Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/83 ze dne 16. ledna 2017, kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0083 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 12/92
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/83
   ze dne 16. ledna 2017,
   kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP ze dne 26. července 2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení společného postoje 2007/140/SZBP (1), a zejména na čl. 23 odst. 2 uvedeného rozhodnutí,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 26. července 2010 přijala Rada rozhodnutí 2010/413/SZBP.
            
   
               (2)
            
               V souladu s čl. 26 odst. 3 rozhodnutí 2010/413/SZBP provedla Rada přezkum seznamu určených osob a subjektů obsaženého v příloze II uvedeného rozhodnutí.
            
   
               (3)
            
               Ze seznamu osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, uvedeného v příloze II rozhodnutí 2010/413/SZBP by mělo být vyňato několik subjektů.
            
   
               (4)
            
               Na základě rozsudků Tribunálu ve věcech T-182/13 (2), T-433/13 (3), T-158/13 (4), T-5/13 (5), T-45/14 (6), T-539/14 (7) a spojených věcech T-423/13 a T-64/14 (8) nejsou Moallem Insurance Company, Petropars Operation & Management Company, Petropars Resources Engineering Ltd, Iran Aluminium Company, Iran Liquefied Natural Gas Co., Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH, Naser Bateni, North Drilling Company a Good Luck Shipping LLC zařazeny na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, uvedený v příloze II rozhodnutí 2010/413/SZBP.
            
   
               (5)
            
               Na základě rozsudků Soudního dvora ve věcech C-176/13 (9) a C-200/13 P (10) nejsou Bank Mellat a Bank Saderat Iran zařazeny na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, uvedený v příloze II rozhodnutí 2010/413/SZBP. Položka týkající se Bank Saderat PLC (London) v uvedené příloze by tudíž z důvodů právní jistoty měla být vyňata.
            
   
               (6)
            
               Rozhodnutí 2010/413/SZBP by mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Příloha II rozhodnutí 2010/413/SZBP se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 16. ledna 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         F. MOGHERINI
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 195, 27.7.2010, s. 39.
   
      (2)  Rozsudek Tribunálu ze dne 10. července 2014, Moallem Insurance Co. v. Rada Evropské unie, T-182/13, ECLI:EU:T:2014:624.
   
      (3)  Rozsudek Tribunálu ze dne 5. května 2015, Petropars Iran Co. a další v. Rada Evropské unie, T-433/13, ECLI:EU:T:2015:255.
   
      (4)  Rozsudek Tribunálu ze dne 15. září 2015, Iranian Aluminium Co. (Iralco) v. Rada Evropské unie, T-158/13, ECLI:EU:T:2015:634.
   
      (5)  Rozsudek Tribunálu ze dne 18. září 2015, Iran Liquefied Natural Gas Co. v. Rada Evropské unie, T-5/13, ECLI:EU:T:2015:644.
   
      (6)  Rozsudek Tribunálu ze dne 18. září 2015, HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH a Naser Bateni v. Rada Evropské unie, T-45/14, ECLI:EU:T:2015:650.
   
      (7)  Rozsudek Tribunálu ze dne 19. listopadu 2015, North Drilling Co. v. Rada Evropské unie, T-539/14, ECLI:EU:T:2015:871.
   
      (8)  Rozsudek Tribunálu ze dne 24. května 2016, Good Luck Shipping LLC v. Rada Evropské unie, T-423/13 and T-64/14, ECLI:EU:T:2016:308.
   
      (9)  Rozsudek Tribunálu ze dne 18. února 2016, Rada Evropské unie v. Bank Mellat, C-176/13 P, ECLI:EU:C:2016:96.
   
      (10)  Rozsudek Tribunálu ze dne 21. dubna 2016, Rada Evropské unie v. Bank Saderat Iran, C-200/13 P, ECLI:EU:C:2016:284.
   
   
      PŘÍLOHA
      Ze seznamu uvedeného v příloze II části I.B rozhodnutí 2010/413/SZBP se vyjímají položky týkající se níže uvedených subjektů
      I.   Osoby a subjekty zapojené do činností souvisejících s jadernými nebo balistickými raketami a osoby a subjekty poskytující podporu íránské vládě.
      
      B.   Subjekty
      
      
         
                     „7.
                  
                     a) Bank Saderat PLC (London)
                  
         
                     48.
                  
                     Neka Novin (alias Niksa Nirou)
                  
         
                     65.
                  
                     West Sun Trade GMBH
                  
         
                     159.
                  
                     Oil Industry Pension Fund Investment Company (OPIC)“
                  
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.