Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/99 ze dne 18. ledna 2017, kterým se mění rozhodnutí 93/195/EHS, pokud jde o veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro zpětný dovoz evidovaných koní určených pro dostihy, soutěže a kulturní akce po jejich dočasném vývozu do Mexika a do Spojených států amerických, a příloha I rozhodnutí 2004/211/ES, pokud jde o položky týkající se Číny a Mexika v seznamu třetích zemí a částí jejich území, ze kterých je povolen dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých do Unie (oznámeno pod číslem C(2017) 128) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0099 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 16/44
               
      
      PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/99
      ze dne 18. ledna 2017,
      kterým se mění rozhodnutí 93/195/EHS, pokud jde o veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro zpětný dovoz evidovaných koní určených pro dostihy, soutěže a kulturní akce po jejich dočasném vývozu do Mexika a do Spojených států amerických, a příloha I rozhodnutí 2004/211/ES, pokud jde o položky týkající se Číny a Mexika v seznamu třetích zemí a částí jejich území, ze kterých je povolen dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých do Unie
      
         
            (oznámeno pod číslem C(2017) 128)
         
      
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na směrnici Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (1), a zejména na čl. 17 odst. 3 písm. a) uvedené směrnice,
      s ohledem na směrnici Rady 2009/156/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních pravidlech pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí (2), a zejména na čl. 12 odst. 1 a 4 a čl. 19 úvodní větu a písm. a) a b) uvedené směrnice,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Směrnice 2009/156/ES stanoví veterinární pravidla pro dovoz živých koňovitých do Unie. Stanoví, že dovoz koňovitých do Unie je povolen pouze ze třetích zemí, které splňují určité veterinární požadavky.
               
      
                  (2)
               
                  Rozhodnutí Komise 93/195/EHS (3) stanoví vzory veterinárních osvědčení pro zpětný dovoz evidovaných koní určených pro dostihy, soutěže a kulturní akce do Unie po jejich dočasném vývozu. Vzor veterinárního osvědčení v příloze II uvedeného rozhodnutí stanoví mimo jiné, že evidovaný kůň dočasně vyvezený na dobu maximálně 30 dnů musí být od okamžiku, kdy opustil Unii, pouze v třetí zemi, z níž je osvědčen pro zpětný dovoz do Unie, nebo v třetí zemi zařazené do téže sanitární skupiny podle přílohy I uvedeného rozhodnutí.
               
      
                  (3)
               
                  Pod záštitou Mezinárodní jezdecké federace (Fédération Equestre Internationale) se v rámci soutěže LG Global Champions Tour uskuteční jezdecké akce v Miami, Spojené státy americké, a v metropolitní oblasti Mexico City, Mexiko, ve dnech 30. března až 30. dubna 2017.
               
      
                  (4)
               
                  Vzhledem k tomu, že soutěž LG Global Champions Tour vyžaduje jak ve Spojených státech amerických, tak v metropolitní oblasti Mexico City vysoký stupeň úředního veterinárního dozoru, je možné stanovit zvláštní veterinární podmínky a podmínky udělování veterinárních osvědčení pro zpětný dovoz do Unie koní, kteří byli dočasně vyvezeni na dobu maximálně 30 dnů za účelem účasti na těchto jezdeckých akcích.
               
      
                  (5)
               
                  Aby byl mezi 30. březnem a 30. dubnem 2017 povolen zpětný dovoz do Unie evidovaných koní určených pro dostihy, soutěže a kulturní akce po jejich dočasném vývozu za účelem účasti na soutěžích LG Global Champions Tour v Miami a v Mexico City a aby bylo stanoveno vzorové veterinární osvědčení, jež se bude vztahovat na takové evidované koně, je nezbytné změnit rozhodnutí 93/195/ES.
               
      
                  (6)
               
                  Rozhodnutí 93/195/EHS by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
               
      
                  (7)
               
                  Rozhodnutí Komise 2004/211/ES (4) stanoví seznam třetích zemí nebo, v případě regionalizace, jejich částí, ze kterých mají členské státy povolit dovoz koňovitých a jejich spermatu, vajíček a embryí, a uvádí ostatní podmínky, které se na tento dovoz vztahují. Tento seznam je uveden v příloze I rozhodnutí 2004/211/ES.
               
      
                  (8)
               
                  V souvislosti s konáním jezdeckých akcí v rámci soutěží LG Global Champions Tour během období 30 dní v letech 2014, 2015 a 2016 pod záštitou Mezinárodní jezdecké federace (Fédération Equestre Internationale, FEI) požádaly příslušné čínské orgány, aby byla část metropolitní oblasti Šanghaj považována za pásmo prosté nákaz koňovitých.
               
      
                  (9)
               
                  Na základě záruk a informací, které čínské orgány poskytly, a s cílem stanovit zpětný dovoz evidovaných koní do Unie po dočasném vývozu do určité části čínského území v omezeném časovém rámci přijala Komise v souladu s požadavky rozhodnutí 93/195/EHS prováděcí rozhodnutí 2014/127/EU (5), (EU) 2015/557 (6) a (EU) 2016/361 (7), kterými dočasně schválila oblast CN-2.
               
      
                  (10)
               
                  Příslušné čínské orgány požádaly, aby byla oblast CN-2 považována za pásmo prosté nákaz koňovitých pro účely soutěže LG Global Champions Tour v roce 2017, která by se měla konat pod záštitou Mezinárodní jezdecké federace (Fédération Equestre Internationale, FEI). Vzhledem k tomu, že k této události dojde za stejných veterinárních a karanténních podmínek, jaké byly použitelné v letech 2014, 2015 a 2016, je vhodné přizpůsobit datum ve sloupci 15 tabulky v příloze I rozhodnutí 2004/211/ES, pokud jde o oblast CN-2, s cílem stanovit pouze dočasné schválení tohoto pásma.
               
      
                  (11)
               
                  Vzhledem k tomu, že metropolitní oblast Mexico City je regionem s vysokou nadmořskou výškou se sníženým rizikem přenosu vezikulární stomatitidy nebo některých podtypů venezuelské encefalomyelitidy koní vektory, a vzhledem k tomu, že se jedná o region, v němž se venezuelská encefalomyelitida koní nevyskytla již více než dva roky, mělo by být vydáno povolení pro zpětný dovoz do Unie evidovaných koní určených pro dostihy, soutěže a kulturní akce po jejich dočasném vývozu na dobu méně než 30 dní do metropolitní oblasti Mexico City v období od 30. března 2017 do 30. dubna 2017. Je nezbytné změnit v seznamu v příloze I rozhodnutí 2004/211/ES položku pro Mexiko.
               
      
                  (12)
               
                  Rozhodnutí 2004/211/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
               
      
                  (13)
               
                  Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
               
      PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      Rozhodnutí 93/195/EHS se mění takto:
      
                  1)
               
                  V článku 1 se poslední odrážka nahrazuje tímto:
                  
                              „—
                           
                              se zúčastnili jezdeckých akcí v rámci LG Global Champions Tour v Miami, Spojené státy americké, a v Mexico City, Mexiko, a splňují požadavky stanovené ve veterinárním osvědčení vyhotoveném v souladu se vzorovým veterinárním osvědčením uvedeným v příloze X tohoto rozhodnutí.“
                           
               
      
                  2)
               
                  Příloha X se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto rozhodnutí.
               
      Článek 2
      Příloha I rozhodnutí 2004/211/ES se mění v souladu s přílohou II tohoto rozhodnutí.
      Článek 3
      Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
      
         V Bruselu dne 18. ledna 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            Vytenis ANDRIUKAITIS
            
               člen Komise
            
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54.
      
         (2)  Úř. věst. L 192, 23.7.2010, s. 1.
      
         (3)  Rozhodnutí Komise 93/195/EHS ze dne 2. února 1993 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro zpětný dovoz evidovaných koní určených pro dostihy, soutěže a kulturní akce po jejich dočasném vývozu (Úř. věst. L 86, 6.4.1993, s. 1).
      
         (4)  Rozhodnutí Komise 2004/211/ES ze dne 6. ledna 2004, kterým se stanoví seznam třetích zemí a částí jejich území, ze kterých členské státy povolují dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých, a kterým se mění rozhodnutí 93/195/EHS a 94/63/ES (Úř. věst. L 73, 11.3.2004, s. 1).
      
         (5)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/127/EU ze dne 7. března 2014, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2004/211/ES, pokud jde o položku týkající se Číny v seznamu třetích zemí a jejich částí, ze kterých je povolen dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých do Unie (Úř. věst. L 70, 11.3.2014, s. 28).
      
         (6)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/557 ze dne 31. března 2015, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2004/211/ES, pokud jde o položku týkající se Číny v seznamu třetích zemí a jejich částí, ze kterých je povolen dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých do Unie (Úř. věst. L 92, 8.4.2015, s. 107).
      
         (7)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/361 ze dne 10. března 2016, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2004/211/ES, pokud jde o položku týkající se Číny v seznamu třetích zemí a jejich částí, ze kterých je povolen dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých do Unie (Úř. věst. L 67, 12.3.2016, s. 57).
      
      
         PŘÍLOHA I
         
            
               „PŘÍLOHA X
               
               Text obrazu
               
                  VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ
                  pro zpětný dovoz evidovaných koní do Unie po dočasném vývozu na dobu maximálně 30 dnů do Spojených států amerických a do Mexika za účelem účasti na soutěžích v Miami a v metropolitní oblasti Mexico City
                  Číslo osvědčení:
                  Konkrétní akce:
                  Účast na LG Global Champions Tour v Miami, Spojené státy americké, a v metropolitní oblasti Mexico City, Mexiko
                  Třetí země odeslání: Mexiko (3)/Spojené státy americké (3)
                  Příslušné ministerstvo: (uveďte název ministerstva)
                  I. Identifikace koně
                  a) Číslo průkazu totožnosti:
                  b) Vydán:
                  (název příslušného orgánu)
                  II. Původ koně
                  Kůň je odesílán z:
                  (místo odeslání)
                  do:
                  (místo určení)
                  letecky:
                  (číslo letu)
                  Jméno a adresa odesílatele:
                  Jméno a adresa příjemce:
                  III. Údaje o zdravotním stavu
                  Já, níže podepsaný, potvrzuji, že výše zmíněný kůň splňuje tyto požadavky:
                  a) pochází ze třetí země, ve které jsou povinné hlášením tyto nákazy: mor koní, hřebčí nákaza, vozhřivka, encefalomyelitida koní (všechny typy včetně venezuelské), nakažlivá chudokrevnost koní, vezikulární stomatitida, vzteklina, sněť slezinná;
                  b) byl dnes vyšetřen a nevykazuje klinické příznaky nákazy (1);
                  c) není určen k poražení v rámci národního programu eradikace infekční nebo kontagiózní nákazy;
                  d) od svého dovozu do třetí země nebo, v případě úřední regionalizace podle právních předpisů Unie, do části území třetí země (2), byl držen v hospodářstvích pod veterinárním dozorem a byl ustájen v oddělených stájích, aniž by přišel do styku s koňovitými s nižším nákazovým statusem, s výjimkou průběhu soutěže;
                  e) pochází z území nebo, v případě úřední regionalizace podle právních předpisů Unie, z části území třetí země, kde:
                  i) se během posledních dvou let nevyskytla venezuelská encefalomyelidita koní,
                  ii) se během posledních šesti měsíců nevyskytla hřebčí nákaza,
                  iii) se během posledních šesti měsíců nevyskytla vozhřivka;
               
               
               Text obrazu
               
                  f) nepochází z území nebo z části území třetí země, která je podle právních předpisů Unie považována za zamořenou morem koní;
                  g) nepochází z hospodářství, na které byl z veterinárních důvodů uvalen zákaz, ani nepřišel do styku s koňovitými z hospodářství, na které byl z veterinárních důvodů uvalen zákaz s těmito podmínkami:
                  i) pokud nebyla všechna zvířata druhů vnímavých k jedné nebo více nákazám uvedeným níže odstraněna z hospodářství, trvala doba zákazu:
                  — v případě encefalomyelitidy koní šest měsíců počínaje dnem poražení nebo odstranění koňovitých trpících touto nákazou z prostor hospodářství,
                  — v případě nakažlivé chudokrevnosti koní po dobu potřebnou k provedení dvou vyšetření testem dle Cogginse v intervalu tří měsíců s negativními výsledky u vzorků odebraných ze zvířat, která zbyla po poražení nakažených zvířat,
                  — v případě vztekliny jeden měsíc od posledního zjištěného případu,
                  — v případě sněti slezinné 15 dnů od posledního zjištěného případu;
                  ii) pokud byla všechna zvířata druhů vnímavých k nákaze poražena nebo odstraněna z hospodářství, trvá zákaz 30 dnů, nebo 15 dnů v případě sněti slezinné, počínaje dnem provedení očisty a dezinfekce prostor po likvidaci nebo odstranění zvířat;
                  h) pochází z hospodářství, které:
                  i) buď nepodléhalo zákazu kvůli vezikulární stomatitidě a zvíře nepřišlo do styku s koňovitými z hospodářství, na které se tento zákaz v posledních šesti měsících vztahoval (3), nebo
                  ii) bylo prosté vezikulární stomatitidy během 30 dní před odesláním, zvíře v něm bylo během uvedených 30 dní před odesláním chráněno před vektorovým hmyzem a bylo podrobeno jednomu z následujících veterinárních vyšetření provedených na vzorku krve odebraném nejdříve 21 dní po začátku období ochrany před vektorovým hmyzem:
                  — virusneutralizační test s negativním výsledkem při rozředění séra 1:12 (3),
                  — sérologické vyšetření s negativním výsledkem podle kapitoly 2.1.19 oddílu B bodu 2 Příručky Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) pro diagnostické testy a očkovací látky pro suchozemská zvířata (3);
                  i) podle mého nejlepšího vědomí nebyl ve styku s koňovitými trpícími infekční nebo kontagiózní nákazou v období 15 dní předcházejících tomuto prohlášení.
                  IV. Informace o místě ustájení a karanténě:
                  a) Kůň vstoupil na území Mexika (3)/Spojených států amerických (3) dne (4).
                  b) Kůň byl dopraven do Mexika (3)/Spojených států amerických (3) z členského státu Evropské unie nebo z Mexika (3)/Spojených států amerických (3).
                  c) Na základě možných ověření kůň nebyl nepřetržitě mimo Evropskou unii po dobu 30 dní či déle, včetně data plánovaného návratu podle tohoto osvědčení, a od opuštění Evropské unie nepobýval mimo Mexiko nebo Spojené státy americké.
                  V. Kůň bude odeslán v dopravním prostředku předem vyčištěném a vydezinfikovaném dezinfekčním přípravkem, který je oficiálně schválen v třetí zemi odeslání, a konstruovaném tak, aby v průběhu přepravy nemohlo dojít k úniku výkalů, podestýlky a krmiva.
               
               
               Text obrazu
               
                  VI. Toto osvědčení je platné po dobu 10 dnů.
                  Datum
                  Místo
                  Razítko a podpis úředního veterinárního lékaře (1)
                  Jméno hůlkovým písmem a funkce.
                  (1) Barva razítka a podpisu musí být jiná než barva tisku.
                  (1) Osvědčení musí být vystaveno v den nakládky zvířete k odeslání do Evropské unie nebo v poslední pracovní den před nakládkou.
                  (2) Rozhodnutí Komise 2004/211/ES ze dne 6. ledna 2004, kterým se stanoví seznam třetích zemí a částí jejich území, ze kterých členské státy povolují dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých, a kterým se mění rozhodnutí 93/195/EHS a 94/63/ES (Úř. věst. L 73, 11.3.2004, s. 1).
                  (3) Nehodící se škrtněte.
                  (4) Uveďte datum vstupu [dd/mm/rrrr].
               “
         
      
      
      
         PŘÍLOHA II
         Tabulka v příloze I rozhodnutí 2004/211/ES se mění takto:
         
                     (1)
                  
                     Ve sloupci 15 řádku pro čínskou oblast CN-2 se slova „platí od 15. dubna do 15. května 2016“ nahrazují slovy: „platí od 20. dubna do 20. května 2017“.
                  
         
                     (2)
                  
                     Ve sloupci 15 řádku pro mexickou oblast MX-1 se slova „platí od 30. března do 30. dubna 2016“ nahrazují slovy: „platí od 30. března do 30. dubna 2017“.
                  
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.