Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/89 ze dne 17. ledna 2017 o vytvoření ročních seznamů priorit pro vypracování kodexů sítě a rámcových pokynů na rok 2017 (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0089 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 14/14
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/89
   ze dne 17. ledna 2017
   o vytvoření ročních seznamů priorit pro vypracování kodexů sítě a rámcových pokynů na rok 2017
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 ze dne 13. července 2009 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou a o zrušení nařízení (ES) č. 1228/2003 (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 ze dne 13. července 2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám a o zrušení nařízení (ES) č. 1775/2005 (2), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Pro úplnou integraci vnitřního trhu s energií je nezbytné vypracování a provádění kodexů sítě a rámcových pokynů. Třetím energetickým balíčkem (3) byl vytvořen institucionální rámec pro vypracování kodexů sítě, jež mají, je-li to nezbytné, harmonizovat technická, provozní a tržní pravidla týkající se sítí pro rozvod elektřiny a plynu. Za tímto účelem Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (dále jen „ACER“), Evropská síť provozovatelů přenosových/přepravních soustav (dále jen „ENTSO“) a Komise úzce spolupracují se všemi příslušnými zúčastněnými stranami.
            
   
               (2)
            
               Oblasti, pro něž lze vypracovat kodexy sítě, jsou uvedeny v čl. 8 odst. 6 nařízení (ES) č. 714/2009 a nařízení (ES) č. 715/2009. Kromě případného vypracování kodexů sítě může Komise rovněž rozhodnout o vyhotovení rámcových pokynů v oblastech uvedených v čl. 18 odst. 1, 2 a 3 nařízení (ES) č. 714/2009 a čl. 23 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009. V souladu s čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 714/2009 a nařízení (ES) č. 715/2009 by Komise měla nejprve vypracovat roční seznam priorit, v němž se stanoví oblasti, které mají být do vypracování kodexů sítě zahrnuty.
            
   
               (3)
            
               V uplynulých třech letech již byla pro zemní plyn přijata a zveřejněna harmonizovaná pravidla k postupům řízení překročení kapacity, přidělování kapacity, vyrovnávání, interoperabilitě a předávání údajů.
            
   
               (4)
            
               Pro elektřinu již byla přijata a zveřejněna harmonizovaná pravidla k přidělování kapacity a řízení překročení kapacity, k připojení výroben, k připojení spotřeby, k vysokonapěťovému stejnosměrnému proudu a k přidělování kapacity na dlouhodobém trhu.
            
   
               (5)
            
               V rámci veřejné konzultace (4) podpořila většina zúčastněných stran názor, že by prioritou měla být započatá práce, a vyzdvihla význam řádného a správně sladěného provádění přijatých kodexů sítě a rámcových pokynů, čímž je zajištěno strukturované zapojení příslušných zúčastněných stran. Co se týče elektřiny, řada zúčastněných stran podpořila vypracování pravidel týkajících se harmonizovaných struktur přenosových sazeb, pravidel týkajících se decentralizované flexibility a pravidel týkajících se provozního výcviku.
            
   
               (6)
            
               S ohledem na odpovědi zúčastněných stran, na budoucí legislativní podněty v rámci iniciativy k uspořádání trhu, na různá opatření potřebná k zajištění plné integrace vnitřního trhu s energií i na skutečnost, že provádění kodexů sítě a rámcových pokynů bude vyžadovat značné zdroje od všech zúčastněných stran včetně Evropské komise, agentury ACER a sítí ENTSO, nebyly roční seznamy priorit doplněny o žádné nové oblasti.
            
   
               (7)
            
               S ohledem na závěry Plynárenského regulačního fóra z roku 2016 nebude v roce 2017 prosazována změna kodexu plynárenské sítě pro pravidla týkající se interoperability a předávání údajů začleňující přijatou normu CEN o jakosti plynu H (EN 16726:2015),
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Tímto rozhodnutím se stanoví roční seznamy priorit pro vypracování kodexů sítě a rámcových pokynů pro elektřinu a zemní plyn na rok 2017.
   Článek 2
   Roční seznam priorit pro vypracování harmonizovaných pravidel pro elektřinu na rok 2017 je následující:
   
               —
            
               pravidla pro provozování soustavy (dokončování přijetí Komisí po hlasování ve výboru v roce 2016),
            
   
               —
            
               pravidla pro požadavky a postupy týkající se nouzových situací a obnovy dodávek (dokončování přijetí Komisí po hlasování ve výboru v roce 2016),
            
   
               —
            
               pravidla pro vyrovnávání (dokončování přijetí Komisí po hlasování ve výboru v roce 2017).
            
   Článek 3
   Roční seznam priorit pro vypracování harmonizovaných pravidel pro zemní plyn na rok 2017 je následující:
   
               —
            
               pravidla pro harmonizované struktury přenosových sazeb pro zemní plyn (dokončování přijetí Komisí po hlasování ve výboru v roce 2016),
            
   
               —
            
               pravidla týkající se tržního přístupu k přidělování „nových“ kapacit přepravy zemního plynu platného v celé EU (dokončování přijetí Komisí po hlasování ve výboru v roce 2016).
            
   Článek 4
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 17. ledna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 15.
   
      (2)  Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 36.
   
      (3)  Třetí energetický balíček sestává ze směrnice 2009/72/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES (Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 55), směrnice 2009/73/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 2003/55/ES (Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 94), směrnice 2003/55/ES ze dne 26. června 2003 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 98/30/ES (Úř. věst. L 176, 15.7.2003, s. 57), nařízení (ES) č. 714/2009, nařízení (ES) č. 715/2009 a nařízení (ES) č. 713/2009 ze dne 13. července 2009, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (Úř. věst. L 211, 14.8.2009 s. 1).
   
      (4)  Odpovědi jsou zveřejněny na adrese: https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-establishment-annual-priority-lists-development-network-codes-and-0
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.