Rozhodnutí Rady (EU) 2017/75 ze dne 21. listopadu 2016 o podpisu jménem Unie a jejích členských států a prozatímním provádění Protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0075 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 12/1
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/75
   ze dne 21. listopadu 2016
   o podpisu jménem Unie a jejích členských států a prozatímním provádění Protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 217 ve spojení s čl. 218 odst. 5 a odst. 8 druhým pododstavcem této smlouvy,
   s ohledem na akt o přistoupení Chorvatské republiky, a zejména na čl. 6 odst. 2 druhý pododstavec uvedeného aktu,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé (1) (dále jen „dohoda o stabilizaci a přidružení“) byla podepsána dne 16. června 2008 a vstoupila v platnost dne 1. června 2015.
            
   
               (2)
            
               Chorvatská republika se stala dne 1. července 2013 členským státem Unie.
            
   
               (3)
            
               V souladu s čl. 6 odst. 2 druhým pododstavcem aktu z roku 2012 o podmínkách přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii by mělo být přistoupení Chorvatska k dohodě o stabilizaci a přidružení protokolu k uvedené dohodě Radou jednající jednomyslně jménem členských států a dotčenou třetí zemí.
            
   
               (4)
            
               Dne 24. září 2012 zmocnila Rada Komisi, aby jménem Evropské unie a jejích členských států a Chorvatské republiky zahájila jednání s Bosnou a Hercegovinou za účelem úpravy dohod podepsaných nebo uzavřených mezi Unií nebo Unií a jejími členskými státy a jednou nebo několika třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii.
            
   
               (5)
            
               Tato jednání byla dokončena a Protokol k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (dále jen „protokol“) byl parafován dne 18. července 2016.
            
   
               (6)
            
               Protokol by měl být podepsán jménem Unie a jejích členských států s výhradou pozdějšího uzavření.
            
   
               (7)
            
               Pokud jde o záležitosti spadající do pravomoci Evropského společenství pro atomovou energii, řídí se uzavření protokolu zvláštním postupem.
            
   
               (8)
            
               Protokol by měl být prozatímně prováděn do dokončení postupů nezbytných pro jeho uzavření,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Podpis Protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii jménem Unie a jejích členských států se schvaluje s výhradou jeho uzavření.
   Znění protokolu se připojuje k tomuto rozhodnutí.
   Článek 2
   Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat protokol jménem Unie a jejích členských států.
   Článek 3
   Protokol se provádí prozatímně v souladu se svým čl. 8 odst. 2 počínaje prvním dnem druhého měsíce, který následuje po dni jeho podpisu, (2) do dokončení postupů nezbytných pro jeho uzavření.
   Článek 4
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 21. listopadu 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         P. PLAVČAN
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 164, 30.6.2015, s. 2.
   
      (2)  Datum začátku prozatímního provádění protokolu zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie generální sekretariát Rady.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.