Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2017/1361 ze dne 18. května 2017, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/5 o provádění programu nákupu cenných papírů krytých aktivy (ECB/2017/15)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0015 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 190/24
               
            
         
      
      
      ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2017/1361
      ze dne 18. května 2017,
      kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/5 o provádění programu nákupu cenných papírů krytých aktivy (ECB/2017/15)
      RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 127 odst. 2 první odrážku této smlouvy,
      s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na druhý pododstavec článku 12.1 ve spojení s čl. 3.1 první odrážkou a článkem 18.1 tohoto statutu,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Rozhodnutím Evropské centrální banky ECB/2015/5 (ECB/2014/45) (1) byl zaveden program nákupu cenných papírů krytých aktivy (asset-backed securities purchase programme – ABSPP). ABSPP je spolu se třetím programem nákupu krytých dluhopisů, programem nákupu aktiv veřejného sektoru na sekundárních trzích a programem nákupu cenných papírů podnikového sektoru součástí rozšířeného programu nákupu aktiv (asset purchase programme – APP). Cílem APP je dále zlepšit transmisi měnové politiky, usnadnit poskytování úvěrů hospodářství eurozóny, uvolnit úvěrové podmínky pro domácnosti a podniky a přispět k návratu míry inflace ve střednědobém horizontu pod 2 %, ale blízko této úrovně, což je v souladu s prvořadým cílem Evropské centrální banky (ECB) udržovat cenovou stabilitu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Dosažení jednotné měnové politiky, a to i prostřednictvím APP, vyžaduje vymezení nástrojů a postupů, které má využívat Eurosystém za účelem provádění této politiky jednotným způsobem ve všech členských státech, jejichž měnou je euro.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Rada guvernérů dne 22. března 2017 rozhodla dále upřesnit pravidla platná pro cenné papíry kryté aktivy, jejichž původci jsou subjekty pro likvidaci, s cílem zajistit jednotné zacházení s těmito subjekty při provádění měnové politiky Eurosystému prostřednictvím APP.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Rozhodnutí (EU) 2015/5 (ECB/2014/45) je proto třeba příslušným způsobem změnit,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      Změna
      V článku 2 rozhodnutí ECB/2015/5 (ECB/2014/45) se doplňuje nový bod 11, který zní:
      
         
            
            
            
               
                  
                     „(11)
                  
                  
                     Subjektem, který je původcem nebo tvůrcem cenných papírů krytých aktivy, není subjekt v soukromém nebo veřejném vlastnictví, který: a) má za hlavní cíl postupný prodej svých aktiv a ukončení své obchodní činnosti; nebo b) je subjektem pro správu nebo prodej aktiv zřízeným k podpoře restrukturalizace a/nebo řešení krize finančního sektoru, včetně společností pro správu aktiv zřízených v důsledku řešení krize pomocí nástroje oddělení aktiv v souladu s článkem 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 (*1) nebo vnitrostátními právními předpisy, kterými se provádí článek 42 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU (*2).
                  
               
            
         
      
      Článek 2
      Vstup v platnost
      Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 21. července 2017.
      
         Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 18. května 2017.
         
            
               Za Radu guvernérů ECB
            
            
               prezident ECB
            
            Mario DRAGHI
         
      
      
      
         (1)  Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2015/5 ze dne 19. listopadu 2014 o provádění programu nákupu cenných papírů krytých aktivy (ECB/2014/45) (Úř. věst. L 1, 6.1.2015, s. 4).
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.