Rozhodnutí Rady (EU) 2017/85 ze dne 16. ledna 2017 o uzavření Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropskou unií a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou o obecných zásadách účasti Alžírské demokratické a lidové republiky na programech Unie

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0085 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 14/2
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/85
   ze dne 16. ledna 2017
   o uzavření Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropskou unií a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou o obecných zásadách účasti Alžírské demokratické a lidové republiky na programech Unie
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 212 ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) druhý pododstavec a odst. 7 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   s ohledem na souhlas Evropského parlamentu (1),
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               V souladu s rozhodnutím Rady (EU) 2015/904 (2) byl Protokol k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropskou unií a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou o obecných zásadách účasti Alžírské demokratické a lidové republiky na programech Unie (3) (dále jen „protokol“) podepsán jménem Unie dne 4. června 2015.
            
   
               (2)
            
               Cílem protokolu je stanovit finanční a technická pravidla, která Alžírské demokratické a lidové republice umožní účastnit se některých programů Unie. Horizontální rámec zavedený protokolem je opatřením hospodářské, finanční a technické spolupráce, které umožňuje přístup k pomoci, zejména finanční, poskytované Unií v rámci programů Unie. Tento rámec se vztahuje pouze na ty programy Unie, u nichž příslušné zakládající právní akty účast Alžírské demokratické a lidové republiky umožňují. Uzavření protokolu tedy neznamená výkon pravomocí v rámci různých odvětvových politik uskutečňovaných prostřednictvím programů; k výkonu těchto pravomocí dochází při zavádění programů.
            
   
               (3)
            
               Protokol by měl být schválen,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Protokol k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropskou unií a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou o obecných zásadách účasti Alžírské demokratické a lidové republiky na programech Unie se schvaluje jménem Unie (4).
   Článek 2
   Předseda Rady učiní jménem Unie oznámení uvedené v článku 10 protokolu (5).
   Článek 3
   Komise je oprávněna určit jménem Unie konkrétní podmínky týkající se účasti Alžírské demokratické a lidové republiky v každém konkrétním programu Unie, zejména splatný finanční příspěvek. Komise informuje příslušnou pracovní skupinu Rady.
   Článek 4
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 16. ledna 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         F. MOGHERINI
      
   
   
   
      (1)  Souhlas ze dne 13. prosince 2016 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/904 ze dne 17. prosince 2014 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropskou unií a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou o obecných zásadách účasti Alžírské demokratické a lidové republiky na programech Unie (Úř. věst. L 148, 13.6.2015, s. 1).
   
      (3)  Úř. věst. L 148, 13.6.2015, s. 3.
   
      (4)  Protokol byl zveřejněn v Úř. věst. L 148, 13.6.2015, s. 3 spolu s rozhodnutím o podpisu.
   
      (5)  Den vstupu protokolu v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.