Rozhodnutí Rady (EU) 2017/37 ze dne 28. října 2016 o podpisu Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé jménem Evropské unie

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0037 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 11/1
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/37
   ze dne 28. října 2016
   o podpisu Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé jménem Evropské unie
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2, článek 91, čl. 100 odst. 2, čl. 153 odst. 2, čl. 192 odst. 1 a čl. 207 odst. 4 první pododstavec ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 24. dubna 2009 zmocnila Rada Komisi, aby zahájila jednání o komplexní hospodářské a obchodní dohodě s Kanadou.
            
   
               (2)
            
               Jednání byla uzavřena a Komplexní hospodářská a obchodní dohoda (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé (dále jen „dohoda“) by měla být podepsána jménem Unie, s výhradou dokončení postupů nezbytných k jejímu pozdějšímu uzavření.
            
   
               (3)
            
               V souladu se svým čl. 30.6 odst. 1 dohoda neuděluje práva ani neukládá povinnosti, kterých se lze přímo dovolávat u soudů Unie nebo členského státu,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Podpis Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé jménem Unie se schvaluje s výhradou jejího uzavření.
   Znění dohody se spolu se společným nástrojem k výkladu a souvisejícími prohlášeními připojuje k tomuto rozhodnutí.
   Článek 2
   Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu jménem Unie.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 28. října 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. LAJČÁK
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.