Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2017/1403 ze dne 23. června 2017, kterým se mění rozhodnutí ECB/2012/6 o zřízení Rady TARGET2-Securities (ECB/2017/20)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0020 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 199/24
               
            
         
      
      
      ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2017/1403
      ze dne 23. června 2017,
      kterým se mění rozhodnutí ECB/2012/6 o zřízení Rady TARGET2-Securities (ECB/2017/20)
      RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na články 3.1, 12.1 a 12.3 a články 17, 18 a 22 tohoto statutu,
      s ohledem na obecné zásady ECB/2012/13 ze dne 18. července 2012 o TARGET2-Securities (1),
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Rada guvernérů dne 16. března 2016 schválila zřízení Rady pro tržní infrastrukturu, nového řídícího orgánu odpovědného za úkoly technického a provozního řízení v oblasti tržních infrastruktur a platforem.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Rozhodnutí ECB/2012/6 (2) je proto třeba změnit tak, aby zohledňovalo zřízení Rady pro tržní infrastrukturu a fungování Rady T2S jako jednoho ze specializovaných složení Rady pro tržní infrastrukturu,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      Změny
      Rozhodnutí ECB/2012/6 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  Článek 1 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 1
                  Definice
                  Pojmy použité v tomto rozhodnutí mají stejný význam jako v obecných zásadách ECB/2012/13 (*1) a v rámcové smlouvě T2S, kterou Rada guvernérů schválila dne 17. listopadu 2011.
                  
                     (*1)  Obecné zásady ECB/2012/13 ze dne 18. července 2012 o TARGET2-Securities (Úř. věst. L 215, 11.8.2012, s. 19).“;"

               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  V článku 2 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
                  „1.   Zřizuje se Rada T2S jako řídící orgán, který vypracovává pro Radu guvernérů návrhy týkající se klíčových strategických otázek a vykonává úkoly čistě technické povahy, které mu Rada guvernérů svěří. Rada T2S pracuje jako jedno ze specializovaných složení Rady pro tržní infrastrukturu.“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  V příloze I se čtvrtý odstavec v oddíle s názvem „Složení“ nahrazuje tímto:
                  „Funkční období člena Rady T2S trvá 24 měsíců a lze jej obnovit. Rada guvernérů může rozhodnout o kratším funkčním období, a to mimo jiné v případech, kdy členové odstoupí z funkce nebo odejdou do důchodu před uplynutím funkčního období.“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4)
               
               
                  Příloha II se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              V článku 1 se odstavec 3 nahrazuje tímto:
                              „3.   Členové se přímo neúčastní dohledu nad T2S nebo nad centrálními depozitáři cenných papírů, kteří provádění vypořádacích operací externě zadávají T2S, pokud by taková účast mohla vést ke skutečnému nebo potenciálnímu střetu s jejich funkcemi členů Rady T2S. Musí být zavedena vhodná opatření, jejichž cílem je identifikovat tyto rozpory a předcházet jim. Členové nesmějí být zároveň členy Výboru interních auditorů (IAC) ani se každodenně podílet na činnostech třetí úrovně řízení.“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              V článku 2 se zrušuje odstavec 1.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      Článek 2
      Závěrečné ustanovení
      Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 23. června 2017.
      
         Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 23. června 2017.
         
            
               Prezident ECB
            
            Mario DRAGHI
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 215, 11.8.2012, s. 19.
      
         (2)  Rozhodnutí ECB/2012/6 ze dne 29. března 2012 o zřízení Rady TARGET2-Securities a o zrušení rozhodnutí ECB/2009/6 (Úř. věst. L 117, 1.5.2012, p. 13).
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.