Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/98 ze dne 18. ledna 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2013/519/EU, pokud jde o vzor veterinárního osvědčení pro dovoz psů, koček a fretek do Unie (oznámeno pod číslem C(2017) 123) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0098 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 16/37
               
      
      PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/98
      ze dne 18. ledna 2017,
      kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2013/519/EU, pokud jde o vzor veterinárního osvědčení pro dovoz psů, koček a fretek do Unie
      
         
            (oznámeno pod číslem C(2017) 123)
         
      
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na směrnici Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (1), a zejména na čl. 17 odst. 2 první pododstavec písm. b) uvedené směrnice,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Směrnice 92/65/EHS stanoví, že psi, kočky a fretky se smí do Unie dovážet pouze ze schválených území nebo třetích zemí a musí být provázeny veterinárním osvědčením, které odpovídá vzoru vyhotovenému v souladu s postupem podle uvedené směrnice. Vzor veterinárního osvědčení stanoví část 1 přílohy prováděcího rozhodnutí Komise 2013/519/EU (2).
               
      
                  (2)
               
                  Ve vzoru veterinárního osvědčení se odkazuje na požadovaný úspěšný test imunitní odpovědi na očkování proti vzteklině, který by měl být proveden na vzorcích krve odebraných psům, kočkám a fretkám pocházejícím z území nebo třetí země uvedených na seznamu v příloze I rozhodnutí Komise 2004/211/ES (3) nebo v části 1 přílohy II nařízení Komise (EU) č. 206/2010 (4), nebo jejichž tranzit je přes uvedené území nebo uvedenou třetí zemi plánován.
               
      
                  (3)
               
                  Po opakovaných případech padělání laboratorních protokolů o výsledcích sérologického testu prokazujícího titr protilátek proti vzteklině je vhodné po úřednících vydávajících osvědčení na územích nebo ve třetích zemích požadovat, že uspokojivé výsledky uvedeného testu by neměly být osvědčeny, pokud nebyla ověřena pravost laboratorního protokolu. Za tímto účelem by měly být do vzoru veterinárního osvědčení zahrnuty zvláštní pokyny.
               
      
                  (4)
               
                  Dále položka týkající se data aplikace nebo odečtení tetování nebo transpondéru psů, koček nebo fretek uvedená v části I vzoru veterinárního osvědčení byla úředníky vydávajícími osvědčení ve třetích zemích nesprávně interpretována, a působila tudíž problémy během veterinárních kontrol na stanovištích hraniční kontroly. Aby se zabránilo jakémukoli nedorozumění, měla by být tato položka z části I vzoru veterinárního osvědčení, která popisuje zvířata, odstraněna a vložena do části II uvedeného osvědčení, jež se týká osvědčení zvířat. Do části II by rovněž měla být zahrnuta zvláštní poznámka s pokyny týkajícími se ověřování označení.
               
      
                  (5)
               
                  Příloha prováděcího rozhodnutí 2013/519/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
               
      
                  (6)
               
                  Aby se předešlo narušení dovozu zásilek psů, koček a fretek do Unie, mělo by být používání osvědčení vydaných v souladu s pravidly Unie platnými před datem použitelnosti tohoto rozhodnutí povoleno během přechodného období s výhradou určitých podmínek.
               
      
                  (7)
               
                  Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
               
      PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      Příloha prováděcího rozhodnutí 2013/519/EU se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
      Článek 2
      Po přechodné období do 30. června 2017 členské státy povolí dovoz psů, koček a fretek do Unie, pokud jsou tato zvířata provázena veterinárním osvědčením vydaným nejpozději dne 31. května 2017 v souladu se vzorem stanoveným v části 1 přílohy prováděcího rozhodnutí 2013/519/EU ve znění platném před zavedením změn na základě tohoto rozhodnutí.
      Článek 3
      Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. června 2017.
      Článek 4
      Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
      
         V Bruselu dne 18. ledna 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            Vytenis ANDRIUKAITIS
            
               člen Komise
            
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54.
      
         (2)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/519/EU ze dne 21. října 2013, kterým se stanoví seznam území a třetích zemí, ze kterých je povolen dovoz psů, koček a fretek, a vzorové zdravotní osvědčení pro tento dovoz (Úř. věst. L 281, 23.10.2013, s. 20).
      
         (3)  Rozhodnutí Komise 2004/211/ES ze dne 6. ledna 2004, kterým se stanoví seznam třetích zemí a částí jejich území, ze kterých členské státy povolují dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých, a kterým se mění rozhodnutí 93/195/EHS a 94/63/ES (Úř. věst. L 73, 11.3.2004, s. 1).
      
         (4)  Nařízení Komise (EU) č. 206/2010 ze dne 12. března 2010, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení (Úř. věst. L 73, 20.3.2010, s. 1).
      
      
         PŘÍLOHA
         V příloze se část 1 nahrazuje tímto:
         
            „ČÁST 1
            
               Vzorové veterinární osvědčení pro dovoz psů, koček a fretek do Unie
            
            
            Text obrazu
            
               ZEMĚ:
               Veterinární osvědčení do EU
               Část I: Podrobnosti o odeslané zásilce
               I.1. Odesílatel
               Název
               Adresa
               Země
               Tel.
               I.2. Číslo jednací osvědčení
               I.2.a.
               I.3. Příslušný ústřední orgán
               I.4. Příslušný místní orgán
               I.5. Příjemce
               Název
               Adresa
               Země
               Tel.
               I.6.
               I.7. Země původu
               Kód ISO
               I.8.
               I.9. Země určení
               Kód ISO
               I.10. Region určení
               Kód
               I.11. Místo původu
               Název Číslo schválení
               Adresa
               Název Číslo schválení
               Adresa
               Název Číslo schválení
               Adresa
               I.12. Místo určení
               Název Číslo schválení
               Adresa
               I.13. Místo nakládky
               I.14. Datum odjezdu
               I.15. Dopravní prostředek
               Letadlo Plavidlo Vagon
               Silniční vozidlo Ostatní
               Identifikace
               Odkaz na dokument
               I.16. Vstupní stanoviště hraniční kontroly EU
               I.17.
               I.18. Popis zboží
               I.19. Kód zboží (kód HS)
               010619
               I.20. Množství
               I.21.
               I.22. Počet balení
               I.23. Číslo plomby/kontejneru
               I.24.
            
            
            Text obrazu
            
               I.25. Zboží osvědčené pro:
               Ostatní Zvířata v zájmovém chovu Schválené organizace
               I.26.
               I.27. Pro dovoz nebo příjem do EU
               I.28. Identifikace zboží
               Druh (vědecký název)
               Identifikační systém
               Identifikační číslo
               Datum narození [dd/mm/rrrr]
            
            
            Text obrazu
            
               ZEMĚ
               Dovoz psů, koček a fretek do Unie
               II. Zdravotní informace
               II.a. Číslo jednací osvědčení
               II.b.
               Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař z (vložte název třetí země), potvrzuji, že zvířata popsaná v kolonce I.28:
               II.1. pocházejí z hospodářství nebo obchodních podniků popsaných v kolonce I.11, které jsou zaregistrované u příslušného orgánu, splňují požadavky zajišťující dobré životní podmínky chovaných zvířat, nevztahují se na ně žádné zákazy vydané z veterinárních důvodů a ve kterých jsou zvířata pravidelně vyšetřována;
               II.2. při vyšetření veterinárním lékařem schváleným příslušným orgánem během 48 hodin před odesláním nevykazovala žádné příznaky nákaz a byla způsobilá k přepravě na zamýšlenou cestu;
               (1) buď [II.3. jsou určená pro organizaci, institut nebo středisko popsané v kolonce I.12 a schválené v souladu s přílohou C směrnice Rady 92/65/EHS a pocházejí z území nebo třetí země, které jsou uvedeny na seznamu v příloze II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 577/2013.]
               (1) nebo [II.3. při očkování proti vzteklině byla stará nejméně 12 týdnů a od dokončení základního očkování proti vzteklině (2) provedeného v souladu s požadavky na platnost stanovenými v příloze III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 uplynulo nejméně 21 dní a každé další přeočkování bylo provedeno během období platnosti předchozího očkování (3);] a
               (1) buď [II.3.1. pocházejí z území nebo třetí země, které jsou uvedeny na seznamu v příloze II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 577/2013, a údaje o stávajícím očkování proti vzteklině jsou uvedeny v tabulce];
               (1) nebo [II.3.1. je plánován jejich tranzit přes území nebo třetí zemi, které jsou uvedeny na seznamu v příloze I rozhodnutí Komise 2004/211/ES nebo v části 1 přílohy II nařízení Komise (EU) č. 206/2010, nebo z uvedených území nebo třetích zemí pocházejí a sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině (4), provedený na vzorku krve odebraném veterinárním lékařem schváleným příslušným orgánem ne méně než 30 dní po předchozím očkování a nejméně tři měsíce před datem vydání tohoto osvědčení, prokázal, že titr protilátek je rovný 0,5 IU/ml nebo je vyšší (5) a každé další přeočkování bylo provedeno během období platnosti předchozího očkování a údaje o stávajícím očkování proti vzteklině a datum odebrání vzorku pro test imunitní odpovědi jsou uvedeny níže v tabulce:
               Část II: Osvědčení
               Transpondér nebo tetování
               Datum očkování [dd/mm/rrrr]
               Název a výrobce očkovací látky
               Číslo šarže
               Platnost očkování
               Datum odběru vzorku krve [dd/mm/rrrr]
               Alfanum-erický kód zvířete
               Datum aplikace nebo odečtení (6) [dd/mm/rrrr]
               Od [dd/mm/rrrr]
               do [dd/mm/rrrr]
               ];
               (1) buď [II.4. jsou psi určení pro členský stát uvedený na seznamu v příloze I nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1152/2011, kteří byli ošetřeni proti Echinococcus multilocularis, a údaje o ošetření provedeném ošetřujícím veterinárním lékařem v souladu s článkem 7 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1152/2011 (7) (8) jsou uvedeny níže v tabulce.]
               (1) nebo [II.4. nebyla ošetřena proti Echinococcus multilocularis.]
            
            
            Text obrazu
            
               ZEMĚ
               Dovoz psů, koček a fretek do Unie
               II. Zdravotní informace
               II.a. Číslo jednací osvědčení
               II.b.
               Alfanumerický kód transpondéru nebo tetování psa
               Ošetření proti echinokokům
               Ošetřující veterinární lékař
               Název a výrobce přípravku
               Datum [dd/mm/rrrr] a čas ošetření [00:00]
               Jméno (hůlkovým písmem), razítko a podpis
               ]
               Poznámky
               a) Toto osvědčení je určeno pro psy (Canis lupus familiaris), kočky (Felis silvestris catus) a fretky (Mustela putorius furo).
               b) Toto osvědčení platí 10 dní od data vydání úředním veterinárním lékařem. V případě námořní přepravy se tato lhůta prodlužuje o dodatečné období odpovídající trvání cesty po moři.
               Část I:
               Kolonka I.11: Místo původu: název a adresa expedičního zařízení. Uveďte číslo schválení nebo registrace.
               Kolonka I.12: Místo určení: povinné v případě, že jsou zvířata určena pro organizaci, institut nebo středisko schválené v souladu s přílohou C směrnice Rady 92/65/EHS.
               Kolonka I.25: Zboží osvědčené pro: uveďte „ostatní“, jsou-li zvířata přemisťována v souladu s čl. 5 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013.
               Kolonka I.28: Identifikační systém: zvolte transpondér, nebo tetování.
               Identifikační číslo: uveďte alfanumerický kód transpondéru nebo tetování.
               Část II:
               (1) Uveďte podle situace.
               (2) Jakékoli přeočkování musí být považováno za základní očkování, pokud nebylo provedeno během období platnosti předchozího očkování.
               (3) K osvědčení se připojí ověřená kopie identifikačních údajů a údajů o očkování dotčených zvířat.
               (4) Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině uvedený v bodě II.3.1:
               — musí být proveden na vzorku odebraném veterinárním lékařem schváleným příslušným orgánem nejméně 30 dnů od data očkování a tři měsíce před datem dovozu,
               — musí jím být v séru změřena hladina neutralizačních protilátek proti viru vztekliny v hodnotě rovné 0,5 IU/ml nebo vyšší,
               — musí být proveden v laboratoři schválené v souladu s článkem 3 rozhodnutí Rady 2000/258/ES (seznam schválených laboratoří je k dispozici zde: http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/approved-labs_en),
            
            
            Text obrazu
            
               ZEMĚ
               Dovoz psů, koček a fretek do Unie
               II. Zdravotní informace
               II.a. Číslo jednací osvědčení
               II.b.
               — nemusí být opakován u zvířete, které bylo po dosažení uspokojivých výsledků testu přeočkováno proti vzteklině během období platnosti předchozího očkování.
               K osvědčení se připojí ověřená kopie úředního protokolu schválené laboratoře o výsledku sérologického testu prokazujícího titr protilátek proti vzteklině uvedeného v bodě II.3.1.
               (5) Potvrzením tohoto výsledku úřední veterinární lékař stvrzuje, že podle svých nejlepších schopností a v případě potřeby se zapojením laboratoře uvedené v protokolu ověřil pravost laboratorního protokolu o výsledcích sérologického testu prokazujícího titr protilátek uvedeného v bodě II.3.1.
               (6) Ve spojení s poznámkou pod čarou (3) musí být označení dotčených zvířat aplikací transpondéru nebo jasně čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011 před každým záznamem do tohoto osvědčení ověřeno a musí vždy předcházet jakémukoli očkování nebo případně vyšetření provedenému u těchto zvířat.
               (7) Ošetření proti Echinococcus multilocularis uvedené v bodě II.4 musí:
               — být provedeno veterinárním lékařem během ne více než 120 hodin a ne méně než 24 hodin před plánovaným vstupem psů do jednoho z členských států nebo do jedné z jejich částí uvedených na seznamu v příloze I nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1152/2011,
               — spočívat v podání schváleného léčivého přípravku, který obsahuje vhodnou dávku prazikvantelu nebo farmakologicky účinných látek, u nichž bylo prokázáno, že samostatně nebo v kombinaci snižují zátěž dospělých a nedospělých střevních forem parazita Echinococcus multilocularis v dotčeném hostitelském druhu.
               (8) K zaznamenání údajů o případném dalším ošetření provedeném poté, co bylo osvědčení podepsáno, ale před plánovaným vstupem do jednoho z členských států nebo do jedné z jejich částí uvedených na seznamu v příloze I nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1152/2011, se musí použít tabulka uvedená v bodě II.4.
               Úřední veterinární lékař
               Jméno (hůlkovým písmem): Kvalifikace a titul:
               Datum: Podpis:
               Razítko:
            “
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.