Manole
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Manolsko konare
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Yasno pole
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Krislovo
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Zhelyazno
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Voyvodinovo
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Skutare
                                                   
                                       
                                          5.2.2017
                                       
                                          Obec Maritza:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Trilistnik
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Rogosh
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Chekeritza
                                                   
                                       
                                          27.1.2017 až 4.2.2017
                                       
                                          Obec Rakovski:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Rakovski
                                                   
                                       
                                          19.1.2017 až 30.1.2017
                                       
                                          Obec Brezovo:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Padarsko
                                                   
                                       
                                          28.1.2017 až 5.2.2017
                                       
                                          Obec Brezovo:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Borets
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Otetz Kirilovo
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Varben
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Streltsi
                                                   
                                       
                                          5.2.2017
                                       
                                          Obec Brezovo:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Choba
                                                   
                                       
                                          30.1.2017
                                       
                                          Obec Brezovo:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Tyurkemen
                                                   
                                       
                                          22.1.2017 to 30.1.2017
                                       
                                          Obec Kaloyanovo:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Glavatar
                                                   
                                       
                                          28.1.2017 to 5.2.2017
                                       
                                          Obec Kaloyanovo:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Suhozem
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Begovo
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Chernozemen
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Razhevo
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Razhevo Konare
                                                   
                                       
                                          5.2.2017
                                       
                                          Obec Kaloyanovo:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Ruzhevo Konare
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Dulgo pole
                                                   
                                       
                                          5.2.2017
                                       
                                          Obec Kaloyanovo:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Duvanlii
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Zhitnitza
                                                   
                                       
                                          5.2.2017
                                       
                                          Obec Rakovski:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Chalakovi
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Shishmantzi
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Bolyarino
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Momino selo
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Stryama
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Tatarevo
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Chekeritsa
                                                   
                                       
                                          5.2.2017
                                       
                                          Obec Rakovski:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Belozem
                                                   
                                       
                                          23.1.2017 až 31.1.2017
                                       
                                          Obec Rakovski:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Rakovski
                                                   
                                       
                                          28.1.2017 až 5.2.2017
                                       
                                          Obec Sadovo:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Milevo
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Popovitsa
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Seltsi
                                                   
                                       
                                          31.1.2017
                                       
                                          Obec Sadovo:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Sadovo
                                                   
                                       
                                          5.2.2017
                                       
                                          Obec Purvomai:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Gradina
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Kruchevo
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Momino selo
                                                   
                                       
                                          28.1.2017 až 5.2.2017
                                       
                                          Obec Purvomai:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Vinitsa
                                                   
                                       
                                          22.1.2017 až 5.2.2017
                                       
                                          Obec Purvomai:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Purvomai
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Dobri dol
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Tatarevo
                                                   
                                       
                                          5.2.2017
                                       
                                          Obec Hisarya:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Starosel
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Matenitza
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Hisarya
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Chernichevo
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Belovitza
                                                   
                                       
                                          5.2.2017
                                       
                                          Obec Hisarya:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Staro Zhelezare
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Novo Zhelezare
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Panicheri
                                                   
                                       
                                          27.1.2017 až 5.2.2017
                                       
                                          Obec Saedinenie:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Lyuben
                                                   
                                       
                                          5.2.2017
                                       
                                          
                                             STARA ZAGORA
                                          
                                       
                                          Obec Bratya Daskalovi:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Granit
                                                   
                                       
                                          31.1.2017
                                       
                                          Obec Bratya Daskalovi:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Orizovo
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Cherna gora
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Plodovotovo
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Mirovo
                                                   
                                       
                                          5.2.2017
                                       
                                          Obec Bratya Daskalovi:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Gorno Belevo
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Partizanin
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Opulchenets
                                                   
                                       
                                          30.1.2017
                                       
                                          
                                             MONTANA
                                          
                                       
                                          Obec Montana:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Montana
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Blagovo
                                                   
                                       
                                          19.1.2017 až 27.1.2017
                                       
                                          Obec Montana:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Dolno Belotitsi
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Nikolovo
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Krapchene
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Trifonovo
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Gorno Cerovene
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Dolna Verenitsa
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Voinitsi
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Studeno buche
                                                   
                                       
                                          27.1.2017
                                       
                                          
                                             KARDZHALI
                                          
                                       
                                          Obec Kardzhali:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Zornitza
                                                   
                                       
                                          25.1.2017 až 2.2.2017
                                       
                                          Obec Kardzhali:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Skalishte
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Shiroko pole
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Zhinzifovo
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Panchevo
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Byalka
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Zvezden
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Oresnitza
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Murgovo
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Madretz
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Dobrinovo
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Visoka polyana
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Perperek
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Svatbare
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Kokiche
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Kaloyantzi
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Gnyazdovo
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Dolishte
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Konevo
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Lisitzite
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Vishegrad
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Ostrovitza
                                                   
                                       
                                          2.2.2017
                                       
                                          Obec Momchilgrad:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Momina salza
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Bivolyane
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Gurgulitza
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Devintzi
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Letovnik
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Tatul
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Raven
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Nanovitza
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Postnik
                                                   
                                       
                                          2.2.2017
                                       
                                          Obec Krumovgrad:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Boynik
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Studen kladenetz
                                                   
                                       
                                          2.2.2017
                                       
                                          
                                             HASKOVO
                                          
                                       
                                          Obec Stambolovo:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Byal kladenetz
                                                   
                                       
                                          2.2.2017
                                       
                              
                                 Členský stát: Německo
                              
                              
                                          Oblast zahrnující:
                                       
                                          Datum ukončení platnosti podle článku 31 směrnice 2005/94/ES
                                       
                                          
                                             SACHSEN-ANHALT
                                          
                                       
                                          
                                             Landeshauptstadt Magdeburg
                                          
                                          In der Gemeinde Magdeburg die Ortsteile
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Berliner Chaussee
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Puppendorf
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Siedlung Wiesengrund
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Neugrüneberg
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Gartenkolonie Steinwiese
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Herrenkrug
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Brückfeld
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Friedensweiler
                                                   
                                       
                                          22.1.2017
                                       
                                          
                                             Landeshauptstadt Magdeburg
                                          
                                          In der Gemeinde Magdeburg die Ortsteile
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Rothensee
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Eichenweiler
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Neustädter See
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Siedlung Schiffshebewerk
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Barleber See
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Industriehafen
                                                   
                                       
                                          22.1.2017
                                       
                                          
                                             Landeshauptstadt Magdeburg
                                          
                                          In der Gemeinde Magdeburg der Ortsteil
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Neue Neustadt
                                                   
                                       
                                          22.1.2017
                                       
                                          
                                             Landkreis Börde
                                          
                                          In der Einheitsgemeinde Barleben der Ortsteil
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Barleben
                                                   
                                       
                                          22.1.2017
                                       
                                          
                                             Landkreis Börde
                                          
                                          In der Einheitsgemeinde Wolmirstedt die Ortsteile
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Glindenberg
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Rothensee Siedlung
                                                   
                                       
                                          22.1.2017
                                       
                                          
                                             Landkreis Börde
                                          
                                          In der Gemeinde Loitsche-Heinrichsberg der Ortsteil
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Heinrichsberg
                                                   
                                       
                                          22.1.2017
                                       
                                          
                                             Landkreis Jerichower Land
                                          
                                          In der Gemeinde Burg die Ortsteile
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Stadtgebiet Burg
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Gütter
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Niegripp
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Brehm
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Detershagen
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Reesen
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Schartau
                                                   
                                       
                                          22.1.2017
                                       
                                          
                                             Landkreis Jerichower Land
                                          
                                          In der Gemeinde Möckern die Ortsteile
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Stadt Möckern (Randzone)
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Zeddenick
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Stegelitz
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Wörmlitz
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Ziepel
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Büden
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Tryppehna
                                                   
                                       
                                          22.1.2017
                                       
                                          
                                             Landkreis Jerichower Land
                                          
                                          In der Gemeinde Gommern die Ortsteile
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Nedlitz
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Karith
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Vehlitz
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Pöthen
                                                   
                                       
                                          22.1.2017
                                       
                                          
                                             Landkreis Jerichower Land
                                          
                                          In der Gemeinde Möser der Ortsteil
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Hohenwarthe
                                                   
                                       
                                          22.1.2017
                                       
                                          
                                             Landkreis Jerichower Land
                                          
                                          In der Gemeinde Biederitz die Ortsteile
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Stadt Biederitz
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Woltersdorf
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Königsborn
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Gerwisch
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Gübs
                                                   
                                       
                                          22.1.2017
                                       
                                          
                                             Landkreis Jerichower Land
                                          
                                          In der Gemeinde Gommern die Ortsteile
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Wahlitz
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Menz
                                                   
                                       
                                          22.1.2017
                                       
                                          
                                             Landkreis Jerichower Land
                                          
                                          In der Gemeinde Burg der Ortsteil
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Detershagen
                                                   
                                       
                                          14.1.2017 až 22.1.2017
                                       
                                          
                                             Landkreis Jerichower Land
                                          
                                          In der Gemeinde Möser die Ortsteile
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Möser Stadt
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Hohenwarthe
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Schermen
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Pietzpuhl
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Lostau
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Körbelitz
                                                   
                                       
                                          14.1.2017 až 22.1.2017
                                       
                                          
                                             NIEDERSACHSEN
                                          
                                       
                                          
                                             Landkreis Vechta
                                          
                                          Ausgehend von der Kreisgrenze Osnabrück, der Straße Campemoor (L76) in nordwestlicher Richtung bis zum Bach „Graben an der Heide“ folgend; dem Bach „Graben an der Heide“ entlang in nördlicher Richtung bis zum Bach „Vördener Aue“ folgend; dem Bach „Vördener Aue“ entlang in nordwestlicher Richtung bis zur Donau folgend, der Donau in nördlicher Richtung bis zur Straße Hinnenkamp folgend, der Straße Hinnenkamp in westlicher Richtung bis zur Straße Astrup folgend, der Straße Astrup in nördlicher Richtung bis zum Wahlder Weg folgend; den Wahlder Weg in westlicher Richtung bis zur Severinghauser Straße folgend, der Severinghauser Straße in nördlicher Richtung bis zur Straße Narberhausen (K277) folgend, der Straße Narberhausen (K277) in südwestlicher Richtung bis zur Autobahn 1 (A1) folgend, der A1 in nördlicher Richtung bis zur kreuzenden Straße Grandorf folgend, der Straße Grandorf in östlicher Richtung bis zur Kreuzung folgend und die Straße Grandorf weiter in nördlicher Richtung bis zur Mühlenbachstraße folgend, der Mühlenbachstraße in nördlicher Richtung bis zu den Eisenbahnschienen folgend, den Eisenbahnschienen in nordöstlicher Richtung bis zur Straße Grevenland folgend; der Straße Grevenland in nördlicher Richtung bis zur Holdorfer Straße (B214) folgend; der Holdorfer Str. (B214) in östlicher Richtung bis zur Abfahrt Dinklager Straße folgend; der Dinklager Straße in nördlicher Richtung bis zur Straße Düper Esch folgend; der Straße Düper Esch in nordöstlicher Richtung bis zur Münsterlandstraße folgend; der Münsterlandstraße in nördlicher Richtung folgend bis zur ersten Abzweigung Münsterlandstraße; der Münsterlandstraße in östlicher Richtung bis zum Ondruper Kirchweg folgend; den Ondruper Kirchweg in östlicher Richtung bis zur Lohner Straße folgend; der Lohner Str. in nördlicher Richtung bis zur Mühlenstraße folgend; der Mühlenstraße in östlicher Richtung bis zur Ehrendorfer Straße folgend; der Ehrendorfer Straße weiter in östlicher Richtung bis zur Kroger Straße folgend; der Kroger Straße in nordöstlicher Richtung bis zur Diepholzer Straße (L850) folgend; der Diepholzer Straße (L850) in östlicher Richtung bis zur Diepholzer Straße (B214) folgend; der Diepholzer Straße (B214) in östlicher Richtung bis zur Kreisgrenze Diepholz folgend. Der Kreisgrenze in südlicher Richtung bis zur Straße Campemoor (L76) folgend.
                                       
                                          15.1.2017
                                       
                                          
                                             Landkreis Vechta
                                          
                                          Ausgehend von der Kreisgrenze Osnabrück, entlang des Osterdammer Bergbaches; bis zur Straße Zuschläge; In nördlicher Richtung Moorweg; Vom Moorweg westliche Richtung zur Straße Im Pfeil; Von der Straße Im Pfeil in nördlicher Richtung bis zu der Straße Auf den Kuhlen; Weiter bis zur Teichstraße; In nördlicher Richtung bis zur Dammer Straße; Die Dammer Straße in östlicher Richtung bis zur Straße Stiege; Die Straße Stiege in nördlicher Richtung bis zur Lembrucher Straße; Die Lembrucher Straße in westlicher Richtung bis zur Abfahrt Straße Bokern; Der Straße Bokern entlang in nordöstlicher Richtung bis zur Abfahrt Bergfeine; Der Straße Bergfeine folgend bis zur Straße Klünenberg; Der Straße Klünenberg in östlicher Richtung bis zur ersten Abfahrt rechts; Der Straße Klünenberg in südlicher Richtung bis zum Von-Galen-Weg; Den Von-Galen-Weg in östlicher Richtung bis zur Kirchstraße; Die Kirchstraße in südlicher Richtung bis zur Straße Wiehenkämpen; Der Straße Wiehenkämpen in östlicher Richtung bis zur Straße Heemke; Der Straße Heemke in östlicher Richtung entlang des Riederwalles bis zum Randkanal; Dem Randkanal folgend in östlicher Richtung bis zur Kreisgrenze Diepholz; Der Kreisgrenze (Hunte) in südwestlicher Richtung folgend bis zum Dümmersee; Der Kreisgrenze um dem Dümmersee folgend bis zum Osterdammer Bergbach
                                       
                                          7.1.2017 až 15.1.2017
                                       
                                          
                                             Landkreis Diepholz
                                          
                                          Die westliche Begrenzung des im Landkreis Diepholz liegenden Teils des Beobachtungsgebietes bildet die Landkreisgrenze zum Landkreis Vechta zwischen der Landesstraße 766 im Süden und der B 214 im Norden.
                                          Im Norden verläuft die Grenze des Beobachtungsgebietes vom Schnittpunkt der Landkreisgrenze zum Landkreis Vechta mit der B 214 entlang dieser in östlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Bundesstraße 51.
                                          Von dort aus verläuft die östliche Begrenzung in südlicher Richtung entlang der Bundesstraße 51 bis zur Maschstraße, von dort Richtung Osten entlang dieser bis zur Straße „An der Bahn“, dann nach Süden entlang der Straße „An der Bahn“ bis zur Strothe. Von dort in nordöstlicher Richtung entlang der Strothe bis zur Straße „Fladdermanns Busch“, an dieser entlang über den Triftweg und den Fladder Schulweg Richtung Südost, über die Sankt- Hülfer Bruchstraße und den Heeder Triftweg Richtung Süden bis zur Wagenfelder Straße. Danach entlang des Wuthenau- Kanals, der Graft und der Brockumer Pissing Richtung Süd- Südost bis zur Fladderstraße. Weiter entlang der Fladderstraße sowie der Straßen „Zur Sette“, „Kämper Straße“, „Alte Mühle“, „Im weißen Sande“, „Backsteinweg“ und „Schwacken Hagen“ Richtung Süd-Südwest und in der Verlängerung der Straße „Schwacken Hagen“ bis zur Landesgrenze zu Nordrhein- Westfalen bzw. zur Kreisgrenze des Landkreises Diepholz.
                                          Die südliche Begrenzung verläuft ab dort in westlicher Richtung entlang der Landesgrenze zu Nordrhein- Westfalen bzw. der Landkreisgrenzen zum Landkreis Minden- Lübbecke und zum Landkreis Osnabrück
                                       
                                          15.1.2017
                                       
                                          
                                             Landkreis Diepholz
                                          
                                          Der im Landkreis Diepholz liegende Teil des Sperrbezirks wird westlich begrenzt durch die Landkreisgrenze des Landkreises Vechta und nördlich, südlich und östlich durch das Ufer des Dümmer Sees
                                       
                                          7.1.2017 až 15.1.2017
                                       
                                          
                                             Landkreis Osnabrück
                                          
                                          Gebiet aus Teilen der Gemeinden Bohmte und Ostercappeln, das begrenzt ist durch:
                                          Beginn an der Kreisgrenze Schnittpunkt Fluss Hunte und Randkanal, der Kreisgrenze entlang in südlicher Richtung bis zur Kreuzung Königstannenweg/In den Wiesen/Kempenweg (Nordrhein-Westfahlen), dem Wirtschaftsweg (Fortsetzung des Kempenweges) in westlicher Richtung bis zur B51 (Bremer Straße), der Bremer Straße 190m in nördlicher Richtung folgend bis zur Einmündung des Wirtschaftsweges, dem Wirtschaftsweg in westlicher Richtung folgend bis zur Einmündung in die Meyerhöfener Straße, an der Adresse Meyerhöfener Straße 19 (49163 Bohmte), von der Hofstelle Meyerhöfener Straße 19 (49163 Bohmte) an einer Geraden in westlicher Richtung bis zur Einmündung Venner Straße in den Bramscher Weg (K418), von dieser Einmündung an einer Geraden in nordwestlicher Richtung bis zum Im Kienpohl 1 (49163 Bohmte) im Schnittpunkt mit der westlichen Waldgrenze, nördlich der Hofstelle zum Kienpohl 1 einer Geraden in nordwestlicher Richtung folgend bis zur Eimündung des Pfahlreihenweges in die L76 (Vördener Straße), der L76 (Vördener Straße) in nordwestlicher Richtung bis zur Hofeinfahrt Vördener Straße 5 (49163 Bohmte), von der Hofeinfahrt der Vördener Straße 5 entlang einer Geraden bis zur Kreuzung der L76 (Vördener Straße) mit der Kreisgrenze, der Kreisgrenze in nordöstlicher Richtung folgend bis zum Einmündung des Borringhauser Grabens in den Kreisgrenzgraben, dem Borringhauser Graben in südöstlicher Richtung bis zur Einmündung des Hunter-Randgrabens folgend, dem Hunter-Randgraben in nordöstlicher Richtung bis zur Einmündung in den Randkanal folgend, dem Randkanal in südöstlicher Richtung entlang bis zur Kreuzung Fluss Hunte und Randkanal
                                       
                                          15.1.2017
                                       
                                          
                                             Landkreis Osnabrück
                                          
                                          Gemeinde Bohmte mit dem nördlichen Teilgebiet, das begrenzt ist durch:
                                          Beginn nördliche Kreisgrenze am Schnittpunkt Randkanal, der Kreisgrenze in südöstlicher Richtung folgend bis zur Kreuzung Fluss Hunte und Randkanal, dem Randkanal in nördlicher Richtung folgend bis zum zweiten Zulauf des Hunter-Randgrabens, dem Hunter-Randgraben in westlicher Richtung folgend bis zur K422 (Fischerstatt), dem Graben in nordwestlicher Richtung folgend bis zur Einmündung in den Borringhauser Graben, dem Borringhauser Graben in nördlicher Richtung folgend bis zum Kreisgrenzgraben
                                       
                                          7.1.2017 až 15.1.2017
                                       
                                          
                                             Landkreis Oldenburg
                                          
                                          Sämtliche Ortsteile der Gemeinde Dötlingen sowie die Mitgliedsgemeinde Prinzhöfte in der Samtgemeinde Harpstedt und im Westen sämtliche Ortsteile der Gemeinde Großenkneten und der Gemeinde Wardenburg
                                          Nicht betroffen sind die Mitgliedsgemeinden Kirchseelte, Dünsen, Beckeln und Colnrade
                                          Die östliche Grenze beginnt an der Stadtgrenze zu Delmenhorst/Annengraben/Groß Ippener
                                          Groß Ippener Heide bis zur A 1, südlich weiter Rtg. Osnabrück bis zum Ortholzer Weg, weiter bis Kl. Ippener
                                          in südlicher Richtung auf die Harpstedter Str. (L 776) mit Übergang zur Delmenhorster Landstr. bis zur Amtsfreiheit im Flecken Harpstedt
                                          L 338 (Ortsdurchfahrt Harpstedt) Rtg. Wildeshausen bis Abbiegung Wohlde
                                          entlang der Straße Wohlde in südlicher Richtung, Appenriede, bis zur K 5, Harjehausen
                                          der K 5 entlang in Fahrtrichtung Hölingen bis Bühren, K 248
                                          K 248 nördliche Richtung bis K 246
                                          K 246 folgend bis zu den Großen Steinen
                                          Bauerschaft Kleinenkneten über Goldenstedter Str. (L 862), Bauerschaft Düngstrup, weiter bis Bauerschaft Holzhausen, Platz Dorfgemeinschaftshaus
                                          westlich bis zur Kreisgrenze/Aue
                                          entlang der Kreisgrenze, Gemeindegrenze Großenkneten, gesamtes Gemeindegebiet Großenkneten sowie Gemeinde Wardenburg
                                          Anschluss in Wardenburg, Rtg. Hatten, K 235, Astruper Str.
                                          nördlich Bahnhofstr./Hatter Weg, K 314, Rtg. Kirchhatten bis Grüner Weg
                                          Grüner Weg, Imhagenweg, Munderloh, nördlich Munderloher Str., Schoolpatt, Tonweg, Heidhuser Weg, Plietenberger Weg, Zur Spillerei
                                          nördlich entlang Ortstr., Sandersfelder Weg, weiter nördlich Am Postweg
                                          südlich Bremer Weg, Bremer Str. bis zur A 28
                                          A 28 Rtg. Bremen bis zur Kreisgrenze Oldenburg/ Stadtgrenze Delmenhorst
                                       
                                          24.1.2017
                                       
                                          
                                             Landkreis Oldenburg
                                          
                                          Ausgangspunkt ist im Ortsteil Rhade die Straße Rhader Sand
                                          nördlich in den Bassumer Weg bis zur Abbiegung Hinterm Feld
                                          der Straße folgend bis zur BEB Betriebsstätte
                                          sofort rechts der Straße folgend bis zur Kreuzung Stedinger Weg
                                          weiter auf dem Stedinger Weg, Rtg. Brettorf bis zur Bareler Str.
                                          auf die Bareler Str. nördlich bis zum Welsburger Holz
                                          südlich weiter auf die Straße Zum Welsburger Holz bis Hasen-Ahlers-Weg
                                          Hasen-Ahlers-Weg entlang nördlich Rtg Immer bis zur Kreuzung K 327
                                          Stüher Str., K327, Rtg Klattenhof bis Am Stühe
                                          Am Stühe weiter südlich folgend bis zur Kreuzung Bassumer Weg
                                          Bassumer Weg östlich Rtg. Hengsterholz bis zur Gemeindegrenze
                                          weiter südlich der Gemeindegrenze Dötlingen folgend bis zur Bundesstraße
                                          B 213 folgend Rtg. Wildeshausen bis zur Einmündung Iserloyer Str., Hockensberg
                                          Iserloyer Str. bis zur Kreuzung Aschenstedt / Wildeshauser Str.
                                          nördliche Richtung bis Klosterkamp/Brettorfer Kirchweg
                                          Brettorfer Kirchweg, Klosterkamp, Am Gehege, Neerstedter Str.
                                          nördlich Neerstedter Str. entlang bis Zum Schwarzen Moor
                                          weiter nördlich Zum Schwarzen Moor mit Übergang Oher Kirchweg
                                          über die Kreuzung weiter nördlich Straße Zur Bäke bis Schinkenweg
                                          östlich Schinkenweg bis zur Kirchhatter Str. / L 872
                                          diese nördlich folgend bis zum Ausgangspunkt Rhader Sand, Rtg. Kirchhatten
                                       
                                          16.1.2017 až 24.1.2017
                                       
                                          
                                             Landkreis Cloppenburg
                                          
                                          Von der Lethe entlang der Autobahn A 29 bis zur Autobahnauffahrt Ahlhorn, von dort entlang der B 213 in westlicher Richtung bis zur Kellerhöher Straße, entlang dieser in nördlicher Richtung bis Bether Tannen, dieser folgend in westlicher Richtung bis Kanalweg, von dort in westlicher Richtung über Am Dorfteich bis Heideweg. Diesem in nördlicher Richtung folgend bis Christkind-chenweg, diesem in westlicher Richtung folgend bis zur B 72. Entlang dieser in nördlicher Rich-tung bis zur Gemeindegrenze Stadt Cloppenburg / Gemeinde Garrel. Dieser in westlicher Richtung folgend bis zur Varrelbuscher Straße, weiter nach Westen bis Im Witten, entlang dieser Straße nach Norden bis zum Wald, weiter in westlicher Richtung bis Hüttekamp, dieser folgend bis Petersfelder Weg, entlang diesem zur Straße Neumühlen und über Neumühler Weg, Kleine Tredde, Augustendorfer Weg bis Wöstenweg, diesem folgend in nordöstlicher Richtung bis Langeberg, diesem entlang und weiter in nordwestlicher Richtung über Dorfstraße in Augustendorf bis Zum Herrensand. Entlang dieser Straße nach Westen bis zur Igelriede, dieser in nördlicher Richtung folgend bis zum Markhauser Weg, weiter nach Westen bis Am Waldesrand, dann dieser folgend in nördlicher Richtung bis zur Straße Am Horstberg. Entlang dieser in nordöstlicher Richtung bis zur Thüler Straße. Dieser Straße folgend in nordwestlicher Richtung bis zum Ziegeldamm, dann entlang dieser bis Ziegelmoor, weiter entlang dieser in nordöstlicher Richtung bis zur Friesoyther Straße, weiter nach Nordosten entlang des Böseler Kanals bis zur Lahe und von dort in südöstlicher Richtung bis zur Overlaher Straße. Dieser in nördlicher Richtung folgend bis zur Kreisgrenze, dieser in östlicher und südlicher Richtung folgend bis zum Ausgangspunkt
                                       
                                          26.1.2017
                                       
                                          
                                             Landkreis Cloppenburg
                                          
                                          Von der Aufmündung Düffendamm auf die Oldenburger Straße in Nikolausdorf nach Süden, weiter entlang Beverbrucher Damm bis zur Großenknetener Straße, dieser und der Beverbru-cher Straße in westlicher Richtung folgend bis zur Vehne, entlang dieser nach Süden folgend bis zur Tweeler Straße, entlang dieser nach Norden bis zur Tweeler Straße 8, von dort nach Westen entlang Schlichtenmoor, Roslaes Höhe, Allensteiner Straße bis zur Tannenkampstraße, entlang dieser in nördlicher Richtung bis zur Beverbrucher Straße, weiter in westlicher Richtung über Varrelbuscher Straße bis zur Straße Auf'm Halskamp, entlang dieser und Wätkamp bis zur Pe-tersfelder Straße. Dieser nach Westen und Norden folgend bis zur Thüler Straße. Weiter über Sandrocken, Zum Richtemoor und Brockenweg bis zur Großen Aue, dieser in nördlicher Rich-tung folgend bis Höhe Glaßdorfer Graben, von dort nach Osten auf die Garreler Straße, dieser in nördlicher Richtung folgend bis zur Hauptstraße in Aumühlen, dieser in östlicher Richtung folgend und entlang Moorstraße bis zur Vehne, entlang dieser in südlicher Richtung bis zum Was-serzug von Barken-Tange, diesem in östlicher und südlicher Richtung folgend bis zur Straße Barkentange und von dort in östlicher Richtung über Düffendamm zum Ausgangspunkt
                                       
                                          18.1.2017 až 26.1.2017
                                       
                                          
                                             Landkreis Northeim
                                          
                                          Die Stadt Einbeck mit den Ortschaften Ahlshausen, Bentierode, Billerbeck, Buensen, Dörrigsen, Edemissen, Garlebsen, Greene, Iber, Immensen, Kreiensen, Negenborn, Odagsen, Olxheim, Opperhausen, Osterbruch, Rittierode, Rimmerode, Rotenkirchen, Salzderhelden, Sievershausen, Strodthagen und Volksen.
                                          Die Gemeinde Kalefeld mit den Ortschaften Dögerode, Eboldshausen, Echte, Kalefeld, Oldershausen, Sebexen und Westerhof.
                                          Die Stadt Moringen mit der Ortschaft Lutterbeck.
                                          Die Stadt Northeim mit den Ortschaften Berwartshausen, Brunstein, Denkershausen, Hammenstedt, Hillerse, Höckelheim, Imbshausen, Lagershausen, Langenholtensen, Schnedinghausen und Wiebrechtshausen
                                       
                                          27.1.2017
                                       
                                          
                                             Landkreis Northeim
                                          
                                          Ortschaften Edesheim, Hohnstedt, Hollenstedt und Stöckheim der Stadt Northeim sowie die Ortschaften Vogelbeck, Sülbeck und Drüber der Stadt Einbeck.
                                          B3 / Wirtschaftsweg in Höhe „Rosenplänter“, Richtung Vogelsburg – weiter in Richtung Ahlshausen – entlang der südwestlichen Ortslage von Ahlshausen und südlichen Ortslage von Sievershausen – Waldrand Westerberg bis zum ersten Feldweg in Richtung Eboldshausen – Feldweg bis K618 – südwestlicher Ortsrand von Eboldshausen bis zur K403 – K403 in nordöstliche Richtung bis zur Abzweigung des Feldweges Richtung A7- Feldweg folgend in östliche Richtung bis zur Schnittstelle A7- A7 in südliche Richtung folgend bis zur Schnittstelle mit der L572 – L572 in nordöstliche Richtung folgend bis zur Einmündung des „Weißen Budenweges“ – Verlängerung des „Weißen Budenweges“ in östliche Richtung bis zur Schnittstelle mit dem Fluss Leine – Luftlinie in östliche Richtung bis zum südlichen Ortsrand von Hollenstedt – gedachte Linie in östliche Richtung weiter entlang des südlichen bebauten Ortsrandes von Hollenstedt – weiter in östliche Richtung entlang des Wirtschaftsweges bis zum Teich im Verlauf des Baches „Bölle“- gedachte Linie entlang des östlichen Randes der Domäne Wetze – weiter über den Hundeberg bis zur K506 – am östlichen Ortsrand von Buensen bis zur Einmündung der Straße „Am Plackmorgen“ – der Straße „Am Plackmorgen“ in nördliche Richtung folgend bis zur Einmündung in die K505 – K505 in nordöstliche Richtung bis zum Ortsrand von Sülbeck folgend – westlich des bebauten Gebietes von Sülbeck bis zum Schnittpunkt L572 / „Deichstraße“- gedachte Linie in nordöstliche Richtung durch das Hochwasserrückhaltebecken bis zur B3 / Weg zum „Rosenplänter“ (Ausgangspunkt)
                                       
                                          19.1.2017 až 27.1.2017
                                       
                                          
                                             Landkreis Oldenburg
                                          
                                          Großenkneten, Wardenburg, Hatten, Hude (soweit nicht bereits Sperrgebiet), Ganderkesee, Dötlingen (soweit nicht bereits Sperrgebiet) und in der Samtgemeinde Harpstedt die Mitgliedsgemeinde Prinzhöfte.
                                          Im südlichen Teil des Landkreises in der Stadt Wildeshausen und der Samtgemeinde Harpstedt nimmt das Beobachtungsgebiet nachfolgenden Verlauf. Dieser Verlauf bildet die Grenze des Beobachtungsgebietes und teilt somit das Stadt- bzw. Gemeindegebiet. Außerhalb dieses Verlaufes in Wildeshausen und Harpstedt in südlicher Richtung befindet sich derzeit kein Beobachtungsgebiet.
                                          Die östliche Grenze beginnt an der Stadt-/Kreisgrenze zu Delmenhorst in der Mitgliedsgemeinde Groß Ippener
                                          Groß Ippener Heide bis zur A 1, südlich weiter Rtg. Osnabrück bis zum Ortholzer Weg, weiter bis Kl. Ippener
                                          in südlicher Richtung auf die L 776 mit Übergang auf die Delmenhorster Landstr. bis zur Amtsfreiheit im Flecken Harpstedt
                                          L 338 (Ortsdurchfahrt Harpstedt) Rtg. Wildeshausen bis Abbiegung Wohlde
                                          entlang der Straße Wohlde weiter in südlicher Richtung, Appenriede, bis zur K 5, Harjehausen
                                          der K 5 folgend in Fahrtrichtung Hölingen bis Bühren, K 248
                                          K 248 nördlich weiter bis zur K 246
                                          K 246 folgenden bis zu den Großen Steinen
                                          Bauerschaft Kleinenkneten über Goldenstedter Str. (L 882) zur Bauerschaft Düngstrup (Ortsdurchfahrt), weiter bis Bauerschaft Holzhausen, Dorfgemeinschaftsplatz
                                          westlich bis zur Kreisgrenze/Aue
                                          entlang der Kreisgrenze bis hin zur Stadt-/Kreisgrenze zu Delmenhorst in Gr. Ippener
                                          Nicht betroffen vom Beobachtungsgebiet sind in der Samtgemeinde Harpstedt die Mitgliedsgemeinden Kirchseelte, Dünsen, Beckeln und Colnrade
                                       
                                          2.2.2017
                                       
                                          
                                             Landkreis Oldenburg
                                          
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Ausgangspunkt im Osten ist die Kreisgrenze Oldenburg zur Wesermarsch am Stedinger Kanal und die Gemeindegrenze Hude/Ganderkesee
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Gemeindegrenze Hude/Ganderkesee südlich bis zur L 867 folgen
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      L 867 Richtung Hude bis Kreuzung K 224
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      der K 224 südlich entlang bis Kreuzung K 226 in Vielstedt
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      K 226 (Vielstedter Straße) südlich über L 888 durch Steinkimmen zur Gemeindegrenze zu Hatten
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Gemeindegrenze Hatten/Ganderkesee südlich folgen bis zur Gemeindegrenze Dötlingen
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Gemeindegrenze Dötlingen/Hatten westlich über Gemeindegrenze Großenkneten/Hatten bis zur L 871 folgen
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      L 871 bis Huntloser Kreisel
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      ab Huntlosen Kreisel K 337 folgen bis Kreuzung L 870 (Sager Straße) in Hengstlage
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      L 870 nördlich bis Abbiegung Eichenstraße
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Eichenstraße / Friedensweg bis Ende der Straße; ab dort der Korrbäke flussabwärts folgen bis zur L 847
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      L 847 bis Abzweigung Fladderstraße
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      Fladderstraße/ Zum Fladder / Am Schlatt / Rheinstraße bis Kreisel in Wardenburg
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      ab Kreisel die K 235 (Astruper Straße) bis Autobahn A 29
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      A 29 nördlich folgen bis Abfahrt Sandkrug
                                                   
                                          
                                                      —
                                           &nb