Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/50 ze dne 11. ledna 2017, kterým se mění rozhodnutí 2014/219/SZBP o misi Evropské unie SBOP v Mali (EUCAP Sahel Mali)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0050 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 7/18
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/50
   ze dne 11. ledna 2017,
   kterým se mění rozhodnutí 2014/219/SZBP o misi Evropské unie SBOP v Mali (EUCAP Sahel Mali)
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 28, čl. 42 odst. 4 a čl. 43 odst. 2 této smlouvy,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 15. dubna 2014 přijala Rada rozhodnutí 2014/219/SZBP (1) o misi Evropské unie SBOP v Mali (EUCAP Sahel Mali). Misi byl udělen mandát a finanční referenční částka byla stanovena do 14. ledna 2017.
            
   
               (2)
            
               V návaznosti na strategický přezkum mise doporučil Politický a bezpečnostní výbor, aby byl mandát mise EUCAP Sahel Mali upraven a prodloužen o dva roky. Měla by být stanovena finanční referenční částka na období od 15. ledna 2017 do 14. ledna 2018.
            
   
               (3)
            
               Rozhodnutí 2014/219/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Rozhodnutí 2014/219/SZBP se mění takto:
   
               1)
            
               Článek 2 se nahrazuje tímto:
               „Článek 2
               Cíl a úkoly
               1.   Cílem mise EUCAP Sahel Mali je umožnit malijským orgánům obnovit a zachovat ústavní a demokratický pořádek, jakož i podmínky trvalého míru v Mali a obnovit a zachovat kontrolu státu nad celým územím Mali a legitimitu státu účinnou reorganizací jeho správy.
               2.   Na podporu malijského procesu obnovy státních orgánů a provádění dohody o míru a usmíření v Mali, podepsané ve dnech 15. května a 20. června 2015, a v úzké koordinaci s dalšími mezinárodními činiteli, zejména s Multidimenzionální integrovanou misí OSN pro stabilizaci Mali (MINUSMA), mise EUCAP Sahel Mali pomáhá a poskytuje poradenství vnitřním bezpečnostním silám při provádění bezpečnostní reformy stanovené novou vládou, pokud jde o:
               
                           a)
                        
                           zlepšení operační účinnosti,
                        
               
                           b)
                        
                           obnovu příslušné služební hierarchie,
                        
               
                           c)
                        
                           posílení role správních a soudních orgánů při řízení a kontrole jejich úkolů a
                        
               
                           d)
                        
                           pomoc při znovurozmístění těchto sil na severu země.
                        
               3.   Mise EUCAP Sahel Mali přispívá v rámci svých činností ke zlepšení interoperability a koordinace mezi vnitřními bezpečnostními silami zemí skupiny G5 Sahel a vnitřními bezpečnostními silami.
               4.   Pro dosažení svého cíle provádí mise EUCAP Sahel Mali svou činnost v souladu se strategickými směry činnosti vymezenými v koncepci řešení krize, kterou schválila Rada dne 17. března 2014, a rozpracovanými v dokumentech operačního plánování schválených Radou.“
            
   
               2)
            
               V článku 14 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
               „1.   Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů souvisejících s misí EUCAP Sahel Mali v období od 15. dubna 2014 do 14. ledna 2015 činí 5 500 000 EUR. Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů souvisejících s misí EUCAP Sahel Mali v období od 15. ledna 2015 do 14. ledna 2016 činí 11 400 000 EUR. Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů souvisejících s misí EUCAP Sahel Mali v období od 15. ledna 2016 do 14. ledna 2017 činí 19 775 000 EUR. Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů souvisejících s misí EUCAP Sahel Mali v období od 15. ledna 2017 do 14. ledna 2018 činí 29 800 000 EUR. Finanční referenční částku na následná období stanoví Rada.“
            
   
               3)
            
               Článek 17 se mění takto:
               
                           a)
                        
                           vkládá se nový odstavec, který zní:
                           „1a.   Vysoký představitel je oprávněn poskytovat Evropské agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) utajované informace a dokumenty EU vytvořené pro účely mise EUCAP Sahel Mali až do stupně utajení určeného Radou v souladu s rozhodnutím 2013/488/EU. Za tímto účelem se vypracují ujednání mezi vysokým představitelem a Frontexem.“;
                        
               
                           b)
                        
                           odstavec 4 se nahrazuje tímto:
                           „4.   Vysoký představitel může v souladu s oddílem VII přílohy VI rozhodnutí 2013/488/EU přenést tato zmocnění a pravomoc uzavírat ujednání uvedená v tomto článku na úředníky ESVČ, civilního velitele operace nebo velitele mise.“
                        
            
   
               4)
            
               V článku 18 se poslední věta nahrazuje tímto:
               „Použije se do dne 14. ledna 2019.“
            
   Článek 2
   Vstup v platnost
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 11. ledna 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         L. GRECH
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady 2014/219/SZBP ze dne 15. dubna 2014 o misi Evropské unie SBOP v Mali (EUCAP Sahel Mali) (Úř. věst. L 113, 16.4.2014, s. 21).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.