Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2017/1258 ze dne 5. července 2017 o přenesení pravomoci přijímat rozhodnutí o předání důvěrných statistických informací Jednotnému výboru pro řešení krizí (ECB/2017/22)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0022 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 179/39
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2017/1258
   ze dne 5. července 2017
   o přenesení pravomoci přijímat rozhodnutí o předání důvěrných statistických informací Jednotnému výboru pro řešení krizí (ECB/2017/22)
   RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 12.1 tohoto statutu,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou (1), a zejména na čl. 8 odst. 4a uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Podle čl. 8 odst. 4a první věty nařízení (ES) č. 2533/98 může Evropský systém centrálních bank (ESCB) předávat důvěrné statistické informace orgánům nebo subjektům členských států a Unie, které jsou odpovědné za dohled nad finančními institucemi, trhy a infrastrukturami nebo za stabilitu finančního systému v souladu s unijními nebo vnitrostátními právními předpisy, jakož i Evropskému mechanismu stability pouze v rozsahu a na úrovni podrobnosti, jež jsou nezbytné pro plnění jejich příslušných úkolů. Jednotný výbor pro řešení krizí je považován za takový orgán nebo subjekt.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Podle čl. 8 odst. 4a druhé věty nařízení (ES) č. 2533/98 jsou orgány nebo subjekty, které důvěrné statistické informace obdrží, povinny přijmout veškerá nezbytná normativní, správní, technická a organizační opatření k zajištění fyzické a logické ochrany důvěrných statistických informací. Rada guvernérů dospěla k závěru, že Jednotný výbor pro řešení krizí tato opatření přijal.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               V zájmu usnadnění rozhodovacího procesu v souvislosti s přijímáním rozhodnutí o předání důvěrných statistických informací Jednotnému výboru pro řešení krizí je nezbytné přijmout rozhodnutí o přenesení pravomoci. V souladu s článkem 12.1 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky může Rada guvernérů rozhodnutím přenést určité pravomoci na Výkonnou radu. V souladu s obecnými zásadami týkajícími se přenesení pravomocí, jak byly formulovány a potvrzeny Soudním dvorem Evropské unie, by mělo být přenesení rozhodovacích pravomocí omezené, přiměřené a mělo by se zakládat na stanovených kritériích. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí, která mají být přijímána, jsou spíše technické než politické povahy, mohou být tato kritéria poměrně všeobecná.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Nejsou-li kritéria pro přijetí rozhodnutí v přenesené pravomoci uvedená v tomto rozhodnutí o přenesení pravomoci splněna, měla by rozhodnutí o předání důvěrných statistických informací Jednotnému výboru pro řešení krizí přijmout Rada guvernérů na návrh Výkonné rady.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Vzhledem k výrazně zvýšenému objemu žádostí Jednotného výboru pro řešení krizí o předání důvěrných statistických informací by toto rozhodnutí mělo být přijato co nejdříve a vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Definice
   Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí tyto definice:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               „důvěrnými statistickými informacemi“ se rozumějí důvěrné statistické informace ve smyslu čl. 1 bodu 12 nařízení (ES) č. 2533/98;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               „rozhodnutím v přenesené pravomoci“ se rozumí rozhodnutí přijaté na základě přenesení pravomocí Radou guvernérů podle tohoto rozhodnutí.
            
         
      
   
   Článek 2
   Předávání důvěrných statistických informací Jednotnému výboru pro řešení krizí
   1.   Rada guvernérů tímto přenáší na Výkonnou radu pravomoc přijímat rozhodnutí o předání důvěrných statistických informací Jednotnému výboru pro řešení krizí.
   2.   Rozhodnutí o předání důvěrných statistických informací Jednotnému výboru pro řešení krizí lze přijmout prostřednictvím rozhodnutí v přenesené pravomoci, jen pokud jsou splněna kritéria pro přijetí rozhodnutí v přenesené pravomoci stanovená v článku 3.
   Článek 3
   Kritéria pro přijetí rozhodnutí v přenesené pravomoci o předání důvěrných statistických informací Jednotnému výboru pro řešení krizí
   1.   Rozhodnutí o předání důvěrných statistických informací Jednotnému výboru pro řešení krizí lze přijmout prostřednictvím rozhodnutí v přenesené pravomoci, jen pokud jsou tyto informace ve smyslu čl. 8 odst. 4a nařízení (ES) č. 2533/98 nezbytné pro plnění úkolů Jednotného výboru pro řešení krizí. Důvěrné statistické informace, které mají být Jednotnému výboru pro řešení krizí předány, musí být přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k těmto úkolům.
   2.   Rozhodnutí o předání důvěrných statistických informací Jednotnému výboru pro řešení krizí lze přijmout prostřednictvím rozhodnutí v přenesené pravomoci, jen pokud
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               Jednotný výbor pro řešení krizí tyto informace potřebuje k provedení testu veřejného zájmu za účelem posouzení, zda a jaký by měla opatření k řešení krize dopad na protistrany z hlediska finanční stability, jakož i za účelem posouzení finančního propojení s jinými finančními institucemi a protistranami;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               předáním těchto informací není ohroženo plnění úkolů ESCB.
            
         
      
   
   Článek 4
   Vstup v platnost
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 5. července 2017.
      
         
            Prezident ECB
         
         Mario DRAGHI
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 318, 27.11.1998, s. 8.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.