Rozhodnutí Rady (Euratom) 2017/76 ze dne 21. listopadu 2016, kterým se schvaluje uzavření Protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii Evropskou komisí jménem Evropského společenství pro atomovou energii

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0076 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 12/22
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (Euratom) 2017/76
   ze dne 21. listopadu 2016,
   kterým se schvaluje uzavření Protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii Evropskou komisí jménem Evropského společenství pro atomovou energii
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na čl. 101 druhý pododstavec této smlouvy,
   s ohledem na doporučení Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé (dále jen „dohoda o stabilizaci a přidružení“) byla podepsána dne 16. června 2008 a vstoupila v platnost dne 1. června 2015 (1).
            
   
               (2)
            
               Chorvatská republika se stala dne 1. července 2013 členským státem Unie.
            
   
               (3)
            
               V souladu s čl. 6 odst. 2 druhým pododstavcem aktu z roku 2012 o podmínkách přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii by mělo být přistoupení Chorvatska k dohodě o stabilizaci a přidružení schváleno uzavřením protokolu k uvedené dohodě Radou jednající jednomyslně jménem členských států a dotčenou třetí zemí.
            
   
               (4)
            
               Dne 24. září 2012 zmocnila Rada Komisi, aby zahájila jednání s Bosnou a Hercegovinou za účelem uzavření protokolu k dohodě o stabilizaci a přidružení.
            
   
               (5)
            
               Tato jednání byla úspěšně dokončena a Protokol k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (dále jen „protokol“) byl parafován dne 18. července 2016.
            
   
               (6)
            
               Protokol se týká záležitostí, které spadají do pravomoci Evropského společenství pro atomovou energii.
            
   
               (7)
            
               Uzavření protokolu Komisí jménem Evropského společenství pro atomovou energii by mělo být schváleno, pokud jde o záležitosti spadající do pravomoci Evropského společenství pro atomovou energii.
            
   
               (8)
            
               Podpis a uzavření protokolu podléhají samostatnému postupu, pokud jde o záležitosti spadající do působnosti Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Uzavření Protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii Evropskou komisí jménem Evropského společenství pro atomovou energii se schvaluje (2).
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 21. listopadu 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         P. PLAVČAN
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 164, 30.6.2015, s. 2.
   
      (2)  Viz strana 3 v tomto čísle Úředního věstníku.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.