Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/74 ze dne 25. listopadu 2016 o určení společné látky pro daňové značení plynových olejů a petroleje (oznámeno pod číslem C(2016) 7546)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0074 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 10/7
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/74
   ze dne 25. listopadu 2016
   o určení společné látky pro daňové značení plynových olejů a petroleje
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2016) 7546)
      
   
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 95/60/ES ze dne 27. listopadu 1995 o daňovém značení plynových olejů a petroleje (1), a zejména na čl. 2 odst. 2 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Aby bylo zajištěno řádné fungování vnitřního trhu a zamezeno daňovým únikům, zavádí směrnice 95/60/ES společný systém daňového značení plynových olejů spadajících pod kód kombinované nomenklatury (KN) 2710 00 69 a petroleje spadajícího pod kód KN 2710 00 55, které jsou propuštěny pro domácí spotřebu s osvobozením od spotřební daně nebo které podléhají snížené sazbě spotřební daně. První podpoložka byla s přihlédnutím k obsahu síry v plynovém oleji a k zastoupení bionafty v plynovém oleji rozdělena do podpoložek KN 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 a 2710 20 19 a druhá podpoložka byla transponována jako KN 2710 19 25 (2).
            
   
               (2)
            
               Prováděcím rozhodnutím Komise 2011/544/EU (3) byl produkt s vědeckým názvem N-ethyl-N-[2-(1-isobutoxyethoxy)ethyl]-4-(fenylazo)anilin (Solvent Yellow 124) vybrán jako společná značkovací látka, jak ji stanoví směrnice 95/60/ES, pro daňové značení všech typů plynových olejů a petroleje, které nejsou zatíženy základní sazbou daně platnou pro tyto energetické produkty používané jako pohonné látky.
            
   
               (3)
            
               Článek 2 prováděcího rozhodnutí 2011/544/EU vyžaduje, aby uvedené prováděcí rozhodnutí bylo přezkoumáno nejpozději k 31. prosinci 2016 vzhledem k technickému vývoji v oblasti značkovacích látek a s přihlédnutím k nutnosti zamezit podvodnému užívání minerálních olejů, které jsou osvobozeny od spotřební daně nebo podléhají snížené sazbě spotřební daně.
            
   
               (4)
            
               V rámci přezkumného procesu zveřejnila Komise výzvu k vyjádření zájmu k předložení produktů vhodných k použití jako látka pro daňové značení plynových olejů a petroleje (4). Komise chce vybrat značkovací látku, jež vykazuje lepší výsledky, pokud jde o soubor předem stanovených kritérií, ve srovnání s látkou, která se používá v současné době.
            
   
               (5)
            
               Jelikož proces přezkume stále probíhá, měla by být látka Solvent Yellow 124 nadále používána jako společná látka pro daňové značení ve smyslu směrnice 95/60/ES a podřízena podmínkám stanoveným v uvedené směrnici.
            
   
               (6)
            
               Toto rozhodnutí nezprošťuje žádný podnik povinností, které mu připadají podle článku 102 Smlouvy.
            
   
               (7)
            
               S ohledem na možnosti, které nabídne budoucí vědecký vývoj, by měla být stanovena lhůta pro přezkoumání tohoto rozhodnutí.
            
   
               (8)
            
               Rozhodnutí by mělo být přezkoumáno dříve, pokud vyjde najevo, že Solvent Yellow 124 je předmětem rostoucích daňových úniků nebo má škodlivé účinky na zdraví či životní prostředí, nebo pokud Komise nalezne látku vykazující lepší výsledky než látka Solvent Yellow 124.
            
   
               (9)
            
               Prováděcí rozhodnutí 2011/544/EU by proto mělo být nahrazeno.
            
   
               (10)
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro spotřební daně,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Společnou značkovací látkou, jak ji stanoví směrnice 95/60/ES, pro daňové značení všech typů plynových olejů spadajících pod kódy KN 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 a 2710 20 19 a petroleje spadajícího pod kód 2710 19 25 je látka Solvent Yellow 124, jak je popsána v příloze tohoto rozhodnutí.
   Členské státy stanoví obsah značkovací látky nejméně 6 mg a nejvýše 9 mg značkovací látky na litr minerálního oleje.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí bude přezkoumáno nejpozději k 31. prosinci 2021 s přihlédnutím k technickému vývoji v oblasti značkovacích látek a k nutnosti zamezit podvodnému užívání energetických produktů, které jsou osvobozeny od spotřební daně nebo podléhají snížené sazbě spotřební daně.
   K přezkumu by mělo dojít dříve, pokud vyjde najevo, že Solvent Yellow 124 je předmětem rostoucích daňových úniků nebo má škodlivé účinky na zdraví či životní prostředí, nebo pokud Komise nalezne látku vykazující lepší výsledky než látka Solvent Yellow 124.
   Článek 3
   Prováděcí rozhodnutí 2011/544/EU se zrušuje.
   Článek 4
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 25. listopadu 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         Pierre MOSCOVICI
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 291, 6.12.1995, s. 46.
   
      (2)  Kódy KN jsou uvedeny v prováděcím nařízení Komise (EU) 2015/1754 ze dne 6. října 2015, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 285, 30.10.2015, s. 1).
   
      (3)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2011/544/EU ze dne 16. září 2011 o určení společné látky pro daňové značení plynových olejů a petroleje (Úř. věst. L 241, 17.9.2011, s. 31).
   
      (4)  Úř. věst. C 299, 11.9.2015, s. 28.
   
   
      PŘÍLOHA
      
                  1.
               
                  Identifikace podle Colour indexu: Solvent Yellow 124
                  
               
      
                  2.
               
                  Vědecký název: N-ethyl-N-[2-(1-isobutoxyethoxy)ethyl]-4-(fenylazo)anilin.
                  
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.