Rozhodnutí Komise (EU) 2017/124 ze dne 24. ledna 2017, kterým se mění příloha Měnové dohody mezi Evropskou unií a Vatikánským městským státem

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0124 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 19/64
               
            
         
      
      
      ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/124
      ze dne 24. ledna 2017,
      kterým se mění příloha Měnové dohody mezi Evropskou unií a Vatikánským městským státem
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na Měnovou dohodu ze dne 17. prosince 2009 mezi Evropskou unií a Vatikánským městským státem, a zejména na čl. 8 odst. 3 této dohody,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Ustanovení čl. 8 odst. 1 Měnové dohody mezi Evropskou unií a Vatikánským městským státem (dále jen „Měnová dohoda“) Vatikánskému městskému státu ukládá provést unijní právní akty a pravidla pro eurobankovky a euromince, předcházení praní peněz a podvodům a padělání hotovostních i bezhotovostních platebních prostředků, medailí a žetonů a požadavků na výkaznictví pro statistické účely. Tyto akty a pravidla jsou uvedeny v příloze Měnové dohody.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Za účelem zohlednění nových relevantních právních aktů a pravidel Unie a změn stávajících právních aktů a pravidel musí Komise každý rok změnit přílohu Měnové dohody.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Byly přijaty některé nové relevantní právní akty a pravidla Unie a změny stávajících právních aktů a ty je třeba do přílohy doplnit.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Příloha Měnové dohody by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      Příloha Měnové dohody mezi Evropskou unií a Vatikánským městským státem se nahrazuje zněním přílohy tohoto rozhodnutí.
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         V Bruselu dne 24. ledna 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         PŘÍLOHA
         
            
               „PŘÍLOHA
               
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                            
                        
                        
                           PRÁVNÍ PŘEDPISY, JEŽ MAJÍ BÝT PROVEDENY
                        
                        
                           LHŮTA PRO PROVEDENÍ
                        
                     
                     
                         
                        
                           Předcházení praní peněz
                        
                     
                     
                     
                        
                           1
                        
                        
                           
                              Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu (Úř. věst. L 309, 25.11.2005, s. 15) (*1)
                           
                        
                        
                           31. prosince 2010
                        
                     
                     
                        
                            
                        
                        
                           Ve znění:
                        
                     
                     
                        
                           2
                        
                        
                           Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/20/ES ze dne 11. března 2008, kterou se mění směrnice 2005/60/ES o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (Úř. věst. L 76, 19.3.2008, s. 46).
                        
                     
                     
                        
                            
                        
                        
                           Doplněné těmito předpisy:
                        
                     
                     
                        
                           3
                        
                        
                           Rámcovým rozhodnutím Rady 2001/500/SVV ze dne 26. června 2001 o praní peněz, identifikaci, vysledování, zmrazení, zajištění a propadnutí nástrojů trestné činnosti a výnosů z ní (Úř. věst. L 182, 5.7.2001, s. 1).
                        
                     
                     
                        
                           4
                        
                        
                           Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 ze dne 26. října 2005 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Společenství nebo je opouštějící (Úř. věst. L 309, 25.11.2005, s. 9).
                        
                     
                     
                        
                           5
                        
                        
                           Směrnicí Komise 2006/70/ES ze dne 1. srpna 2006, kterou se stanoví prováděcí opatření ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES, pokud se jedná o definici politicky exponovaných osob a technická kritéria pro zjednodušené postupy hloubkové kontroly klienta a pro výjimku na základě finanční činnosti vykonávané příležitostně nebo ve velmi omezené míře (Úř. věst. L 214, 4.8.2006, s. 29) (*2)
                           
                        
                     
                     
                        
                           6
                        
                        
                           Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 ze dne 15. listopadu 2006 o informacích o plátci doprovázejících převody peněžních prostředků (Úř. věst. L 345, 8.12.2006, s. 1).
                        
                     
                     
                        
                           7
                        
                        
                           
                              Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3. dubna 2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii (Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s. 39).
                        
                        
                           31. prosince 2016 (2)
                           
                        
                     
                     
                        
                           8
                        
                        
                           
                              Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/847 ze dne 20. května 2015 o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a o zrušení nařízení (ES) č. 1781/2006 (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 1).
                        
                        
                           31. prosince 2017 (3)
                           
                        
                     
                     
                        
                           9
                        
                        
                           
                              Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73).
                        
                        
                           31. prosince 2017 (3)
                           
                        
                     
                     
                         
                        
                           Předcházení podvodům a padělání
                        
                     
                     
                     
                        
                           10
                        
                        
                           
                              Rámcové rozhodnutí Rady 2001/413/SVV ze dne 28. května 2001 o potírání podvodů a padělání bezhotovostních platebních prostředků (Úř. věst. L 149, 2.6.2001, s. 1).
                        
                        
                           31. prosince 2010
                        
                     
                     
                        
                           11
                        
                        
                           
                              Nařízení Rady (ES) č. 1338/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti padělání (Úř. věst. L 181, 4.7.2001, s. 6).
                        
                        
                           31. prosince 2010
                        
                     
                     
                        
                            
                        
                        
                           Ve znění:
                        
                     
                     
                        
                           12
                        
                        
                           Nařízení Rady (ES) č. 44/2009 ze dne 18. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1338/2001, kterým se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti padělání (Úř. věst. L 17, 22.1.2009, s. 1).
                        
                     
                     
                        
                           13
                        
                        
                           
                              Nařízení Rady (ES) č. 2182/2004 ze dne 6. prosince 2004 o medailích a žetonech podobných euromincím (Úř. věst. L 373, 21.12.2004, s. 1).
                        
                        
                           31. prosince 2010
                        
                     
                     
                        
                            
                        
                        
                           Ve znění:
                        
                     
                     
                        
                           14
                        
                        
                           Nařízení Rady (ES) č. 46/2009 ze dne 18. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 2182/2004 o medailích a žetonech podobných euromincím (Úř. věst. L 17, 22.1.2009, s. 5.)
                        
                     
                     
                        
                           15
                        
                        
                           
                              Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/62/EU ze dne 15. května 2014 o trestněprávní ochraně eura a jiných měn proti padělání, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2000/383/SVV (Úř. věst. L 151, 21.5.2014, s. 1).
                        
                        
                           31. prosince 2016 (2)
                           
                        
                     
                     
                         
                        
                           Pravidla týkající se eurobankovek a euromincí
                        
                     
                     
                     
                        
                           16
                        
                        
                           
                              Závěry Rady ze dne 23. listopadu 1998 a ze dne 5. listopadu 2002 o sběratelských mincích
                        
                        
                           31. prosince 2010
                        
                     
                     
                        
                           17
                        
                        
                           
                              Závěry Rady ze dne 10. května 1999 o systému řízení kvality euromincí
                        
                        
                           31. prosince 2010
                        
                     
                     
                        
                           18
                        
                        
                           
                              Sdělení Komise ze dne 22. října 2001 o ochraně autorského práva ke vzoru společné strany euromincí (K(2001) 600 v konečném znění) (Úř. věst. C 318, 13.11.2001, s. 3).
                        
                        
                           31. prosince 2010
                        
                     
                     
                        
                           19
                        
                        
                           
                              Obecné zásady Evropské centrální banky ECB/2003/5 ze dne 20. března 2003 o prosazování opatření proti nepřípustným reprodukcím eurobankovek a o výměně a stahování eurobankovek (Úř. věst. L 78, 25.3.2003, s. 20).
                        
                        
                           31. prosince 2010
                        
                     
                     
                        
                            
                        
                        
                           Ve znění:
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           20
                        
                        
                           Obecných zásad Evropské centrální banky ECB/2013/11 ze dne 19. dubna 2013, kterými se mění obecné zásady ECB/2003/5 o prosazování opatření proti nepřípustným reprodukcím eurobankovek a o výměně a stahování eurobankovek (Úř. věst. L 118, 30.4.2013, s. 43).
                        
                        
                           31. prosince 2014 (1)
                           
                        
                     
                     
                        
                           21
                        
                        
                           
                              Rozhodnutí Evropské centrální banky ECB/2010/14 ze dne 16. září 2010 o ověřování pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek a jejich navracení zpět do oběhu (Úř. věst. L 267, 9.10.2010, s. 1).
                        
                        
                           31. prosince 2012
                        
                     
                     
                        
                            
                        
                        
                           Ve znění:
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           22
                        
                        
                           Rozhodnutí Evropské centrální banky ECB/2012/19 ze dne 7. září 2012 (Úř. věst. L 253, 20.9.2012, s. 19).
                        
                        
                           31. prosince 2013 (1)
                           
                        
                     
                     
                        
                           23
                        
                        
                           
                              Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1210/2010 ze dne 15. prosince 2010 o ověřování pravosti euromincí a o zacházení s euromincemi nevhodnými pro oběh (Úř. věst. L 339, 22.12.2010, s. 1).
                        
                        
                           31. prosince 2012
                        
                     
                     
                        
                           24
                        
                        
                           
                              Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 651/2012 ze dne 4. července 2012 o vydávání euromincí (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 135).
                        
                        
                           31. prosince 2013 (1)
                           
                        
                     
                     
                        
                           25
                        
                        
                           
                              Rozhodnutí Evropské centrální banky ECB/2013/10 ze dne 19. dubna 2013 o nominálních hodnotách, specifikacích, reprodukci, výměně a stahování eurobankovek (Úř. věst. L 118, 30.4.2013, s. 37).
                        
                        
                           31. prosince 2014 (1)
                           
                        
                     
                     
                        
                           26
                        
                        
                           
                              Nařízení Rady (EU) č. 729/2014 ze dne 24. června 2014 o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh (Úř. věst. L 194, 2.7.2014, s. 1).
                        
                        
                           31. prosince 2013 (2)
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
               
               
                  Oddíl přílohy Měnové dohody v souladu s ad hoc ujednáním smíšeného výboru týkajícím se žádosti Svatého stolce a Vatikánského městského státu o začlenění příslušných pravidel pro subjekty, které vykonávají finanční činnosti na profesionálním základě
               
               
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                            
                        
                        
                           PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI NÍŽE UVEDENÝCH PRÁVNÍCH NÁSTROJŮ
                        
                        
                           LHŮTA PRO PROVEDENÍ
                        
                     
                     
                        
                           27
                        
                        
                           
                              Směrnice Rady 86/635/EHS ze dne 8. prosince 1986 o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a ostatních finančních institucí (Úř. věst. L 372, 31.12.1986, s. 1).
                        
                        
                           31. prosince 2016 (2)
                           
                        
                     
                     
                        
                            
                        
                        
                           Ve znění:
                        
                     
                     
                        
                           28
                        
                        
                           Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/65/ES ze dne 27. září 2001 (Úř. věst. L 283, 27.10.2001, s. 28).
                        
                     
                     
                        
                           29
                        
                        
                           Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/51/ES ze dne 18. června 2003 (Úř. věst. L 178, 17.7.2003, s. 16).
                        
                     
                     
                        
                           30
                        
                        
                           Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/46/ES ze dne 14. června 2006 (Úř. věst. L 224, 16.8.2006, s. 1).
                        
                     
                     
                        
                           31
                        
                        
                           
                              Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).
                        
                        
                           31. prosince 2017 (2)
                           
                        
                     
                     
                        
                           32
                        
                        
                           
                              Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).
                        
                        
                           31. prosince 2017 (2)
                           
                        
                     
                     
                        
                            
                        
                        
                           Ve znění:
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           33
                        
                        
                           Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/62 ze dne 10. října 2014, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o pákový poměr (Úř. věst. L 11, 17.1.2015, s. 37).
                        
                        
                           31. prosince 2017 (3)
                           
                        
                     
                     
                        
                            
                        
                        
                           Doplněné těmito předpisy:
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           34
                        
                        
                           Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 241/2014 ze dne 7. ledna 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro kapitálové požadavky na instituce (Úř. věst. L 74, 14.3.2014, s. 8).
                        
                        
                           31. prosince 2017 (3)
                           
                        
                     
                     
                        
                            
                        
                        
                           Ve znění:
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           35
                        
                        
                           Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/923 ze dne 11. března 2015, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 241/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro kapitálové požadavky na instituce (Úř. věst. L 150, 17.6.2015, s. 1).
                        
                        
                           31. prosince 2017 (3)
                           
                        
                     
                     
                        
                           36
                        
                        
                           Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o požadavek na úvěrové instituce týkající se krytí likvidity (Úř. věst. L 11, 17.1.2015, s. 1).
                        
                        
                           31. prosince 2017 (3)
                           
                        
                     
                     
                        
                           37
                        
                        
                           
                              Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 1).
                        
                        
                           30. září 2018 (4)
                           
                        
                     
                     
                        
                            
                        
                        
                           Doplněné těmito předpisy:
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           38
                        
                        
                           Prováděcí směrnicí Komise (EU) 2015/2392 ze dne 17. prosince 2015 k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o oznamování skutečných nebo možných porušení tohoto nařízení příslušným orgánům (Úř. věst. L 332, 18.12.2015, s. 126).
                        
                        
                           30. září 2018 (4)
                           
                        
                     
                     
                        
                           39
                        
                        
                           Prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/347 ze dne 10. března 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o přesný formát seznamů zasvěcených osob a pro aktualizaci těchto seznamů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 (Úř. věst. L 65, 11.3.2016, s. 49).
                        
                        
                           30. září 2018 (4)
                           
                        
                     
                     
                        
                           40
                        
                        
                           Prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/378 ze dne 11. března 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o časový harmonogram, formát a vzor podávání oznámení příslušným orgánům podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 (Úř. věst. L 72, 17.3.2016, s. 1).
                        
                        
                           30. září 2018 (4)
                           
                        
                     
                     
                        
                           41
                        
                        
                           Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/522 ze dne 17. prosince 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o výjimku pro některé veřejné orgány a centrální banky třetích zemí, ukazatele manipulace s trhem, prahové hodnoty pro zveřejnění, příslušný orgán pro oznamování odložení zveřejnění, povolování obchodů během uzavřeného období a druhy obchodů osob s řídicí pravomocí podléhající oznamovací povinnosti (Úř. věst. L 88, 5.4.2016, s. 1).
                        
                        
                           30. září 2018 (4)
                           
                        
                     
                     
                        
                           42
                        
                        
                           Prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/523 ze dne 10. března 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a vzor pro oznamování a zveřejňování obchodů osob s řídicí pravomocí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 (Úř. věst. L 88, 5.4.2016, s. 19).
                        
                        
                           30. září 2018 (4)
                           
                        
                     
                     
                        
                           43
                        
                        
                           
                              Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/57/EU ze dne 16. dubna 2014 o trestních sankcích za zneužívání trhu (směrnice o zneužívání trhu) (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 179).
                        
                        
                           30. září 2018 (4)
                           
                        
                     
                     
                         
                        
                           Právní předpisy týkající se sběru statistických dat
                        
                     
                     
                     
                        
                           44
                        
                        
                           
                              Obecné zásady Evropské centrální banky ECB/2013/24 ze dne 25. července 2013 o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou centrální bankou v oblasti čtvrtletních finančních účtů (Úř. věst. L 2, 7.1.2014, s. 34).
                        
                        
                           31. prosince 2016 (2)
                           
                        
                     
                     
                        
                            
                        
                        
                           Ve znění:
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           45
                        
                        
                           Obecných zásad Evropské centrální banky (EU) 2016/66 ze dne 26. listopadu 2015, kterými se mění obecné zásady ECB/2013/24 o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou centrální bankou v oblasti čtvrtletních finančních účtů (ECB/2015/40) (Úř. věst. L 14, 21.1.2016, s. 36).
                        
                        
                           31. března 2017 (4)
                           
                        
                     
                     
                        
                           46
                        
                        
                           
                              Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1071/2013 ze dne 24. září 2013 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí (ECB/2013/33) (Úř. věst. L 297, 7.11.2013, s. 1).
                        
                        
                           31. prosince 2016 (2)
                           
                        
                     
                     
                        
                            
                        
                        
                           Ve znění:
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           47
                        
                        
                           Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1375/2014 ze dne 10. prosince 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) o rozvaze sektoru měnových finančních institucí (ECB/2014/51) (Úř. věst. L 366, 20.12.2014, s. 77).
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           48
                        
                        
                           
                              Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1072/2013 ze dne 24. září 2013 o statistice úrokových sazeb uplatňovaných měnovými finančními institucemi (ECB/2013/34) (Úř. věst. L 297, 7.11.2013, s. 51).
                        
                        
                           31. prosince 2016 (2)
                           
                        
                     
                     
                        
                            
                        
                        
                           Ve znění:
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           49
                        
                        
                           Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 756/2014 ze dne 8. července 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 1072/2013 (ECB/2013/34) o statistice úrokových sazeb uplatňovaných měnovými finančními institucemi (ECB/2014/30) (Úř. věst. L 205, 12.7.2014, s. 14).
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           50
                        
                        
                           
                              Obecné zásady Evropské centrální banky ECB/2014/15 ze dne 4. dubna 2014 o měnové a finanční statistice (Úř. věst. L 340, 26.11.2014, s. 1).
                        
                        
                           31. prosince 2016 (2)
                           
                        
                     
                     
                        
                            
                        
                        
                           Ve znění:
                        
                     
                     
                        
                           51
                        
                        
                           Obecných zásad Evropské centrální banky ECB/2014/43 ze dne 6. listopadu 2014, kterými se mění obecné zásady ECB/2014/15 o měnové a finanční statistice (Úř. věst. L 93, 9.4.2015, s. 82).
                        
                     
                     
                        
                           52
                        
                        
                           Obecných zásad Evropské centrální banky (EU) 2016/450 ze dne 4. prosince 2015, kterými se mění obecné zásady ECB/2014/15 o měnové a finanční statistice (ECB/2015/44) (Úř. věst. L 86, 1.4.2016, s. 42).
                        
                        
                           31. března 2017 (4)
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
         
            (1)  Tyto lhůty schválil smíšený výbor zřízený v roce 2013.
         
            (2)  Tyto lhůty schválil smíšený výbor zřízený v roce 2014.
         
            (3)  Tyto lhůty schválil smíšený výbor zřízený v roce 2015.
         
            (4)  Tyto lhůty schválil smíšený výbor zřízený v roce 2016.
         
            (*1)  Směrnice 2005/60/ES byla zrušena směrnicí (EU) 2015/849, avšak zůstává součástí přílohy do uplynutí lhůty pro provedení směrnice (EU) 2015/849.
         
            (*2)  Směrnice Komise 2006/70/ES byla zrušena směrnicí (EU) 2015/849, avšak zůstává součástí přílohy do uplynutí lhůty pro provedení směrnice (EU) 2015/849.“
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.