Rozhodnutí Rady (EU) 2017/43 ze dne 12. prosince 2016 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro přidružení ve složení pro obchod zřízeném Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, pokud jde o aktualizaci příloh XXI-A až XXI-P týkajících se sbližování právních předpisů v oblasti veřejných zakázek

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0043 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 6/2
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/43
   ze dne 12. prosince 2016
   o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro přidružení ve složení pro obchod zřízeném Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, pokud jde o aktualizaci příloh XXI-A až XXI-P týkajících se sbližování právních předpisů v oblasti veřejných zakázek
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 4 první pododstavec ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Článek 486 Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé (1) (dále jen „dohoda“) stanoví prozatímní provádění části dohody, podle určení Unie.
            
   
               (2)
            
               Článek 1 rozhodnutí Rady 2014/668/EU (2) uvádí ustanovení dohody, která se mají provádět prozatímně, včetně ustanovení o veřejných zakázkách a přílohy XXI dohody. Prozatímní provádění uvedených ustanovení je účinné ode dne 1. ledna 2016.
            
   
               (3)
            
               Článek 153 dohody stanoví, že Ukrajina má zajistit, aby se její právní předpisy o veřejných zakázkách postupně staly slučitelnými s příslušným acquis Unie, a to podle harmonogramu stanoveného v příloze XXI dohody.
            
   
               (4)
            
               Od parafování dohody dne 30. března 2012 bylo několik aktů Unie uvedených v příloze XXI dohody změněno nebo zrušeno.
            
   
               (5)
            
               Článek 149 dohody stanoví, že počínaje prvním sudým rokem po vstupu dohody v platnost se bude provádět pravidelná revize prahových hodnot pro veřejné zakázky stanovených v příloze XXI-P dohody.
            
   
               (6)
            
               Dále je vhodné zohlednit pokrok, jehož dosáhla Ukrajina při sbližování s acquis Unie, prostřednictvím úpravy některých lhůt.
               
            
   
               (7)
            
               Proto je zapotřebí aktualizovat přílohu XXI, tak aby odrážela vývoj acquis Unie, které je v ní uvedeno, a provést revizi prahových hodnot pro veřejné zakázky stanovených v příloze XXI-P dohody.
            
   
               (8)
            
               Článek 149 dohody stanoví, že rozhodnutí o revizi prahových hodnot stanovených v příloze XXI-P dohody přijímá Výbor pro přidružení ve složení pro obchod.
            
   
               (9)
            
               V čl. 463 odst. 3 dohody se stanoví, že Rada přidružení je oprávněna aktualizovat nebo měnit přílohy dohody.
            
   
               (10)
            
               Článkem 1 rozhodnutí Rady přidružení č. 3/2014 (3) se na Výbor pro přidružení ve složení pro obchod přenáší pravomoc aktualizovat nebo měnit přílohy dohody, jež se týkají obchodních záležitostí, včetně přílohy XXI vztahující se ke kapitole 8 (Veřejné zakázky) hlavy IV (Obchod a obchodní záležitosti).
            
   
               (11)
            
               Je tedy vhodné stanovit postoj, který má být zaujat jménem Unie k aktualizaci přílohy XXI dohody, jež má být přijata Výborem pro přidružení ve složení pro obchod.
            
   
               (12)
            
               V čl. 152 odst. 1 dohody se stanoví, že Ukrajina předloží Výboru pro přidružení ve složení pro obchod komplexní plán provádění právních předpisů týkajících se veřejných zakázek s časovými rozvrhy a mezníky, který by obsáhnul veškeré reformy, pokud jde o sbližování právních předpisů a budování institucionálních kapacit. Tento plán musí být v souladu s fázemi a harmonogramy stanovenými v příloze XXI-A dohody.
            
   
               (13)
            
               V čl. 152 odst. 3 se upřesňuje, že kladné stanovisko Výboru pro přidružení ve složení pro obchod je zapotřebí k tomu, aby se komplexní plán stal referenčním dokumentem pro proces provádění, tj. pro sbližování právních předpisů v oblasti veřejných zakázek souvisejících s acquis Unie.
            
   
               (14)
            
               Je vhodné stanovit postoj, který má být zaujat jménem Unie, pokud jde o kladné stanovisko ke komplexnímu plánu, který má zaujmout Výbor pro přidružení ve složení pro obchod,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   1.   Postoj, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Výboru pro přidružení ve složení pro obchod zřízeném článkem 465 Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé (dále jen „dohoda“), pokud jde o aktualizaci přílohy XXI dohody, vychází z návrhu rozhodnutí uvedeného výboru připojeného k tomuto rozhodnutí.
   2.   Zástupci Unie ve Výboru pro přidružení ve složení pro obchod mohou odsouhlasit drobné technické opravy návrhu rozhodnutí bez dalšího rozhodnutí Rady Evropské unie.
   Článek 2
   Postoj, který má být jménem Unie zaujat ve Výboru pro přidružení ve složení pro obchod zřízeném článkem 465 dohody, pokud jde kladné stanovisko týkající se komplexního plánu, vychází z návrhu rozhodnutí uvedeného výboru podle čl. 1 odst. 1.
   Článek 3
   Rozhodnutí Výboru pro přidružení ve složení pro obchod budou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie po jejich přijetí.
   Článek 4
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 12. prosince 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         F. MOGHERINI
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 161, 29.5.2014, s. 3.
   
      (2)  Rozhodnutí Rady 2014/668/EU ze dne 23. června 2014 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, pokud jde o hlavu III (s výjimkou ustanovení o zacházení s pracovníky, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí a jsou legálně zaměstnáni na území druhé strany) a hlavy IV, V, VI a VII dohody a související přílohy a protokoly (Úř. věst. L 278, 20.9.2014, s. 1).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady přidružení EU-Ukrajina č. 3/2014 ze dne 15. prosince 2014 o přenesení některých pravomocí Radou přidružení na Výbor pro přidružení ve složení pro obchod [2015/980] (Úř. věst. L 158, 24.6.2015, s. 4).
   
   
      NÁVRH:
      ROZHODNUTÍ č. 1/2016 VÝBORU EU-UKRAJINA PRO PŘIDRUŽENÍ VE SLOŽENÍ PRO OBCHOD
      ze dne …,
      kterým se aktualizuje příloha XXI dohody o přidružení a vydává kladné stanovisko ke komplexnímu plánu týkajícímu se veřejných zakázek
      VÝBOR PRO PŘIDRUŽENÍ VE SLOŽENÍ PRO OBCHOD,
      s ohledem na Dohodu o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé (1) (dále jen „dohoda“), a zejména na články 149, 153 a 463 uvedené dohody,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  V souladu s článkem 486 Dohody se části dohody, včetně ustanovení o veřejných zakázkách, prozatímně provádějí od 1. ledna 2016.
               
      
                  (2)
               
                  Článek 149 dohody stanoví, že počínaje prvním sudým rokem po vstupu dohody v platnost se má provádět pravidelná revize prahových hodnot pro veřejné zakázky stanovených v příloze XXI-P a že rozhodnutí o této revizi má přijmout Výbor pro přidružení ve složení pro obchod podle čl. 465 odst. 4 dohody.
               
      
                  (3)
               
                  Článek 153 dohody stanoví, že Ukrajina má zajistit, aby se její právní předpisy o veřejných zakázkách postupně staly slučitelnými s příslušným acquis Unie, a to podle harmonogramu stanoveného v příloze XXI dohody.
               
      
                  (4)
               
                  Od parafování dohody dne 30. března 2012 bylo několik aktů Unie uvedených na seznamu v příloze XXI dohody přepracováno nebo zrušeno a nahrazeno novými akty Unie. Unie přijala a Ukrajině oznámila konkrétně tyto akty:
                  
                              a)
                           
                              směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU (2);
                           
                  
                              b)
                           
                              směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU (3);
                           
                  
                              c)
                           
                              směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU (4).
                           
               
      
                  (5)
               
                  Výše uvedené směrnice mění prahové hodnoty pro veřejné zakázky stanovené v příloze XXI-P, které byly následně změněny nařízeními Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2170 (5), (EU) 2015/2171 (6) a (EU) 2015/2172 (7).
               
      
                  (6)
               
                  V čl. 463 odst. 3 dohody se stanoví, že Rada přidružení je oprávněna aktualizovat nebo měnit přílohy dohody.
               
      
                  (7)
               
                  Je zapotřebí aktualizovat přílohu XXI dohody, aby se zohlednily provedené změny acquis Unie, které je ve zmíněné příloze uvedeno, v souladu s články 149, 153 a 463 dohody.
               
      
                  (8)
               
                  Nové acquis Unie týkající se veřejných zakázek má novou strukturu. Je vhodné, aby tato nová struktura byla v příloze XXI zohledněna. V zájmu jasnosti by příloha XXI měla být v plném rozsahu aktualizována a nahrazena přílohou ve znění uvedeném v dodatku k tomuto rozhodnutí. Dále je vhodné zohlednit pokrok, jehož dosáhla Ukrajina při sbližování s acquis Unie.
               
      
                  (9)
               
                  V čl. 465 odst. 2 dohody se stanoví, že Rada přidružení může na Výbor pro přidružení ve složení pro obchod přenést kteroukoli ze svých pravomocí, včetně pravomoci přijímat závazná rozhodnutí.
               
      
                  (10)
               
                  Rada přidružení EU-Ukrajina v rozhodnutí č. 3/2014 (8) ze dne 15. prosince 2014 udělila pravomoc aktualizovat nebo měnit určité přílohy týkající se obchodních záležitostí Výboru pro přidružení ve složení pro obchod.
               
      
                  (11)
               
                  V čl. 152 odst. 1 dohody se stanoví, že Ukrajina předloží Výboru pro přidružení ve složení pro obchod komplexní plán provádění právních předpisů týkajících se veřejných zakázek s časovými rozvrhy a mezníky, který by obsáhnul veškeré reformy, pokud jde o sbližování právních předpisů s acquis Unie.
               
      
                  (12)
               
                  V čl. 152 odst. 3 se upřesňuje, že kladné stanovisko Výboru pro přidružení ve složení pro obchod je zapotřebí k tomu, aby se komplexní plán stal referenčním dokumentem pro proces provádění, to jest pro sbližování právních předpisů v oblasti veřejných zakázek souvisejících s acquis Unie.
               
      
                  (13)
               
                  Je proto vhodné, aby Výbor pro přidružení ve složení pro obchod přijal rozhodnutí, kterým se vydává kladné stanovisko týkající se komplexního plánu,
               
      PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      Příloha XXI Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé se nahrazuje aktualizovanou verzí přílohy, která je připojena k tomuto rozhodnutí.
      Článek 2
      Ke komplexnímu plánu schválenému nařízením kabinetu ministrů Ukrajiny ze dne 24. února 2016 (číslo 175-p) přijatým ukrajinskou vládou dne 24. února 2016 se vydává kladné stanovisko.
      Článek 3
      Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
      
         V … dne …
         
            
               Za Výbor pro přidružení ve složení pro obchod
            
            
               předseda nebo předsedkyně
            
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 161, 29.5.2014, s. 3.
      
         (2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 1).
      
         (3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65).
      
         (4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 243).
      
         (5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2170 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ohledně finančních limitů používaných při postupech zadávání veřejných zakázek (Úř. věst. L 307, 25.11.2015, s. 5).
      
         (6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2171 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ohledně finančních limitů používaných při postupech zadávání veřejných zakázek (Úř. věst. L 307, 25.11.2015, s. 7).
      
         (7)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2172 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ohledně finančních limitů používaných při postupech zadávání veřejných zakázek (Úř. věst. L 307, 25.11.2015, s. 9).
      
         (8)  Rozhodnutí Rady přidružení EU-Ukrajina č. 3/2014 ze dne 15. prosince 2014 o přenesení některých pravomocí Radou přidružení na Výbor pro přidružení ve složení pro obchod [2015/980] (Úř. věst. L 158, 24.6.2015, s. 4).
      
         PŘÍLOHA XXI-A KAPITOLY 8
         ORIENTAČNÍ ČASOVÝ PLÁN PRO INSTITUCIONÁLNÍ REFORMU, SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A PŘÍSTUP NA TRH
         
                     Fáze
                  
                      
                  
                     Orientační časový plán
                  
                     Přístup na trh, který EU poskytne Ukrajina
                  
                     Přístup na trh, který Ukrajině poskytne EU
                  
                      
                  
                     1
                  
                     Provedení čl. 150 odst. 2 a článku 151 této dohody
                     Dohoda o reformní strategii podle článku 152 této dohody
                  
                     6 měsíců po vstupu této dohody v platnost
                  
                     Dodávky pro ústřední orgány státní správy
                  
                     Dodávky pro ústřední orgány státní správy
                  
                      
                  
                     2
                  
                     Sblížení a provedení základních prvků směrnice 2014/24/EU a směrnice 89/665/EHS
                  
                     3 roky po vstupu této dohody v platnost
                  
                     Dodávky pro stát, regionální nebo místní orgány a veřejnoprávní subjekty
                  
                     Dodávky pro stát, regionální nebo místní orgány a veřejnoprávní subjekty
                  
                     Přílohy XXI-B a XXI-C
                  
                     3
                  
                     Sblížení a provedení základních prvků směrnice 2014/25/EU a směrnice 92/13/EHS
                  
                     4 roky po vstupu této dohody v platnost
                  
                     Dodávky pro všechny zadavatele v odvětví veřejných služeb
                  
                     Dodávky pro všechny zadavatele
                  
                     Přílohy XXI-D a XXI-E
                  
                     4
                  
                     Sblížení a provedení dalších prvků směrnice 2014/24/EU. Sblížení a provedení směrnice 2014/23/EU
                  
                     6 let po vstupu této dohody v platnost
                  
                     Zakázky a koncese na služby a stavební práce pro všechny veřejné zadavatele
                  
                     Zakázky a koncese na služby a stavební práce pro všechny veřejné zadavatele
                  
                     Přílohy XXI-F, XXI-G a XXI-H
                  
                     5
                  
                     Sblížení a provedení dalších prvků směrnice 2014/25/EU
                  
                     8 let po vstupu této dohody v platnost
                  
                     Zakázky na služby a stavební práce pro všechny zadavatele v odvětví veřejných služeb
                  
                     Zakázky na služby a stavební práce pro všechny zadavatele v odvětví veřejných služeb
                  
                     Přílohy XXI-I a XXI-J
                  
      
      
         PŘÍLOHA XXI-B KAPITOLY 8
         ZÁKLADNÍ PRVKY SMĚRNICE 2014/24/EU
         ze dne 26. února 2014 o veřejných zakázkách
         (Fáze 2)
         HLAVA I
         Oblast působnosti, definice a obecné zásady
         KAPITOLA I
         Oblast působnosti a definice
         
                     Oddíl 1
                  Předmět a definice
         
                     Článek 1
                  Předmět a oblast působnosti: odstavce 1, 2, 5 a 6
         
                     Článek 2
                  Definice: odst. 1 body 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 22, 23 a 24
         
                     Článek 3
                  Smíšené zakázky
         
                     Oddíl 2
                  Finanční limity
         
                     Článek 4
                  Finanční limity
         
                     Článek 5
                  Metody výpočtu odhadované hodnoty veřejných zakázek
         
                     Oddíl 3
                  Výjimky
         
                     Článek 7
                  Veřejné zakázky v odvětvích vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb
         
                     Článek 8
                  Zvláštní výjimky v oblasti elektronických komunikací
         
                     Článek 9
                  Veřejné zakázky zadávané a soutěže o návrh zadávané organizované podle mezinárodních pravidel
         
                     Článek 10
                  Zvláštní výjimky pro veřejné zakázky na služby
         
                     Článek 11
                  Veřejné zakázky na služby zadávané na základě výhradního práva
         
                     Článek 12
                  Veřejné zakázky mezi subjekty ve veřejném sektoru
         
                     Oddíl 4
                  Zvláštní situace
         
                     Pododdíl 1
                  Dotované veřejné zakázky a služby v oblasti výzkumu a vývoje
         
                     Článek 13
                  Veřejné zakázky dotované veřejnými zadavateli
         
                     Článek 14
                  Služby v oblasti výzkumu a vývoje
         
                     Pododdíl 2
                  Zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti
         
                     Článek 15
                  Obrana a bezpečnost
         
                     Článek 16
                  Smíšené zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti
         
                     Článek 17
                  Veřejné zakázky a soutěže o návrh v oblasti obrany a bezpečnosti, které jsou zadávány nebo organizovány podle mezinárodních pravidel
         KAPITOLA II
         Obecná pravidla
         
                     Článek 18
                  Zásady zadávání veřejných zakázek
         
                     Článek 19
                  Hospodářské subjekty
         
                     Článek 21
                  Ochrana důvěrných informací
         
                     Článek 22
                  Pravidla pro komunikaci odstavce 2 až 6
         
                     Článek 23
                  Nomenklatura
         
                     Článek 24
                  Střet zájmů
         HLAVA II
         Pravidla pro zadávání veřejných zakázek
         KAPITOLA I
         Zadávací řízení
         
                     Článek 26
                  Výběr druhu zadávacího řízení: odstavce 1, 2, první alternativa odstavce 4, 5, 6
         
                     Článek 27
                  Otevřené řízení
         
                     Článek 28
                  Užší řízení
         
                     Článek 29
                  Jednací řízení s uveřejněním
         
                     Článek 32
                  Použití jednacího řízení bez předchozího zveřejnění
         KAPITOLA III
         Průběh řízení
         
                     Oddíl 1
                  Příprava
         
                     Článek 40
                  Předběžné tržní konzultace
         
                     Článek 41
                  Předchozí účast zájemců nebo uchazečů
         
                     Článek 42
                  Technické specifikace
         
                     Článek 43
                  Štítky
         
                     Článek 44
                  Zkušební protokoly, osvědčení a další doklady: odstavce 1, 2
         
                     Článek 45
                  Varianty
         
                     Článek 46
                  Rozdělení veřejných zakázek na části
         
                     Článek 47
                  Stanovení lhůt
         
                     Oddíl 2
                  Uveřejňování a transparentnost
         
                     Článek 48
                  Předběžná oznámení
         
                     Článek 49
                  Oznámení o zahájení zadávacího řízení
         
                     Článek 50
                  Oznámení o výsledku zadávacího řízení: odstavce 1 a 4
         
                     Článek 51
                  Forma a způsob uveřejňování oznámení: odst. 1 první pododstavec, odst. 5 první pododstavec
         
                     Článek 53
                  Dostupnost zadávací dokumentace v elektronické podobě
         
                     Článek 54
                  Výzvy určené zájemcům
         
                     Článek 55
                  Informování zájemců a uchazečů
         
                     Oddíl 3
                  Výběr účastníků a zadání veřejných zakázek
         
                     Článek 56
                  Obecné zásady
         
                     Pododdíl 1
                  Kritéria pro výběr na základě kvalifikace
         
                     Článek 57
                  Důvody pro vyloučení
         
                     Článek 58
                  Kvalifikační kritéria pro výběr
         
                     Článek 59
                  Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky: odstavec 1 obdobně, odstavec 4
         
                     Článek 60
                  Doklady
         
                     Článek 62
                  Normy zajišťování jakosti a normy environmentálního řízení: odstavce 1 a 2
         
                     Článek 63
                  Využití kapacity jiných subjektů
         
                     Pododdíl 2
                  Snížení počtu zájemců, nabídek a řešení
         
                     Článek 65
                  Snížení počtu jinak kvalifikovaných zájemců, kteří mají být vyzváni k účasti
         
                     Článek 66
                  Snížení počtu nabídek a řešení
         
                     Pododdíl 3
                  Zadání veřejné zakázky
         
                     Článek 67
                  Kritéria pro zadání veřejné zakázky
         
                     Článek 68
                  Náklady životního cyklu: odstavce 1 a 2
         
                     Článek 69
                  Mimořádně nízké nabídky: odstavce 1 až 4
         KAPITOLA IV
         Plnění veřejné zakázky
         
                     Článek 70
                  Podmínky plnění veřejné zakázky
         
                     Článek 71
                  Využití subdodavatele
         
                     Článek 72
                  Změny smluv na veřejné zakázky v době jejich trvání
         
                     Článek 73
                  Ukončení smluv na veřejné zakázky
         HLAVA III
         Zvláštní režimy zadávání veřejných zakázek
         KAPITOLA I
         Sociální a jiné zvláštní služby
         
                     Článek 74
                  Zadávání veřejných zakázek na sociální a jiné zvláštní služby
         
                     Článek 75
                  Uveřejňování oznámení
         
                     Článek 76
                  Zásady zadávání veřejných zakázek
         PŘÍLOHY
         
                     PŘÍLOHA II
                  SEZNAM ČINNOSTÍ PODLE ČL. 2 ODST. 1 BODU 6 PÍSM. a)
         
                     PŘÍLOHA III
                  SEZNAM VÝROBKŮ PODLE ČL. 4 PÍSM. b) PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVANÉ VEŘEJNÝMI ZADAVATELI V OBLASTI OBRANY
         
                     PŘÍLOHA IV
                  POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE NÁSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ PRO ELEKTRONICKÝ PŘÍJEM NABÍDEK, ŽÁDOSTÍ O ÚČAST, JAKOŽ I PLÁNŮ A PROJEKTŮ V SOUTĚŽÍCH O NÁVRH
         
                     PŘÍLOHA V
                  INFORMACE, JEŽ MAJÍ BÝT UVEDENY V OZNÁMENÍCH
         
                     Část A:
                  INFORMACE, JEŽ MAJÍ BÝT UVEDENY V OZNÁMENÍCH O UVEŘEJNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉHO OZNÁMENÍ NA PROFILU KUPUJÍCÍHO
         
                     Část B:
                  INFORMACE, JEŽ MAJÍ BÝT UVEDENY V PŘEDBĚŽNÝCH OZNÁMENÍCH (podle článku 48)
         
                     Část C:
                  INFORMACE, JEŽ MAJÍ BÝT UVEDENY V OZNÁMENÍCH O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (podle článku 49)
         
                     Část D:
                  INFORMACE, JEŽ MAJÍ BÝT UVEDENY V OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (podle článku 50)
         
                     Část G:
                  INFORMACE, JEŽ MAJÍ BÝT UVEDENY V OZNÁMENÍCH O ZMĚNÁCH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V PRŮBĚHU JEJÍHO TRVÁNÍ (podle čl. 72 odst. 1)
         
                     Část H:
                  INFORMACE, JEŽ MAJÍ BÝT UVEDENY V OZNÁMENÍCH O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ NA SOCIÁLNÍ A JINÉ ZVLÁŠTNÍ SLUŽBY (podle čl. 75 odst. 1)
         
                     Část I:
                  INFORMACE, JEŽ MAJÍ BÝT UVEDENY V PŘEDBĚŽNÝCH OZNÁMENÍCH O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH NA SOCIÁLNÍ A JINÉ ZVLÁŠTNÍ SLUŽBY (podle čl. 75 odst. 1)
         
                     Část J:
                  INFORMACE, JEŽ MAJÍ BÝT UVEDENY V OZNÁMENÍCH O VÝSLEDKU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ NA SOCIÁLNÍ A JINÉ ZVLÁŠTNÍ SLUŽBY (podle čl. 75 odst. 2)
         
                     PŘÍLOHA VII
                  DEFINICE NĚKTERÝCH TECHNICKÝCH SPECIFIKACÍ
         
                     PŘÍLOHA IX
                  OBSAH VÝZEV K PODÁNÍ NABÍDKY K ÚČASTI V DIALOGU NEBO K POTVRZENÍ ZÁJMU PODLE ČLÁNKU 54
         
                     PŘÍLOHA X
                  SEZNAM MEZINÁRODNÍCH SOCIÁLNÍCH ÚMLUV A ÚMLUV O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ UVEDENÝ V ČL. 18 ODST. 2
         
                     PŘÍLOHA XII
                  ZPŮSOBY PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KRITÉRIÍ PRO VÝBĚR
         
                     PŘÍLOHA XIV
                  SLUŽBY PODLE ČLÁNKU 74
      
      
         PŘÍLOHA XXI-C KAPITOLY 8
         ZÁKLADNÍ PRVKY SMĚRNICE 89/665/EHS
         ze dne 21. prosince 1989 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky a stavební práce (směrnice 89/665/EHS)
         ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/66/ES ze dne 11. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokud jde o zvýšení účinnosti přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek (směrnice 2007/66/ES), a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí (směrnice 2014/23/EU)
         (Fáze 2)
         
                     Článek 1
                  Oblast působnosti a dostupnost přezkumných řízení
         
                     Článek 2
                  Náležitosti přezkumného řízení
         
                     
                        Článek 2a
                  Odkladná lhůta
         
                     
                        Článek 2b
                  
                     Výjimky z odkladné lhůty:
                     čl. 2b první pododstavec písm. b)
                  
         
                     
                        Článek 2c
                  Lhůty pro podání návrhu na přezkum
         
                     
                        Článek 2d
                  
                     Neúčinnost:
                     odst. 1 písm. b)
                     odstavce 2 a 3
                  
         
                     
                        Článek 2e
                  Porušení této směrnice a alternativní sankce
         
                     
                        Článek 2f
                  Lhůty
      
      
         PŘÍLOHA XXI-D KAPITOLY 8
         ZÁKLADNÍ PRVKY SMĚRNICE 2014/25/EU
         ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb
         (Fáze 3)
         HLAVA I
         Oblast působnosti, definice a obecné zásady
         KAPITOLA I
         Předmět a definice
         
                     Článek 1
                  Předmět a oblast působnosti: odstavce 1, 2, 5 a 6
         
                     Článek 2
                  Definice: body 1 až 9, 13 až 16 a 18 až 20
         
                     Článek 3
                  Veřejní zadavatelé (odstavce 1 a 4)
         
                     Článek 4
                  Zadavatelé: odstavce 1 až 3
         
                     Článek 5
                  Smíšené zakázky zahrnující stejnou činnost
         
                     Článek 6
                  Zakázky zahrnující více činností
         KAPITOLA II
         Činnosti
         
                     Článek 7
                  Společná ustanovení
         
                     Článek 8
                  Plyn a teplo
         
                     Článek 9
                  Elektřina
         
                     Článek 10
                  Voda
         
                     Článek 11
                  Dopravní služby
         
                     Článek 12
                  Přístavy a letiště
         
                     Článek 13
                  Poštovní služby
         
                     Článek 14
                  Těžba ropy a zemního plynu, průzkum nebo těžba uhlí nebo jiných pevných paliv
         KAPITOLA III
         Věcná působnost
         
                     Oddíl 1
                  Finanční limity
         
                     Článek 15
                  Finanční limity
         
                     Článek 16
                  Metody výpočtu odhadované hodnoty zakázek: odstavce 1 až 4 a 7 až 14
         
                     Oddíl 2
                  Zakázky a soutěže o návrh vyňaté z působnosti směrnice: Zvláštní ustanovení pro zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti
         
                     Pododdíl 1
                  Výjimky vztahující se na všechny zadavatele a zvláštní výjimky pro odvětví vodního hospodářství a energetiky
         
                     Článek 18
                  Zakázky zadávané za účelem dalšího prodeje nebo nájmu třetím osobám: odstavec 1
         
                     Článek 19
                  Zakázky a soutěže o návrh zadávané nebo organizované za jiným účelem, než je vykonávání činnosti uvedené ve směrnici, nebo za účelem vykonávání takové činnosti ve třetí zemi: odstavec 1
         
                     Článek 20
                  Zakázky zadávané a soutěže o návrh organizované podle mezinárodních pravidel
         
                     Článek 21
                  Zvláštní výjimky pro veřejné zakázky na služby
         
                     Článek 22
                  Zakázky na služby zadávané na základě výhradního práva
         
                     Článek 23
                  Zakázky zadávané určitými zadavateli na nákup vody a dodávky energie nebo paliv pro výrobu energie
         
                     Pododdíl 2
                  Zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti
         
                     Článek 24
                  Obrana a bezpečnost
         
                     Článek 25
                  Smíšené zakázky zahrnující stejnou činnost a prvky z oblasti obrany a bezpečnosti
         
                     Článek 26
                  Zakázky zahrnující více činností a prvky z oblasti obrany a bezpečnosti
         
                     Článek 27
                  Zakázky a soutěže o návrh v oblasti obrany a bezpečnosti, které jsou zadávány nebo organizovány podle mezinárodních pravidel
         
                     Pododdíl 3
                  Zvláštní vztahy (spolupráce, přidružené podniky a společné podniky)
         
                     Článek 28
                  Zakázky mezi veřejnými zadavateli
         
                     Článek 29
                  Zakázky zadávané přidruženému podniku
         
                     Článek 30
                  Zakázky zadávané společnému podniku nebo zadavateli, který je součástí společného podniku
         
                     Pododdíl 4
                  Zvláštní situace
         
                     Článek 32
                  Služby v oblasti výzkumu a vývoje
         KAPITOLA IV
         Obecné zásady
         
                     Článek 36
                  Zásady zadávání zakázek
         
                     Článek 37
                  Hospodářské subjekty
         
                     Článek 39
                  Ochrana důvěrných informací
         
                     Článek 40
                  Pravidla pro komunikaci
         
                     Článek 41
                  Nomenklatura
         
                     Článek 42
                  Střet zájmů
         HLAVA II
         Pravidla pro zadávání zakázek
         KAPITOLA I
         Zadávací řízení
         
                     Článek 44
                  Výběr druhu zadávacího řízení: odstavce 1, 2 a 4
         
                     Článek 45
                  Otevřené řízení
         
                     Článek 46
                  Užší řízení
         
                     Článek 47
                  Jednací řízení s předchozí výzvou k účasti v soutěži
         
                     Článek 50
                  Použití jednacího řízení bez předchozí výzvy k účasti v soutěži: písmena a) až i)
         KAPITOLA III
         Průběh řízení
         
                     Oddíl 1
                  Příprava
         
                     Článek 58
                  Předběžné tržní konzultace
         
                     Článek 59
                  Předchozí účast zájemců nebo uchazečů
         
                     Článek 60
                  Technické specifikace
         
                     Článek 61
                  Štítky
         
                     Článek 62
                  Zkušební protokoly, osvědčení a další doklady
         
                     Článek 63
                  Sdělování technických specifikací
         
                     Článek 64
                  Varianty
         
                     Článek 65
                  Rozdělení zakázek na části
         
                     Článek 66
                  Stanovení lhůt
         
                     Oddíl 2
                  Uveřejňování a transparentnost
         
                     Článek 67
                  Pravidelná předběžná oznámení
         
                     Článek 68
                  Oznámení o zavedení systému kvalifikace
         
                     Článek 69
                  Oznámení o zahájení zadávacího řízení
         
                     Článek 70
                  Oznámení o výsledku zadávacího řízení: odstavce 1, 3 a 4
         
                     Článek 71
                  Forma a způsob uveřejňování oznámení: odstavec 1, odst. 5 první pododstavec
         
                     Článek 73
                  Dostupnost zadávací dokumentace v elektronické podobě
         
                     Článek 74
                  Výzvy určené zájemcům
         
                     Článek 75
                  Informování žadatelů o zápisu do systému kvalifikace, zájemců a uchazečů
         
                     Oddíl 3
                  Výběr účastníků a zadání zakázek
         
                     Článek 76
                  Obecné zásady
         
                     Pododdíl 1
                  Kvalifikace a výběr na základě kvalifikace
         
                     Článek 78
                  Kritéria pro výběr na základě kvalifikace
         
                     Článek 79
                  Využití kapacit jiných subjektů: odstavec 2
         
                     Článek 80
                  Použití důvodů pro vyloučení a kvalifikačních kritérií pro výběr uvedených ve směrnici 2014/24/EU
         
                     Článek 81
                  Normy zajišťování jakosti a normy environmentálního řízení: odstavce 1 a 2
         
                     Pododdíl 2:
                  Zadání zakázky
         
                     Článek 82
                  Kritéria pro zadání zakázky
         
                     Článek 83
                  Náklady životního cyklu: odstavce 1 a 2
         
                     Článek 84
                  Mimořádně nízké nabídky: odstavce 1 až 4
         KAPITOLA IV
         Plnění zakázky
         
                     Článek 87
                  Podmínky plnění zakázky
         
                     Článek 88
                  Využití subdodavatelů
         
                     Článek 89
                  Změny smluv na zakázky v době jejich trvání
         
                     Článek 90
                  Ukončení smluv na zakázky
         HLAVA III
         Zvláštní režimy zadávání zakázek
         KAPITOLA I
         Sociální a jiné zvláštní služby
         
                     Článek 91
                  Zadávání zakázek na sociální a jiné zvláštní služby
         
                     Článek 92
                  Uveřejňování oznámení
         
                     Článek 93
                  Zásady zadávání zakázek
         PŘÍLOHY
         
                     PŘÍLOHA I
                  Seznam činností podle čl. 2 bodu 2 písm. a)
         
                     PŘÍLOHA V
                  Požadavky týkající se nástrojů a zařízení pro elektronický příjem nabídek, žádostí o účast a plánů a projektů v soutěžích o návrh
         
                     PŘÍLOHA VI A
                  Informace, jež mají být uvedeny v pravidelném předběžném oznámení (podle článku 67)
         
                     PŘÍLOHA VI B
                  Informace, jež mají být uvedeny v oznámení o uveřejnění pravidelného předběžného oznámení na profilu kupujícího, které neslouží jako výzva k účasti v soutěži (podle čl. 67 odst. 1)
         
                     PŘÍLOHA VIII
                  Definice některých technických specifikací
         
                     PŘÍLOHA IX
                  Hlavní požadavky na uveřejňování
         
                     PŘÍLOHA X
                  Informace, jež mají být uvedeny v oznámení o existenci systému kvalifikace (podle čl. 44 odst. 4 písm. b) a článku 68)
         
                     PŘÍLOHA XI
                  Informace, jež mají být uvedeny v oznámeních o zahájení zadávacího řízení (podle článku 69)
         
                     PŘÍLOHA XII
                  Informace, jež mají být uvedeny v oznámení o výsledku zadávacího řízení (podle článku 70)
         
                     PŘÍLOHA XIII
                  Obsah výzev k podání nabídky, k účasti v dialogu, k jednání nebo k potvrzení zájmu podle článku 74
         
                     PŘÍLOHA XIV
                  Seznam mezinárodních sociálních úmluv a úmluv o životním prostředí podle článku 36 odst. 2
         
                     PŘÍLOHA XVI
                  Informace, jež mají být uvedeny v oznámeních o změnách zakázky v průběhu jejího trvání (podle čl. 89 odst. 1)
         
                     PŘÍLOHA XVII
                  Služby podle článku 91
         
                     PŘÍLOHA XVIII
                  Informace, jež mají být uvedeny v oznámení týkajícím se zakázek na sociální a jiné zvláštní služby (podle článku 92)
      
      
         PŘÍLOHA XXI-E KAPITOLY 8
         ZÁKLADNÍ PRVKY SMĚRNICE RADY 92/13/EHS
         ze dne 25. února 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se uplatňování pravidel Společenství pro postupy při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací (směrnice 92/13/EHS)
         ve znění směrnice 2007/66/ES a směrnice 2014/23/EU
         (Fáze 3)
         
                     Článek 1
                  Oblast působnosti a dostupnost přezkumných řízení
         
                     Článek 2
                  Náležitosti přezkumného řízení
         
                     
                        Článek 2a
                  Odkladná lhůta
         
                     
                        Článek 2b
                  
                     Výjimky z odkladné lhůty:
                     čl. 2b první pododstavec písm. b)
                  
         
                     
                        Článek 2c
                  Lhůty pro podání návrhu na přezkum
         
                     
                        Článek 2d
                  
                     Neúčinnost:
                     odst. 1 písm. b), odst. 2 a 3
                  
         
                     
                        Článek 2e
                  Porušení této směrnice a alternativní sankce
         
                     
                        Článek 2f
                  Lhůty
      
      
         PŘÍLOHA XXI-F KAPITOLY 8I.   DALŠÍ NEPOVINNÉ PRVKY SMĚRNICE 2014/24/EU(Fáze 4)
         Prvky směrnice 2014/24/EU uvedené v této příloze nejsou povinné, ale doporučuje se jejich sblížení. Ukrajina může tyto prvky sblížit ve lhůtě stanovené v příloze XXI-B.
         HLAVA I
         Oblast působnosti, definice a obecné zásady
         KAPITOLA I
         Oblast působnosti a definice
         
                     Oddíl 1
                  Předmět a definice
         
                     Článek 2
                  Definice (odst. 1 body 14 a 16)
         
                     Článek 20
                  Vyhrazené veřejné zakázky
         HLAVA II
         Pravidla pro zadávání veřejných zakázek
         KAPITOLA II
         Techniky a nástroje pro elektronické a souhrnné zadávání veřejných zakázek
         
                     Článek 37
                  Centralizované nákupní činnosti a centrální zadavatelé
         KAPITOLA III
         Průběh řízení
         
                     Oddíl 3
                  Výběr účastníků a zadání veřejných zakázek
         
                     Článek 64
                  Úřední seznamy schválených hospodářských subjektů a osvědčení od subjektů veřejného nebo soukromého práva
         HLAVA III
         Zvláštní režimy zadávání veřejných zakázek
         KAPITOLA I
         
                     Článek 77
                  Vyhrazené veřejné zakázky na některé službyII.   NEPOVINNÉ PRVKY SMĚRNICE 2014/23/EU(Fáze 4)
         Prvky směrnice 2014/23/EU uvedené v této příloze nejsou povinné, ale doporučuje se jejich sblížení. Ukrajina může tyto prvky sblížit ve lhůtě stanovené v příloze XXI-B.
         HLAVA I
         Předmět, oblast působnosti, zásady a definice
         KAPITOLA I
         Oblast působnosti, obecné zásady a definice
         
                     Oddíl IV
                  Zvláštní situace
         
                     Článek 24
                  Vyhrazené koncese
      
      
         PŘÍLOHA XXI-G KAPITOLY 8I.   DALŠÍ POVINNÉ PRVKY SMĚRNICE 2014/24/EU(Fáze 4)
         HLAVA I
         Oblast působnosti, definice a obecné zásady
         KAPITOLA I
         Oblast působnosti a definice
         
                     Oddíl 1
                  Předmět a definice
         
                     Článek 2
                  Definice (odst. 1 bod 21)
         
                     Článek 22
                  Pravidla pro komunikaci: odstavec 1
         HLAVA II
         Pravidla pro zadávání veřejných zakázek
         KAPITOLA I
         Zadávací řízení
         
                     Článek 26
                  Výběr druhu zadávacího řízení: odstavec 3, odst. 4 druhá alternativa
         
                     Článek 30
                  Soutěžní dialog
         
                     Článek 31
                  Inovační partnerství
         KAPITOLA II
         Techniky a nástroje pro elektronické a souhrnné zadávání veřejných zakázek
         
                     Článek 33
                  Rámcové dohody
         
                     Článek 34
                  Dynamické nákupní systémy
         
                     Článek 35
                  Elektronické aukce
         
                     Článek 36
                  Elektronické katalogy
         
                     Článek 38
                  Příležitostné společné zadávání veřejných zakázek
         KAPITOLA III
         Průběh řízení
         
                     Oddíl 2
                  Uveřejňování a transparentnost
         
                     Článek 50
                  Oznámení o výsledku zadávacího řízení: odstavce 2 a 3
         HLAVA III
         Zvláštní režimy zadávání veřejných zakázek
         KAPITOLA II
         Pravidla pro soutěže o návrh
         
                     Článek 78
                  Oblast působnosti
         
                     Článek 79
                  Oznámení
         
                     Článek 80
                  Pravidla týkající se organizování soutěží o návrh a výběr účastníků
         
                     Článek 81
                  Složení poroty
         
                     Článek 82
                  Rozhodnutí poroty
         PŘÍLOHY
         
                     PŘÍLOHA V
                  INFORMACE, JEŽ MAJÍ BÝT UVEDENY V OZNÁMENÍCH
         
                     Část E:
                  INFORMACE, JEŽ MAJÍ BÝT UVEDENY V OZNÁMENÍ O SOUTĚŽI O NÁVRH (podle čl. 79 odst. 1)
         
                     Část F:
                  INFORMACE, JEŽ MAJÍ BÝT UVEDENY V OZNÁMENÍ O VÝSLEDCÍCH SOUTĚŽE (podle čl. 79 odst. 2)
         
                     PŘÍLOHA VI:
                  INFORMACE, JEŽ MAJÍ BÝT UVEDENY V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI ELEKTRONICKÝCH AUKCÍ (čl. 35 odst. 4)II.   POVINNÉ PRVKY SMĚRNICE 2014/23/EU(Fáze 4)
         HLAVA I
         Předmět, oblast působnosti, zásady a definice
         KAPITOLA I
         Oblast působnosti, obecné zásady a definice
         
                     Oddíl I
                  Předmět, oblast působnosti, obecné zásady, definice a finanční limity
         
                     Článek 1
                  Předmět a oblast působnosti: odstavce 1, 2 a 4
         
                     Článek 2
                  Zásada nezávislé správy ze strany orgánů veřejné správy
         
                     Článek 3
                  Zásada rovného zacházení, nediskriminace a transparentnosti
         
                     Článek 4
                  Vymezení služeb obecného hospodářského zájmu členskými státy
         
                     Článek 5
                  Definice
         
                     Článek 6
                  Veřejní zadavatelé: odstavce 1 a 4
         
                     Článek 7
                  Zadavatelé
         
                     
                        Článek 8:
                  Finanční limity a metody výpočtu odhadované hodnoty koncesí
         
                     Oddíl II
                  Výjimky
         
                     Článek 10
                  Výjimky vztahující se na koncese udělované veřejnými zadavateli a zadavateli
         
                     Článek 11
                  Zvláštní výjimky v oblasti elektronických komunikací
         
                     Článek 12
                  Zvláštní výjimky v oblasti vodního hospodářství
         
                     Článek 13
                  Koncese udělené přidruženému podniku
         
                     Článek 14
                  Koncese udělené společnému podniku nebo zadavateli, který je součástí společného podniku
         
                     Článek 17
                  Koncese mezi subjekty ve veřejném sektoru
         
                     Oddíl III
                  Obecná ustanovení
         
                     Článek 18
                  Doba platnosti koncese
         
                     Článek 19
                  Sociální a jiné zvláštní služby
         
                     Článek 20
                  Smíšené koncese
         
                     Článek 21
                  Smíšené koncese v oblasti obrany a bezpečnosti
         
                     Článek 22
                  Koncese na činnosti uvedené v příloze II i na jiné činnosti
         
                     Článek 23
                  Koncese na činnosti uvedené v příloze II i na činnosti v oblasti obrany a bezpečnosti
         
                     Článek 25
                  Služby v oblasti výzkumu a vývoje
         KAPITOLA II
         Obecné zásady
         
                     Článek 26
                  Hospodářské subjekty
         
                     Článek 27
                  Nomenklatura
         
                     Článek 28
                  Ochrana důvěrných informací
         
                     Článek 29
                  Pravidla pro komunikaci
         HLAVA II
         Pravidla pro udělování koncesí: obecné zásady a procesní záruky
         KAPITOLA I
         Obecné zásady
         
                     Článek 30
                  Obecné zásady: odstavce 1, 2 a 3
         
                     Článek 31
                  Oznámení o zahájení koncesního řízení
         
                     Článek 32
                  Oznámení o výsledku koncesního řízení
         
                     Článek 33
                  Forma a způsob uveřejňování oznámení: odst. 1 první pododstavec
         
                     Článek 34
                  Dostupnost koncesní dokumentace v elektronické podobě
         
                     Článek 35
                  Boj proti korupci a předcházení střetu zájmů
         KAPITOLA II
         Procesní záruky
         
                     Článek 36
                  Technické a funkční požadavky
         
                     Článek 37
                  Procesní záruky
         
                     Článek 38
                  Výběr a hodnocení zájemců na základě kvality
         
                     Článek 39
                  Lhůty pro podání žádostí o koncesi a nabídek
         
                     Článek 40
                  Poskytování informací zájemcům a uchazečům
         
                     Článek 41
                  Kritéria pro udělení koncese
         HLAVA III
         Pravidla týkající se plnění koncesí
         
                     Článek 42
                  Využití subdodavatelů
         
                     Článek 43
                  Změny koncesí během doby jejich platnosti
         
                     Článek 44
                  Ukončení koncesí
         
                     Článek 45
                  Sledování a podávání zpráv
         PŘÍLOHY
         
                     PŘÍLOHA I
                  SEZNAM ČINNOSTÍ UVEDENÝCH V ČL. 5 BODU 7
         
                     PŘÍLOHA II
                  ČINNOSTI VYKONÁVANÉ ZADAVATELI PODLE ČLÁNKU 7
         
                     PŘÍLOHA III
                  SEZNAM PRÁVNÍCH AKTŮ UNIE PODLE ČL. 7 ODST. 2 PÍSM. B)
         
                     PŘÍLOHA IV
                  SLUŽBY PODLE ČLÁNKU 19
         
                     PŘÍLOHA V
                  INFORMACE, JEŽ MAJÍ BÝT UVEDENY V OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODLE ČLÁNKU 31
         
                     PŘÍLOHA VI
                  INFORMACE, JEŽ MAJÍ BÝT UVEDENY V PŘEDBĚŽNÝCH OZNÁMENÍCH O ZAHÁJENÍ KONCESNÍCH ŘÍZENÍ NA SOCIÁLNÍ A JINÉ ZVLÁŠTNÍ SLUŽBY PODLE ČL. 31 ODST. 3
         
                     PŘÍLOHA VII
                  INFORMACE, JEŽ MAJÍ BÝT UVEDENY V OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODLE ČLÁNKU 32
         
                     PŘÍLOHA VIII
                  INFORMACE, JEŽ MAJÍ BÝT UVEDENY V OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU KONCESNÍHO ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍM SE KONCESÍ NA SOCIÁLNÍ A JINÉ ZVLÁŠTNÍ SLUŽBY PODLE ČLÁNKU 32
         
                     PŘÍLOHA IX
                  HLAVNÍ ASPEKTY UVEŘEJŇOVÁNÍ
         
                     PŘÍLOHA X
                  SEZNAM MEZINÁRODNÍCH SOCIÁLNÍCH ÚMLUV A ÚMLUV O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ PODLE ČL. 30 ODST. 3
         
                     PŘÍLOHA XI
                  INFORMACE, JEŽ MAJÍ BÝT UVEDENY V OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ KONCESE BĚHEM JEJÍ DOBY PLATNOSTI PODLE ČLÁNKU 43
      
      
         PŘÍLOHA XXI-H KAPITOLY 8
         DALŠÍ PRVKY SMĚRNICE 89/665/EHS
         ve znění směrnice 2007/66/ES a směrnice 2014/23/EU
         (Fáze 4)
         
                     
                        Článek 2b
                  
                     Výjimky z odkladné lhůty:
                     čl. 2b první pododstavec písm. c)
                  
         
                     
                        Článek 2d
                  
                     Neúčinnost:
                     čl. 2d první pododstavec písm. c),
                     odstavec 5
                  
      
      
         PŘÍLOHA XXI-I KAPITOLY 8
         (Fáze 5)
         I.   DALŠÍ POVINNÉ PRVKY SMĚRNICE 2014/25/EU
         HLAVA I
         Oblast působnosti, definice a obecné zásady
         KAPITOLA I
         Předmět a definice
         
                     Článek 2
                  Definice: bod 17
         KAPITOLA III
         Věcná působnost
         
                     Oddíl 1
                  Finanční limity
         
                     Článek 16
                  Metody výpočtu odhadované hodnoty zakázek: odstavce 5, 6
         HLAVA II
         Pravidla pro zadávání zakázek
         KAPITOLA I
         Zadávací řízení
         
                     Článek 44
                  Výběr druhu zadávacího řízení: odstavec 3
         
                     Článek 48
                  Soutěžní dialog
         
                     Článek 49
                  Inovační partnerství
         
                     Článek 50
                  Použití jednacího řízení bez předchozí výzvy k účasti v soutěži: písmeno j)
         KAPITOLA II
         Techniky a nástroje pro elektronické a souhrnné zadávání zakázek
         
                     Článek 51
                  Rámcové dohody
         
                     Článek 52
                  Dynamické nákupní systémy
         
                     Článek 53
                  Elektronické aukce
         
                     Článek 54
                  Elektronické katalogy
         
                     Článek 56
                  Příležitostné společné zadávání zakázek
         KAPITOLA III
         Průběh řízení
         
                     Oddíl 2
                  Uveřejňování a transparentnost
         
                     Článek 70
                  Oznámení o výsledku zadávacího řízení: odstavec 2
         
                     Oddíl 3
                  Výběr účastníků a zadání zakázek
         
                     Pododdíl 1
                  Kvalifikace a výběr na základě kvalifikace
         
                     Článek 77
                  Systémy kvalifikace
         
                     Článek 79
                  Využití kapacit jiných subjektů: odstavec 1
         HLAVA III
         Zvláštní režimy zadávání veřejných zakázek
         KAPITOLA II
         Pravidla pro soutěže o návrh
         
                     Článek 95
                  Oblast působnosti
         
                     Článek 96
                  Oznámení
         
                     Článek 97
                  Pravidla týkající se organizování soutěží o návrh, výběru účastníků a poroty
         
                     Článek 98
                  Rozhodnutí poroty
         PŘÍLOHY
         
                     PŘÍLOHA VII
                  Informace, které mají být obsaženy v zadávacích podmínkách pro elektronické aukce (čl. 53 odst. 4)
         
                     PŘÍLOHA XIX
                  Informace, jež mají být uvedeny v oznámení o soutěži o návrh (podle čl. 96 odst. 1)
         
                     PŘÍLOHA XX
                  Informace, jež mají být uvedeny v oznámeních o výsledcích soutěže o návrh (podle čl. 96 odst. 1)
         II.   DALŠÍ NEPOVINNÉ PRVKY SMĚRNICE 2014/25/EU
         Další prvky směrnice 2014/25/EU uvedené v této příloze nejsou povinné, ale doporučuje se jejich sblížení. Ukrajina může tyto prvky sblížit ve lhůtě stanovené v příloze XXI-B.
         HLAVA I
         Oblast působnosti, definice a obecné zásady
         KAPITOLA I
         Předmět a definice
         
                     Článek 2
                  Definice: body 10 až 12
         KAPITOLA IV
         Obecné zásady
         
                     Článek 38
                  Vyhrazené zakázky
         HLAVA II
         Pravidla pro zadávání zakázek
         KAPITOLA I
         Zadávací řízení
         
                     Článek 55
                  Centralizované nákupní činnosti a centrální zadavatelé
         HLAVA III
         Zvláštní režimy zadávání zakázek
         KAPITOLA I
         Sociální a jiné zvláštní služby
         
                     Článek 94
                  Vyhrazené zakázky na některé služby
      
      
         PŘÍLOHA XXI-J KAPITOLY 8
         DALŠÍ PRVKY SMĚRNICE 92/13/EHS
         ve znění směrnice 2007/66/ES a směrnice 2014/23/EU
         (Fáze 5)
         
                     
                        Článek 2b
                  
                     Výjimky z odkladné lhůty:
                     čl. 2b první pododstavec písm. c)
                  
         
                     
                        Článek 2d
                  
                     Neúčinnost
                     čl. 2d odst. 1 písm. c),
                     odstavec 5
                  
      
      
         PŘÍLOHA XXI-K KAPITOLY 8
         I.   USTANOVENÍ SMĚRNICE 2014/24/EU, NA KTERÁ SE SBLIŽOVÁNÍ NEVZTAHUJE
         Na prvky směrnice 2014/24/EU uvedené v této příloze se postup sbližování nevztahuje.
         HLAVA I
         Oblast působnosti, definice a obecné zásady
         KAPITOLA I
         Oblast působnosti a definice
         
                     Oddíl 1
                  Předmět a definice
         
                     Článek 1
                  Předmět a oblast působnosti: odstavce 3 a 4
         
                     Článek 2
                  Definice: odstavec 2
         
                     Oddíl 2
                  Finanční limity
         
                     Článek 6
                  Úprava finančních limitů a seznamu ústředních orgánů státní správy
         HLAVA II
         Pravidla pro zadávání veřejných zakázek
         KAPITOLA I
         Zadávací řízení
         
                     Článek 25
                  Podmínky vztahující se k dohodě o vládních zakázkách a dalším mezinárodním dohodám
         KAPITOLA II
         Techniky a nástroje pro elektronické a souhrnné zadávání veřejných zakázek
         
                     Článek 39
                  Zadávání veřejných zakázek za účasti veřejných zadavatelů z různých členských států
         KAPITOLA III
         Průběh řízení
         
                     Oddíl 1
                  Příprava
         
                     Článek 44
                  Zkušební protokoly, osvědčení a další doklady: odstavec 3
         
                     Oddíl 2
                  Uveřejňování a transparentnost
         
                     Článek 51
                  Forma a způsob uveřejňování oznámení: odst. 1 druhý pododstavec, odstavce 2, 3 a 4, odst. 5 druhý pododstavec a odstavec 6
         
                     Článek 52
                  Uveřejnění na vnitrostátní úrovni
         
                     Oddíl 3
                  Výběr účastníků a zadání veřejných zakázek
         
                     Článek 61
                  Online databáze dokladů (e-Certis)
         
                     Článek 62
                  Normy zajišťování jakosti a normy environmentálního řízení: odstavec 3
         
                     Článek 68
                  Náklady životního cyklu: odstavec 3
         
                     Článek 69
                  Mimořádně nízké nabídky: odstavec 5
         HLAVA IV
         Správa
         
                     Článek 83
                  Vymáhání
         
                     Článek 84
                  Jednotlivé zprávy o zadávacích řízeních
         
                     Článek 85
                  Podávání zpráv členskými státy a statistické informace
         
                     Článek 86
                  Správní spolupráce
         HLAVA V
         Přenesené pravomoci, prováděcí pravomoci a závěrečná ustanovení
         
                     Článek 87
                  Výkon přenesené pravomoci
         
                     Článek 88
                  Postup pro naléhavé případy
         
                     Článek 89
                  Postup projednávání ve výboru
         
                     Článek 90
                  Provedení a přechodná ustanovení
         
                     Článek 91
                  Zrušení
         
                     Článek 92
                  Přezkum
         
                     Článek 93
                  Vstup v platnost
         
                     Článek 94
                  Určení
         PŘÍLOHY
         
                     PŘÍLOHA I
                  ÚSTŘEDNÍ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY
         
                     PŘÍLOHA VIII
                  HLAVNÍ POŽADAVKY NA UVEŘEJŇOVÁNÍ
         
                     PŘÍLOHA XI
                  REJSTŘÍKY
         
                     PŘÍLOHA XIII
                  SEZNAM PRÁVNÍCH AKTŮ UNIE PODLE ČL. 68 ODST. 3
         
                     PŘÍLOHA XV
                  SROVNÁVACÍ TABULKA
         II.   USTANOVENÍ SMĚRNICE 2014/23/EU, NA KTERÁ SE SBLIŽOVÁNÍ NEVZTAHUJE
         Na prvky směrnice 2014/23/EU uvedené v této příloze se postup sbližování nevztahuje.
         HLAVA I
         Předmět, oblast působnosti, zásady a definice
         KAPITOLA I
         Oblast působnosti, obecné zásady a definice
         
                     Oddíl I
                  Předmět, oblast působnosti, obecné zásady, definice a finanční limity
         
                     Článek 1
                  Předmět a oblast působnosti: odstavec 3
         
                     Článek 6
                  Veřejní zadavatelé: odstavce 2 a 3
         
                     Článek 9
                  Úprava finančního limitu
         
                     Oddíl II
                  Výjimky
         
                     Článek 15
                  Oznamování informací zadavateli
         
                     Článek 16
                  Vyloučené činnosti, které jsou přímo vystaveny hospodářské soutěži
         HLAVA II
         Pravidla pro udělování koncesí: obecné zásady a procesní záruky
         KAPITOLA I
         Obecné zásady
         
                     Článek 30
                  Obecné zásady: odstavec 4
         
                     Článek 33
                  Forma a způsob uveřejňování oznámení: odst. 1 druhý pododstavec a odstavce 2, 3 a 4
         HLAVA IV
         Změny směrnic 89/665/EHS a 92/13/EHS
         
                     Článek 46
                  Změny směrnice 89/665/EHS
         
                     Článek 47
                  Změny směrnice 92/13/EHS
         HLAVA V
         Přenesené pravomoci, prováděcí pravomoci a závěrečná ustanovení
         
                     Článek 48
                  Výkon přenesené pravomoci
         
                     Článek 49
                  Postup pro naléhavé případy
         
                     Článek 50
                  Postup projednávání ve výboru
         
                     Článek 51
                  Provedení
         
                     Článek 52
                  Přechodná ustanovení
         
                     Článek 53
                  Sledování a podávání zpráv
         
                     Článek 54
                  Vstup v platnost
         
                     Článek 55
                  Určení
      
      
         PŘÍLOHA XXI-L KAPITOLY 8
         USTANOVENÍ SMĚRNICE 2014/25/EU, NA KTERÁ SE SBLIŽOVÁNÍ NEVZTAHUJE
         Na prvky uvedené v této příloze se postup sbližování nevztahuje.
         HLAVA I
         Oblast působnosti, definice a obecné zásady
         KAPITOLA I
         Předmět a definice
         
                     Článek 1
                  Předmět a oblast působnosti: odstavce 3 a 4
         
                     Článek 3
                  Veřejní zadavatelé: odstavce 2 a 3
         
                     Článek 4
                  Zadavatelé: odstavec 4
         KAPITOLA III
         Věcná působnost
         
                     Oddíl 1
                  Finanční limity
         
                     Článek 17
                  Úprava finančních limitů
         
                     Oddíl 2
                  Zakázky a soutěže o návrh vyňaté z působnosti směrnice: zvláštní ustanovení pro zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti
         
                     Pododdíl 1
                  Výjimky vztahující se na všechny zadavatele a zvláštní výjimky pro odvětví vodního hospodářství a energetiky
         
                     Článek 18
                  Zakázky zadávané za účelem dalšího prodeje nebo nájmu třetím osobám: odstavec 2
         
                     Článek 19
                  Zakázky a soutěže o návrh zadávané nebo organizované za jiným účelem, než je vykonávání činnosti uvedené ve směrnici, nebo za účelem vykonávání takové činnosti ve třetí zemi: odstavec 2
         
                     Pododdíl 3
                  Zvláštní vztahy (spolupráce, přidružené podniky a společné podniky)
         
                     Článek 31
                  Oznamování informací
         
                     Pododdíl 4
                  Zvláštní situace
         
                     Článek 33
                  Zakázky podléhající zvláštní úpravě
         
                     Pododdíl 5
                  Činnosti přímo vystavené hospodářské soutěži a související procesní ustanovení
         
                     Článek 34
                  Činnosti přímo vystavené hospodářské soutěži
         
                     Článek 35
                  Postup pro stanovení, zda se použije článek 34
         HLAVA II
         Pravidla pro zadávání zakázek
         KAPITOLA I
         Zadávací řízení
         
                     Článek 43
                  Podmínky vztahující se k dohodě o veřejných zakázkách a dalším mezinárodním dohodám
         KAPITOLA II
         Techniky a nástroje pro elektronické a souhrnné zadávání veřejných zakázek
         
                     Článek 57
                  Zadávání zakázek za účasti zadavatelů z různých členských států
         KAPITOLA III
         Průběh řízení
         
                     Oddíl 2
                  Uveřejňování a transparentnost
         
                     Článek 71
                  Forma a způsob uveřejňování oznámení: odstavce 2, 3 a 4, odst. 5 druhý pododstavec a odstavec 6
         
                     Článek 72
                  Uveřejnění na vnitrostátní úrovni
         
                     Oddíl 3
                  Výběr účastníků a zadání zakázek
         
                     Článek 81
                  Normy zajišťování jakosti a normy environmentálního řízení odstavec 3
         
                     Článek 83
                  Náklady životního cyklu: odstavec 3
         
                     Oddíl 4
                  Nabídky zahrnující výrobky ze třetích zemí a vztahy s těmito zeměmi
         
                     Článek 85
                  Nabídky zahrnující výrobky ze třetích zemí
         
                     Článek 86
                  Vztahy se třetími zeměmi s ohledem na zakázky na stavební práce, dodávky a služby
         HLAVA IV
         Správa
         
                     Článek 99
                  Vymáhání
         
                     Článek 100
                  Jednotlivé zprávy o zadávacích řízeních
         
                     Článek 101
                  Zprávy členských států a statistické informace
         
                     Článek 102
                  Správní spolupráce
         HLAVA V
         Přenesené pravomoci, prováděcí pravomoci a závěrečná ustanovení
         
                     Článek 103
                  Výkon přenesené pravomoci
         
                     Článek 104
                  Postup pro naléhavé případy
         
                     Článek 105
                  Postup projednávání ve výboru
         
                     Článek 106
                  Provedení a přechodná ustanovení
         
                     Článek 107
                  Zrušení
         
                     Článek 108
                  Přezkum
         
                     Článek 109
                  Vstup v platnost
         
                     Článek 110
                  Určení
         PŘÍLOHY
         
                     PŘÍLOHA II
                  Seznam právních aktů Unie podle čl. 4 odst. 3
         
                     PŘÍLOHA III
                  Seznam právních aktů Unie podle čl. 34 odst. 3
         
                     PŘÍLOHA IV
                  Lhůty pro přijetí prováděcích aktů podle článku 35
         
                     PŘÍLOHA XV
                  Seznam právních aktů Unie podle čl. 83 odst. 3
      
      
         PŘÍLOHA XXI-M KAPITOLY 8
         USTANOVENÍ SMĚRNICE 89/665/EHS VE ZNĚNÍ SMĚRNICE 2007/66/ES A SMĚRNICE 2014/23/EU, NA KTERÁ SE SBLIŽOVÁNÍ NEVZTAHUJE
         Na prvky uvedené v této příloze se postup sbližování nevztahuje.
         
                     
                        Článek 2b
                  
                     Výjimky z odkladné lhůty:
                     čl. 2b první pododstavec písm. a)
                  
         
                     
                        Článek 2d
                  
                     Neúčinnost:
                     čl. 2d odst. 1 písm. a),
                     odstavec 4
                  
         
                     Článek 3
                  Systém nápravy
         
                     
                        Článek 3a
                  Obsah oznámení o dobrovolné průhlednosti ex ante
                  
         
                     
                        Článek 3b
                  Postup projednávání ve výboru
         
                     Článek 4
                  Provedení
         
                     
                        Článek 4a
                  Přezkum
      
      
         PŘÍLOHA XXI-N KAPITOLY 8
         USTANOVENÍ SMĚRNICE 92/13/EHS VE ZNĚNÍ SMĚRNICE 2007/66/ES A SMĚRNICE 2014/23/EU, NA KTERÁ SE SBLIŽOVÁNÍ NEVZTAHUJE
         Na prvky uvedené v této příloze se postup sbližování nevztahuje.
         
                     
                        Článek 2b
                  
                     Výjimky z odkladné lhůty:
                     čl. 2b první pododstavec písm. a)
                  
         
                     
                        Článek 2d
                  
                     Neúčinnost:
                     čl. 2d odst. 1 písm. a),
                     odstavec 4
                  
         
                     
                        Článek 3a
                  Obsah oznámení o dobrovolné průhlednosti ex ante
                  
         
                     
                        Článek 3b
                  Postup projednávání ve výboru
         
                     Článek 8
                  Systém nápravy
         
                     Článek 12
                  Provedení
         
                     
                        Článek 12a
                  Přezkum
      
      
         PŘÍLOHA XXI-O KAPITOLY 8
         UKRAJINA: ORIENTAČNÍ SEZNAM ČINNOSTÍ PRO SPOLUPRÁCI
         
                     1.
                  
                     Školení ukrajinských úředníků na Ukrajině a v zemích EU, kteří pracují v orgánech státní správy zapojených do zadávání veřejných zakázek;
                  
         
                     2.
                  
                     školení dodavatelů, kteří mají zájem o účast na veřejných zakázkách;
                  
         
                     3.
                  
                     výměna informací a zkušeností ohledně osvědčených postupů a regulačních pravidel v oblasti zadávání veřejných zakázek;
                  
         
                     4.
                  
                     zlepšování funkčnosti internetových stránek věnovaných zadávání veřejných zakázek a zřízení systému sledování zadávání veřejných zakázek;
                  
         
                     5.
                  
                     konzultace a metodologická pomoc ze strany EU v oblasti používání moderních elektronických technologií pro zadávání veřejných zakázek;
                  
         
                     6.
                  
                     posilování subjektů pověřených zajišťováním soudržné politiky ve všech oblastech souvisejících se zadáváním veřejných zakázek a nezávislého a nestranného posudku (přezkumu) ohledně rozhodnutí veřejných zadavatelů (viz čl. 150 odst. 2 této dohody).
                  
      
      
         PŘÍLOHA XXI-P KAPITOLY 8
         PRAHOVÉ HODNOTY
         
                     1.
                  
                     Prahové hodnoty zmíněné v čl. 149 odst. 3 jsou pro obě strany následující:
                     
                                 a)
                              
                                 135 000 EUR pro veřejné zakázky na dodávky a služby zadané ústředními orgány státní správy a pro veřejné soutěže o návrh pořádané takovými orgány;
                              
                     
                                 b)
                              
                                 209 000 EUR pro veřejné zakázky na dodávky a služby, které nespadají pod písmeno a);
                              
                     
                                 c)
                              
                                 5 225 000 EUR pro veřejné zakázky na stavební práce;
                              
                     
                                 d)
                              
                                 5 225 000 EUR pro veřejné zakázky na stavební práce v odvětví veřejných služeb;
                              
                     
                                 e)
                              
                                 5 225 000 EUR pro koncese
                              
                     
                                 f)
                              
                                 418 000 EUR pro veřejné zakázky na dodávky a služby v odvětví veřejných služeb.
                              
                     
                                 g)
                              
                                 750 000 EUR pro veřejné zakázky na sociální a jiné zvláštní služby;
                              
                     
                                 h)
                              
                                 1 000 000 EUR pro veřejné zakázky na sociální a jiné zvláštní služby v odvětví veřejných služeb.
                              
                  
         
                     2.
                  
                     Prahové hodnoty v eurech uvedené v odstavci 1 se upraví tak, aby odrážely prahové hodnoty platné podle směrnic EU v době vstupu této dohody v platnost.
                  
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.