Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2017/1493 ze dne 3. srpna 2017, kterým se mění rozhodnutí ECB/2014/29 o poskytování údajů z oblasti dohledu, které dohlížené subjekty v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 680/2014 vykazují vnitrostátním příslušným orgánům, Evropské centrální bance (ECB/2017/23)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0023 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 216/23
               
            
         
      
      
      ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2017/1493
      ze dne 3. srpna 2017,
      kterým se mění rozhodnutí ECB/2014/29 o poskytování údajů z oblasti dohledu, které dohlížené subjekty v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 680/2014 vykazují vnitrostátním příslušným orgánům, Evropské centrální bance (ECB/2017/23)
      RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,
      s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (1), a zejména na čl. 6 odst. 2 uvedeného nařízení,
      s ohledem na nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 468/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví rámec spolupráce Evropské centrální banky s vnitrostátními příslušnými orgány a vnitrostátními pověřenými orgány v rámci jednotného mechanismu dohledu (nařízení o rámci jednotného mechanismu dohledu) (ECB/2014/17) (2), a zejména na článek 21 a čl. 140 odst. 4 uvedeného nařízení,
      s ohledem na návrh Rady dohledu,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Rozhodnutí ECB/2014/29 (3) stanoví pravidla pro poskytování údajů z oblasti dohledu, které dohlížené subjekty v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 680/2014 (4) vykazují vnitrostátním příslušným orgánům, Evropské centrální bance.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Evropská komise přijala dne 14. září 2016 prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2070 (5), které stanoví požadavky na podávání zpráv vztahující se na instituce, jimž je povoleno používat interní přístupy pro výpočet objemů rizikově vážených expozic nebo kapitálových požadavků s výjimkou operačního rizika. Tyto instituce jsou povinny podávat zprávy o výsledcích výpočtů svých interních přístupů pro své expozice nebo pozice, které jsou uvedeny ve srovnávacích portfoliích poskytnutých Evropským orgánem pro bankovnictví.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Rozhodnutí ECB/2014/29 by se mělo vztahovat na informace, které mají dohlížené subjekty vykazovat na základě prováděcího nařízení (EU) 2016/2070.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Rozhodnutí ECB/2014/29 je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      Změny
      Rozhodnutí ECB/2014/29 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1.
               
               
                  Název se nahrazuje tímto:
                  „Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 2. července 2014 o poskytování údajů z oblasti dohledu, které dohlížené subjekty v souladu s prováděcími nařízeními Komise (EU) č. 680/2014 a (EU) 2016/2070 (ECB/2014/29) (2014/477/EU) vykazují vnitrostátním příslušným orgánům, Evropské centrální bance;“
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2.
               
               
                  Článek 1 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 1
                  Oblast působnosti
                  V souladu s článkem 21 nařízení o rámci jednotného mechanismu dohledu toto rozhodnutí vymezuje postupy týkající se předávání údajů, které dohlížené subjekty v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 680/2014 a prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/2070 (*1) vykazují vnitrostátním příslušným orgánům, ECB.
                  
                     (*1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2070 ze dne 14. září 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy o šablonách, definicích a řešeních v oblasti informačních technologií, které mají instituce používat při podávání zpráv Evropskému orgánu pro bankovnictví a příslušným orgánům podle čl. 78 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (Úř. věst. L 328, 2.12.2016, s. 1).“;"

               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3.
               
               
                  Článek 3 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 3
                  Lhůty pro předávání údajů
                  1.   Vnitrostátní příslušné orgány předloží ECB údaje uvedené v článku 1, které jim vykázaly dohlížené subjekty, v těchto lhůtách:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              (1)
                           
                           
                              do 12:00 hodin středoevropského času (SEČ) (*2) 10. pracovního dne následujícího po uplynutí příslušných lhůt pro předkládání údajů uvedených v prováděcím nařízení (EU) č. 680/2014 a v článku 4 prováděcího nařízení (EU) 2016/2070, pokud se týká:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a)
                                       
                                       
                                          významných dohlížených subjektů, které vykazují na nejvyšší úrovni konsolidace v rámci zúčastněných členských států;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b)
                                       
                                       
                                          významných dohlížených subjektů, které nejsou součástí dohlížené skupiny;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          c)
                                       
                                       
                                          dohlížených subjektů, které jsou klasifikovány jako významné v souladu s kritériem tří nejvýznamnějších úvěrových institucí v jejich členském státě a které vykazují na konsolidovaném základě anebo na individuálním základě, nejsou-li povinny vykazovat na konsolidovaném základě;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          d)
                                       
                                       
                                          jiných dohlížených subjektů, které vykazují na konsolidovaném základě anebo na individuálním základě, nejsou-li povinny vykazovat na konsolidovaném základě, a které jsou uvedeny v seznamu institucí, jež jsou zahrnuty ve výkazech předkládaných Evropskému orgánu pro bankovnictví (orgán EBA) v souladu s článkem 2 rozhodnutí Evropského orgánu pro bankovnictví EBA/DC/2015/130 (*3) a článkem 2 rozhodnutí Evropského orgánu pro bankovnictví EBA/DC/2016/156 (*4);
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              (2)
                           
                           
                              do konce pracovní doby 25. pracovního dne následujícího po uplynutí příslušných lhůt pro předkládání údajů uvedených v prováděcím nařízení (EU) č. 680/2014 a v článku 4 prováděcího nařízení (EU) 2016/2070, pokud se týká:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a)
                                       
                                       
                                          významných dohlížených subjektů, které vykazují na konsolidovaném a subkonsolidovaném základě, v rozsahu, v němž tyto údaje nebyly předloženy v podle bodu 1);
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b)
                                       
                                       
                                          významných dohlížených subjektů, které jsou součástí dohlížené skupiny a které vykazují na individuálním základě, v rozsahu, v němž tyto údaje nebyly předloženy podle bodu 1);
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          c)
                                       
                                       
                                          méně významných dohlížených subjektů, které vykazují na nejvyšší úrovni konsolidace v rámci zúčastněných členských států, v rozsahu, v němž tyto údaje nebyly předloženy podle bodu 1);
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          d)
                                       
                                       
                                          méně významných dohlížených subjektů, které nejsou součástí dohlížené skupiny, v rozsahu, v němž tyto údaje nebyly předloženy podle bodu 1);
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              (4)
                           
                           
                              do konce pracovní doby 35. pracovního dne následujícího po uplynutí příslušných lhůt pro předkládání údajů uvedených v prováděcím nařízení (EU) č. 680/2014 a v článku 4 prováděcího nařízení (EU) 2016/2070, pokud se týká:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a)
                                       
                                       
                                          méně významných dohlížených subjektů, které vykazují na konsolidovaném a subkonsolidovaném základě, v rozsahu, v němž tyto údaje nebyly předloženy podle bodů 1 a 2;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b)
                                       
                                       
                                          méně významných dohlížených subjektů, které jsou součástí dohlížené skupiny a které vykazují na individuálním základě, v rozsahu, v němž tyto údaje nebyly předloženy podle bodu 1).
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  2.   Odchylně od odstavce 1 vnitrostátní příslušné orgány předloží ECB údaje uvedené v článku 5 prováděcího nařízení (EU) 2016/2070 v těchto lhůtách:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              (1)
                           
                           
                              do 12:00 hodin SEČ 10. pracovního dne následujícího po 11. listopadu každého kalendářního roku, pokud se týká:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a)
                                       
                                       
                                          významných dohlížených subjektů, které vykazují na nejvyšší úrovni konsolidace v rámci zúčastněných členských států;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b)
                                       
                                       
                                          významných dohlížených subjektů, které nejsou součástí dohlížené skupiny;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          c)
                                       
                                       
                                          dohlížených subjektů, které jsou klasifikovány jako významné v souladu s kritériem tří nejvýznamnějších úvěrových institucí v jejich členském státě a vykazují na konsolidovaném základě anebo na individuálním základě, nejsou-li povinny vykazovat na konsolidovaném základě;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          d)
                                       
                                       
                                          jiných dohlížených subjektů, které vykazují na konsolidovaném základě anebo na individuálním základě, nejsou-li povinny vykazovat na konsolidovaném základě, a které jsou uvedeny v seznamu institucí, jež jsou zahrnuty ve výkazech předkládaných EBA v souladu s článkem 2 rozhodnutí EBA/DC/2016/156;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              (2)
                           
                           
                              do konce pracovní doby 25. pracovního dne následujícího po 11. listopadu každého kalendářního roku, pokud se týká:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a)
                                       
                                       
                                          významných dohlížených subjektů, které vykazují na konsolidovaném a subkonsolidovaném základě, v rozsahu, v němž tyto údaje nebyly předloženy v podle bodu 1);
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b)
                                       
                                       
                                          významných dohlížených subjektů, které jsou součástí dohlížené skupiny a které vykazují na individuálním základě, v rozsahu, v němž tyto údaje nebyly předloženy podle bodu 1);
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          c)
                                       
                                       
                                          méně významných dohlížených subjektů, které vykazují na nejvyšší úrovni konsolidace v rámci zúčastněných členských států, v rozsahu, v němž tyto údaje nebyly předloženy podle bodu 1);
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          d)
                                       
                                       
                                          méně významných dohlížených subjektů, které nejsou součástí dohlížené skupiny, v rozsahu, v němž tyto údaje nebyly předloženy podle bodu 1);
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              (3)
                           
                           
                              do konce pracovní doby 35. pracovního dne následujícího po 11. listopadu každého kalendářního roku, pokud se týká:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a)
                                       
                                       
                                          méně významných dohlížených subjektů, které vykazují na konsolidovaném a subkonsolidovaném základě, v rozsahu, v němž tyto údaje nebyly předloženy podle bodů 1 a 2;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b)
                                       
                                       
                                          méně významných dohlížených subjektů, které jsou součástí dohlížené skupiny a které vykazují na individuálním základě, v rozsahu, v němž tyto údaje nebyly předloženy podle bodu 1);
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     (*2)  SEČ zohledňuje změnu na středoevropský letní čas."

                  
                     (*3)  Decision EBA/DC/2015/130 of the European Banking Authority of 23 September 2015 on reporting by competent authorities to the EBA (Rozhodnutí Evropského orgánu pro bankovnictví EBA/DC/2015/130 ze dne 23. září 2015 o předkládání informací příslušnými orgány orgánu EBA). K dispozici na internetových stránkách EBA www.eba.europa.eu."

                  
                     (*4)  Decision EBA/DC/2016/156 of the European Banking Authority of 31 May 2016 on data for supervisory benchmarking (Rozhodnutí Evropského orgánu pro bankovnictví EBA/DC/2016/156 ze dne 31. května 2016 o údajích pro účely srovnávacího dohledu). K dispozici na internetových stránkách EBA www.eba.europa.eu.“;"

               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4.
               
               
                  V článku 4 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
                  „1.   Vnitrostátní příslušné orgány sledují a posuzují kvalitu a spolehlivost údajů, které se poskytují ECB. Vnitrostátní příslušné orgány uplatňují příslušná pravidla validace, jež vypracovává, aktualizuje a zveřejňuje orgán EBA. Provádějí též další kontroly kvality údajů vymezené ECB ve spolupráci s vnitrostátními příslušnými orgány.“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  5.
               
               
                  V článku 6 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
                  „1.   Vnitrostátní příslušné orgány předkládají údaje uvedené v tomto rozhodnutí podle příslušného modelu datových polí a příslušné taxonomie „eXtensible Business Reporting Language“, které vypracovává, aktualizuje a zveřejňuje orgán EBA.“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  6.
               
               
                  Vkládá se nový článek 7a, který zní:
                  „Článek 7a
                  První vykazování po nabytí účinku rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2017/1493 (ECB/2017/23)
                  1.   Vnitrostátní příslušné orgány předkládají údaje, které jim byly vykázány podle prováděcího nařízení (EU) 2016/2070, v souladu s rozhodnutím Evropské centrální banky (EU) 2017/1493 (ECB/2017/23) (*5) počínaje prvními daty pro předkládání údajů po nabytí účinku uvedeného rozhodnutí.
                  2.   Vnitrostátní příslušné orgány předkládají údaje, které jim podle prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014 vykázaly instituce uvedené v seznamu institucí, jež jsou zahrnuty ve výkazech předkládaných orgánu EBA podle článku 2 rozhodnutí EBA/DC/2016/156, v souladu s čl. 3 odst. 1 bodem 1 písm. d) počínaje prvními daty pro předkládání údajů po nabytí účinku rozhodnutí (EU) 2017/1493 (ECB/2017/23).
                  
                     (*5)  Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2017/1493 ze dne 3. srpna 2017, kterým se mění rozhodnutí ECB/2014/29 o poskytování údajů z oblasti dohledu, které dohlížené subjekty v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 680/2014 vykazují vnitrostátním příslušným orgánům, Evropské centrální bance (ECB/2017/23) (Úř. věst. L 216, 22.8.2017, s. 23).“."

               
            
         
      
      Článek 2
      Nabytí účinku
      Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem oznámení adresátům.
      Článek 3
      Určení
      Toto rozhodnutí je určeno vnitrostátním příslušným orgánům zúčastněných členských států.
      
         Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 3. srpna 2017.
         
            
               Prezident ECB
            
            Mario DRAGHI
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63.
      
         (2)  Úř. věst. L 141, 14.5.2014, s. 1.
      
         (3)  Rozhodnutí ECB/2014/29 ze dne 2. července 2014 o poskytování údajů z oblasti dohledu, které dohlížené subjekty v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 680/2014 vykazují vnitrostátním příslušným orgánům, Evropské centrální bance (Úř. věst. L 214, 19.7.2014, s. 34).
      
         (4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 680/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Úř. věst. L 191, 28.6.2014, s. 1).
      
         (5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2070 ze dne 14. září 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy o šablonách, definicích a řešeních v oblasti informačních technologií, které mají instituce používat při podávání zpráv Evropskému orgánu pro bankovnictví a příslušným orgánům podle čl. 78 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (Úř. věst. L 328, 2.12.2016, s. 1).
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.