Rozhodnutí Rady (EU) 2017/38 ze dne 28. října 2016 o prozatímním provádění Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropské unii a jejími členskými státy na straně druhé

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0038 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 11/1080
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/38
   ze dne 28. října 2016
   o prozatímním provádění Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropské unii a jejími členskými státy na straně druhé
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2, článek 91, čl. 100 odst. 2, čl. 153 odst. 2, čl. 192 odst. 1 a čl. 207 odst. 4 první pododstavec ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 24. dubna 2009 zmocnila Rada Komisi, aby zahájila jednání o komplexní hospodářské a obchodní dohodě (CETA) s Kanadou.
            
   
               (2)
            
               V souladu s rozhodnutím Rady (EU) 2017/37 (1) byla Komplexní hospodářská a obchodní dohoda (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé (2) (dále jen „dohoda“) podepsána dne 30. října 2016.
            
   
               (3)
            
               Ustanovení čl. 30.7 odst. 3 dohody stanoví možnost jejího prozatímního provádění.
            
   
               (4)
            
               Části dohody spadající do pravomoci Unie mohou být prováděny prozatímně až do dokončení postupů k jejímu uzavření.
            
   
               (5)
            
               Podle čl. 218 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie je vhodné, aby Rada zmocnila Komisi schvalovat změny přílohy 20-A dohody, které přijme Smíšený výbor CETA, zřízený článkem 26.1 dohody, na doporučení Výboru CETA pro zeměpisná označení podle článku 20.22 dohody.
            
   
               (6)
            
               V souladu se svým čl. 30.6 odst. 1 dohoda neuděluje práva ani neukládá povinnosti, kterých se ze přímo dovolávat u soudů Unie nebo členského státu,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   1.   Unie provádí Komplexní hospodářskou a obchodní dohodu (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé (dále jen „dohoda“) prozatímně, jak je stanoveno v čl. 30.7 odst. 3 dohody, až do dokončení postupů k jejímu uzavření a s výhradou těchto ustanovení:
   
               a)
            
               pouze následující ustanovení kapitoly šesté dohody (Investice) jsou prozatímně prováděna, a to pouze ve vztahu k přímým zahraničním investicím:
               
                           —
                        
                           články 8.1 až 8.8,
                        
               
                           —
                        
                           článek 8.13,
                        
               
                           —
                        
                           článek 8.15, s výjimkou svého odstavce 3, a
                        
               
                           —
                        
                           článek 8.16;
                        
            
   
               b)
            
               následující ustanovení kapitoly třinácté dohody (finanční služby) nejsou prozatímně prováděny ve vztahu k portfoliovým investicím:
               
                           —
                        
                           čl. 13.2 odst. 3 a 4,
                        
               
                           —
                        
                           články 13.3 a 13.4,
                        
               
                           —
                        
                           článek 13.9 a
                        
               
                           —
                        
                           článek 13.21;
                        
            
   
               c)
            
               následující ustanovení dohody se neprovádějí prozatímně:
               
                           —
                        
                           článek 20.12,
                        
               
                           —
                        
                           články 27.3 a 27.4 v rozsahu, ve kterém se vztahují na správní řízení, přezkumy a opravné prostředky na úrovni členského státu,
                        
               
                           —
                        
                           čl. 28.7 odst. 7;
                        
            
   
               d)
            
               prozatímní provádění kapitol 22, 23 a 24 dohody musí respektovat rozdělení pravomocí mezi Unii a členské státy.
            
   2.   Za účelem určení dne počátku prozatímního provádění Rada stanoví den, kdy má být Kanadě zasláno oznámení uvedené v čl. 30.7 odst. 3 dohody.
   3.   Datum, od kterého bude dohoda prozatímně prováděna, zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.
   Článek 2
   Pro účely článku 20.22 dohody schvaluje změny přílohy 20-A dohody učiněné rozhodnutími Smíšeného výboru CETA jménem Unie Komise.
   Je-li v rámci posouzení zeměpisných označení provedeného podle čl. 20.19 odst. 1 dohody vznesena námitka a nelze-li dosáhnout dohody zúčastněných stran, přijme Komise svůj postoj postupem stanoveným v čl. 57 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 (3).
   Článek 3
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 28. října 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. LAJČÁK
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady (EU) 2017/37 ze dne 28. října 2016 o podpisu Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé jménem Evropské unie (viz strana 1 tohoto Úředního věstníku).
   
      (2)  Viz strana 23 tohoto Úředního věstníku.
   
      (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.