Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2017/1198 ze dne 27. června 2017 o poskytování plánů financování úvěrových institucí vnitrostátními příslušnými orgány Evropské centrální bance (ECB/2017/21)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0021 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 172/32
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2017/1198
   ze dne 27. června 2017
   o poskytování plánů financování úvěrových institucí vnitrostátními příslušnými orgány Evropské centrální bance (ECB/2017/21)
   RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (1), a zejména na čl. 6 odst. 2 uvedeného nařízení,
   s ohledem na nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 468/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví rámec spolupráce Evropské centrální banky s vnitrostátními příslušnými orgány a vnitrostátními pověřenými orgány v rámci jednotného mechanismu dohledu (nařízení o rámci jednotného mechanismu dohledu) (ECB/2014/17) (2), a zejména na článek 21 uvedeného nařízení,
   s ohledem na návrh Rady dohledu,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) přijal dne 19. června 2014 obecné pokyny k harmonizovaným definicím a vzorům pro plány financování úvěrových institucí podle doporučení A4 ESRB/2012/2 (3) (dále jen „obecné pokyny EBA“). Cílem obecných pokynů EBA je zavést konzistentní, účinné a efektivní postupy dohledu prostřednictvím harmonizace vzorů a definic za účelem usnadnění vykazování plánů financování úvěrovými institucemi.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Obecné pokyny EBA jsou určeny příslušným orgánům vymezeným v čl. 4 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (4) a institucím, které vykazují plány financování svým příslušným orgánům v souladu s vnitrostátním rámcem pro provedení doporučení Evropské rady pro systémová rizika ESRB/2012/2 (5).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Výlučně pro účely plnění úkolů, které jsou jí svěřeny čl. 4 odst. 1 a 2 a čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) č. 1024/2013, se Evropská centrální banka (ECB) považuje podle okolností za příslušný orgán nebo pověřený orgán v zúčastněných členských státech ve smyslu příslušných právních předpisů Unie. ECB je proto adresátem obecných pokynů EBA, které se týkají úvěrových institucí, jež jsou klasifikovány jako významné v souladu s nařízením (EU) č. 1024/2013.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Za účelem dosažení souladu s obecnými pokyny EBA by ECB měla zajistit, aby významné úvěrové instituce vykazovaly své plány financování v souladu s harmonizovanými vzory a definicemi uvedenými ve vzoru plánu financování, který je připojen k obecným pokynům EBA.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               V souladu s čl. 6 odst. 2 nařízení (EU) č. 1024/2013 a článkem 21 nařízení (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17) a aniž je dotčena pravomoc ECB přímo přijímat informace vykazované úvěrovými institucemi nebo mít k těmto informacím průběžně přímý přístup, vnitrostátní příslušné orgány poskytnou ECB zejména všechny informace nezbytné pro účely plnění úkolů, které jsou ECB svěřeny nařízením (EU) č. 1024/2013.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Vzhledem k tomu, že informace o plánech financování jsou zapotřebí pro mikroobezřetnostní a makroobezřetnostní účely, rozhodla se ECB uložit vnitrostátním příslušným orgánům povinnost poskytovat ECB plány financování úvěrových institucí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Je třeba stanovit způsob, jakým vnitrostátní příslušné orgány poskytují ECB plány financování. Zejména je třeba vymezit formát, periodicitu a harmonogram předávání informací, jakož i podrobnosti ohledně kontrol kvality, které vnitrostátní příslušné orgány provádějí před předáním informací ECB,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Oblast působnosti
   Toto rozhodnutí ukládá vnitrostátním příslušným orgánům povinnost poskytovat ECB plány financování některých významných a méně významných úvěrových institucí a stanoví postupy pro předávání těchto plánů financování ECB.
   Článek 2
   Definice
   Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí definice uvedené v nařízení (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17) spolu s těmito definicemi:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               „významnou úvěrovou institucí“ se rozumí úvěrová instituce, která má postavení významného dohlíženého subjektu v souladu s nařízením (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17), a
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               „méně významnou úvěrovou institucí“ se rozumí úvěrová instituce, která nemá postavení významného dohlíženého subjektu v souladu s nařízením (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17).
            
         
      
   
   Článek 3
   Požadavky na poskytování plánů financování
   1.   Vnitrostátní příslušné orgány poskytují ECB plány financování, které jsou v souladu s obecnými pokyny EBA a které se týkají těchto úvěrových institucí usazených v příslušných zúčastněných členských státech:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               významných úvěrových institucí na nejvyšší úrovni konsolidace v rámci zúčastněných členských států na konsolidovaném základě;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               významných úvěrových institucí, které nejsou součástí dohlížené skupiny, na individuálním základě;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               méně významných úvěrových institucí, v souvislosti s nimiž je relevantní vnitrostátní příslušný orgán povinen poskytovat orgánu EBA příslušné plány financování v souladu s rozhodnutím Evropského orgánu pro bankovnictví EBA/DC/2015/130 (6), na konsolidovaném základě nebo na individuálním základě, pokud tyto instituce nejsou součástí dohlížené skupiny.
            
         
      
   
   2.   Vnitrostátní příslušné orgány, které shromažďují plány financování významných úvěrových institucí, jež nejsou uvedeny v odst. 1 písm. a) a b), poskytují tyto plány financování ECB, pokud jsou v souladu s obecnými pokyny EBA.
   3.   Plány financování jsou ECB předkládány v souladu s harmonizovanými vzory a definicemi uvedenými ve vzoru plánu financování, který je připojen k obecným pokynům EBA. Plány financování se předávají s referenčním datem 31. prosince předcházejícího roku.
   Článek 4
   Lhůty pro předávání údajů
   1.   Vnitrostátní příslušné orgány předkládají ECB plány financování významných úvěrových institucí uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a) a b) do 10. pracovního dne následujícího po uplynutí lhůt pro předávání údajů uvedených v odstavci 8 obecných pokynů EBA.
   2.   Vnitrostátní příslušné orgány předkládají ECB plány financování úvěrových institucí uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. c) a čl. 3 odst. 2 do 12:00 hodin SEČ v den, ke kterému jsou vnitrostátní příslušné orgány povinny předložit plány financování orgánu EBA podle odstavce 8 obecných pokynů EBA.
   Článek 5
   Kontroly kvality údajů
   1.   Vnitrostátní příslušné orgány sledují a zajišťují kvalitu a spolehlivost údajů, které jsou předkládány ECB. Vnitrostátní příslušné orgány uplatňují pravidla validace, jež vypracovává a aktualizuje orgán EBA, a provádějí další kontroly kvality údajů vymezené ECB ve spolupráci s vnitrostátními příslušnými orgány.
   2.   Kromě souladu s pravidly validace a s kontrolami kvality se údaje předkládají v souladu s těmito dalšími minimálními standardy pro přesnost:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               vnitrostátní příslušné orgány poskytují případné informace o trendech vyplývajících z předložených údajů a
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               informace musí být úplné: chybějící údaje musí být vyznačeny, vysvětleny ECB a případně bez zbytečného odkladu doplněny.
            
         
      
   
   Článek 6
   Kvalitativní informace
   1.   Nelze-li zaručit kvalitu údajů pro danou tabulku v taxonomii, vnitrostátní příslušné orgány ECB bez zbytečného odkladu předloží odpovídající vysvětlení.
   2.   Vnitrostátní příslušné orgány kromě toho ECB odůvodní předložení významných oprav.
   Článek 7
   Specifikace formátu pro přenos údajů
   1.   S cílem zajistit jednotný technický formát pro výměnu údajů v souvislosti s obecnými pokyny EBA předkládají vnitrostátní příslušné orgány údaje vymezené v tomto rozhodnutí za použití příslušné taxonomie „eXtensible Business Reporting Language“.
   2.   Dohlížené subjekty jsou v příslušném přenosu údajů identifikovány za použití identifikačního kódu právnické osoby.
   Článek 8
   První referenční data pro poskytování informací
   Prvním referenčním datem pro poskytnutí informací podle článku 3 je 31. prosinec 2017.
   Článek 9
   Nabytí účinku
   Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem oznámení adresátům.
   Článek 10
   Určení
   Toto rozhodnutí je určeno vnitrostátním příslušným orgánům zúčastněných členských států.
   
      Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 27. června 2017.
      
         
            Prezident ECB
         
         Mario DRAGHI
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63.
   
      (2)  Úř. věst. L 141, 14.5.2014, s. 1.
   
      (3)  EBA/GL/2014/04.
   
      (4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).
   
      (5)  Doporučení Evropské rady pro systémová rizika ESRB/2012/2 ze dne 20. prosince 2012 o financování úvěrových institucí (Úř. věst. C 119, 25.4.2013, s. 1).
   
      (6)  Decision EBA/DC/2015/130 of the European Banking Authority of 23 September 2015 on reporting by competent authorities to the EBA (Rozhodnutí Evropského orgánu pro bankovnictví EBA/DC/2015/130 ze dne 23. září 2015 o předkládání informací příslušnými orgány orgánu EBA).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.