Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2017/936 ze dne 23. května 2017 o jmenování vedoucích pracovních útvarů, kteří přijímají rozhodnutí v přenesené pravomoci o způsobilosti a bezúhonnosti (ECB/2017/16)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0016 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 141/26
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2017/936
   ze dne 23. května 2017
   o jmenování vedoucích pracovních útvarů, kteří přijímají rozhodnutí v přenesené pravomoci o způsobilosti a bezúhonnosti (ECB/2017/16)
   VÝKONNÁ RADA EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 11.6 tohoto statutu,
   s ohledem na rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2017/933 ze dne 16. listopadu 2016 o obecném rámci pro přenesení rozhodovacích pravomocí ve vztahu k právním nástrojům týkajícím se úkolů v oblasti dohledu (ECB/2016/40) (1), a zejména na články 4 a 5 uvedeného rozhodnutí,
   s ohledem na rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2017/935 ze dne 16. listopadu 2016 o přenesení pravomoci přijímat rozhodnutí o způsobilosti a bezúhonnosti a o hodnocení splnění požadavků na způsobilost a bezúhonnost (ECB/2016/42) (2), a zejména na článek 2 uvedeného rozhodnutí,
   s ohledem na rozhodnutí ECB/2004/2 ze dne 19. února 2004, kterým se přijímá jednací řád Evropské centrální banky (3), a zejména na článek 10 uvedeného rozhodnutí,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               S ohledem na značný počet rozhodnutí, jež má Evropská centrální banka (ECB) přijímat v souvislosti s plněním svých úkolů v oblasti dohledu, byl zaveden postup pro přijímání určitých rozhodnutí v přenesené pravomoci.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Rozhodnutí o přenesení pravomoci nabývá účinnosti přijetím rozhodnutí Výkonné rady o jmenování jednoho nebo více vedoucích pracovních útvarů za účelem přijímání rozhodnutí na základě rozhodnutí o přenesení pravomoci.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Výkonná rada by měla při jmenování vedoucích pracovních útvarů ECB zohlednit význam rozhodnutí o přenesení pravomoci a počet adresátů, jimž je třeba rozhodnutí v přenesené pravomoci zaslat.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Předsedkyně Rady dohledu byla konzultována ohledně vedoucích pracovních útvarů, na které by měla být přenesena pravomoc přijímat rozhodnutí o způsobilosti a bezúhonnosti,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Rozhodnutí v přenesené pravomoci o způsobilosti a bezúhonnosti
   Rozhodnutí v přenesené pravomoci podle článku 2 rozhodnutí (EU) 2017/935 (ECB/2016/42) přijímá zástupce generálního ředitele generálního ředitelství Mikroobezřetnostní dohled IV zodpovědný za rozhodnutí o způsobilosti a bezúhonnosti nebo vedoucí odboru pro udělování povolení k činnosti, není-li zástupce generálního ředitele přítomen, a jeden z těchto vedoucích pracovních útvarů:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               generální ředitel generálního ředitelství Mikroobezřetnostní dohled I, pokud dohled nad příslušným dohlíženým subjektem nebo skupinou vykonává generální ředitelství Mikroobezřetnostní dohled I;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               generální ředitel generálního ředitelství Mikroobezřetnostní dohled II, pokud dohled nad příslušným dohlíženým subjektem nebo skupinou vykonává generální ředitelství Mikroobezřetnostní dohled II; nebo
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               zástupce generálního ředitele, není-li generální ředitel přítomen.
            
         
      
   
   Článek 2
   Vstup v platnost
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 23. května 2017.
      
         
            Prezident ECB
         
         Mario DRAGHI
      
   
   
   
      (1)  Viz strana 14 v tomto čísle Úředního věstníku.
   
      (2)  Viz strana 21 v tomto čísle Úředního věstníku.
   
      (3)  Úř. věst. L 80, 18.3.2004, s. 33.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.